Universiteit Leiden

nl en

Pedagogische Wetenschappen

Organisatie

De medewerkers van het Instituut Pedagogische Wetenschappen verzorgen onderwijs en doen daarnaast onderzoek op het terrein van pedagogische wetenschappen. Ook hebben zij een taak op het gebied van maatschappelijke dienstverlening - bijvoorbeeld het adviseren over diagnostiek en behandeling van kinderen met psychosociale problemen of ontwikkelingsstoornissen, of het adviseren over onderzoeken en beleidsvragen buiten de universiteit.

Organogram

Download het organogram van Pedagogische Wetenschappen ››

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen staat onder leiding van een Instituutsbestuur, bestaande uit een voorzitter en ten hoogste twee andere leden.

Meer over het Instituutsbestuur ››

De opleiding kent een Opleidingsbestuur, bestaande uit een directeur en ten hoogste twee andere leden, onder wie een student.

Meer over het Opleidingsbestuur ››

In de Opleidingscommissie (OCP) denken studenten en docenten met elkaar over onderwijszaken. De OCP kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur, faculteitsbestuur, faculteitsraad over de kwaliteit van het onderwijs, de inhoud en opbouw van de onderwijsprogramma's en onderwijsfaciliteiten.

Meer over de Opleidingscommissie ››

De Instituutsraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het Instituutsbestuur over zaken die het instituut betreffen. 

Meer over de Instituutsraad ››

De Examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die in de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) gesteld worden aan kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Ook de kwaliteitsborging van toetsen en eindwerkstukken is een belangrijke taak van de examencommissie.

Meer over de Examencommissie ››

De Toelatingscommissie Masteropleidingen van het Instituut Pedagogische Wetenschappen beoordeelt of studenten toegelaten worden tot de (research) master opleiding.

Meer over de Toelatingscommissie ››

De Ethiek Commissie Pedagogische Wetenschappen en de studentencommissie Ethiek zijn ingesteld om medewerkers en studenten in de gelegenheid te stellen onderzoek van staf en studenten in de voorbereidingsfase ter toetsing voor te leggen.

Meer over de Ethiek Commissie ››

Het Instituutsbureau Pedagogische Wetenschappen zorgt voor een optimale ondersteuning van  bestuur, studenten en medewerkers.

Meer over het Instituutsbureau ››

Zes programmagroepen

Binnen het instituut bestaan kleinere eenheden, de programmagroepen. Dit zijn onderdelen van het instituut die zich bezighouden met een van de deelgebieden binnen de pedagogische wetenschappen. 

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen bestaat uit de volgende zes programmagroepen: 

  1. Forensische gezinspedagogiek en jeugdhulpverlening
  2. Leer- en gedragsproblemen in het onderwijs
  3. Neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen
  4. Onderwijswetenschappen
  5. Onderzoeksmethoden en statistiek
  6. Opvoeding en ontwikkeling

Deze programmagroepen worden ondersteund door het Instituutsbureau van Pedagogische Wetenschappen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.