Universiteit Leiden

nl en

Onderwijswetenschappen

De programmagroep Onderwijswetenschappen heeft expertise op het gebied van het levenslang lerende individu in het onderwijs, met veel aandacht voor lerende kinderen. Haar doel is om kennis te genereren die enerzijds bijdraagt aan theorievorming over leren en onderwijs en anderzijds van nut is voor het onderwijsbeleid en voor de praktijk op micro- (individueel- en klasniveau), meso- (schoolorganisatie) en macro-niveau (beleid en bestuur). Nieuwe inzichten in de cognitieve- en hersenmechanismen die ten grondslag liggen aan leren en ontwikkeling dragen hieraan bij en komen mede voort uit het onderzoek van deze groep.

Binnen het onderzoek en onderwijs van de programmagroep zijn 2 complementaire en interacterende accenten te onderscheiden. Enerzijds is aandacht voor leerprocessen (hoe leert een individu?), anderzijds voor onderwijsprocessen (hoe kunnen we leren beïnvloeden/lesgeven?).

  • Leerprocessen worden bestudeerd vanuit een (neuro)cognitief, sociaal-emotioneel en onderwijswetenschappelijk perspectief. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de cognitieve processen en hersenmechanismen die ten grondslag liggen aan begrijpend lezen en rekenen -en naar waarom die processen kunnen falen. Daarbij is er specifiek aandacht voor individuele en ontwikkelingsverschillen en voor de complexe interactie tussen leren en neurocognitieve ontwikkeling.
     
  • In het tweede domein worden onderwijsprocessen bestudeerd met aandacht voor docent-leerling interacties, leerlingmotivatie en –verwachtingen en culturele en socio-economische diversiteit. Daarbij is er specifiek aandacht voor het effect van onderwijsinnovaties en docentprofessionalisering en de (bedoelde en onbedoelde) veranderingen in de onderwijscontext die deze tot gevolg hebben. Dit onderzoek vindt veelal plaats in samenwerking met de onderwijspraktijk en met lerarenopleidingen.

Interdisciplinair karakter: psychologie, pedagogiek, sociologie

De programmagroep heeft een interdisciplinair karakter (psychologie, pedagogiek, sociologie) en werkt samen met andere academische en niet-academische partners, zowel in Nederland als daarbuiten. Waar mogelijk wordt gestreefd naar samenwerking met de onderwijspraktijk en met lerarenopleidingen.  De programmagroep streeft ernaar de meest recente inzichten over leren en onderwijs toe te passen op haar eigen onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.