Universiteit Leiden

nl en
fsw pride leiden

Sociale Wetenschappen

Onderwijs

De Faculteit der Sociale Wetenschappen biedt 5.000 studenten een gedegen sociaalwetenschappelijke opleiding. De studentenpopulatie wordt gekenmerkt door haar pluriforme en internationale karakter.

Een opleidingsaanbod gericht op de toekomst

De faculteit wil haar studenten in de bachelorfase een stevige wetenschappelijke basis bijbrengen en hen voorbereiden op leidende functies in een complexe maatschappij. Ook worden de studenten opgeleid tot onderzoekers en krijgen vaardigheden mee voor loopbanen binnen en buiten de wetenschap.

De bestaande 4 bacheloropleidingen kennen een monodisciplinaire inslag en hebben een sterk methodologisch karakter. In de Graduate School of Social and Behavioural Sciences worden 4 PhD programma’s aangeboden. Promovendi hebben hun plek binnen de instituten en werken, onder begeleiding van senior wetenschappers, aan hun eigen onderzoek.

Het Centrum voor Wetenschap- en Technologiestudies biedt jaarlijks de minor Science and Technology in Society aan.

Lees meer>> (in English)

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

De Engelstalige bachelor- en masteropleiding Cultural Anthropology and Development Sociology richt zich op het onderzoek naar aangeleerd gedrag van mensen. Welke invloed heeft iemands culturele achtergrond op zijn handelen? Antropologen bestuderen hiervoor verschillen en overeenkomsten in samenlevingen. Daarbij is de participerende observatie belangrijk en tevens hetgeen de studie uniek maakt. Antropologen nemen voor langere tijd deel aan het dagelijks leven van de mensen waar onderzoek wie wordt gedaan. Door dit intensieve contact wordt een dieper inzicht verkregen. Studenten bestuderen dus niet alleen de onderzoeksliteratuur, zij leren ook via veldwerk antropologisch onderzoek uitvoeren.

Lees meer>>

De manier waarop kinderen thuis en elders worden opgevoed, onderwezen en begeleid heeft verstrekkende gevolgen voor hun individuele ontwikkeling. Alle kinderen verdienen de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Er zijn echter grote verschillen tussen kinderen in aanleg- en omgevingsfactoren.

De bachelor-, master en research masteropleiding van het Instituut Pedagogische Wetenschappen richten zich op de rol van opvoeding, gezondheidszorg en onderwijs bij die individuele variaties in ontwikkeling. Daarbij wordt veel aandacht geschonken aan de vraag hoe die effecten samenhangen met genetische factoren, hormonen en hersenfuncties. Zowel in het onderwijs als in het onderzoek van Pedagogische Wetenschappen staat centraal hoe 'evidence-based' benaderingen de optimale ontwikkeling van het kind kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door opvoedingsondersteuningsprogramma’s, diagnostische- en interventiestrategieën en leermethoden. De missie is daarbij om de belangrijke brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk.

Lees meer>

De bachelor- en masteropleiding Politieke Wetenschap richten zich op maatschappelijke vraagstukken en hun oplossing. In de studie wordt onderzocht hoe problemen rondom bijvoorbeeld criminaliteit, gezondheidszorg, economie, milieu en multiculturaliteit op de politieke agenda komen. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijke oplossing ervan. Welke individuen, groepen of organisaties krijgen hun zin en welke niet? Welke normen en belangen spelen een rol, en hoe werkt dat? Naast literatuuronderzoek, krijgen studenten ook de mogelijkheid om hun onderzoeksvragen empirisch te onderzoeken.

Lees meer>>

De bachelor-, master- en research masteropleiding Psychologie richt zich op menselijk gedrag en de beleving daarvan. In de studie leren studenten op een systematische manier vragen als: hoe ontstaan conflicten tussen mensen? Is intelligentie aangeboren of kun je dat trainen? Welk soort leiderschap is het meest effectief? Waarom worden mensen depressief en wat is daar aan te doen? Psychologen proberen antwoorden te vinden met behulp van empirisch onderzoek.

Lees meer>

Ondersteuning studentengemeenschap

De faculteit heeft een pluriforme studentengemeenschap en heeft in de afgelopen jaren initiatieven genomen om elke student optimaal te ondersteunen in de wetenschappelijke loopbaan. De dienstverlening vanuit het Onderwijs Servicecentrum FSW en de Career Service FSW is erop gericht alle studenten te ondersteunen. Voor alle studenten, met speciale aandacht voor eerste generatiestudenten, is er een ondersteuningsaanbod via de POPcorner. Dit aanbod bestaat onder meer uit cursussen academische vaardigheden en taalvaardigheden. Studenten en medewerkers geven gezamenlijk invulling aan het ondersteuningsaanbod van studenten.

Studieverenigingen
De faculteit kent 4 studieverenigingen. Alles bij deze studieverenigingen gebeurt voor en door studenten. Actieve leden doen op deze manier nuttige commissie- of bestuurservaring op, die later in het werkende bestaan ook goed van pas kan komen. Zij organiseren studiegebonden activiteiten in de vorm van lezingen, symposia en workshops, waarmee zij proberen hun leden in contact te brengen met het werkveld. Daarnaast verzorgen zij ontspannende activiteiten zoals excursies, feesten en studiereizen naar het buitenland. Om op de hoogte te blijven van elkaars activiteiten en om gezamenlijke activiteiten te organiseren, overleggen ze regelmatig met de assessor (studentlid) in het faculteitsbestuur in het Verenigingsoverleg.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.