Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid

Promoveren

Promoveren is de toekenning respectievelijk verwerving van de academische graad van doctor in een bepaald vak.

Om te kunnen promoveren verricht je onafhankelijk en origineel onderzoek onder begeleiding van een promotor en co-promotor. Dat onderzoek duurt meestal 4 jaar bij een voltijdse aanstelling als promovendus. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in een proefschrift of dissertatie.

De meeste juridische proefschriften zijn geschreven in de vorm van een boek, maar het kan ook bestaan uit een aantal artikelen die tot een samenhangend geheel zijn samengevoegd. Als de begeleiders de dissertatie hebben goedgekeurd, wordt het ter beoordeling voorgelegd aan de promotiecommissie. Indien de promotiecommissie positief oordeelt, volgt de openbare verdediging. Na het uitreiken van de bul mag je je doctor noemen.

De faculteit kent verschillende soorten promovendi: aangestelde promovendi en externe promovendi.

Aangestelde promovendi bestaan in twee categorieën:

 • PhD candidates (vroeger assistenten in opleiding of AiO’s genoemd), gefinancierd uit de eerste, tweede of derde geldstroom, met een aanstellingsduur van in beginsel vier jaar en met een onderwijstaak van 10%;
 • PhD-fellows, met een aanstelling van in beginsel zes jaar, en met een onderwijstaak van 30%.

Externe promovendi zijn promovendi zonder onderzoeksaanstelling bij de faculteit. De twee belangrijkste categorieën zijn:

 • De contractpromovendi, die van het land van herkomst een beurs ontvangen voor het voltijds verrichten van promotieonderzoek. 
 • De buitenpromovendi, die in eigen tijd een proefschrift schrijven onder begeleiding van een promotor aan de faculteit. 

Om buitenpromovendus te worden dien je te beschikken over een promotievoorstel. Je onderzoeksvoorstel moet passen binnen het onderzoek van een onderzoeksprogramma van de faculteit.

Je aanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat je het onlineformulier hebt ingevuld en met alle bijbehorende documenten hebt toegezonden aan de Graduate School. De volledige aanvraag moet omvatten:

 • een specifiek, innovatief en vrij uitgebreid onderzoeksvoorstel;
 • de naam van een mogelijke promotor (professor) op het vakgebied en met de expertise dat bij het onderzoeksvoorstel past (informatie over onderzoek en eventuele hoogleraar);
 • een voltooid masterdiploma of LL.M. diploma inclusief de bijbehorende cijferlijst;
 • tenminste één gepubliceerd artikel/hoofdstuk dat relevant is op het gebied van het voorgestelde onderzoek.

Financiering

Buitenpromovendi moeten hun eigen afspraken maken voor de financiering van hun onderzoeks- en woonkosten. Externe financieringsmogelijkheden kunnen met uw promotor worden onderzocht. Voor vacatures aan de Leiden Law School zie http://vacancies.leiden.edu.

Kosten

Tot nu toe zijn er in de meeste gevallen geen kosten verbonden als men buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden is. Echter, sommige afdelingen hebben een betalend PhD-track zoals Het Instituut voor Lucht  en ruimterecht, het Van Vollenhoven Instituut and the Grotius PhD Track.

Meer informatie

Starten van een promotie 

Mocht u meer vragen hebben over de promovendiopleiding, mail de graduate school.

De eindtermen van de promovendi-opleiding zijn gedefinieerd in het universitaire promotiereglement.

Het omvat elementen als methodologie, onderzoeksopzet, wetenschappelijke verantwoording en wetenschappelijke integriteit. De opleiding bestaat primair uit de begeleiding door promotor en andere begeleiders. Daarnaast omvat de opleiding een verplicht cursorisch gedeelte van 30 ects. Uitgangspunt is dat de aanstelling van een promovendus alleen wordt verlengd als aan de opleidingseisen is voldaan.

Het cursorische gedeelte bestaat uit drie onderdelen:

 1. Generieke academische vaardigheden
 2. Modules voor de (juridische) onderzoeker
 3. Bijzonder deel opleiding