Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid

Promoveren

Promoveren is de toekenning respectievelijk verwerving van de academische graad van doctor in een bepaald vak.

Om te kunnen promoveren verricht je onafhankelijk en origineel onderzoek onder begeleiding van een promotor en co-promotor. Dat onderzoek duurt meestal 4 jaar bij een voltijdse aanstelling als promovendus. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in een proefschrift of dissertatie.

De faculteit kent verschillende soorten promovendi: aangestelde promovendi en externe promovendi.

Aangestelde promovendi bestaan in twee categorieën:

 • PhD candidates (vroeger assistenten in opleiding of AiO’s genoemd), gefinancierd uit de eerste, tweede of derde geldstroom, met een aanstellingsduur van in beginsel vier jaar en met een onderwijstaak van 10%;
 • PhD-fellows, met een aanstelling van in beginsel zes jaar, en met een onderwijstaak van 30%.

Externe promovendi zijn promovendi zonder onderzoeksaanstelling bij de faculteit. De twee belangrijkste categorieën zijn:

 • De contractpromovendi, die van het land van herkomst een beurs ontvangen voor het voltijds verrichten van promotieonderzoek. 
 • De buitenpromovendi, die in eigen tijd een proefschrift schrijven onder begeleiding van een promotor aan de faculteit. 

Om buitenpromovendus te worden dien je te beschikken over een promotievoorstel. Je onderzoeksvoorstel moet passen binnen het onderzoek van een onderzoeksprogramma van de faculteit.

Je aanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat je het onlineformulier hebt ingevuld en met alle bijbehorende documenten hebt toegezonden aan de Graduate School. De volledige aanvraag moet omvatten:

 • een specifiek, innovatief en vrij uitgebreid onderzoeksvoorstel;
 • de naam van een mogelijke promotor (professor) op het vakgebied en met de expertise dat bij het onderzoeksvoorstel past (informatie over onderzoek en eventuele hoogleraar);
 • een voltooid masterdiploma of LL.M. diploma inclusief de bijbehorende cijferlijst;
 • tenminste één gepubliceerd artikel/hoofdstuk dat relevant is op het gebied van het voorgestelde onderzoek.

Financiering

Buitenpromovendi moeten hun eigen afspraken maken voor de financiering van hun onderzoeks- en woonkosten. Externe financieringsmogelijkheden kunnen met uw promotor worden onderzocht. Voor vacatures aan de Leiden Law School.

Kosten

Tot nu toe zijn er in de meeste gevallen geen kosten verbonden als men buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden is.

Echter, vanaf 1 april 2018 hebben het Instituut voor Lucht  en ruimterecht, het Van Vollenhoven Instituut en het Grotius Center for International Legal Studies een betalend PhD-track (zie hieronder).

Opleiding

Promovendi, PhD-fellows, contractpromovendi en externe promovendi in een PhD-track volgen de promovendi-opleiding van de Graduate School. Externe promovendi volgen dit programma niet. Deze promovendi volgen alleen de verplichte cursus 'Scientific Conduct'.

Meer informatie

De promovendi-opleiding

Mocht u meer vragen hebben over de promovendiopleiding, mail de graduate school.

De eindtermen van de promovendi-opleiding zijn gedefinieerd in het universitaire promotiereglement.

Het omvat elementen als methodologie, onderzoeksopzet, wetenschappelijke verantwoording en wetenschappelijke integriteit. De opleiding bestaat primair uit de begeleiding door promotor en andere begeleiders. Daarnaast omvat de opleiding een verplicht cursorisch gedeelte van 840 uur. Het trainingsprogramma van de Graduate School bestaat uit drie componenten: 

 1. Onderzoeksvaardigheden (minimaal 420 uur)

  Van de 840 uur in totaal heeft de Graduate School voorgeschreven dat de helft van de gevolgde cursussen (420 uur) gericht zijn op het verwerven en verbeteren van methodologische kennis en vaardigheden. Er zijn slechts twee cursussen binnen deze categorie die verplicht zijn: Scientific Conduct (15 uur) en Data Management Training Leiden Law School (28 uur). Verplichte vakken kunnen alleen worden vervangen (door andere vakken) in overleg met de promovendi-decaan. Voor de resterende uren mogen promovendi kiezen uit de cursussen die door de Graduate School worden aangeboden, maar ze kunnen ook cursussen buiten de Graduate School volgen.

  De Graduate School of Law biedt momenteel de volgende cursussen aan:
  Philosophy of Science for Lawyers (140 uur)
  - Legal Methodology (140 uur)
  - Qualitative Empirical Research Methods in Law (84-140 uur)
  Quantitative Empirical Research Methods in Law (140 uur)
  - Scientific Conduct for PhDs in Law (15 uur)

   
 2. Generieke vaardigheden (minstens 140 uur)
  Volgens het promotiereglement moet minstens 140 uur aan cursussen gevolgd worden op het gebied van generieke vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn Project management for PhDs, Introduction to teaching for PhDs, Communication in science, Academics and (social) media, en Speed Reading. Promovendi kunnen gebruik maken van het aanbod binnen het University PhD-programma PhD's.

  Promovendi die ook lesgeven volgen tenminste één module uit de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), of de cursus over lesgeven die speciaal is ontwikkeld voor promovendi (momenteel ’Introduction to teaching for PhDs’).
   
 3. Individueel deel van de training
  Promovendi kunnen verschillende vormen van training volgen die hun persoonlijke ontwikkeling ten goede komen of die meer diepgaande inhoudelijke kennis bieden die verband houdt met het onderwerp van hun proefschrift. Voorbeelden hiervan zijn cursussen van masterprogramma's, taalonderwijs (bijvoorbeeld ten behoeve van dataverzameling in het buitenland), Summer Schools, en congresdeelname.

Vanaf 1 april 2018 kent de faculteit drie zogenaamde PhD-tracks, namelijk bij het Van Vollenhoven Instituut, het Grotius Centre for International Legal Studies en de afdeling Air en Space Law.

Opleiding

 • Alle promovendi uit een PhD-track dienen de verplichte opleiding te volgen tenzij een vrijstelling door de promovendidecaan wordt verleend.
 • De afdeling kan in samenwerking met de promovendidecaan een tailormade onderwijsprogramma (“e-learning”) ontwikkelen voor deze PhD-track promovendi.

Werkplek en reisbudget

Alle promovendi uit een PhD-track krijgen in beginsel ook een werkplek en een reisbudget in bepaalde situaties die noodzakelijk zijn voor het onderzoek dan wel gepast zijn in het licht van de vorderingen. Er kan in een voorstadium in samenspraak hiervan afgeweken worden.

Track fee

 • Uitgangspunt is een fee van 10.000 euro per jaar met een maximum van vier jaar.
 • Indien een promovendus uit een PhD-track geen aanspraak maakt op een werkplek en een reisbudget, geldt een aangepaste fee van 5000 euro per jaar, met een maximum van vier jaar.

Fee reduction

 • Criteria voor de reduction zijn:
  1) een inhoudelijke relatie (dan wel andere substantiële synergiën) met bestaande onderzoeksprojecten op de afdeling is evident en rechtvaardigt een reduction;
  (2) de kandidaat is van excellente kwaliteit;
  (3) er bestaat een financiële noodzaak voor de reduction.
 • Deze criteria worden cumulatief toegepast. 
 • Bij toekenning van de reduction wordt de hoogte van de fee vastgesteld op 2500 euro per jaar met een maximum van 4 jaar.

De meeste juridische proefschriften zijn geschreven in de vorm van een boek, maar het kan ook bestaan uit een aantal artikelen die tot een samenhangend geheel zijn samengevoegd. Als de begeleiders de dissertatie hebben goedgekeurd, wordt het ter beoordeling voorgelegd aan de promotiecommissie. Indien de promotiecommissie positief oordeelt, volgt de openbare verdediging. Na het uitreiken van de bul mag je je doctor noemen.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.