Universiteit Leiden

nl en

ELS@Leiden

Over

Binnen het speerpunt Empirical Legal Studies wordt in Leiden het thema ‘markt, gedrag en de regulerende rol van het recht’ als uitgangspunt genomen om empirisch-juridisch onderzoek verder te ontwikkelen.

Recht en gedrag in een marktcontext

Het speerpunt Empirical Legal Studies binnen het Sectorplan Rechtsgeleerdheid heeft een methodologische focus, maar kent daarnaast per faculteit een materiële invulling. Aan de Universiteit Leiden beogen we empirisch-juridische vragen te verkennen die te maken hebben met marktregulering, waarbij markten in brede zin centraal staan. Denk niet alleen aan de Europese interne markt, maar ook aan internationaal handelsrecht, de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de circulaire economie, de producten- en dienstenmarkt in traditionele zin alsook de platformeconomie en e-commerce. Globalisering, klimaatverandering, migratie en de pandemie hebben impact op markten. Deze ontwikkelingen leggen marktfalen bloot en doen de vragen rijzen in hoeverre marktwerking nog een oplossing biedt voor huidige problemen en wat de meest passende wijze van regulering is.

Om het recht zodanig in te richten dat marktfalen wordt voorkomen, is het belangrijk een goed begrip te hebben van de praktische werking van markten en van het denken, beslissen en handelen van marktactoren. Onze kennis daarover schiet met regelmaat tekort. We hebben niet altijd voldoende kennis over welke rechtsregels onder welke omstandigheden waarom werken.

Empirisch onderzoek naar de werking van het recht levert fundamentele kennis op over gedragsveronderstellingen die ten grondslag liggen aan de verschillende rechtsregels. Door het beantwoorden van empirische vragen levert het onderzoek binnen dit speerpunt bouwstenen voor de beantwoording van normatieve vragen aangaande de regulering van markten. De interactie tussen empirische en normatieve vragen staat aldus centraal.

Financiering

Het Empirical Legal Studies-project ontvangt financiering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) via het meerjarige sectorplan.

De Universiteit Leiden is een van de vijf faculteiten die zich gecommitteerd hebben aan het stimuleren van Empirical Legal Studies in het kader van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid. Aan de verschillende faculteiten worden nieuwe onderzoeksgroepen ingericht, waarin veelal juristen en sociale wetenschappers bijeenkomen en (interdisciplinair) samenwerken. Met de aanwas van jonge onderzoekers ontstaat een nieuwe generatie empirisch-juridische onderzoekers die op hun faculteiten empirisch-juridisch onderzoek en onderwijs aanjagen en optreden als ambassadeurs van ELS.

De coördinatie van het landelijke speerpunt Empirical Legal Studies is belegd bij de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.