Universiteit Leiden

nl en

Arbeidsrecht (LL.M.)

Studieprogramma

Om je voor te bereiden op de beroepspraktijk is er ruime aandacht voor het trainen van vaardigheden. De master Arbeidsrecht recht kent een opbouwende vaardighedenlijn. Zo word je gedurende de gehele specialisatie geschoold in schrijf-, spreek- en onderzoekvaardigheden.

Masterprogramma Arbeidsrecht

Wil je precies weten hoe het masterprogramma Arbeidsrecht is opgebouwd en welke colleges je volgt? Bekijk dan het huidige studieprogramma via studiegids Arbeidsrecht.

Vanaf september '24 bestaat het studieprogramma uit onderstaande vakken:

Semester 1

In het vak Europees arbeidsrecht wordt ingegaan op de grondslagen van het Europese sociale beleid en het Europese arbeidsrecht. Daarbij kijken we onder andere naar de Europese Pijler voor sociale rechten, de verdragsbasis voor het Europese arbeidsrecht en de bijzondere procedures voor wetgeving met raadpleging van de sociale partners. Vervolgens wordt ingegaan op de relatie tussen het Europese arbeidsrecht en het nationale arbeidsrecht. Hoe werkt het Europese arbeidsrecht door in het nationale arbeidsrecht en wat is de invloed van Europese sociale grondrechten op het nationale arbeidsrecht? Daarna wordt aandacht besteed aan enkele onderwerpen uit het Europese arbeidsrecht, zoals gelijke behandeling en grensoverschrijdende arbeid.

 In het mastervak arbeidsovereenkomstenrecht wordt met de studenten die in de bachelorfase hebben kennisgemaakt met het sociaal recht verder en vooral diepgravender ingegaan op het recht met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. Zijn fietskoeriers van Deliveroo werknemers of toch zelfstandigen? Heeft een horecamedewerker met een 0-urencontract recht op loon als zijn shift op het laatste moment wordt verplaatst? Mag een werkgever eenzijdig bepalen dat de werknemer meer pensioenpremie moet betalen? Een greep uit de vele vragen die aan de orde komen in het mastervak arbeidsovereenkomstrecht, waarmee de master arbeidsrecht een aanvang neemt. In dit vak wordt met de studenten die in de bachelorfase hebben kennisgemaakt met het sociaal recht, verder en vooral diepgravender ingegaan op het recht met betrekking tot de arbeidsovereenkomst.

Mag een medewerker die een plastic tasje ter waarde van 3 cent steelt, op staande voet worden ontslagen? Hoe hoog is de ontslagvergoeding van iemand die niet goed heeft gefunctioneerd? Mag een bedrijf dat de winst wil maximaliseren medewerkers om bedrijfseconomische redenen ontslaan? In het vak Ontslagrecht staan ontslag en vergoedingen centraal. De ontslag- en vergoedingensystematiek wordt behandeld, individuele ontbindingsgronden, opzegging en einde van rechtswege. Studenten hebben na dit vak een diepgaand begrip van het ontslagrecht en de bijbehorende vergoedingen.

Bij het practicum worden de verschillende onderwerpen uitgediept door het schrijven van schriftelijke opdrachten en het deelnemen aan discussies over de verschillende onderwerpen. De onderwerpen worden geselecteerd op grond van relevantie voor de arbeidsrechtpraktijk en actualiteit. Flexibele arbeid zal dit jaar het overkoepelende thema zijn.

keuze uit:

Pensioenrecht

In dit vak komt het pensioen als arbeidsvoorwaarde en de contractuele implicaties van (uitvoering en wijziging van) die arbeidsvoorwaarde aan bod. Ook wordt uiteraard ingegaan op de grote wetswijziging van de Wet toekomst pensioenen.

Sociale  Zekerheidsrecht 
De nadruk ligt op de voor de arbeidsrechtelijke praktijk meest relevante delen van het sociale zekerheidsrecht, te weten de inkomensbescherming van zieke werknemers, re-integratieverplichtingen en de werknemersverzekeringen tegen werkloosheid (WW) en langdurige arbeidsongeschiktheid (WIA).Ook komt de bijstand in de Participatiewet aan bod.

Semester 2

In het vak collectief arbeidsrecht staan de thema’s collectieve arbeidsvoorwaardenvorming (cao-recht en stakingsrecht) en medezeggenschapsrecht centraal. De doorwerking van collectieve afspraken op het niveau van de individuele arbeidsovereenkomst is een ander belangrijk thema. Er wordt kort aandacht besteed aan het polderoverleg en de daarbij behorende instituties (SER, Stichting van de Arbeid, Pensioenfondsen) en aan collectieve arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid. Daarnaast is er apart aandacht voor betrokkenheid van vakbonden en ondernemingsraad bij een reorganisatie en de betekenis van een in dat kader afgesloten sociaal plan.

Studenten worden bij het privatissimum opgedeeld in kleine groepen van circa 10 studenten. Zij krijgen wekelijks een schrijfopdracht. In dat kader moeten zij zelfstandig onderzoek doen om een juridisch probleem in kaart te brengen. De bevindingen moeten zij vervolgens in een begrijpelijk en goed opgebouwd betoog opschrijven. Daarnaast dienen de studenten een referaat te houden. In het privatissimum zijn de opdrachten gegroepeerd rond een centraal thema, zodat dat kan worden uitgediept. De opdrachten verschillen van week tot week. Dat kan eveneens gelden voor de vorm. Daarbij komen methoden en technieken van rechtswetenschappelijk onderzoek aan bod. Het thema wordt geselecteerd op grond van relevantie voor de arbeidsrechtpraktijk en actualiteit. Het is ook mogelijk dat een keuze wordt geboden tussen verschillende thema’s.

keuze uit:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Aan bod komen internationale normverdragen (Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), Europees Sociaal Handvest) en het door internationale organisaties uitgeoefende toezicht op de naleving daarvan. Ook de OESO-Richtlijnen en SER-IMVO Convenanten zijn onderdeel van het internationale deel van dit vak. Aandacht wordt besteed aan handhaving van veilige en verantwoorde arbeidsomstandigheden in een globaliserende economie. De regels inzake internationale handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan centraal. Vraagstukken rondom business and human rights – ook aangeduid als vraagstukken rondom sustainability of duurzaamheid – zijn buitengewoon actueel en worden uitgebreid geadresseerd.

Geschilbeslechting 

Aan bod komen internationale normverdragen (ILO-conventies, ESH) en het door internationale organisaties uitgeoefende toezicht. Daarbij wordt aandacht besteed aan handhaving van elementaire eisen aan veilige en verantwoorde arbeidsomstandigheden in een globaliserende economie. Daarom zal ook de invloed van regels inzake interationale handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan bod komen. Onderhandelingsvrijheid inzake arbeidsvoorwaarden en vakverenigingsvrijheid zijn belangrijke onderdelen van dit vak.

Een tentamen is de afsluiting van een vak. In de master bestaat de tentaminering uit tentamens, het geven van presentaties en/of het schrijven van papers en essays.

De masterscriptie is het sluitstuk van de opleiding. Je doet in hoge mate individueel, zelfstandig, wetenschappelijk onderzoek naar een juridisch onderwerp vanuit een (rechts)filosofische invalshoek. Je dient te laten zien dat je – onder begeleiding – in staat bent een juridisch vraagstuk of probleem te herkennen, hierover een vraag- of probleemstelling te formuleren en beargumenteerd tot een beantwoording en/of oplossing te komen met behulp van zelf gevonden regelgeving, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur. Kennis, theorie, inzicht en vaardigheden moeten methodologisch worden toegepast en mede via een kritische oordeelsvorming beargumenteerd tot uitdrukking worden gebracht in een helder wetenschappelijk betoog van 10.000 à 15.000 woorden (inclusief noten en exclusief literatuurlijst).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.