Universiteit Leiden

nl en

Arbeidsrecht (LL.M.)

Over de opleiding

Arbeidsrecht is een afstudeerrichting van de master Rechtsgeleerdheid aan de gerenommeerde Rechtenfaculteit van Universiteit Leiden. In deze opleiding staan het individuele en collectieve arbeidsrecht centraal. Daarnaast komt ook het socialezekerheidsrecht aan bod. Uiteraard komt ook het internationale en Europese arbeidsrecht aan de orde. In de master Arbeidsrecht komen de hoofdonderdelen van het arbeidsrecht (individueel, collectief en internationaal) aan bod.

Breed georiënteerde juristen

Arbeidsrecht is een spannend vakgebied: het is niet alleen van groot praktisch belang in bijna ieders leven, tegelijkertijd spelen er ook fundamentele rechtsvragen. Deze opleiding combineert academische verdieping en de dagelijkse praktijk.

In deze masterrichting houd je je bezig met vragen als: moet personeel salaris inleveren om een noodlijdend bedrijf te redden? Is het ontslag van oudere werknemers niet veel te moeilijk, terwijl jongeren met flex-baantjes aan het lijntje worden gehouden? Zorgt het vrij verkeer van werknemers voor ontduiking van nationale beschermende regels? Kan een vakbond ook werknemers die geen lid zijn binden aan cao-arbeidsvoorwaarden? Kan wangedrag in privé-tijd tot ontslag leiden? Mogen politieagenten en buschauffeurs staken? Dit zijn vragen die raken aan de grenzen van contractsvrijheid. Ook betreffen zij de doorwerking van grondrechten en Europees recht in de werkgever-/werknemer-relatie. Door deze vragen te bestuderen, verdiep je je kennis en word je een goed jurist. Arbeidsrechtjuristen moeten privaatrecht, publiekrecht én internationaal recht beheersen en integraal kunnen toepassen op casus.

Waarom de master Arbeidsrecht in Leiden?

Met deze interessante en gedegen studie ontwikkel je je tot een breed georiënteerde jurist. Het kleine gemotiveerde docententeam, dat ook veel ervaring heeft in de arbeidsrecht praktijk als rechter of advocaat, brengt je de kneepjes van het vak bij. Je zult merken dat je goede kansen hebt op de arbeidsmarkt.

De afstudeerrichtingen van de master Rechtsgeleerdheid zijn dusdanig samengesteld dat je aan de eisen van het Civiel Effect zou kunnen voldoen na afronding van de master. Dit is mede afhankelijk van je behaalde bachelordiploma. Als je aan de vereisten van het Civiel Effect voldoet kun je toegang verkrijgen tot de zogeheten juridische togaberoepen, zoals de advocatuur en de rechterlijke macht.

 

Masterprogramma Arbeidsrecht

Wil je precies weten hoe het masterprogramma Arbeidsrecht is opgebouwd en welke colleges je volgt?

Bekijk dan het studieprogramma studiegids Arbeidsrecht

Semester 1

In het vak Interaction Between Legal Systems –Arbeidsrecht in de Onderneming staat het ondernemingsrechtelijke arbeidsrecht centraal. De verhouding tussen het individuele en collectieve arbeidsrecht enerzijds en hert ondernemingsrecht anderzijds, meer in het bijzonder het faillissementsrecht en het vennootschapsrecht.

 In het mastervak arbeidsovereenkomstenrecht wordt met de studenten die in de bachelorfase hebben kennisgemaakt met het sociaal recht verder en vooral diepgravender ingegaan op het recht met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. Het sociale zekerheidsrecht komt kort aan de orde waar dit raakvlakken hiermee heeft (ontslag en WW, loonbetaling, re-integratie en ziekte).

Bij het practicum worden de verschillende onderwerpen uitgediept door het schrijven van schriftelijke opdrachten en het deelnemen aan discussies over de verschillende onderwerpen. De onderwerpen worden geselecteerd op grond van relevantie voor de arbeidsrechtpraktijk en actualiteit. Flexibele arbeid zal dit jaar het overkoepelende thema zijn.

Aan bod komen internationale normverdragen (ILO-conventies, ESH) en het door internationale organisaties uitgeoefende toezicht. Daarbij wordt aandacht besteed aan handhaving van elementaire eisen aan veilige en verantwoorde arbeidsomstandigheden in een globaliserende economie. Daarom zal ook de invloed van regels inzake internationale handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan bod komen. Onderhandelingsvrijheid inzake arbeidsvoorwaarden en vakverenigingsvrijheid zijn belangrijke onderdelen van dit vak.

De nadruk ligt op de voor de arbeidsrechtelijke praktijk meest relevante delen van het sociale zekerheidsrecht, te weten de inkomensbescherming van zieke werknemers, re-integratieverplichtingen en de werknemersverzekeringen tegen werkloosheid (WW) en langdurige arbeidsongeschiktheid (WIA). In dat kader komt ook het onderdeel pensioen aan bod: het pensioen als arbeidsvoorwaarde en de contractuele implicaties van (uitvoering en wijziging van) die arbeidsvoorwaarde.

Semester 2

Studenten worden bij het privatissimum opgedeeld in kleine groepen van circa 10 studenten. Zij krijgen wekelijks een schrijfopdracht. In dat kader moeten zij zelfstandig onderzoek doen om een juridisch probleem in kaart te brengen. De bevindingen moeten zij vervolgens in een begrijpelijk en goed opgebouwd betoog opschrijven. Daarnaast dienen de studenten een referaat te houden. In het privatissimum zijn de opdrachten gegroepeerd rond een centraal thema, zodat dat kan worden uitgediept. De opdrachten verschillen van week tot week. Dat kan eveneens gelden voor de vorm. Daarbij komen methoden en technieken van rechtswetenschappelijk onderzoek aan bod. Het thema wordt geselecteerd op grond van relevantie voor de arbeidsrechtpraktijk en actualiteit. Het is ook mogelijk dat een keuze wordt geboden tussen verschillende thema’s.

In het vak collectief arbeidsrecht staan de thema’s collectieve arbeidsvoorwaardenvorming (cao-recht en stakingsrecht) en medezeggenschapsrecht centraal. De doorwerking van collectieve afspraken op het niveau van de individuele arbeidsovereenkomst is een ander belangrijk thema. Er wordt kort aandacht besteed aan het polderoverleg en de daarbij behorende instituties (SER, Stichting van de Arbeid, Pensioenfondsen) en aan collectieve arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid. Daarnaast is er apart aandacht voor betrokkenheid van vakbonden en ondernemingsraad bij een reorganisatie en de betekenis van een in dat kader afgesloten sociaal plan. 

Uitgaande van een basiskennis van het civiele en bestuursprocesrecht uit de bacheloropleiding, wordt aan de studenten grondige theoretische kennis en praktische vaardigheden op het gebied van het arbeidsprocesrecht bijgebracht, zodanig dat hiermee een ruime startkwalificatie voor de togaberoepen op dat gebied wordt verkregen. U krijgt een of meerdere opdrachten die aansluiten bij de realiteit van de arbeidsrechtspleging. Bij de vorm van de opdracht ligt het accent op het aanleren van voor de rechtspraktijk noodzakelijke mondelinge vaardigheden.

De masterscriptie is het sluitstuk van de opleiding. Je doet in hoge mate individueel, zelfstandig, wetenschappelijk onderzoek naar een juridisch onderwerp. Je dient te laten zien dat je – onder begeleiding – in staat bent een juridisch vraagstuk of probleem te herkennen, hierover een vraag- of probleemstelling te formuleren en beargumenteerd tot een beantwoording en/of oplossing te komen met behulp van zelf gevonden regelgeving, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur. Kennis, theorie, inzicht en vaardigheden moeten methodologisch worden toegepast en mede via een kritische oordeelsvorming beargumenteerd tot uitdrukking worden gebracht in een helder wetenschappelijk betoog van 10.000 à 15.000 woorden (inclusief noten en exclusief literatuurlijst).

In de masteropleiding heb je te maken met verschillende onderwijsvormen:

  • Hoorcolleges en werkgroepen, waarin gedreven docenten de leerstof presenteren en die verbinden met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
  • Unieke onderwijsvormen privatissimum en practicum. Het onderwijs is intensief door de unieke onderwijsvormen privatissimum en practicum. Tijdens deze intensieve vakken train je vaardigheden die je in de praktijk als jurist nodig hebt. Je debatteert, schrijft stukken en houdt referaten. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke begeleiding door de docent. Bij het privatissimum richt je je intensief op één onderwerp. Je wordt uitgedaagd dit thema van alle kanten te bestuderen en hierop kritisch te reflecteren. Bij het practicum trekt een groot aantal verschillende onderwerpen in een hoog tempo voorbij, waarbij de dagelijkse realiteit van de rechtspraktijk wordt nagebootst. Kijk in de Studiegids voor de invulling.
  • Scriptie. Voor de scriptie voer je zelfstandig een onderzoek uit en verwoord je dit in een wetenschappelijk betoog.

Een tentamen is de afsluiting van een vak. In de master bestaat de tentaminering uit tentamens, het geven van presentaties en/of het schrijven van papers en essays.

Studiebegeleiding

De master is persoonlijk en in kleine groepen. Bij de start van je studie is er een openingsbijeenkomst waarbij te kennismaakt met zowel je collega masterstudenten als je docenten van de opleiding. Tijdens je hele master heb je nauw contact met je docenten waardoor er veel begeleiding is. De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Tijdens een stage werk je voor een aaneengesloten periode bij een organisatie, bijvoorbeeld een ministerie of internationaal bedrijf. Een goede manier om te ontdekken hoe het werk je bevalt.

Een stage is echter niet bij iedere specialisatie een verplicht onderdeel. Het bureau Studenten Loopbaan Service van de Universiteit Leiden en de facultaire loopbaancoach helpen je graag om een geschikte stageplek te vinden. Ook hebben docenten een groot netwerk waar regelmatig stageplaatsen beschikbaar komen. Kijk voor sollicitatietips en een actueel overzicht in Nederland en het buitenland op: Studenten Loopbaan Service Op de facultaire website vind je een overzicht van het aanbod aan stageplaatsen, bijbanen en vacatures dat bij ons binnenkomt.

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Last but not least, je leert internationaal te denken. Hiervoor ga je al  tijdens je bachelor plannen maken.

Op een buitenlandse universiteit kun je vakken volgen die in Leiden niet worden gegeven. Of je kunt je verdiepen in onderwerpen waar in Leiden minder aandacht voor is. De rechtenfaculteit werkt samen met vele gerenommeerde universiteiten in Europa, zoals Oxford, Parijs, Siena, Oslo, Granada en Zürich. Maar ook wereldwijd heeft de opleiding goede contacten. Zo kun je bijvoorbeeld studeren in China aan de Shanghai International Studies University.

Voor meer informatie: Bureau Internationaal Onderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.