Universiteit Leiden

nl en

Beleid, Bestuur en Organisatie (BSc)

Studieprogramma

De studie helpt je in eerste instantie om complexe problemen bij publieke organisaties of in het bedrijfsleven te doorgronden. Als je de diepere laag begrijpt en patronen ziet, kun je bouwen aan een beleidsmatige oplossing. Het studieprogramma is afgestemd op deze procesmatige insteek.

Programmaoverzicht

In het eerste jaar

In het eerste jaar wordt een algemeen overzicht van het vakgebied Bestuurskunde behandeld. Je krijgt inzicht in de beginselen en processen van besluit- en beleidsvorming. Denk aan nationale politiek, de invloed van lobbygroepen en de werking van bestuurlijke instanties.

In het tweede jaar

In het tweede jaar gaan diverse beleidsvakken dieper in op de implementatie en evaluatie van beleid. Het internationale karakter van openbaar bestuur komt aan de orde in een aantal Engelstalige vakken. Het tweede jaar wordt afgesloten met een vak waarbij je een onderzoeksproject uitvoert, bijvoorbeeld over de impact van Europeanisering op buitenlands beleid. Een goede overstap naar het volgende jaar, waarin je je onderzoeksvaardigheden verder gaat uitbouwen.

In het derde jaar

Het jaar begint met de vrije keuzeruimte. Kies uit: een uitwisseling naar een van onze partnerinstellingen in Europa of daarbuiten, praktijkervaring opdoen tijdens een stage of een minor volgen binnen de Universiteit Leiden of een andere universitaire instelling in Nederland. In het tweede semester wordt de koppeling gemaakt naar vakken over ethische en filosofische kwesties die spelen binnen het openbaar bestuur en het evalueren van beleid. Aan het einde van het jaar schrijf je een scriptie.

Een aantal vakken uitgelicht

Geschiedenis van het Openbaar Bestuur

Je leert over het ontstaan, de groei en verandering van het Nederlandse openbaar bestuur van de middeleeuwen tot nu toe. Een boeiende terugblik waarmee je allerlei ontwikkelingen in onze huidige maatschappij beter kunt plaatsen. Je maakt kennis met belangrijke bestuurlijke vragen, theorieën, concepten en discussies. Ervaar dat het bestuurlijke verleden niet alleen maar interessant is, maar ook bijzonder nuttig voor besluitvorming rond hedendaagse vraagstukken.

Sociologie

Sociologie is één van de ondersteunende disciplines van de bestuurskunde en biedt uitstekende instrumenten om maatschappelijke verschijnselen te analyseren. Immers, om de maatschappij te besturen, moet je haar allereerst begrijpen. Waar houdt de sociologie zich mee bezig? Wat is kenmerkend voor een sociologische invalshoek? Wat is de meerwaarde van sociologische kennisvorming voor bestuurskundigen? Sociologie biedt een heel instrumentarium om maatschappelijke verschijnselen te analyseren. Dat maakt het een belangrijke ondersteunende disciplines van de bestuurskunde.

 

Beleids- en besluitvorming

In dit vak bestuderen we processen en hoe deze leiden tot beleidsoplossingen. Bijvoorbeeld hoe bepaalde issues op de politieke agenda komen en hoe vervolgens de besluitvorming functioneert. Je krijgt tools uit de beleidswetenschap om meerdere invalshoeken te bekijken en methodieken om de het beleidsvormingsproces te begrijpen.

BBO I: Kwantitatief leeronderzoek binnenlands bestuur

In dit vak bestuderen en analyseren studenten bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken (zoals sociologie, publiek management en organisatietheorie) via het toepassen van kwantitatieve onderzoeksmethoden.

European Union Politics and Policy

De Europese Unie staat voor grote uitdagingen. Migratie, milieu, de Euro, democratisering van de EU, en de Brexit. De Europese Unie lijkt zich van de ene naar de andere crisis voort te slepen. In deze cursus wordt er gekeken naar de interactie tussen Europese bestuursorganen als de Europese Commissie, De Europese Raad en het Europees Parlement. Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij hoe de interacties tussen deze instituties leiden tot beleidsuitkomsten. In de cursus is er zowel aandacht voor de grote crises die de EU het hoofd probeert te bieden, als meer 'business as usual', bestaande uit EU beleidsprocessen die minder onder de aandacht gebracht worden van burgers in de EU maar wel grote consequenties voor hen hebben.

Beleidsimplementatie- en Evaluatie

Tijdens het vak Beleid 2 wordt stilgestaan bij welke factoren van belang zijn om eenmaal vastgesteld beleid ook daadwerkelijk te implementeren. Er wordt aandacht besteed aan onder andere de keuze van beleidsinstrumenten en de rol van grote uitvoeringsorganisaties, zodat duidelijk wordt dat 'beleid-op-papier' niet hetzelfde is als het 'beleid-in-de-praktijk'. Het algemene beeld dat naar voren komt aan het eind van de cursus is dat de implementatie van beleid in complexe publieke organisaties vaak het resultaat is van de gezamenlijke inspanningen en strategieen van politici, burgers, ambtenaren, belangenorganisaties en de media. Deze bevinding heeft grote consequenties voor de inrichting van het openbaar bestuur in de 21ste eeuw.

Beleid 3: Beleidsevaluatie

In deze module bekijken we hoe beoordeling over het succes of falen van beleid tot stand komt, en hoe beleid - mede op grond van deze beoordelingen - in de loop van de tijd verandert. We kijken hoe, waarom en door wie beleid wordt geevalueerd, en de manier waarop beleid verandert. Leren beleidsmakers wel van het verleden, of komen beleidsveranderingen toevallig tot stand? Door het zelfstandig uitvoeren van een beleidsevaluatie ontwikkelen studenten praktische basiskennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van een beleidsevaluatie.

Administrative Ethics

Ethiek doet er toe. Het heeft directe invloed op ons leven, is de leidraad voor het beleid van de overheid en bepaalt wat (on)behoorlijk gedrag is voor ambtenaren en politici. Het doel van deze cursus is om twee benaderingen van bestuursethiek ('applied ethics' vs 'political ethics') te begrijpen en kunnen toepassen op morele dilemma's waar beleidsmakers mee geconfronteerd worden. Het reflecteren op morele dilemma's is aan de orde van de dag, en zo ook in dit vak, bijvoorbeeld bij beslissingen over wie er gebruik mag maken van sociale voorzieningen in een land, of een burgemeester clientelisme aanmoedigt door goed voor bepaalde inwoners in zijn gemeente te zorgen.

Bachelorproject

Het schrijven van de scriptie is het sluitstuk van de bachelor opleiding Bestuurskunde: Beleid, Bestuur en Organisatie. Hier komt de inhoud van vakken gevolgd tijdens de bachelor met betrekking tot het functioneren van het openbaar bestuur samen met het toepassen van onderzoeksvaardigheden. Algemene theoretische kennis dient te worden gebruikt om een Bestuurskundig probleem te analyseren, onderzoeksvaardigheden dienen te worden toegepast en de resultaten hiervan dienen gepresenteerd te worden, zowel mondeling als schriftelijk. Studenten kunnen kiezen uit verschillende thema werkgroepen, waarbinnen zij intensieve begeleiding krijgen van een ervaren onderzoeker en hun medestudenten helpen kwalitatief hoogwaardige scripties te schrijven. 'Voorbeelden van thema's van werkgroepen zijn: 'de betaalbaarheid van pensioenstelsels'', 'de Europese Unie in crisis', 'de inrichting van internationale organisaties', 'belastingen en economie', 'de prestaties van publieke organisaties', en 'de juridisering van het openbaar bestuur'.  

Curriculumoverzicht

In de Studiegids vind je een compleet overzicht van de vakken die je bij Bestuurskunde kunt volgen.

Hoe vul jij je keuzeruimte in?

In het derde jaar heb je een half jaar de ruimte om je te verdiepen in een bepaald vakgebied of je kennis te verbreden. Kies zelf hoe je de vrije keuzeruimte invult:

Een minor is een samenhangend vakkenpakket met een omvang van 30 studiepunten. Het is afgestemd op het niveau van derdejaars bachelorstudenten. De Universiteit Leiden biedt zo’n 50 minoren met verschillende thema’s. Elke faculteiten heeft een breed aanbod. Daarnaast zijn er interdisciplinaire minoren.
Lees meer over minoren

Tijdens een stage werk je een aaneengesloten periode bij een organisatie. Bijvoorbeeld een ministerie of internationaal bedrijf. Een goede manier om te ontdekken hoe het werk je bevalt. De inhoud van de stage spreek je af met een stagedocent van je opleiding en de stageorganisatie.
Lees meer over stages bij Bestuurskunde

Een studieperiode in het buitenland is dé kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een buitenlandse universiteit. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Last but not least, je leert internationaal te denken. 
Studeren en stage in het buitenland

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.