Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Duurzaamheid in onderzoek

Leids onderzoek draagt bij aan de kennis over duurzaamheidsthema’s. Dit is noodzakelijk om aan gezamenlijke oplossingen te werken voor bijvoorbeeld de huidige klimaat- en grondstoffenproblematiek.

De universiteit vult haar maatschappelijke rol mede in door het brede publiek te informeren over onderzoek dat raakt aan duurzaamheid. Met onder meer lezingen en media-optredens, en door er op de universitaire website aandacht aan te besteden. Daarnaast participeert de Universiteit Leiden samen met haar LDE-partners (de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam) in een interdisciplinair onderzoekscentrum op het gebied van duurzaamheid: Centre for Sustainability.

Stand van zaken

Veel van het onderzoek op het gebied van duurzaamheid wordt verricht door, of uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Deze faculteit heeft haar onderzoek georganiseerd in twee onderzoeksgebieden: Fundamentals of Science en Bioscience: the science base of health.

Binnen beide onderzoeksgebieden verrichten Leidse wetenschappers onderzoek op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast heeft de faculteit ook een eigen instituut op het gebied van milieuwetenschappen: het Centrum voor Milieuwetenschappen in Leiden (CML). De onderzoekers van het CML doen onderzoek naar duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, milieukwaliteit en biodiversiteit op een strategische multidisciplinaire manier. Het CML kent twee onderzoeksprogramma's op dit terrein: Milieubiologie en Industriële Ecologie. In beide programma's staat de relatie tussen menselijke activiteiten en de fysieke en natuurlijke omgeving centraal.

Duurzaamheid in onderzoeksprogramma’s

Een belangrijk interdisciplinair onderzoeksprogramma waarin klimaatverandering centraal staat is Liveable Planet – Sustainable Futures In dit programma werken onderzoekers van de Universiteit Leiden aan een samenleving waarin energie en grondstoffen zo gebruikt worden dat het natuurlijk kapitaal bewaard blijft en de impact op de gezondheid zo klein mogelijk is. Daarvoor willen de wetenschappers allereerst bekijken hoe natuurlijke en economische ecosystemen functioneren en wat voor impact ze hebben op gezondheid en natuurlijk kapitaal. Daarnaast onderzoeken ze hoe sociale drijfveren het menselijke ecosysteem beïnvloeden. Tot slot denken ze na over nieuwe typen overheidsbeleid en transitiemanagement, om te komen tot een duurzamere samenleving.

Experts noemen 2050 vaak als peildatum waarop de overstap naar nieuwe, duurzame energiebronnen voltooid moet zijn. Fossiele brandstoffen spelen een belangrijke rol bij de opwarming van de aarde, en raken bovendien op. De wereld moet daarom overstappen naar nieuwe, duurzame bronnen van energie. Leidse wetenschappers verrichten vanuit diverse disciplines onderzoek dat bijdraagt aan deze transitie naar duurzame energie en de reductie van CO2-uitstoot. Deze onderzoeken naar Duurzame Energie zijn ondergebracht bij Fundamentals of Science.

Daarnaast neemt de Universiteit Leiden deel in verschillende onderzoeksprogramma’s waarin duurzaamheid een belangrijk thema is. Voorbeelden hiervan zijn het programma  het Nederlandse universitaire samenwerkingsproject MiCRop en het Horizon 2020-programma SUNRISE van de Europese Commissie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.