Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Duurzaamheid in onderzoek

Leids onderzoek draagt bij aan de kennis over duurzaamheidsthema’s. Dit is noodzakelijk om aan gezamenlijke oplossingen te werken voor bijvoorbeeld de huidige klimaat- en grondstoffenproblematiek.

De Universiteit Leidenvervult haar maatschappelijke rol ook door het brede publiek via lezingen en media-optredens van wetenschappers te informeren en door op de universitaire website aandacht te besteden aan onderzoek dat raakt aan duurzaamheid. Daarnaast participeert de Universiteit Leiden samen met haar partners van LDE Universities (TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam) in een interdisciplinair onderzoekscentrum op het gebied van duurzaamheid: het Centre for Sustainability.

Stand van zaken

De universiteit bouwt aan een netwerk van wetenschappers en docenten die zich bezighouden met duurzaamheid. Onder medewerkers wordt in 2021 geïnventariseerd welke vakken, cursussen, minoren en masters het thema duurzaamheid al behandelen. Ook zet de universiteit dit onderwerp in communicatie op de agenda en vraagt ze regelmatig aan medewerkers om nieuwe ideeën aan te dragen.

Veel van het onderzoek op het gebied van duurzaamheid wordt verricht door, of uitgevoerd in nauwe samenwerking met de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Deze faculteit heeft haar onderzoek georganiseerd in twee wetenschapsgebieden: Fundamentals of Science en Bioscience: the science base of health. Binnen beide gebieden wordt onderzoek verricht op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast heeft de faculteit ook een eigen instituut op het gebied van milieuwetenschappen: het Centrum voor Milieuwetenschappen in Leiden (CML). De onderzoekers van het CML doen onderzoek naar duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, milieukwaliteit en biodiversiteit op een strategische multidisciplinaire manier. Het CML kent twee onderzoeksprogramma's op dit terrein: Milieubiologie en Industriële Ecologie. In beide programma's staat de relatie tussen menselijke activiteiten en de fysieke en natuurlijke omgeving centraal.

Duurzaamheid in onderzoeksprogramma’s

In het unversiteitsbrede stimuleringsprogramma Liveable Planet – Sustainable Futures staat klimaatverandering centraal. Onderzoekers van de Universiteit Leiden werken aan een samenleving waarin energie en grondstoffen zo gebruikt worden dat het natuurlijk kapitaal bewaard blijft en de impact op de gezondheid wordt geminimaliseerd. Daarvoor willen de wetenschappers allereerst bekijken hoe natuurlijke en economische ecosystemen functioneren en wat voor impact zij hebben op gezondheid en natuurlijk kapitaal. Daarnaast onderzoeken ze hoe sociale drijfveren het menselijke ecosysteem beïnvloeden. Tot slot denken ze na over nieuwe typen overheidsbeleid en transitiemanagement, om te komen tot een duurzamere samenleving. Zie ook het wetenschapsdossier De aarde leefbaar houden.

Leidse wetenschappers verrichten vanuit diverse disciplines onderzoek dat bijdraagt aan de transitie naar duurzame energie en de reductie van CO2. Deze onderzoeken naar Duurzame Energie zijn ondergebracht bij Fundamentals of Science. Experts noemen 2050 vaak als peildatum waarop de overstap naar nieuwe, duurzame energiebronnen voltooid moet zijn. Fossiele brandstoffen spelen een belangrijke rol bij de opwarming van de aarde, en raken bovendien op. De wereld moet daarom overstappen naar nieuwe, duurzame bronnen van energie. Zonne-energie lijkt hier de beste kansen te bieden.

Daarnaast neemt de Universiteit Leiden deel in verschillende onderzoeksprogramma’s waarin duurzaamheid een belangrijk thema is. Voorbeelden hiervan zijn het programma  het Nederlandse universitaire samenwerkingsproject MiCRop en het Horizon 2020-programma SUNRISE van de Europese Commissie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.