Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Duurzaamheidsvisie 2030

De Universiteit Leiden is zich bewust van haar rol in de samenleving en wil bijdragen aan een groene, gezonde en inclusieve campus met een positieve impact op het gebied van klimaat en circulariteit.

Onze Duurzaamheidsvisie 2030 vormt het vertrekpunt voor een nieuw uitvoeringsprogramma met doelstellingen en activiteiten voor de periode 2023-2026.

De kern van onze visie is dat we werken aan een duurzame studeer en werkomgeving die, zowel binnen als buiten de universitaire gemeenschap, inspireert en mobiliseert tot het (verder) realiseren van een positieve, maatschappelijke impact. We ontwikkelen daartoe onze bestaande duurzaamheidsinitiatieven door tot een integrale aanpak die een zichtbare uitwerking krijgt in onderwijs, onderzoek en organisatie.

Zie ook de uitgebreide versie.

Duurzaamheid in het onderwijs

In het onderwijs bieden wij alle studenten de mogelijkheid om kennis te maken met duurzaamheidsthema’s en -vraagstukken, die zo veel mogelijk aansluiten bij de inhoud van hun opleiding. Studenten worden opgeleid tot academische professionals die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidstransitie. De Universiteit Leiden biedt programma’s en vakken aan waarin duurzaamheid centraal staat, al dan niet specifiek voor de discipline.

Duurzaamheid in onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is een van de kerntaken van de Universiteit Leiden. Onze missie is om met ons onderzoek meer inzicht te krijgen in wereldwijde duurzaamheidsvraagstukken en daarbij kennis te ontwikkelen voor juiste en proportionele oplossingen. Hiermee dragen we bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Omdat duurzame ontwikkeling multi- en interdisciplinair is, moeten we die vanuit meerdere disciplines benaderen. Door verschillende disciplines in coherente onderzoeksprogamma’s samen te brengen, kunnen we onderzoek stimuleren dat aansluit bij het multi- en interdisciplinaire karakter van duurzaamheid. We vergroten de (lokale) impact van de Universiteit Leiden door samenwerkingsverbanden met maatschappelijke partners te versterken en in te zetten op toepassing van kennis over duurzaamheidsthema’s in de praktijk.

Duurzame campus

De Universiteit Leiden werkt aan een groene, circulaire campus, met een forse energiereductie in 2050 als doel, zoals uitgewerkt in de Routekaart Energietransitie. Deze beschrijft de strategie en benodigde maatregelen om te voldoen aan de ambitie van de Nederlandse universiteiten om aan te sluiten bij de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor 2030 en 2050. We streven naar 65% reductie van onze gebouwgebonden CO2-uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990) en naar 95% CO2-reductie van onze gebouwen in 2050. We zetten de verduurzaming voort door stevig in te zetten op duurzaam inkoopbeleid, afvalpreventie en recycling, duurzame mobiliteit, vergroening van de campus en vergroting van de biodiversiteit.

Bewustwording en betrokkenheid

Studenten en medewerkers spelen een centrale rol in de verduurzaming van de universiteit. Het succes van de verduurzaming van de universiteit hangt grotendeels af van de dagelijkse keuzes van al onze campusgebruikers. Het is daarom van cruciaal belang dat studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden zich meer bewust worden van duurzaamheid en zich daar meer betrokken bij voelen. Dat willen we bereiken door behaalde resultaten intensiever te delen, transparant te communiceren over de verantwoordelijkheden van de campusgebruikers, en onze regionale partners en leveranciers te betrekken bij de transitie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.