Universiteit Leiden

nl en

Jeugdrecht (LL.M.)

Studieprogramma

In de master Jeugdrecht leer je om juridische casuïstiek van verschillende kanten te belichten.

Bijvoorbeeld in het geval van kindermishandeling, kan de verdachte strafrechtelijk worden vervolgd, maar ook een bestuursrechtelijk huisverbod krijgen. Verder kan jeugdhulp worden ingeschakeld en kunnen verschillende privaatrechtelijke kinderbeschermingsmaatregelen worden uitgesproken door de rechter. Het rechtsgebied overstijgende karakter van het jeugdrecht komt volop naar voren in het masterprogramma. Met een constante focus op de rechtspositie van de minderjarige, ontwikkel je gedegen kennis en inzicht in het privaatrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal recht. Met deze master word je dan ook opgeleid tot een breed ontwikkeld jurist, gespecialiseerd in het jeugdrecht, die goed toegerust de arbeidsmarkt op kan.

Kinder- en mensenrechten

Binnen de master besteden we veel aandacht aan de doorwerking van mensenrechten in de Nederlandse rechtsorde. Zowel het VN-kinderrechtenverdrag als andere mensenrechtenverdragen bevatten bepalingen die van grote invloed zijn op het gehele jeugdrecht. Met deze opleiding ontwikkel je kennis en inzicht op het terrein van de nationale en internationale aspecten van jeugdrecht. Ook leer je academische en praktische vaardigheden, zoals het zelfstandig doen van onderzoek, het schrijven van een vonnis, of het voorbereiden van een pleitnota. De master jeugdrecht biedt een brede basis waarmee je je in de wetenschap of de praktijk verder kunt specialiseren.

Pluspunten van de studie

Als student van de Leidse master Jeugdrecht profiteer je van:

  • de kleinschaligheid van de opleiding, waardoor je zeer intensief onderwijs krijgt;
  • contacten met professionals uit de praktijk van het jeugdrecht, zoals kinderrechters, advocaten en medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of gecertificeerde instellingen, die regelmatig als gastdocent onderwijs geven;
  • bijeenkomsten, lezingen, (juridische) excursies en een jaarlijkse – door de aan de master verbonden studievereniging JSV Liberi georganiseerde – studiereis, waardoor je elkaar en de docenten goed leert kennen;
  • de uitstekende bibliotheek van de Rechtenfaculteit in Leiden, en ook de bibliotheek van het Vredespaleis in Den Haag, een van de grootste juridische bibliotheken ter wereld;
  • de goede reputatie van de Leidse Rechtenfaculteit, zowel bij het vinden van een eventuele stageplek als in je latere carrière.

De masterscriptie is het sluitstuk van de opleiding. Je doet in hoge mate individueel, zelfstandig, wetenschappelijk onderzoek naar een juridisch onderwerp vanuit een (rechts)filosofische invalshoek. Je dient te laten zien dat je – onder begeleiding – in staat bent een juridisch vraagstuk of probleem te herkennen, hierover een vraag- of probleemstelling te formuleren en beargumenteerd tot een beantwoording en/of oplossing te komen met behulp van zelf gevonden regelgeving, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur. Kennis, theorie, inzicht en vaardigheden moeten methodologisch worden toegepast en mede via een kritische oordeelsvorming beargumenteerd tot uitdrukking worden gebracht in een helder wetenschappelijk betoog van 10.000 à 15.000 woorden (inclusief noten en exclusief literatuurlijst).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.