Universiteit Leiden

nl en

Bestuurskunde (BSc)

Toelatingseisen

Weet je welke bachelor je wilt volgen aan de Universiteit Leiden? Controleer dan allereerst wat de toelatingseisen zijn van jouw gewenste bacheloropleiding:

Diploma eisen

Je wordt toegelaten tot de bachelor Bestuurskunde als je de matching hebt doorlopen én één van deze diploma’s hebt behaald aan een geaccrediteerde instelling in Nederland:

 •  VWO diploma (elk profiel)
 •  HBO - propedeuse of einddiploma
 •  WO - propedeuse of einddiploma

Heb je een ander diploma? Kijk dan hieronder wat voor jou geldt:

Heb jij een buitenlands diploma behaald? Dan moet je een verzoek tot toelating indienen bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden. Let op: dit geldt ook voor aanstaande studenten met een:

 • International Baccalaureate.
 • European Baccalaureate.
 • vwo-diploma behaald in Aruba, Sint-Maarten, Curaçao en Suriname.
 • vwo-diploma behaald in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor 10-10-2010. (De vwo-diploma’s van aanstaande studenten, behaald in Aruba, Sint-Maarten en Curaçao, beschouwt de Universiteit Leiden als vergelijkbaar met een vwo-diploma behaald in Nederland. Deze groep moet echter een toelatingsverzoek indienen zodat wij kunnen vaststellen of het diploma en eventuele vereiste vakken daadwerkelijk behaald zijn.)

Ben je 21 jaar of ouder zonder geschikt diploma? Dan kun je meedoen met het colloquium doctum. Dit is een bijzondere toelatingsprocedure voor aankomende studenten. Lees hieronder verder bij ‘Colloquium Doctum’

Taaleisen

Voor Bestuurskunde wordt de Nederlandse en Engelse taalvaardigheid vereist. Als je een Nederlands diploma hebt, dan hoef je verder geen actie te ondernemen. Heb je echter een buiten Nederland afgegeven diploma, dan dient je Nederlandse taalvaardigheid op niveau TUL gevorderd te zijn. Hiervoor moet je een cursus Nederlands als tweede taal volgen, die georganiseerd wordt door de Universiteit Leiden. Diploma’s van internationale scholen/ opleidingen in Nederland worden ook gezien als een buiten Nederland afgegeven diploma. Voor het Engels hoef je geen toets af te leggen.

Matching

Matching is een verplicht onderdeel van de inschrijving voor de opleiding Bestuurskunde die elke studiekiezer doorloopt. Dit helpt je om een goede studiekeuze te maken. Lees meer over matching.

Opleidingsspecifieke eisen

Bestuurskunde heeft geen opleidingsspecifieke eisen. Wel kan het handig zijn economie gehad te hebben als je voor de EBM track kiest, al is dit geen formele vereiste. 

Selectieprocedure voor bacheloropleidingen met selectie en plaatsing

Bij Bestuurskunde is er geen numerus fixus of selectie. Iedereen met de juiste diploma’s kan starten. Wel vragen we alle studenten de matching module te doorlopen. Meer informatie over matching bij de Bachelor Bestuurskunde vind je hier.

Colloquium doctum

Het colloquium doctum is een bijzondere en strenge toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:

 • Op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
 • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.

Toetsen
Deze toelatingsprocedure is bepaald niet makkelijk. Zo moeten de meeste kandidaten een aantal toetsen maken op vwo-niveau. Heb je alle toetsen succesvol afgelegd? Dan kun je nog een achterstand in kennis hebben ten opzichte van studenten die wel een vwo-diploma hebben. Deze achterstand kan een universitaire studie relatief veel zwaarder maken.

Recente schoolverlaters moeten daarom zeker overwegen om alsnog het vwo-diploma te behalen in plaats van toelating via het colloquium doctum aan te vragen.

Wie met goed gevolg een colloquium doctum aan de Universiteit Leiden heeft afgelegd, heeft alleen toegang tot onze universiteit en uitsluitend tot de opleiding waarvoor het is behaald. De geldigheidsduur van dit toelatingsbesluit is onbeperkt.

Er kunnen maximaal vier toetsen worden opgelegd in: Nederlands, wiskunde C, Engels en geschiedenis. De Colloquium Doctum commissie adviseert op grond van vooropleiding en relevante werkervaring of de aanvrager getoetst zal worden en zo ja in welk(e) vak(ken). 

De eisen die gesteld worden aan de vakken waarin een toets moet worden afgelegd, zijn als volgt:

 • Nederlands: staatsexamen VWO
 • Wiskunde C: staatsexamen VWO
 • Engels: staatsexamen VWO of IELTS (alleen academische modules, minimaal 6.0) of TOEFL (internet based, minimaal 79/80)
 • Geschiedenis: staatsexamen VWO. Men moet blijk geven van kennis van de vaderlandse en algemene geschiedenis in de twintigste eeuw (vanaf 1914). Er wordt verwacht dat men op de hoogte is van actuele gebeurtenissen. Hiervoor kan eventueel ook een mondeling examen afgenomen worden bij de opleiding Bestuurskunde.

De deadline is 1 november.

Nadat is vastgesteld óf en hoeveel toetsen vereist zijn, dient u voorafgaand aan deze toetsen eerst een gesprek te hebben met de studieadviseurs om uw motivatie en geschiktheid te bespreken. Neem hiervoor contact op via: studieadviesbsk@fgga.leidenuniv.nl. De studieadviseurs kunnen u adviseren of deze studie bij u past. Dit advies is verder niet bindend. Het gesprek dient bij voorkeur uiterlijk 15 december plaats te vinden ivm de aanmelddeadline voor de staatsexamens van DUO (zie hieronder).

Als de aanvrager besluit de Colloquium Doctum-procedure door te zetten, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het behalen van de opgelegde examens. De kosten van deelname aan de staatsexamens en andere toetsen zijn voor rekening van de aanvrager. Meer informatie over het deelnemen aan een staatsexamen is te vinden via DUO. Let op: u kunt zich alleen via DUO aanmelden voor de staatsexamens en de deadline voor aanmelding is 1 januari (zie website verder voor de meest geüpdate informatie)! Voor Engels kan hier meer informatie gevonden over IELTS en TOEFL.

Voor de mondeling van Geschiedenis dient de aanvrager een afspraak te maken met de betrokken docent. De contactgegevens krijgt u nadat u een toelatingsbesluit tot het Colloquium Doctum heeft ontvangen. 

Let op: de Universiteit Leiden biedt géén onderwijs aan ter voorbereiding op bovengenoemde Colloquium Doctum examenonderdelen. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van het onderwijs via instellingen als de LOI, het NTI en de NHA, of een avondschool voor volwassenen, zoals het ROC Leiden.

Van elk vak dat u gehaald heeft dient u een gewaarmerkte kopie van het certificaat in te leveren bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden:

Admission Office 
Gravensteen 
Pieterskerkhof 6 
2311 SR Leiden

Nadat u alle opgelegde toetsen heeft behaald, krijgt u een nieuwe beschikking over toelating waarmee u zich kunt inschrijven voor de bacheloropleiding waarvoor u een verzoek om toelating heeft ingediend.

Het wordt aangeraden om vóór de indiening van een verzoek contact op te nemen met de studieadviseur. De toetsen moeten worden afgelegd binnen één jaar na dagtekening van de facultaire brief, waarin aan de aanvrager de inhoud van het colloquium doctum is meegedeeld,  maar vóór 1 september van het collegejaar waarin gestart kan worden met de opleiding. Wanneer voor alle opgelegde toetsen een voldoende resultaat is behaald, is de aanvrager voor het colloquium doctum geslaagd.

Vragen?

Wanneer je vragen hebt, kan je die stellen aan de studieadviseurs.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.