Universiteit Leiden

nl en

Geesteswetenschappen

Onze missie en visie

De missie en visie van de faculteit Geesteswetenschappen zijn vastgesteld in het Facultair Strategisch Plan (FSP).

Facultair Strategisch Plan

Het Facultair Strategisch Plan is in samenspraak met de facultaire gemeenschap opgesteld en weerspiegelt de gedeelde ambities van de faculteit voor de periode 2022 – 2027. In de  Strategische agenda staan de beleidsvoornemens die invulling geven aan de strategie.

In 2021 heeft de faculteit haar missie en visie geformuleerd. In het kort: de Faculteit Geesteswetenschappen staat voor baanbrekend onderzoek en onderwijs en streeft naar een stimulerende, rechtvaardige en duurzame academische omgeving.

Onze missie

De Faculteit Geesteswetenschappen staat voor baanbrekend onderzoek en onderwijs. Het is ons uitgangspunt om dit niveau van academische excellentie in stand te houden en de essentiële waarden van de geesteswetenschappen te bevorderen in het huidige maatschappelijke, culturele, politieke en economische debat. Onze wereldwijde oriëntatie, brede (inter)disciplinaire expertise en ons academisch onderwijs, gevoed door ons onderzoek, voorzien onze studenten van de benodigde vaardigheden en kennis om na te denken en te handelen als kritische en betrokken burgers.

De faculteit hecht belang aan diversiteit, zowel in mensen als in academische perspectief. De faculteit streeft naar een stimulerende, rechtvaardige en duurzame academische omgeving die ruimte biedt aan talent en een ieders behoefte respecteert. Deze gezonde werk- en leeromgeving zal met een gereduceerde ecologische voetafdruk moeten functioneren.

Onze visie – onze missie ten uitvoer brengen

De Faculteit Geesteswetenschappen bouwt op de collectieve vakkennis en het creatieve blikveld van haar instituten op het gebied van geschiedenis, kunst en cultuur, regiostudies, artistiek onderzoek, filosofie en de talen. Geesteswetenschappen reflecteren op hoe de mensheid de wereld begrijpt, ermee omgaat en deze ‘maakt’. Dit doen we door fundamentele vragen te stellen die soms ver verwijderd lijken van huidige problematiek, maar feitelijk aan de basis staan van onze contemporaine ervaringen, bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe de mens in het verleden is omgegaan met veranderingen en hoe hij daar vandaag de dag vorm aan kan geven. Op deze manier kunnen we bepalen wat voor toekomst we ons kunnen of moeten voorstellen, of welke we zouden moeten nastreven. De faculteit blijft hieraan bijdragen als onderdeel van een vruchtbare, open uitwisseling tussen universiteit en samenleving. We spelen op een dynamische manier in op veranderende maatschappelijke behoeften, moedigen aan dat de stemmen uit alle lagen van de bevolking worden gehoord en maken de resultaten breed bekend. Tegelijkertijd erkennen we de vrijheid van onderzoek en de eigenheid van onderzoeksmethoden en koesteren we hun onverwachte uitkomsten. De kernwaarden van de universiteit zijn verbindend, vernieuwend, verantwoordelijk en vrij.

In het facultaire beleid aangaande haar personeel en studenten zijn diversiteit en inclusiviteit verankerd. Er wordt verlangd naar een gezamenlijke inzet en erkenning van de moeilijkheden en gevoeligheden die hiermee gepaard gaan. Het vereist duidelijkheid over wat deze termen betekenen voor iedereen in de faculteit, het houdt in dat we eerlijk moeten zijn over onze tekortkomingen en dat we verschillende standpunten dienen te erkennen. Het overwinnen van ongelijkheid brengt onvermijdelijk met zich mee dat we zullen moeten omgaan met tal van kwetsbaarheden en obstakels. Maar als we deze substantiële uitdaging van harte aangaan, dan volgen we de ambitie van de Faculteit Geesteswetenschappen om een belangrijke bijdrage te leveren aan een diverse en inclusieve werk- en leeromgeving.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.