Universiteit Leiden

nl en

Geesteswetenschappen bij Universiteit Leiden

Onze missie en visie

Vanuit de missie en visie van de faculteit Geesteswetenschappen is het Facultair Strategisch Plan (FSP) opgesteld, om strategisch vorm te geven aan onze ambities en georganiseerd de doelenstellingen te behalen over de periode 2022-2027.

Onze missie

De missie van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden is gericht op het handhaven van academische excellentie door baanbrekend onderzoek en onderwijs. De faculteit streeft ernaar de essentiële waarden van de geesteswetenschappen te bevorderen binnen het maatschappelijke, culturele, politieke en economische debat. Met een wereldwijde oriëntatie en brede (inter)disciplinaire expertise, voorziet de faculteit haar studenten van de vaardigheden en kennis om te functioneren als kritische en betrokken burgers. Belang wordt gehecht aan diversiteit in zowel mensen als academische perspectieven, en er wordt gestreefd naar een stimulerende, rechtvaardige en duurzame academische omgeving.

De faculteit, geworteld in een eeuwenoude traditie, werkt aan de toekomst door nieuwe inzichten in de geesteswetenschappen te ontwikkelen. Deze inzichten verrijken ons begrip van de menselijke cultuur in al haar dimensies en diversiteit. De faculteit is trots op haar rol als thuisbasis van verschillende kenniscentra en staat voor innovatief, grensverleggend onderzoek dat onderwijs van hoge kwaliteit mogelijk maakt. De wereldwijde expertise binnen de faculteit is ongeëvenaard en plaatst de universiteit aan de top van hogeronderwijsinstellingen wereldwijd.

De Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden staat voor uitdagingen zoals toenemende concurrentie in onderzoeksfinanciering, werkdruk door groeiende studentenaantallen en de noodzaak om technologische innovaties te integreren in onderwijsstrategieën. Er is een externe onderschatting van de waarde van geesteswetenschappen, wat de behoefte aan een mensgericht debat benadrukt. Intern focust de faculteit op het creëren van ruimte voor vernieuwing en het verbeteren van ondersteunende processen en systemen.

Onze visie – onze missie ten uitvoer brengen

De Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden baseert zich op de gezamenlijke expertise en creativiteit van haar instituten in gebieden als geschiedenis, kunst, cultuur, regiostudies, artistiek onderzoek, filosofie en talen. De faculteit onderzoekt hoe de mensheid de wereld begrijpt en vormgeeft, door fundamentele vragen te stellen die verband houden met onze hedendaagse ervaringen en historische omgang met veranderingen. Dit draagt bij aan het bepalen van onze toekomstvisie en bevordert een vruchtbare uitwisseling tussen universiteit en samenleving. De faculteit speelt dynamisch in op maatschappelijke behoeften en bevordert diversiteit en inclusiviteit in haar beleid. Er wordt gestreefd naar een gezamenlijke inzet om ongelijkheid te overwinnen en een diverse en inclusieve werk- en leeromgeving te creëren.

Facultair Strategisch Plan

Het Strategisch Plan 2022-2027 van de Faculteit Geesteswetenschappen richt zich op het versterken van verbindingen binnen een snel veranderende en complexe samenleving. Met kernwaarden als verbindend, vernieuwend, verantwoordelijk en vrij, streeft de faculteitnaar het bevorderen van interdisciplinaire samenwerking, het verdiepen van de interactie tussen universiteit en samenleving, en het bouwen aan een sterke universitaire gemeenschap. Concreet komen hier vijf strategische ambities uit voort, met de bijbehorende punten uit de strategische agenda:

 • Focus op thema's zoals 'De Wereld van Talen en Culturen', 'Mensen, Migratie en Mobiliteit', 'De Constructie van Erfgoed', en 'De Menselijke Digitale Wereld'.
 • Integratie van deze thema's in onderzoek en onderwijs, met nadruk op interdisciplinaire samenhang.
 • Bijdragen aan sectorplannen met thema's als humane artificiële intelligentie, cultureel erfgoed en identiteit, en talen en culturen.
 • Beleid op het Gebied van Open Science en Regiobeleid ontwikkelen in lijn met het Universitair Strategisch Plan.
 • Uitbreiden van de positie op het gebied van Digital Humanities, inclusief de ontwikkeling van infrastructuur en vaardigheden.
 • Creëren van flexibele 'hubs' voor samenwerking over de grenzen van instituten en faculteiten heen.
 • Ontwikkelen van ondersteuningsactiviteiten voor jong talent, inclusief PhD-gemeenschap, postdocs, en beginnende docenten.
 • Samenwerking en benutting van gemeenschappelijke onderzoeksfaciliteiten binnen de Universiteit Leiden.
 • Ontwikkelen van een partnerschapsstrategie en externe Raden van Advies voor onderwijs en onderzoek.
 • Stimuleren van 'onderzoekend leren' in opleidingen en het verbinden van onderwijs met de onderzoeksagenda.
 • Ontwikkelen van nieuw interdisciplinair onderwijsaanbod, waaronder minoren en nieuwe masteropleidingen, in samenwerking met andere faculteiten.
 • Verkennen van mogelijkheden voor nascholing en bijscholing voor professionals.
 • Onderzoeken van mogelijkheden voor studenten om onderwijs af te nemen bij meerdere opleidingen binnen de faculteit en universiteit.
 • Vergroten van de verwevenheid van taal- en cultuuropleidingen en verbeteren van begeleiding van studenten in hun keuzeproces.
 • Versterken van het internationale karakter van onderwijs door verschillende vormen van mobiliteit en internationalization at home.
 • Ontwikkelen en implementeren van voorzieningen voor blended onderwijs, met aandacht voor studenten met een functiebeperking of ziekte.
 • Inzetten op de ontwikkeling van innovatieve onderwijsmethoden en ondersteunen van onderzoek naar onderwijsvernieuwing.
 • Oprichten van een centraal loket voor ondersteuning van docenten op het gebied van ICT, didactiek en samenwerkingsmogelijkheden.
 • Onderzoeken van de introductie van een maatschappelijke leerlijn in specifieke opleidingen, waarbij studenten werken aan maatschappelijk georiënteerde doelen in samenwerking met externe partijen.
 • Integratie van maatschappelijke projecten in het onderwijs, zoals Community based research en samenwerkingen zoals Leren met de Stad/City Deal Kennismaken.
 • Ontwikkeling van studenten op het gebied van Bildung door middel van literatuur, kunst, kritiek, enzovoort.
 • Onderzoeken van de mogelijkheid tot het aanbieden van vakken gericht op 'Duurzaamheid en Humanities', zoals een faculteitsbreed kerncurriculum of integratie in bestaande opleidingen.
 • Integreren van Digital Humanities kennis en vaardigheden in de eindtermen van opleidingen en het creëren van organisatorische randvoorwaarden, zoals een onderwijsportal.
 • Aandacht besteden aan de digitalisering van de samenleving als onderwerp in onderwijs en onderzoek.
 • Uitwerken van een visienota in een actieplan Digital Humanities 2022-2025.
 • Voortzetten van de ontwikkeling van meer integraal management in de instituten en de faculteit.
 • Verbetering van de samenwerking tussen instituten, opleidingen en ondersteunende diensten.
 • Duidelijkere communicatie over vooruitzichten op vaste aanstellingen en promoties.
 • Gebruik van strategische personeelsplannen voor besluitvorming en ontwikkeling.
 • Ontwikkeling van een wervings- en selectiebeleid dat samenwerking en interdisciplinariteit waardeert.
 • Training van leidinggevenden voor effectieve toepassing van de beginselen van Erkennen en Waarderen.
 • Focus op loopbaanontwikkeling en persoonlijke groei van medewerkers, inclusief het ontwikkelen van vaardigheden en competenties.
 • In kaart brengen van carrièrepaden voor academisch en ondersteunend personeel, met aandacht voor scholingsmogelijkheden.
 • Ontwikkelen en implementeren van een inclusief wervings- en selectiebeleid voor diversiteit in het personeelsbestand.
 • Aanbieden van trainingen voor inclusief en intercultureel onderwijs en studiebegeleiding.
 • Samenwerken met studenten, studieverenigingen en medewerkers aan een plan voor studentenwelzijn, gericht op een integrale benadering van fysiek, sociaal en mentaal welbevinden.
 • Voortzetten van beleidsontwikkeling voor het verminderen van werkdruk, inclusief sabbaticals, ondersteuning van persoonlijke werkwijzen en een helder thuiswerkbeleid.
 • Onderzoeken van aanpassingen in onderwijs en onderzoek om belasting te verlagen, zoals efficiëntere inrichting van het scriptieproces en ondersteuning bij subsidieaanvragen.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.