Universiteit Leiden

nl en

Geesteswetenschappen

Programmanormen

Het project programmanormen bevat richtlijnen voor de inrichting van het onderwijs van de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het project heeft tot doel de onderwijsinspanning op een transparante manier te verdelen en de programma’s zo te organiseren dat er optimaal onderwijs aangeboden wordt op een efficiënte manier, zodat onze (beperkte) middelen maximaal worden benut. Ook komt er dan tijd vrij ten gunste van onderzoek. Op 4 maart 2020 heeft het Faculteitsbestuur de notitie Programmanormen vastgesteld. De notitie is op 27 april 2020 en 26 mei 2020 aangevuld en wordt momenteel besproken met de Faculteitsraad. De notitie bevat de nadere uitwerking van de drie samenhangende modellen voor inrichting van het onderwijs aan onze faculteit.

In het project onderscheiden we drie modellen, die een samenhangend kader vormen, te weten:

  1. Modelcurriculum: het referentiekader voor de opbouw van de studieprogramma’s.
  2.  Model Docent-Onderwijs-Tijd (D.O.T.): indicatieve urenberekening per vak of onderwijsactiviteit, ten behoeve van transparantie bij de docentinzet voor het onderwijs en tevens bij de omvang van de onderwijstaken in de verschillende instituten.
  3. Model Taakstelling Onderwijs, Onderzoek, Bestuur & Beheer (T.O.O.B.): model voor verdeling van beschikbare uren van de academische staf, waarbij de verwevenheid van onderwijs en onderzoek wordt vastgelegd. Hier wordt vastgelegd dat wetenschappelijke staf enerzijds naast het onderwijs ook enig onderzoek kan doen, en anderzijds succesvolle onderzoekers (lees; ontvangers van onderzoeksbeurzen) naast hun onderzoek ook enig onderwijs geven.

Het project Programmanormen volgt uit de eerder ingezette beleidslijnen ter verbetering van de facultaire organisatie (de ‘It takes two to tango’ en Matrix-discussies). Meer informatie over het waarom en hoe lees je in de Vraag en antwoord.

Het faculteitsbestuur wil een goede dialoog voeren met de betrokkenen binnen de faculteit.

In het voorjaar van 2020 is het voorstel, inclusief het advies van de Klankbordgroep in diverse facultaire gremia behandeld.

Vervolgens is de analysefase Modelcurriculum - richtlijnen voor onderwijsprogramma’s -gestart. De opleidingen zijn door de opleidingsvoorzitters naast het modelcurriculum gelegd. Naar aanleiding daarvan zijn programmarapportages opgesteld en ingediend voor 15 juni.

Het team Onderwijsadvies & Kwaliteitszorg (O&K) heeft deze rapportages geanalyseerd en medio augustus hebben de opleidingsbesturen feedback ontvangen.

Voor 1 november 2020 dienen de opleidingsbesturen op basis van de feedback een plan van aanpak per opleiding in om het curriculum doelmatiger in te richten, met behoud van het huidige kwalitatieve niveau.

Het faculteitsbestuur zet de dialoog met de Faculteitsraad voort. De verwachting is dat de besluitvorming in november 2020 plaatsvindt.

Kleinschalige programmawijzigingen die uit de plannen van aanpak voortkomen kunnen met ingang van collegejaar 2021/22 worden geëffectueerd. Grootschalige programmawijzigingen zullen voor het eerst effect hebben op de curricula in collegejaar 2022/23.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.