Universiteit Leiden

nl en

Geesteswetenschappen

Programmanormen

Het project Programmanormen heeft als doelstelling om heldere kaders op te leveren voor de inzet van staf bij de verschillende opleidingen van de faculteit Geesteswetenschappen.

Het project vloeit voort uit de dialoog die is gevoerd in het kader de organisatiestructuur van de faculteit (rapport It takes two to tango). Naar aanleiding daarvan heeft het faculteitsbestuur in het voorjaar 2018 een werkgroep ingesteld met medewerkers. Zij kregen de opdracht om richtlijnen voor onderwijsprogramma’s op te stellen die enerzijds recht doen aan de diversiteit in disciplines, onderwijspraktijk en omvang van de BA en (Res)Ma opleidingen en anderzijds  een heldere facultaire lijn omvatten. Tevens is de werkgroep gevraagd een advies te geven over de inrichting van een model voor facultaire docenttaakbelasting, in combinatie met een advies over een mogelijke facultaire richtlijn voor de verdeling van tijd voor onderwijs, onderzoek en bestuurstaken.

Eenheid, transparantie en rechtvaardigheid

De faculteit kent veel opleidingen met een interdisciplinair karakter en verschilt daarin met de meeste faculteiten. Programmarichtlijnen worden ontwikkeld om meer eenheid te brengen in het onderwijs en de bijbehorende taken.

De richtlijnen moeten  zorgen voor een grote mate van eerlijkheid en duidelijkheid naar studenten en docenten, in termen van gelijkheid in (uitvoering van) de keuzes en mogelijkheden in de onderwijsprogramma’s. Daarnaast biedt het vaststellen van programmarichtlijnen ook kaders voor financiële middelen en verlaging van werkdruk in bepaalde gevallen.

Een werkgroep, met een brede vertegenwoordiging uit de faculteit heeft richtlijnen voor de onderwijsprogramma’s opgesteld die de volgende doelen beogen:

  1. Heldere kaders voor het gesprek tussen opleidingsvoorzitters en onderwijsdirecteuren over inzet van de staf;
  2. Verlaging van de werkdruk, door een betere verdeling van het onderwijsaanbod;
  3. Het realiseren van een ‘principe van rechtvaardigheid’ voor studenten en docenten, doordat opleidingen een min of meer vergelijkbare structuur en variatie in keuzemogelijkheden hebben;
  4. Het versterken van de vitaliteit van de onderwijsprogramma’s, door ruimte te creëren voor onderwijsvernieuwing en daarmee zowel de onderwijsorganisatie als de onderwijsinhoud te kunnen verbeteren.

 

Hoe ziet het proces eruit?

Het faculteitsbestuur wil een goede dialoog voeren met de stakeholders binnen de faculteit. 

Daarbij worden twee deelprojecten onderscheiden, die een respectievelijk korter en langer traject kennen, namelijk

Deelproject 1:

De ontwikkeling van een Model Docent-onderwijs-tijd en een Model Taakstelling op het gebied van onderwijs-onderzoek en bestuur & beheer. Voor dit deelproject geldt dat de implementatie vrij snel kan geschieden na de besluitvorming. het streven is  om met ingang van het collegejaar 2020-2021 volgens deze modellen te werken.

Deelproject 2:

Curriculum Model - richtlijnen voor onderwijsprogrammas. In fase 1 vindt een informatieve èn inhoudelijke discussie over de aard en reikwijdte van de richtlijnen voor onderwijsprogrammas plaats. Vervolgens zal in fase 2 een nadere analyse plaatsvinden. Fase 3 is de implementatie. Met ingang van het collegejaar 2020-2021 zal gestart worden met de implementatie. Over de wijze waarop de implementatie zal plaatsvinden wordt in het voorjaar van 2020 een keuze gemaakt. Deze fase neemt naar verwachting drie jaar in beslag.

Planning

In het vroege voorjaar van 2020 wordt het voorstel, inclusief het advies van de Klankbordgroep in diverse facultaire gremia behandeld. De verwachting is dat besluitvorming in juni van 2020 plaatsvindt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.