Universiteit Leiden

nl en

Geesteswetenschappen

Programmanormen

Het project programmanormen bevat richtlijnen voor de inrichting van het onderwijs van de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het project heeft tot doel de onderwijsinspanning op een transparante manier te verdelen en de programma’s zo te organiseren dat er optimaal onderwijs aangeboden wordt op een efficiënte manier, zodat onze (beperkte) middelen maximaal worden benut. Ook komt er dan tijd vrij ten gunste van onderzoek. Op 4 maart 2020 heeft het Faculteitsbestuur de notitie Programmanormen vastgesteld. De notitie is op 27 april 2020 en 26 mei 2020 aangevuld en wordt momenteel besproken met de Faculteitsraad. De notitie bevat de nadere uitwerking van de drie samenhangende modellen voor inrichting van het onderwijs aan onze faculteit.

In het project onderscheiden we drie modellen, die een samenhangend kader vormen, te weten:

  1. Modelcurriculum: het referentiekader voor de opbouw van de studieprogramma’s.
  2.  Model Docent-Onderwijs-Tijd (D.O.T.): indicatieve urenberekening per vak of onderwijsactiviteit, ten behoeve van transparantie bij de docentinzet voor het onderwijs en tevens bij de omvang van de onderwijstaken in de verschillende instituten.
  3. Model Taakstelling Onderwijs, Onderzoek, Bestuur & Beheer (T.O.O.B.): model voor verdeling van beschikbare uren van de academische staf, waarbij de verwevenheid van onderwijs en onderzoek wordt vastgelegd. Hier wordt vastgelegd dat wetenschappelijke staf enerzijds naast het onderwijs ook enig onderzoek kan doen, en anderzijds succesvolle onderzoekers (lees; ontvangers van onderzoeksbeurzen) naast hun onderzoek ook enig onderwijs geven.

Het project Programmanormen volgt uit de eerder ingezette beleidslijnen ter verbetering van de facultaire organisatie (de ‘It takes two to tango’ en Matrix-discussies). Meer informatie over het waarom en hoe lees je in de Vraag en antwoord.

In het voorjaar van 2020 is het voorstel voor de Programmanormen, inclusief het advies van de Klankbordgroep, in diverse facultaire gremia besproken.

Vervolgens is de analysefase voor het Modelcurriculum - richtlijnen voor onderwijsprogramma’s - gestart. De opleidingen zijn door de opleidingsvoorzitters vergeleken met het modelcurriculum. Naar aanleiding daarvan zijn programmarapportages opgesteld en ingediend voor 15 juni 2020.

Het team Onderwijsadvies & Kwaliteitszorg (O&K) heeft deze rapportages geanalyseerd en medio augustus 2020 hebben de opleidingsbesturen feedback ontvangen.

Voor 1 november 2020 dienden de opleidingsbesturen op basis van de feedback een Plan van Aanpak per opleiding in om het curriculum doelmatiger in te richten, met behoud van het huidige kwalitatieve niveau. Opleidingen hebben hierop eveneens feedback ontvangen van Team O&K namens de vice-decanen.

In juni 2021 stemde de Faculteitsraad in met de uitvoering van het project Programmanormen, op voorwaarde dat er in voldoende ruimte voor evaluatie wordt voorzien. Het Faculteitsbestuur stelde op 6 juli 2021 de Programmanormen inclusief evaluatiekader vast.

Kleinschalige programmawijzigingen die uit de Plannen van Aanpak van opleidingen voortkomen, kunnen met ingang van collegejaar 2021/22 worden geëffectueerd. Grote programmawijzigingen zullen voor het eerst effect hebben op de curricula in collegejaar 2022/23.

Een projectvoorstel voor implementatie van de D.O.T. en T.O.O.B. inclusief kritisch tijdpad wordt nog opgesteld; het streven is om hiermee te starten in collegejaar 2022/2023.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.