Universiteit Leiden

nl en

Economie

Uitstel Congres Maatschappelijke Baten van Hoger Onderwijs naar het najaar

De organisatiecommissie van het congres ‘Maatschappelijke Baten van Hoger Onderwijs’ heeft besloten het congres uit te stellen.

Campus Wijnhaven, foto door Marc de Haan

Dit komt omdat belangrijke deelnemers toch niet kunnen en op 16 juni ondervinden we meer concurrentie van andere events dan verwacht. Hierdoor is het aantal submissions te laag. Omdat we tijdens de voorbereidingen van het congres dermate veel enthousiasme hebben ontvangen over de thematiek van het congres, blijven we energie steken in een doorstart van het initiatief. Daarbij mikken we nu op het najaar 2022. De website blijft in de lucht. 

 

De Conferentie Maatschappelijke Baten Hoger Onderwijs wordt georganiseerd door de Faculteit Governance and Global Affairs & de afdeling Economie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. De conferentie wordt gehouden in Wijnhaven op de Campus Den Haag, Turfmarkt 99 in Den Haag

Op deze dag gaan wetenschappers, beleidsmakers, rekenmeesters en bestuurders met elkaar in discussie over de maatschappelijke baten van hoger onderwijs, in ruime zin.

Er zijn plenaire discussies en beleidssessies over onder andere investeringen in het hoger onderwijs, financiering, ongelijkheid, internationalisering en digitalisering. Daarnaast worden sessies georganiseerd rond verschillende onderwerpen die relevant zijn voor het brede belang van hoger onderwijs voor de samenleving.

Investeringen in (hoger) onderwijs kennen een hoog rendement, voor individu én maatschappij. Het grote belang van onderwijs als een vorm van menselijk kapitaal is natuurlijk geen ontdekking van vandaag of gisteren. Onderwijs en onderzoek worden gezien als belangrijke determinanten van productiviteit. Mede uit het oogpunt van productiviteitsverhoging zou de Nederlandse overheid daarom beleid moeten voeren op deze pijler van de kenniseconomie. En dat doet de overheid ook. Maar de mogelijke beleidsinstrumenten zijn legio en hun reikwijdte en doelstellingen zeer divers. Bij het maken van keuzes is een (kwantitatieve) analyse van de effecten van beleid daarom onontbeerlijk. In welke mate verandert de inzet van een specifiek beleidsinstrument het lange termijn productieniveau of de welvaart, waarbij welvaart breed wordt gedefinieerd?

Helaas is dit type analyses betrekkelijk schaars, waardoor het doorrekenen van  langetermijneffecten van investeringen in onderwijs en onderzoek met de huidige stand van de wetenschap (nog) niet goed mogelijk is, ondanks de wens van de Kamer en de kennissector. Investeringen in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek leiden (daardoor?) niet automatisch tot een hogere economische groei in de CPB-modellen.

Wanneer het maatschappelijk rendement op dergelijke investeringen wordt onderschat, kan een maatschappij zichzelf te kort doen. Daarom is het belangrijk om allerlei aspecten van de maatschappelijke baten (externe effecten) van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek goed in beeld te hebben.

Het doel van de conferentie is:

  1. Het samenbrengen van de huidige kennis van externe effecten en/of maatschappelijke baten van Hoger Onderwijs.
  2. Het samenbrengen van beleidsmakers, rekenmeesters, wetenschappers en bestuurders in het Hoger Onderwijs om hun ervaringen op dit terrein met elkaar te delen.
  3. Een interdisciplinaire benadering van kennisuitwisseling.

Planning:

11.30-12.30 Inloop
12.30-13.15 Opening + plenaire sessie.
13.25-14.40 uur Ronde A
14.40-15.00 Pauze
15.00-16.15 Ronde B
16.30-17.15 Plenaire afsluiting
17.15-18.30 Borrel


 

Mogelijke onderwerpen debat- en beleidssessies:

Debatsessie 1:  rekenmodel voor het rendement op hoger onderwijs.
Is het mogelijk? Wat is de juiste aanpak? Wat zijn haken en ogen?

Beleidssessie 1: kennisinvesteringen
Publiek vs. privaat (rol van overheid ten opzichte van private investeringen in wetenschappelijk onderzoek/R&D; zowel bij oorsprong als bestemming van investeren kan publiek/privaat vraag gesteld worden)

Beleidssessie 2: financiering van hoger onderwijs
Het einde van het sociaal leenstelsel? Wat zijn wenselijke alternatieven? Terug naar basisbeurs is 1 miljard per jaar; waar gaat dit ten koste van?

Beleidssessie 3: digitalisering van het hoger onderwijs
Bedreigt digitalisering kwaliteit en toegankelijkheid of het kan deze direct of indirect juist verhogen?

Beleidssessie 4: ongelijkheid in het hoger onderwijs
Ondervertegenwoordiging en studiesucces van bepaalde groepen, wat zijn beleidsmiddelen om dit aan te pakken.

Beleidssessie 5: internationalisering van hoger onderwijs
Is deze doorgeschoten, hoe daarmee om te gaan, wat voor beleidsopties om die te beperken?

Zie voor de volledige call for papers ook de rechterbanner op deze website.

Als je jouw wetenschappelijk onderzoek wil presenteren tijdens de academische sessies, nodigen we je van harte uit om op een nader te bepalen datum een paper in te dienen via mbho@law.leidenuniv.nl. Je kan ervoor kiezen om een paper of een gehele sessie in te dienen. Een sessie bestaat uit 3 papers. De wetenschappelijke commissie is op zoek naar papers die relevant zijn voor het brede belang van hoger onderwijs voor de samenleving. Mogelijke voorbeelden van geschikte onderwerpen zijn: rendementen op (hoger) onderwijs (micro en macro), financiering van hoger onderwijs, toelatingsbeleid, ongelijkheid in hetonderwijs, studiekeuze, studiesucces, gender verschillen, kwaliteit van hoger onderwijs, hoger onderwijs en Covid-19, en de internationalisering van het hoger onderwijs.

De wetenschappelijke commissie maakt een selectie uit de inzendingen. Omstreeks een nader te bepalen datum ontvang je bericht of jouw paper is geselecteerd.

Zie voor de volledige call voor sessies ook de rechterbanner op deze website.

Als je een panelgesprek of beleidssessie wil organiseren tijdens de sessies, nodigen we je van harte uit om uiterlijk op een nader te bepalen datum een voorstel in te dienen via mbho@law.leidenuniv.nl. De organisatiecommissie is op zoek naar thema’s die relevant zijn voor het brede belang van hoger onderwijs voor de samenleving.  

De commissie maakt een selectie uit de inzendingen. Omstreeks een nader te bepalen datum ontvang je bericht of het voorstel voor een panelgesprek is geselecteerd.

Aanmelden kan via de knop rechts. Facturering volgt later.

De kosten voor deelname bedragen: 

- Niet verbonden aan universiteit: €80,-
- Verbonden aan universiteit: €40,-
- Deelnemers die presenteren tijdens sessie: €0,-

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.