Universiteit Leiden

nl en

Economie

Studie-informatie alle vakken

Onderstaand een overzicht van alle vakken die door de afdeling Economie worden verzorgd.

Vakken

Met ingang van collegejaar 2016/2017 is dit vak komen te vervallen.

Bij dit vak komen actuele thema’s op het terrein van het sociaal-economisch beleid aan de orde. Er wordt ingegaan op de gevolgen van belangrijke maatschappelijke en economische trends – vergrijzing, mondialisering en individualisering – op het beleid.

Docenten

Bij vragen over het vak kunt u de coördinator mailen. Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756 / 1571, of via een e-mail naar de docent.

Doelgroep

  • studenten Bestuurskunde, Economie, Bestuur en Management, EBM vakcode 29041008 (Ba1).

Het vak

Bij dit vak komen actuele thema’s op het terrein van sociaal-economisch beleid aan de orde. Er wordt ingegaan op de gevolgen van belangrijke maatschappelijke en economische trends – zoals vergrijzing en individualisering – op het beleid. De arrangementen op het terrein van werk en inkomen staan onder druk en behoeven modernisering. Bij dit vak worden enkele belangrijke hervormingen uitgediept. Concrete thema’s zijn: de gevolgen van de vergrijzing voor AOW en pensioenen, veranderingen in het arbeidsmarktbeleid (zoals de nadruk op langer doorwerken en vergroting van de inzetbaarheid van mensen) en veranderingen in het belastingstelsel.

Doel
Na afronding van dit vak kan de student voor de verschillende weekthema’s:

  • Voor de verschillende sectoren en markten uitleggen waarom overheidsingrijpen nodig was

  • Voor de verschillende sectoren en markten het bestaande evenwicht van marktfalen en overheidsfalen uitleggen

  • Problemen op huidige markt beschrijven en/of problemen van het huidige beleid beschrijven en de totstandkoming daarvan verklaren

  • Beoordelen hoe de gedane beleidsvoorstellen de welvaart verbeteren en daartoe ook zelf voorstellen doen

Studiebelasting
5 EC.

Aanmelding
Aanmelden voor dit vak en tentamen uitsluitend via uSis.

Onderwijsperiode en-vorm
Het onderwijs van dit vak valt in de periode 06 februari - 23 maart 2018.
Bij dit vak bestaat iedere week uit een hoorcollege en een werkcollege. Tijdens het hoorcollege wordt de thematiek van die week geïntroduceerd. In de werkcolleges gaan de studenten zelf met de stof aan de slag. De studenten worden geacht om korte notities te schrijven op basis van de economische analyses in de voorgeschreven literatuur. Aan de hand van die notities zullen studenten referaten houden, discussiëren over de stof en ingaan op de literatuur.

Studiemateriaal
- C.A. de Kam, L. Koopmans en A.H.E.M. Wellink, Overheidsfinanciën, Noordhoff Uitgevers, Groningen, 2011. De hoofdstukken uit Overheidsfinanciën die specifiek moeten worden bestudeerd staan bij de verschillende weken aangegeven. De rest van het boek geeft achtergrondinformatie (ter lezing aanbevolen).

- De overige literatuur voor dit vak is handzaam samengebracht op de Blackboardsite. Via deze site kunnen studenten de literatuur downloaden.

Toetsing
Tweewekelijkse schrijfopdrachten en participatie (samen 40% en als individuele opdrachten niet te herkansen) en aan het einde een schriftelijk tentamen met open/essay vragen. Het werkgroepcijfer telt voor 40% en het tentamen voor 60%. Beide deelcijfers moeten tenminste een 5,5 zijn. Verder is er een schriftelijk hertentamen met open/essay vragen en/of een vervangende opdracht voor het werkgroepcijfer.

Rooster en overige informatie
Kijk voor het actuele rooster op de website van Bestuurskunde. Zie Blackboard voor een uitgebreid rooster en alle overige informatie

The European Union has achieved deep integration of the economies of its member states. Its ambition is to continue this integration. Understanding both the achievements and the ambitions of the European Union are the main purpose of this course. 

Lecturer

Students

  • Course in de Programme Law and Economics, course code 22054514.
  • Course in the Programme Minor Economics and Public Policy, course code 22054514.
  • Course in the LLC-programme, course code 22054514.
  • Optional course.

Course outline

The European Union has achieved a unique level of economic integration. The six founding members initially focused on trade integration, but the cooperation widened to currently 28 member states, and it deepened into a large single market, where countries have given up parts of their economic sovereignty in favour of an intense economic cooperation at the EU level. In this course, we discuss the development and the landmarks of this integration process. We will focus on the economic analysis of international economic processes, such as the increase in trade flows and the flow of capital and workers, and on the analysis of economic policies, such as the European monetary policy.

At the end of this course, the student will have a better understanding of the economic processes and policies in the European Union. He or she will be able to link legal and political developments in the EU to economic developments and will be able to present the relevant discussions.

Course objectives 
The course is part of the Minor Economics. In this course, the student will attain knowledge and an understanding on the issues in the field of Economic Policy in the EU. The student will be trained to independently analyse these issues 

Achievement levels
The following achievement levels apply with regard to the course:

  1. You will be able to recognize and define important current issues in the major areas of European Economic Integration, and you can identify the required steps to progress towards further integration.
  2. You will be able to summarize economic policies in the European Union and interpret these policies in terms of economic efficiency and economic interests.
  3. You will be able to use graphs to analyse the process of economic integration in the EU.
  4. You will be able to write concise briefs on indicated topics from the material using material from the course and material that you collect from the websites of the European Union and its member states.

Link(s) to Research Program:

  • Making and enforcing International Law and the regulation of international economic interaction in a situation of multilevel jurisdiction. 
  • Social cohesion, multiculturalism and globalisation.

Credits
The course is 5 EC.

Prerequisite / submission procedure
It is recommended to complete an Introduction to (International) Economics prior to taking this course.  
View Blackboard.  

Literature
Obligatory course material (2017-2018):

  • Richard Baldwin and Charles Wyplosz, The Economics of European Integration (5th edition), McGrawHill Education, 2015.
  • Reader, available through Blackboard.

Period
The lectures of this course take place in the period April and May 2018. View Blackboard or the website of the Faculty of Law for a detailed and up-to-date schedule. 
 
Venue:
Tuesday 5 - 7 pm KOG, room tba
Thursday 5 - 7 pm KOG, room tba

Exam
Grading and Examination:
A written exam at the end of the course, which counts for 85% of the grade. In case of an insufficient for the course (the weighted average of the exam and the paper), the written exam can be retaken.

Written assignments and presentations during the course (15%). The written assignments apply to both the final exam and the resit (for 15%).

Registration for the exam: students have to register through the system of the Faculty of Law (uSis). Students that find themselves unable to enter the administrative system of the Faculty of Law should report to the Onderwijs Informatie Centrum (071-527 8787) / oic@law.leidenuniv.nl

Examination dates:
The written exam is planned on tba. The retake will take place on tba. View Tentamenkalender.

Areas to be tested within the exam:
The examination syllabus consists of the required reading (literature) for the course, the course information guide and the subjects taught in the lectures, the seminars and all other instructions which are part of the course.

Registration:
Students have to register through the system of the Faculty of Law (uSis). Students that find themselves unable to enter the administrative system of the Faculty of Law should report to the Onderwijs Informatie Centrum (071-527 8787).

When will markets fail and what are the possibilities to correct market failures? These are the central question in this course on the economics of regulation.

Lecturers

Students

Master Public Administration / Governing Markets: Regulation and Competition (course code 29043002).

Course outline

The course
When will markets fail and what policy instruments can be used to correct market failures? These are the central question in this course on the economics of regulation. Economists distinguish several potential causes of market failure: externalities, collective goods, imperfect competition, and information asymmetries. On top of this, the validity of the assumptions regarding human rationality are key for the scope and effectiveness of government policy that intends to improve social welfare.
This course first explains why the stated market failures may give rise to welfare losses. Subsequently, we focus on possibilities to correct market failure. What type of intervention can be expected to be efficient, depending on the circumstances? In case of externalities, for instance, consumers or producers inflict harm on third parties. There are numerous possibilities to correct for this potential harmful behavior: liability, rules and rule enforcement, taxes etc. Information asymmetries may, inter alia, result in welfare losses in insurance markets. We will apply our insights to politically relevant topics like environmental policy and health care policy.

Period
This course will be offered in the period from 2nd November till 14th December 2017 on Thursday. View the website of Public Administration for the detailed schedule.

Mode of Instruction
The course consists of interactive seminars. Attendance and active participation is compulsory.

Learning Objectives
After discussing  theory, the theory is used to analyze real world examples. By the end of this course, students will be able to:

  • Identify whether potential causes of market failure are present in (stylized and real) cases;

  • Propose regulatory instruments to correct market failure in (stylized and real) cases and analyze these instruments in terms of efficiency;

  • Critically assess regulatory approaches in terms of efficiency.

Additional information: view Blackboard

In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. De onderwerpen die aan de orde komen zijn consumenten- en producentengedrag, marktvormen, marktwerking, marktfalen, macro-economische ontwikkeling op korte termijn (conjunctuur) en op lange termijn (economische groei), geld en geldwezen, rente, inflatie, werkloosheid, begrotingsbeleid, monetair beleid en internationale economie.

Docent

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie tel. 071-527 7756 / 1571 (tussen 9 en 12 uur), of via een e-mail naar de docent.

Doelgroep

  • Verplicht onderdeel Minor Economie en Beleid (Ba jaar 2 of 3, vakcode 22054502)
  • Verplicht onderdeel afstudeerrichting Recht en Economie (Ba jaar 2, vakcode 22054502)
  • Keuzevak (22054502)

Het vak

Doel van het vak
Dit vak beoogt studenten de kernbegrippen van de economische wetenschap bij te brengen, en inzicht te geven in de hoofdlijnen van economisch beleid, de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, de werking van markten en de macro-economische ontwikkeling. 

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak) 

  1. U kunt de theorieën van het consumenten- en van het producentgedrag interpreteren en toepassen op eenvoudige praktische voorbeelden. 
  2. U kunt de werking van marktvormen interpreteren en toepassen op eenvoudige praktische voorbeelden. 
  3. U kunt de macro-economische ontwikkeling in de tijd interpreteren en uitleggen. 
  4. U kunt de behandelde vormen van economisch beleid interpreteren en uitleggen. 
  5. U kunt in hoofdlijnen laten zien hoe een micro- of een macro-economisch probleem met behulp van economisch beleid kan worden bestreden.

Studiebelasting
5 EC.

Onderwijsvorm
7 hoorcolleges van 2 uur en 7 werkgroepen van 2 uur. Op de werkgroepbijeenkomsten worden opgaven uit het tekstboek en uit het werkboek besproken. Het werkboek wordt in 7 wekelijkse afleveringen op Blackboard gepubliceerd. Voor deelname aan de werkgroepen is voorbereiding een vereiste. Voor deelname aan de werkgroepen is inschrijving via uSis noodzakelijk.

Literatuur

  • Stanley L. Brue, Campbell R. McConnell and Sean M. Flynn (2014), Essentials of Economics,  3e druk, International Student Edition, Boston etc.: McGraw-Hill/Irwin (ISBN 978-1-259-06040-3).
    NB: er zijn van deze paperback ook een hardcover en een 'loose-leaf'-uitgave in omloop, maar die zijn meer dan twee keer zo duur! Pas dus op! Het boek is verkrijgbaar bij o.a. boekhandel Jongbloed en rechtstreeks bij de uitgever.
  • Werkboek (Blackboard).
  • Additionele publicaties; zie Blackboard
  • Hoorcollege.

Rooster en inschrijving
Het onderwijs vindt plaats in het eerste semester in de periode van 4 september 2017 t/m 20 oktober 2017. Hoorcolleges zijn op maandag van 11:00-13:00 uur en werkgroepen op vrijdag van 13:00-15:00 uur. Zie Blackboard voor volledige rooster.
Inschrijving uitsluitend via uSis.

Tentamen
Tentamen: donderdag 2 november 2017, 13:00-16:00 uur, in USC. 
Herhalingstentamen: donderdag 11 januari 2018, 13:00-16:00 uur, in KOG B041.
Data en locaties zijn onder voorbehoud. Zie ook Tentamenkalender. Aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis bij de Faculteit Rechten.

Downloadable collegemateriaal
Te raadplegen via Blackboard. Het werkboek wordt in 7 wekelijkse aflevingen geplaatst. De sheets van de hoorcolleges worden telkens na afloop op Blackboard gezet.

Docenten

Bij vragen over het vak kunt de coördinator mailen. Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het  tel. 071-527 7756 / 1571 (tussen 9 en 12 uur), of via een e-mail naar de docent.

Doelgroep

  • Verplicht onderdeel Bestuurskunde-opleiding Beleid, Bestuur en Organisatie / BBO (Ba jaar 1, vakcode 29041004)

Het vak

In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie (zowel micro- als macro-economie) behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. 
Daarbij komen vragen aan de orde als:

  • wanneer werken markten goed en wanneer niet?
  • welke nadelen hebben prijsafspraken tussen producenten en wat kan de overheid daar aan doen?
  • waarom wordt er van sommige goederen minder gevraagd als het inkomen stijgt?
  • waardoor wordt een recessie veroorzaakt en kan de overheid met haar begrotingsbeleid recessies bestrijden?
  • wat is economische groei, en hoe kan de overheid die bevorderen?
  • waarom is het nadelig voor de welvaart om de internationale handel te belemmeren en waarom doen de overheden dat toch vaak juist wel?
  • waarom zijn zowel inflatie als deflatie gevaarlijk, en hoe kan een centrale bank deze verschijnselen voorkomen?

Terwille van degenen die op het VWO geen Economie hebben gehad, begint deze cursus gewoon bij het begin. De verschillende thema's worden echter dieper uitgewerkt dan op het VWO.

Eindtermen
Na afronding van het vak:

  •  kan de student de kernbegrippen van de economische theorie definiëre, interpreteren en uitleggen 
  • begrijpt de student de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, van de werking van markten en van de macro-economische ontwikkeling
  • heeft de student inzicht in de hoofdlijnen van het economisch beleid

Studiebelasting
5 EC.

Onderwijsvorm
7 hoorcolleges van 2 uur en 7 werkgroepen van 2 uur. De werkgroepen zijn voor eerstejaars studenten verplicht. Van de zeven werkgroepbijeenkomsten mag er één worden gemist. Op de werkgroepbijeenkomsten worden opgaven uit het tekstboek en uit het werkboek besproken. Het werkboek wordt in 7 wekelijkse afleveringen op Blackboard gepubliceerd. Voor deelname aan de werkgroepen is voorbereiding een vereiste. Voor deelname aan de werkgroepen is inschrijving via uSis noodzakelijk. 

Tentamenstof

  • Stanley L. Brue, Campbell R. McConnell and Sean M. Flynn (2014), Essentials of Economics, 3e druk, International Student Edition, Boston etc.: McGraw-Hill/Irwin (ISBN 978-1-259-01-06040-3).
    NB: er zijn van deze paperback ook een hardcover en een 'loose-leaf'-uitgave in omloop, maar die zijn meer dan twee keer zo duur! Pas dus op! Het boek is o.a. te koop bij de B.I.L., boekhandel Jongbloed en rechtstreeks bij de uitgever.
  • Erik van Dijk en Marcel Zeelenberg (2009), De (ir)rationaliteit van de beslisser, in W.L. Tiemeijer, C.A. Thomas en H.M. Prast (red.), De menselijke beslisser. Over de psychologie van keuze en gedrag, Den Haag/Amsterdam: WRR/Amsterdam University Press, p. 25-46 (zie Blackboard onder downloads, additionele literatuur)
  • Michiel Bijlsma en Wim Suyker (2008), De kredietcrisis en de Nederlandse economie, CPB Memorandum 210, Den Haag: CPB (zie Blackboard onder downloads, additionele literatuur)
  • P.B. de Ridder (2012), Van schuld bewust, Tijdschrift voor Openbare Financiën, 44(2), p. 103-112 (zie Blackboard onder downloads, additionele literatuur).
  • Werkboek (Blackboard onder downloads, additionele literatuur).
  • Hoorcollegestof.

Rooster en toetsvorm
Het onderwijs van dit vak valt in de periode 30 oktober t/m 14 december 2017. Hoorcolleges vinden plaats op maandag van 13.00-15.00 uur en werkgroepen op woensdag of donderdag. Zie voor het uitgebreide rooster de website van Bestuurskunde en Blackboard.

Het tentamencijfer wordt opgebouwd uit de volgende twee onderdelen:

  • Het cijfer voor het schriftelijk tentamen met open/essayvragen telt voor 80% mee
  • Het cijfer voor de wekelijksemultiple choice toetsen via Blackboard telt voor 20% mee

Iedere week (dus in totaal zeven maal) kun je op Blackboard een toets afleggen over de stof van die week. Je beantwoordt 10 meerkeuzevragen en krijgt daarvoor een cijfer. Je kunt de toets alleen via Blackboard afleggen; aanmelding op Blackboard is dus een vereiste!

Elke toets bestaat uit tien Engelstalige meerkeuzevragen. Je hebt daar éénmalig 20 minuten de tijd voor; daarna sluit het systeem vanzelf. De periode om een toets te maken begint iedere week na het hoorcollege, dus op maandag om 15.00 uur. Vanaf dat moment kun je gedurende vijf dagen inloggen om de toets te maken, tot vrijdag om 12.00 uur. Voor elke afgelegde toets krijg je een cijfer (één punt per goed antwoord). Na afloop van de toetsperiode wordt uit deze cijfers een gemiddelde berekend. Daarbij wordt het laagste van de zeven cijfers buiten beschouwing gelaten. Het aldus bepaalde gemiddelde cijfer telt voor 20% mee in je eindcijfer. Er is voor de wekelijkse toets geen herkansing. 

Op Blackboard staat de werkwijze voor het maken van de toets.

Wanneer je als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld opname in het ziekenhuis) een of meer wekelijkse toetsen niet hebt kunnen maken, kun je contact opnemen met de docent.

N.B.: voor ouderejaars studenten geldt het laatst behaalde toetscijfer. Willen zij hun toetscijfer van vorig jaar laten staan, dan hoeven zij daar niets voor te doen. Als zij dit jaar niet meedoen aan de toetsen, wordt automatisch hun cijfer van vorig jaar gebruikt. Wie vorig jaar geen toetscijfer haalde, of wie vindt dat zijn/haar toetscijfer van vorig jaar te laag is, kan dit jaar gewoon meedoen met de toets.

Inschrijving
Via uSis.

Tentamendata
Zie de website van Bestuurskunde voor het up-to-date tentamenrooster. Aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis

Downloadable collegemateriaal
Te raadplegen via Blackboard. Het werkboek wordt in 7 wekelijkse aflevingen geplaatst. De sheets van de hoorcolleges worden telkens na afloop op Blackboard gezet.

Docent

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via een mail naar de docent.

Doelgroep

  • Verplicht vak Politicologie: Internationale Betrekkingen en Organisaties (Ba jaar 1, vakcode 6441ECP15).

Het vak

In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. De onderwerpen die aan de orde komen zijn consumenten- en producentengedrag, marktvormen, marktwerking, marktfalen, macro-economische ontwikkeling op korte termijn (conjunctuur) en op lange termijn (economische groei), geld en geldwezen, rente, inflatie, werkloosheid, begrotingsbeleid, monetair beleid en internationale economie.
Terwille van diegenen die op het VWO geen Economie hebben gehad, begint deze cursus gewoon bij het begin. De verschillende thema’s worden echter dieper uitgewerkt dan op het VWO. Met deze cursus wordt een degelijke basis gelegd voor een goed begrip van de huidige economische praktijk en de historische achtergrond daarachter. 

Eindtermen
Na afronding van het vak beheerst de student de kernbegrippen van de economische wetenschap. Hij/zij begrijpt de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, van de werking van markten en van de macro-economische ontwikkeling. Hij/zij heeft inzicht in de hoofdlijnen van het economisch beleid.

Cursusdoelen

  • Inzicht verschaffen in de hoofdlijnen van de economische theorie en de betekenis daarvan voor het ecnomisch beleid
  • Het leren toepassen van economische theorieën en concepten in de werkgroep

Cursusinformatie
Het onderwijs van dit vak vindt plaats in de periode januari t/m maart 2018.

Rooster
Hoorcollege
Dinsdag 6 februari t/m 20 maart 2018, 15-17 uur, PDLC, zaal SC01

Opgavencollege
Vrijdag 9 februari t/m 23 maart 2018, 9-11 uur, PdLC, zaal SC01 (16 maart Lipsius/001)

Responsiecollege
Vrijdag 9 februari t/m 23 maart 2018, 11-12 uur, PdLC, zaal SC01 (16 maart Lipsius/001)

Tentamen
De collegestof behoort ook tot de tentamenstof.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Woensdag 28 maart 2018, 13.00-16.00 uur, USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Woensdag 13 juni 2018, 13.00-16.00 uur, USC

Zie Blackboard voor meer informatie.

Lecturer

Summary

Curriculum: Graduate School of Legal Studies
EC: 5
Level: 500
Year: Master / PhD-program
Term: 2nd semester
Block: 3
Language of instruction: English

Course outline

Overview
Scholars recognize the value of empirical analysis in understanding the legal system and its role in society. Due to the information technology, data sources on the legal system are improving in quality and accessibility. Compared with just a few years ago, researchers today can easily access original data sets. However, empirical studies cover a range of techniques which are usually not sharply defined. Empirical research methods can be characterized by the collection of data and data-analyses on which a theory, hypotheses or conclusion is based. Several simple empirical tests are available to confront the best available data with theory.

In view of these developments, a working knowledge of empirical research methods ought to be among the professional tools of a well-trained attorney. An attorney, for example, trained in empirical methods will be more persuasive in the courtroom and the boardroom. Empirical training will also provide a better understanding of the statistical tools that experts will employ. Also, given the prevalence of empirical methods in the social sciences, anyone considering a career in academic research or in public interest or in policy work will be well served by acquiring some basic quantitative skills.

The emphasis in the course will be on equipping practitioners to be critical consumers of empirical material that may be used in legal cases and controversies and in the formation and evaluation of legislation. Another purpose of this course is to equip students with knowledge of various empirical research methods they could employ in their own research project. The knowledge will be both theoretical and practical.  The course will introduce students to such topics as survey research methodology, the design and conducting of experiments, data gathering and analysis through descriptive statistics, the use of (multiple) regression, why samples need to be taken in particular ways, how to perform simulations or cross-country data analyses, and more. In addition to discussing how to perform these techniques, we will also read cases and articles in which each of the techniques has figured. Students will fulfill the course requirements by writing a paper, by class participation, by presentation of their research to the class, and by completing several exercises.

Literature, Readings and Webblog

  • David Cope, Fundamentals of Statistical Analysis, Foundation Press, 2005 (ISBN: 1587788950). A tiny textbook (109 pages) on the essentials of statistical analysis, especially written for smart people who are not especially comfortable with numbers (PhD students in Law). This book is developed to teach students with little or no quantitative background the fundamentals of statistics, and multiple regression analysis.
  • Reading list: assigned manuscripts, book and journal articles, cases, and other materials that are expected to be read. Reading material will be posted on the course website at ckboardckboard, which students should all be able to access using law school Westlaw passwords. The posted readings will also be hyperlinked off the Blackboard page of this course. Please check the Blackboard page regularly as materials will be add to the site during the course.
  • Empirical Legal Studies blog at . Note that quality of blogs may have a high variance. Researchers summarize interesting research, books, and new trends. There are, of course, other websites that cover topics of interest to those studying empirical research methods in law. For example we recommend Georgetown Law Library on Statistics & Empirical Legal Studies Research Guide, as this website will offer you selected publications in the discipline of empirical legal studies.

Class Meetings, Assignments and Grading

  • Seminar: Number of (3 hour) seminars: 7
  • Required preparation by students: Reading material. Students are expected to actively engage in discussions with regard to the assignments.
  • Assignments: During the course, assignments have to be produced on a weekly basis. The indicated exercises will provide good checkpoints to judge the comprehension of the material.
  • Paper on research design: Participants are asked to prepare a short paper (5-6 A4) specifying the design of their research project. The research project should use empirical methods in law.

Students should attend every class. Course grades will be determined by five factors: class attendance, class participation, written assignments, an original paper, and a presentation of that paper to the class. The original paper will count for 40 percent of final grades; assignments 35 percent, the other factors will account for the remaining 25 percent. 

The volume of work that will be involved in the course - assignments on a weekly basis and completing the papers - is heavy. For that reason it is strongly recommended that students form teams of two people for the purposes of doing assignments, the paper, and the presentations. Nevertheless, students may choose to work alone. Members of the team will receive the same grade on team material, such as the paper, assignments and class presentations, but separate grades will be given to individual team members for the other components of the class. All assignments need to be submitted electronically (e-mail c.l.j.caminada@law.leidenuniv.nl) and has to be of professional quality. These assignments will be awarded with a grade. At least five assignments should be sufficient before students are allowed to deliver their (final) research project. Failure to submit assignments has as consequence that no exam grade will be calculated. Non-serious attempts at assignments (such to the judgment of the lecturer) will be understood as failure to submit. A late submission will automatically receive an insufficient.

Please note that there are two class dates in the schedule during which students will be expected to report on the progress in their project. Each team have to make a brief - roughly five-minute - presentation of the topic for its research project. Moreover, each team will describe its data-gathering efforts. That is, students will explain the data set they are using and how it helps to answer the questions they are investigating. These updates will not be graded. Empirical work requires regular progress. These are not projects that can be started and completed at the last minute. The updates are an opportunity for students to get feedback on their project. The last week of the course will be given over to presentations of papers. The presentations are expected to last, on average, 30 minutes and to be professional.

Goal and Background
The purpose of this course is to equip students with knowledge of various empirical research methods. Why is empirical research used (neglected) in a given research context? What methods with various pro’s and con’s may be deliberated then? The seminar exploits the device ‘learning by doing, and learning from each other’. The Graduate School of Legal Studies comprises students and PhD’s from widely varying background, ranging from masters in law to students at an undergraduate level. All participants are unfamiliar with empirical research. Therefore, the seminar Empirical Research Methods in Law is set up as an open discussion seminar, in which participants work together on mini research design problems. The supervisor starts each session with a short introduction, then small groups of students have to develop and specify a design for investigating a given research question. The designs developed in this way have to be presented to the other participants, who criticize and compare them with their own solution. This approach hopefully results in lively if not fierce discussions, and students get confronted with questions and solutions originating from quite different disciplines than their own. Research problems presented for solution are expected to be widely different, in such a way that various research methods (like observation, survey, interviews, experiments, cross country data …) are suggesting themselves. After a few meetings the course’s emphasis will be on the presentations and discussions of the research design of the participants themselves, even if these are at present in a relatively early, provisional stage.

Prerequisite
Undergraduate level in Law. No prior familiarity with statistics or empirical techniques is required, however, it is recommended to complete an Introduction to Statistical Analysis prior to taking this course.  This course is not open for students with knowledge and skills in empirical research methods. It is recommended that these students participate in an individual track Empirical Research Design. Contact Koen Caminada prior to first class meeting: ++31 71 527 7858 or e-mail c.l.j.caminada@law.leidenuniv.nl.

Enrollment

  • Enrollment in the course is by completing and submitting the Graduate School registration form.
  • Due to the short duration of the course and the high intensity, late entry is not permitted.

Schedule
To be found at Blackboard.

Reading List
To be found at Blackboard.

Additional Course Material and Elective Themes
This is a basic course in Empirical Research Methods in Law. The course is not able to cover several topics in class sessions. Students are encouraged to work on elective themes by themselves. (Blackboard)    

De Europese Unie heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. Ze is gegroeid van een project tussen zes landen naar een samenwerking tussen inmiddels 28 landen. De integratie heeft zich ook verregaand verdiept. De oorspronkelijke lidstaten begonnen met een gezamenlijk handelsbeleid, maar inmiddels deelt een aantal lidstaten ook een gemeenschappelijke munt en wordt op tal van gebieden intensief samengewerkt.

Docenten

Secretariaat Afdeling Economie
Steenschuur 25, kamer B2.07, 2311 ES Leiden, tel. 071-527 7756 / 1571, dagelijks tussen 9 en 12 uur. Email: economie@law.leidenuniv.nl.

Doelgroep

Deze cursus is onderdeel van het programma Economics, Government and Management (EBM), vakcode 29041018. 

Het vak

Het doel van deze cursus is de ontwikkelingen en ambities van Europese economische integratie te begrijpen en deze zelfstandig te kunnen analyseren. Met behulp van de economische analyse van internationale economische processen en economisch beleid zullen we de mijlpalen van het integratieproces bespreken. 

Aan het eind van deze cursus heeft de student een beter begrip van de economische processen en het economisch beleid in de Europese Unie. De student is dan in staat om de politiek-bestuurlijke ontwikkelingen in de Europese Unie te koppelen aan de economische ontwikkelingen. Daarmee borduurt dit vak voort op het vak European Union Politics and Policy. Wat het analytische instrumentarium betreft, borduurt dit vak voort op het vak Economie van de Publieke Sector.

Leerdoelen  

  • Aan het eind van deze cursus heeft de student een beter begrip van de economische processen en het economisch beleid in de Europese Unie en van de interactie daarvan met het nationale beleid in de lidstaten.
  • De student heeft kennis van de theorie van economische integratie en kan deze verbinden aan de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen in de Europese Unie
  • De student is in staat om zelfstandig een economische analyse te plegen over vraagstukken uit de Europese integratie.

Onderwijsvorm
Gedurende zeven weken zal er elke week een hoorcollege zijn, waarin de hoofdlijnen van de Europese economische integratie aangegeven en uitgewerkt zullen worden. In de werkcolleges worden opgaven behandeld die gericht zijn op het ontwikkelen van analytische vaardigheden. Voor het ontwikkelen van deze analytische vaardigheden is grondige voorbereiding vereist. Daarnaast vormt het oefenen met de opgaven een goede voorbereiding op het tentamen.

Toetsing

  • Een schriftelijk (eind) tentamen met open/essay vragen aan het eind van de cursus (90%).  
  • Een midterm tentamen met open/essay vragen halverwege de cursus (10%).
  • Een schriftelijk hertentamen met open/essay vragen. Telt voor 90% mee.

Onderwijsperiode
Colleges op maandag van 15-17 uur en woensdag van 9-11 uur in de periode 5 februari t/m 22 maart 2018. 
Zie Blackboard of de website van Bestuurskunde voor het rooster.

Literatuur

  • Richard Baldwin and Charles Wyplosz, The Economics of European Integration, 5th edition, McGrawHill, 2015
  • Overig studiemateriaal via Blackboard

Overgangsregeling

Dit vak is m.i.v. cursusjaar 2015-2016 komen te vervallen. Studenten die dat vak nog moeten doen kunnen contact opnemen met de docent van dit vak A.P. Ros.

Docenten

Bij vragen over het vak kunt u de coördinator mailen. Afspraken met de docent via het secretariaat van de afdeling Economie, Steenschuur 25, Leiden, tel. 071 - 527 7756 / 1571 dagelijks tussen 9 en 12 uur of via een mail aan de docent.

Doelgroep

  • Bestuurskunde; Beleid, Bestuur en Organisatie (Ba2) 29041010.
  • Bestuurskunde; Economie, Bestuur en Management (Ba2) 29041010.

Het vak

Het gaat nogal eens mis in de publieke sector. Een spoorlijn die veel duurder uitvalt dan was afgesproken, woningcorporaties, provincies of gemeenten die grote verliezen lijden op risicovolle beleggingen, kosten van de gezondheidszorg die maar niet in de hand zijn te houden, en een Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer waar nauwelijks Kamerleden op af komen: het zijn maar enkele voorbeelden waarin het financieel management in de publieke sector vragen oproept.

In dit vak wordt de theorie en de praktijk van het financieel management in de publieke sector behandeld. Steeds staan de vragen centraal hoe dit in theorie het beste vorm gegeven zou kunnen worden, wat daar in de praktijk van terechtkomt en hoe daarin verbetering zou kunnen worden gebracht.

In het financieel management in de publieke sector vervult de begroting een belangrijke rol. Ingegaan wordt op de begrotingscyclus (inclusief toezicht en controle), de begrotingsinrichting en de belangrijkste begrotingsstelsels. Verder wordt aandacht gegeven aan kosten en kostprijzen, de besluitvorming over grote projecten (kosten-batenanalyse), doelmatigheid en doeltreffendheid in de publieke sector, en ten slotte de financiering en het middelenbeheer.

Onderwijsvorm
Het onderwijs valt in de periode 6 februari t/m 22 maart 2018 en bestaat uit hoorcolleges op dinsdag en donderdag. Rooster zie Blackboard en de website van Bestuurskunde.
Inschrijving uitsluitend via uSis.

Toetsing 
Het eindcijfer wordt samengesteld uit een midterm toets (20%) en een schriftelijk tentamen (80%). De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers. De midterm kan niet worden herkanst; het schriftelijk tentamen wel.

Eindtermen

  • de student kan uitleggen waaruit de behandelde problematiek van het financieel management bij de overheid bestaat
  • de student kan de kernbegrippen in deze deeldiscipline van de economie definiëren, interpreteren en uitleggen

  • de student kan de behandelde vormen van financieel management bij de overheid interpreteren en uitleggen.

Literatuur

  • T.L.C.M. Groot en G.J. van Helden (2017), Financieel management van non-profit organisaties, 7e druk, Groningen / Houten, Noordhoff Uitgevers.
  • Diverse artikelen, hoofdstukken en rapporten, als weblink te vinden onder de knop Downloads op Blackboard.

Met ingang van collegejaar 2016/2017 is dit vak komen te vervallen.

Docenten

Secretariaat afdeling Economie, Steenschuur 25, kamer B2.07, Postbus 9520, 2300 RA Leiden, tel. 071- 527 7756 /1571, dagelijks tussen 9 en 12 uur.

Doelgroep

In semester 2 (blok 4) van de Master Fiscaal Recht volgen studenten een ‘gebonden keuzevak’. Elke student kiest verplicht uit één van de volgende opties:

  • Fiscaal-economisch beleid (23034072); óf
  • Belastingverdragen (23034071); óf
  • Eén vak uit het BTW-accent-programma; óf
  • Uitwisselingsprogramma met de University of Florida/Gainesville.

In verband met een evenwichtige verdeling van studenten over de verschillende vakken geldt het volgende. Indien het aantal inschrijvingen voor het vak Belastingverdragen of het vak Fiscaal-Economisch Beleid hoger is dan 50 is het maximum bereikt en behoudt de opleiding zich het recht voor om studenten die gekozen hebben voor één van deze vakken in te delen bij het andere vak. Hierbij geldt de volgorde van aanmelding van inschrijving (vol = vol): indien een werkgroep vol zit kunnen studenten zich bij het andere vak inschrijven. Inschrijving voor het vak Fiscaal-economisch beleid is verplicht en loopt via uSis.

Het vak

In dit vak leren deelnemers zelfstandig fiscale regels te analyseren in relatie tot sociaal-economische belangen en doelstellingen van overheidsbeleid. Het geldend belastingrecht dient daarbij als bekend verondersteld object van onderzoek. Studenten verwerven inzicht in de sociaal-economische doelstellingen en effecten van de voornaamste belastingen. Zij zijn in staat om hervormingen op het gebied van het belastingstelsel te evalueren.
De deelnemers schrijven een paper in de vorm van een beleidsnota over een actueel beleidsonderwerp en presenteren deze beleidsnota in een gesimuleerde stafvergadering van de minister van Financiën. De actuele beleidsonderwerpen worden door de docent aangereikt en toegelicht. De studenten worden intensief begeleid door de docent.
De inhoud van het vak is gericht op de integratie van economische en fiscale vakken, het gaat daarbij om de toepassing van een economische analyse op de fiscale rechtsregels. In dit vak wordt teruggegrepen op onderzoeksresultaten die tot stand zijn gekomen in het kader van de onderzoeksprogramma’s “Grenzen van Fiscale Soevereiniteit” en “Hervorming van Sociale Regelgeving”.

Leerdoelen en eindtermen
Doelstelling is om studenten zelfstandig vraagstukken op het terrein van fiscaal-economisch beleid te laten analyseren en daarover schriftelijk en mondeling te rapporteren. Na afronding van het vak heeft de student de volgende kwalificaties verworven:

  • U heeft diepgaande kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van het fiscaal-economische beleid (i.h.b. de heffingen naar draagkracht).
  • U bent in staat om fiscaal-economische literatuur en bronnen te lezen en te begrijpen en in onderling verband te analyseren. 
  • U bent in staat om zich, op basis van feiten en gegevens, en op basis van een verantwoorde en controleerbare afweging zelfstandig een analysee te maken over actuele thema’s op het vlak van het fiscaal-economische beleid. 
  • U kunt uw eigen mening ten aanzien van vraagstukken op het gebied van het fiscaal-economische beleid onderbouwen en die mening mondeling en schriftelijk weergeven. 
  • U kunt met een of meer studenten samenwerken om tot een oplossing van een fiscaal-economisch vraagstuk te komen. 
  • U bent in staat om actief deel te nemen aan een (wetenschappelijk) debat op het gebied van het fiscaal-economisch beleid.

Studiebelasting
5 EC

Algemeen
Studenten kunnen op het terrein van fiscaal-economisch beleid een (voorgeselecteerde) onderzoeksvraag uitwerken in een paper waarover presentaties worden gegeven tijdens de bijeenkomsten.
Let op! Dit vak bevat een practicum (zie onder Onderwijs- en Examenregeling, artikel 3.6).

Twee werkgroepen en teamindeling
De studenten kunnen zich inschrijven voor één van de twee werkgroepen. Alle bijeenkomsten zijn naar keuze op maandag (werkgroep 1) of woensdag (werkgroep 2); zie het rooster. De studenten worden vervolgens tijdens de eerste bijeenkomst ingedeeld in teams van in beginsel drie studenten (één of twee kan ook) studenten. Daarbij moet iedereen aan het eind van de eerste bijeenkomst zijn ingedeeld (studenten kunnen daarbij zelf een voorstel voor de teamsamenstelling doen). De mogelijke beleidsonderwerpen worden aangereikt door de docent, evenals het nodige achtergrondmateriaal (noodzakelijke literatuur op basis waarvan studenten verder zelf kunnen zoeken).

Judicium en herkansing
Het cijfer voor dit vak wordt gebaseerd op het teamcijfer voor het paper (weging 70 procent), in combinatie met de individuele prestaties bij de presentatie, de oppositie en de algemene discussie (weging tezamen 30 procent). Het paper dient in ieder geval voldoende te zijn. Als het paper (vooralsnog) onvoldoende is kan, op basis van de aanwijzingen van de docent, een herkansing plaatsvinden.
Paper (70 procent). Teams van in beginsel drie studenten (één of twee kan ook) schrijven een paper over één van de hieronder aangegeven onderwerpen. Het paper heeft een omvang van 4.000 à 5.000 woorden, ofwel circa 15 pagina’s netto tekst. De richtlijnen voor het schrijven van een paper staan op de website van de Afdeling Economie. Het is de bedoeling dat de teams zelf een probleemstelling en onderzoekstrategie verzinnen binnen het kader van het aangegeven onderwerp.
Presentatie, oppositie en de algemene discussie (30 procent). In week 25 wordt een korte presentatie gehouden van 10 minuten in een gesimuleerde stafvergadering van de minister van Financiën. De docent zal daarbij de rol van minister op zich nemen. Bij iedere presentatie zal daarbij een ander team als discussiant optreden (maximaal 10 minuten). Daarna volgt een algemene discussie (maximaal 5 minuten).
Na de presentaties krijgen de studenten nog een paar dagen om het commentaar tijdens de presentaties te verwerken, de papers (beleidsnota) te finaliseren en in te leveren bij de docent. Nota bene: alle stukken moeten uitsluitend per e-mail aan de docent worden aangeleverd (geen papieren versies).
Herkansing: Het cijfer dient voldoende te zijn. Is dat niet het geval, dan kan het paper (de beleidsnota) worden herkanst vóór 1 juli 2017. Daarna vervalt de inschrijving en zal de docent het paper niet meer beoordelen.

Rooster en inschrijving
Periode: tweede semester (blok 4). Start in april 2018. Zie Blackboard voor het volledige rooster.

Inschrijving
Inschrijving is verplicht en loopt via uSis.

Literatuur
Literatuur via de Blackboardsite Fiscaal-economisch beleid
De basisliteratuur die nodig is voor de cursus Fiscaal-Economisch Beleid is zoveel als mogelijk handzaam samengebracht op de Blackboardsite. Via de site kunnen studenten literatuur downloaden; soms is een link aangebracht naar de relevante vindplaats van het document. U gebruikt in elk geval de volgende literatuur: 

  • Informatie Fiscaal-Economisch Beleid voor studenten Master Fiscaal Recht 2017/2018. Dit werkboek bevat de studie-informatie, richtlijnen bij het schrijven van een werkstuk en de organisatie van het onderwijs. Te raadplegen via de Blackboardsite van dit vak.
  • Aangegeven literatuur zoals opgenomen op en te raadplegen via Blackboard. Een selectie van de literatuur is opgenomen bij de omschrijving van de actuele beleidsonderwerpen.

Uiteraard is het een goed idee om aanvullend literatuuronderzoek te doen, ook om de actualiteit in uw werkstuk te kunnen betrekken. Enkele internetsites zijn voorgeselecteerd, zie Blackboard. In veel gevallen zult u niet de volledige publicatie hoeven te bestuderen; het gaat er juist om dat u op inhoudelijke gronden een selectie kunt maken uit een grote hoeveelheid informatie en kritisch omgaat met de relevantie en betrouwbaarheid van die informatie.

Verplichte onderdelen en credit point
Deelname aan de eerste bijeenkomst in week 17 is verplicht (zie rooster op Blackboard). Dit is het inleidend college, waar ook de groepen worden gevormd. Wie niet aanwezig is kan niet worden ingedeeld in een team van in beginsel drie studenten en krijgt dus geen beoordeling. Daarnaast zijn studenten verplicht om in week 25 deel te nemen aan de slotbijeenkomst (presentatie, oppositie en algemene discussie) en de finale versie van het paper (beleidsnota) in te leveren.

Per team kan daarnaast 0,5 credit point worden verdiend. De groep studenten krijgt 0,5 credit point wanneer zij aanwezig zijn bij het inleidend college, alle stukken voor de deadlines inleveren, een presentatie geven en een afdoende bijdrage aan de discussie leveren. 

Downloadable collegemateriaal

Lecturer

Students

Students Master Public Administration (course code 29043006).

Course outline

Policy makers tend to formulate answers to yesterday’s problems. The reason is straightforward. It takes time to observe a problem, to analyze the causes of a problem, to identify instruments addressing these causes, and to implement these instruments. By that time, the world may have changed. The selected instruments may no longer yield desirable effects. This chain of events raises an important question: how to develop “future proof regulation”?
In order to develop future proof regulation, the first step is thinking about what the future may look like. Obviously, the future is uncertain. One way to address this uncertainty, is to develop scenarios. Scenarios can be used to test actual or proposed regulation. The evaluation of alternative options depends on the costs, the benefits and the risk attitude of the policy-maker.

Learning objectives
By the end of the course the student will be able to:

  • Systematically investigate policy-relevant future developments

  • Critically assess whether (existing or intended) regulation is future proof

  • Advise policy-makers on the development of future proof regulation

Period
This course will be offered from 5 April 2018 till 24 May 2018 on Tuesday from 16.30-19 pm. View the website of Public Administration or Blackboard for the detailed schedule.

Course material and schedule
View Blackboard.

Docenten

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756 / 1571, tussen 9 en 12 uur of door middel van een e-mail naar economie@law.leidenuniv.nl.

Doelgroep

  • Studenten van de Afstudeerrichting Recht en Economie (Ba 3, vakcode 22054512)
  • Studenten die het (keuze)vak Sociale zekerheid hebben gevolgd (vakcode 22054512); zie onder het kopje Voorkennis

Het vak

In deze cursus vindt een diepgaande analyse plaats van hervormingen op het terrein van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. De veranderingen in de sociale regelgeving worden bezien tegen de achtergrond van maatschappelijke trends als vergrijzing, globalisering, individualisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Het vak heeft een multidisciplinair karakter. De nadruk ligt op de economische analyse van het sociaal beleid, maar juridische en sociaal-wetenschappelijke aspecten komen ook aan de orde. Het vak traint de student in het zelfstandig analyseren van het sociaal beleid. Dat gebeurt door het schrijven van een paper, het presenteren daarvan en het discussiëren over andere papers.

Leerdoelen
Doelstelling is om u zelfstandig vraagstukken op het terrein van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt te laten analyseren en schriftelijk en mondeling te rapporteren over deze analyse.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

  • U bent in staat om een eerste wetenschappelijk onderzoek te doen en daarover een paper te schrijven op het terrein van het facultaire onderzoeksprogramma Hervorming sociale regelgeving. Het gaat om thema’s als hervorming van werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, flexibilisering van de arbeidsmarkt, hervorming van AOW en pensioenen.
  • U kunt naast de aanbevolen literatuur zelf literatuur en eventueel cijfers selecteren en verzamelen over het gekozen onderwerp.
  • U bent in staat om een probleemstelling en uitgewerkte onderzoeksvragen te formuleren op het gekozen terrein.
  • U bent in staat de onderzoeksvragen logisch en systematisch uit te werken, zelfstandig te analyseren en duidelijke conclusies kunnen trekken en op heldere wijze schriftelijk te rapporteren, gebruikmakend van de handleiding voor het schrijven van een scriptie.
  • U kunt goed kunnen samenwerken binnen het groepje waarmee een paper wordt geschreven.
  • U bent in staat  om een heldere presentatie te houden over de gevonden onderzoeksresultaten en deze resultaten verdedigen in de discussie.
  • U kunt feedback geven op de papers van andere studenten door middel van een coreferaat en actieve deelname aan de discussie.

Onderwijsvorm
Het onderwijs bestaat uit intensieve werkcolleges, seminars. Studenten kunnen op het terrein van de sociale regelgeving een (voorgeselecteerde) onderzoeksvraag uitwerken in een paper, waarover presentaties worden gegeven tijdens de bijeenkomsten.
Let op! Dit vak bevat een practicum (zie onder Onderwijs- en Examenregeling, artikel 3.6).

Studiebelasting
5 EC. 

Voorkennis
De stof van de cursus Sociale Zekerheid wordt bekend verondersteld. Studenten die deze cursus niet hebben gevolgd moeten de relevante stof inhalen en kunnen daarna een invividueel paper schrijven.

Toetsvormen

  • Paper
  • Mondelinge presentatie en discussie
  • Zo nodig: mondeling tentamen

Het cijfer voor dit vak wordt gebaseerd op het groepscijfer voor het paper (weging 70%), in combinatie met de individuele prestaties bij de presentatie, de oppositie en de algemene discussie (weging tezamen 30%). Het paper dient in ieder geval voldoende te zijn. Als het paper (vooralsnog) onvoldoende is kan, op basis van de aanwijzingen van de docent, een herkansing plaatsvinden.

Tot de examenstof behoort de voorgeschreven literatuur en hetgeen behandeld is tijdens het seminar.

NB: de stof van de cursus Sociale Zekerheid wordt bekend verondersteld. Studenten die deze cursus niet hebben gevolgd moeten de relevante stof inhalen en kunnen daarna een individueel paper schrijven.

Literatuur
De (basis)literatuur voor het vak is zoveel mogelijk handzaam samengebracht en te downloaden via Blackboard. Langs die weg kunnen studenten de literatuur downloaden. Soms zal een link worden aangebracht naar de relevante vindplaats van het document. Om ook de meest recente actualiteit in de analyse van sociale zekerheid te kunnen betrekken, zullen ook enkele internetsites worden voorgeselecteerd.

Rooster en literatuur
Het onderwijs van dit vak wordt gegeven van 3 april t/m 22 mei 2018. Nadere informatie op Blackboard.

Lecturer

Before and after classes the instructor is, on appointment, available to discuss problems/questions of any kind related to the course.

Course outline

Though the course is fully accessible to beginning readers in economics, the course provides a thorough overview of the evolution of economic theory from its earliest formation to the present day, with an emphasis on the developments since Adam Smith published the Wealth of Nations in 1776.

The course focusses on developing an understanding of the interrelationships that exists between the historical environment and the economic theories used to understand this social reality. Howe did economic theories, as well as economic policy issues, evolve in response to changes in technology, market institutions, and political structures? The emphasis will be on those topics that are of continuing present-day interest.

The course introduces the students to different economic theories, ideologies and concepts of great thinkers such as Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Carl Menger, John Maynard Keynes and Friedrich Hayek.

Teaching Methods
The course is writing-intensive and employs a variety of teaching methods: interactive lecturing, student presentations, and class debates.

Literature and Course Materials

  • Robert Heilbroner, The Worldly Philosophers (The Lives, Times And Ideas Of The Great Economic Thinkers), (any edition)

  • Steven Pressman (2014), Fifty Major Economists, third edition, Routledge.

  • Peter de Haan (2016),From Keynes to Piketty; the Century that Shook up Economics, Macmillan.   

Assessment and participation

  • In-class participation: 15%, ongoing weeks 1-7
  • Presentation and student-led discussion, 15%, weeks 1-7 
  • One weekly seminar presentation of research paper, 5%, weeks 1-7
  • Two book response papers: 10%, week 1 & week 3
  • Research paper, 35%, week 8 
  • Discussion paper, 20%, on appointment 

Book response papers: two papers of 3 pages each (10%). You will be required to read four chapters of Robert Heilbroner’s The Worldly Philosophers before the second, as well as, before the fourth week does start. After you do the reading, write a 3 page response. Briefly summarize the chapters and then conclude by offering an assessment of what importance, if any, these writers' ideas have for today.

Discussion papers. Presentation and student-led discussion of, at least, two weekly seminars (in total 35%). The weekly seminars are chaired by students. Depending on the number of students, each student has to chair at least one seminar-meeting (20%). The student starts each seminar with giving an overview (a first written-out draft) of the structure and contents of the seminar and giving a preliminary summery of the contents of that week’s required reading of the main text book. Other students are asked to give their ideas/questions on that week’s reading which subsequently will be discussed. The student incorporates the results of the discussion, written by a fellowstudent, in the first draft and does sent the final paper (5 pages plus 1 page summary) to the lecturer before next week’s session (20%).

Class participation (15%). Besides you have to write at least one, one page summary of the weekly class participation. 

Research paper, 12 pages (40%). The largest component of your grade is the final research paper. The grade will consist of a presentation of your research (5%) and the final paper itself (35%). The final paper is intended to be an independent, creative research project on a subject in the history of economic thought that you find particularly interesting.

General Objectives

  • The course is historical in content and international in perspective allowing students to develop a critical understanding of the influence of evolving economic thought on contemporary global economics.

  • The course aims to increase the students understanding of the evolution of economic theories, concepts and policies. The students are expected to acquire adequate basic and essential analytical skills to enable them to conduct individual research; analyze the various theories and be able to relate these to practical situations; infer the various economic concepts introduced by various theoreticians and be able to determine its relevance to economic activities.

  • The ability to detect the differences between the main schools of economic thought, to understand the historical debates between the advocates of different theories, to interpret contemporary events from the perspective of the great economic thinkers who have preceded us, to write coherently about the just-said.

Period
This course will be taught in the period 28 August 2017 till 19 October 2017.

Literature and Syllabus
Blackboard

Docenten

Bij vragen over het vak kunt u de coördinator mailen. Afspraak met de docent via een email aan het secretariaat Economie of een email aan de docent.

Doelgroep

  • Economie, Bestuur en Management I / EBM, vakcode 29041006. 

Het vak

In dit vak bestuderen studenten economisch-bestuurlijke vraagstukken. Dat zijn vraagstukken die liggen op het grensvlak van markt en overheid. Concrete vraagstukken zijn bijvooreeld: mobiliteit op de weg en marktwerking in de ziekenhuiszorg. Voor het analyseren van deze vraagstukken zijn zowel economische als bestuurskundige inzichten nodig. In een casusgerichte benadering (werkstukken, presentaties) werken studenten zelfstandig (in groepjes van drie en onder begeleiding van een docent) aan een onderzoek naar een economisch-bestuurlijk vraagstuk. Daarin komen de concepten en theorieën uit de vakken van het eerste jaar Economie, Bestuur en Management samen. 

Doel

  • Na afronding van het vak heeft de student inzicht in een actueel economisch-bestuurlijk vraagstuk.

  • De student kan zelfstandig een analyse van een economisch-bestuurlijke vraagstuk aande hand van zowel economische als beleidswetenschappelijke theorieën.

  • De student heeft zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van beleidsrelevante informatie. 

Studiebelasting
5 EC

Onderwijsperiode en -vorm
Het onderwijs van het vak Economie, Bestuur en Management I 2017-2018 wordt gegeven in semester 2, van 9 april t/m 25 mei 2018.
Dit vak begint met een hoorcollege waarin de economische en de beleidswetenschappelijke theorie worden ingeleid en waarin de opdracht wordt uitgelegd. Vervolgens komen de studenten wekelijks in werkgroepen of voortgangsgesprekken groepsbegeleidingsgesprekken met de docent bijeen om de voortgang van hun werkstukken te bespreken.

Rooster en overige informatie
Alle informatie van dit vak is samengebracht op Blackboard, zoals downloadable collegesheets, wekelijkse opgaven, literatuur en een overzicht van wat er per week van de studenten verwacht wordt als voorbereiding. Een uitgebreid rooster is te vinden op de website van Bestuurskunde.

Docenten

Bij vragen over het vak kunt u de coördinator mailen. Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756 / 1571, of via een e-mail naar de docent.

Doelgroep

  • Economie, Bestuur en Management II, Bestuurskunde / EBM, vakcode 29041012.

Het vak

Van publieke en semi-publieke organisaties wordt in toenemende mate gevraagd dat zij doelmatig en doeltreffend werken, dat zij transparant zijn in hun handelen en dat door de bestuurders adequaat verantwoording wordt afgelegd. Running government as a business lijkt het devies te zijn. Aan bedrijfsmatig werken bij de (semi-)overheid zitten echter nogal wat haken en ogen. Het simpelweg kopiëren van bedrijfsmatige technieken en procedures op (semi-)publieke instellingen kan ongewenst gedrag uitlokken, kan stuklopen op onwil van betrokkenen, kan tot ongewenste resultaten leiden en kan onevenredig hoge uitvoeringskosten opleveren. Het onderzoek kiest een onderwerp op dit terrein en onderwerpt dit aan een economische en bestuurlijke analyse. Enkele voorbeelden van mogelijke onderwerpen zijn:

  • Hoe kunnen de kosten van grote projecten (zoals de Noord-Zuidlijn, de Betuweroute of de HSL) beter worden beheerst?

  • Welke mogelijkheden en beperkingen zitten er aan (het gebruik van) de vermogens van de woningcorporaties? 

  • Hoe kan de regeldruk van een te kiezen ministerie echt worden verminderd en wat zijn daarvan de gevolgen? 

  • Heeft het zin om het Rijk een bedrijfseconomisch begrotingsstelsel te laten gebruiken? 

  • Hoe kunnen omvangrijke ombuigingen het best tot stand komen? 

  • Sinds enige tijd probeert het Rijk in de begrotings én in de verantwoording een relatie te laten zien tussen doelstellingen, activiteiten en kosten. Dat gaat echter vaak erg moeizaam. Kan dit worden verbeterd, zo ja hoe, en zo nee waarom niet?

  • In 2008 greep de staat voor enkele tientallen miljarden euro’s in in de bankensector. Hoe kreeg deze operatie precies vorm, had dat beter gekund, en zijn hier lessen uit te trekken voor een eventuele volgende gelegenheid?

Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen maken studenten gebruik van kennis die zij tot dan toe hebben opgedaan. Daarmee is ook dit project een moment van kennisintegratie, met zowel economische als bestuurlijke aspecten.

Doel

  • Na afronding van het vak heeft de student een tweede zelfstandige schriftelijke en mondelinge oefening achter de rug inzake een belangrijk (actueel) vraagstuk, dit keer op bedrijfsmatig terrein.

  • De student heeft zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van economische en bestuurlijke informatie.

  • De student is in staat om vanuit een multidisciplinaire probleembenadering en met een integratieve inhoudelijke aanpak bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken met uitgesproken bedrijfsmatige componenten te onderzoeken.
  • De student is in staat om in een projectgroep samen te werken en in een projectgroep te komen tot een haalbare planning van een onderzoeksopdracht.

Studiebelasting
5 EC

Onderwijsperiode en -vorm
Het onderwijs van het vak Integratief project Markt en Overheid II 2017-2018 wordt gegeven in de periode van 9 april - 25 mei 2018. Zie voor het gedetailleerde rooster de website van Bestuurskunde of Blackboard

Groepjes studenten kiezen een opdracht die wordt uitgewerkt in een paper. Deze paper dient als basis voor hun presentatie, commentaar, aanvulling en evaluatie door docenten en medestudenten.

Rooster en overige informatie
Alle informatie van dit vak is samengebracht op Blackboard, zoals downloadable collegesheets, wekelijkse opgaven, literatuur en een overzicht van wat er per week van de studenten verwacht wordt als voorbereiding.

Lecturer

Students

Students Leiden University College The Hague.
Admissions requirements: Principles of Economics.

Please note International Economics is the new title of the Trade & Finance course, so students who have already successfully completed that course cannot enroll in International Economics.

Course outline

Countries are increasingly eliminating their trade barriers and international trade now truly spans the globe. Products and services come from everywhere and go everywhere. This, as well as the liberalization of large financial flows, makes countries very dependent on what happens in the international economy. At the end of this course, students will have an understanding of both the basic principles of international trade and finance as well as the recent developments in trade and finance. These will include, among other things, regional and global integration, the consequences of international financial crises on the development of economies, the interaction of economic policies in individual countries and the impact of international institutions, such as the WTO and the IMF, on the processes of globalization. Students will be able to understand, apply and discuss fundamental economic arguments on international economic issues. 

Course Objectives  
In this course, the student will gain a thorough acquaintance with the principles of international economics. He will understand the benefits and costs of international trade and finance, as well as the recent developments in trade and finance.

At the end of the course the student:

  • Understands the important current issues in the field of International Economics;

  • Has a command of the core elements in this field of expertise;

  • Is able to collect, interpret and process information in the field of International Economics

Literature    
Through Blackboard.

Docenten

Bij vragen over het vak kunt u de coördinator mailen. Afspraak met de docent via een e-mail naar het secretariaat Economie of een e-mail naar de docent.

Doelgroep

Studenten Track EBM (vakcode 29041034).

Het vak

Deze cursus geeft een analytische inleiding in de macro- en de monetaire-economie. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de toepassing in het economisch beleid. De blik wordt eerst op de lange termijn gericht. Bezien wordt door welke factoren economische groei wordt verklaard. Speciale aandacht gaat naar de rol van financiële markten en hun invloed op de economische ontwikkeling. Daarna komt de economische ontwikkeling op korte termijn aan de orde. Hier staan twee vragen centraal. In de eerste plaats is dat de vraag waardoor het verloop van de conjunctuur wordt bepaald. Hierbij wordt gekeken naar de macro-economische vraag en het macro-economisch aanbod. Dit mondt uit in de behandeling van het IS-LM-model. In de tweede plaats komt de vraag aan de orde hoe de overheid de economische ontwikkeling op korte termijn met behulp van begrotingsbeleid en monetair beleid kan beïnvloeden. Ten slotte wordt gekeken naar de economische ontwikkeling in open economieën.

Doel
Na afloop van de cursus:

  • kan de student de kernbegrippen van de macro-economische theorie definiëren, interpreteren en uitleggen.

  • begrijpt de student de achtergronden van de macro-economische en monetaire ontwikkeling op korte en op lange termijn.

  • kan de student basale macro-economische vraagstukken analyseren.

  • heeft de student inzicht in de hoofdlijnen van het macro-economisch en monetaire beleid.

  • is de student in staat op basis van economische analyse beleidsopties voor macro-economische vraagstukken te ontwerpen.

Studiebelasting
5 EC.

Onderwijsvorm 
Hoorcolleges en werkgroepen.
Let op:
De werkgroepbijeenkomsten zijn verplicht. Je kunt één werkgroepbijeenkomst missen zonder opgaaf van reden. Mis je meer dan één werkgroepbijeenkomst, dan word je uitgesloten van de werkgroep. Bij uitsluiting van de werkgroep kun je het vak niet meer afronden (ongeacht het cijfer voor het schriftelijk tentamen).

Onderwijsperiode
Het hoorcollege van dit vak vindt op dinsdag plaats van 31 oktober t/m 12 december 2017.
De werkgroepen worden gegeven op donderdag of vrijdag van 2 november t/m 15 december 2017. Zie Blackboard en rooster Bestuurskunde.

Tentamendata
Rooster en overige info staat op Blackboard.

Lecturer

Course outline

In this course, we will analyze the three major themes in macroeconomics in both the short term and the long term framework. We will introduce and use the standard macroeconomic tools to discuss the economic policies that governments and central banks use to achieve the goals. We will also elaborate on the markets that are relevant for macroeconomic policy, in particular the financial markets and the labour markets.

Course objectives
Upon completion of this course, students will be able to:

  • Explain the underlying concepts of economic output, employment, and inflation.

  • Analyze how an economy grows in a long run, applying basic growth theories.

  • Indentify the link between output, employment, amd inflation in the short run.

  • Demonstrate how fiscal ad monetary policy may stabilize the economy ageinst short run business cycle and indentify their policy limitations and trade-offs.

In practical sense, students will also be able to:

  • Review relevant long run and short run macroeconomic indicators. 

  • Critically interpret contemporary macroeconomic news/reports in the media.

Mode of instruction
The course uses a variety of teaching methods: interactive lecturing, student presentations, class debate and is writing-intensive.

Assessment

  • Final written exam (30%)

  • Three written class assignments and peer reviews (10% and 5% each)

  • Class participation (10%)

  • Term paper (15%)

There will be a Blackboard site available for this course. Students will be enrolled at least one week before the start of classes.

Reading list

  • Michael Burda and Charles Wyplosz, Macroeconomics. A European Text, sixth edition, Oxford University Press, 2013.

  • Additional material made available through Blackboard.

Registration
This course is open to LUC students and LUC exchange students. Registration is coordinated by the Curriculum Coordinator. Interested non-LUC students should contact the administration.

Economic theory teaches that imperfect competition is a potential cause of market failure. An important question is whether competition in the marketplace is restricted in such a way that it reduces economic welfare. 

Lecturer

For making an appointment call the secretary on tel. 071-527 7756 / 1571 or send an e-mail to economie@law.leidenuniv.nl.

Course outline

In economics several potential causes of market failure are distinguished: externalities, collective goods, imperfect competition and information asymmetries. This course is mainly concerned with one of these causes of market failure: imperfect competition. An important question is whether competition in the marketplace is restricted in such a way that it reduces economic welfare.  To answer this question a number of concepts are required: the definition of the market, market power, abuse of dominance, horizontal agreements, vertical restraints, horizontal and non-horizontal mergers. Competition policy may contribute to economic welfare by preventing anticompetitive behaviour. This course is focused on the economic analysis European  competition policy. After discussing economic theory, the theory is used to analyse cases (especially: decisions of the European Commission in competition cases).

Learning objectives
By the end of this course, students will be able to:

  • Explain the content of economic concepts needed to analyze markets.
  • Analyze the consequences of monopoly, restrictive practices and mergers.
  • Assess the consequences of competition policy in terms of efficiency.

Assessment
Grading will be based on a final written assignment. In order to pass the course, students are required to participate in the seminars and to hand in weekly assignments.

Period
This course will be taught from the 7th of February 2018 till 21st of March 2018. See Blackboard (or the website of Public Administration) for a detailed schedule.

Course material and schedule 
See Blackboard.

Docenten

Secretariaat
Secretariaat afdeling Economie, Steenschuur 25, Leiden. Tel. 071 - 527 1571 / 7756, dagelijks tussen 9 en 12 uur. E-mail: economie@law.leidenuniv.nl.

Doelgroep

  • Verplicht vak afstudeerrichting Recht en Economie, jaar 2, vakcode 22054504 
  • Vak Minor Economie en Beleid, jaar 3, vakcode 22054504 

Het vak

Het vak heeft als doel om studenten zelfstandig (dat wil zeggen in kleine groepjes en onder intensieve begeleiding van de docent) toepassing van economische instrumenten op een bepaald terrein te laten analyseren. Studenten kiezen een onderwerp op het terrein van marktwerkingsvraagstukken. In 2017-2018 staat centraal dat studenten een actueel en/of maatschappelijk beleidsthema op een Nederlandse markt naar keuze mogen analyseren.

Groepjes studenten kiezen binnen dit thema een opdracht die schriftelijk moet worden uitgewerkt aan de hand van verplichte literatuur en eigen literatuuronderzoek. Deze papers dienen als basis voor hun presentatie, commentaar, aanvulling en evaluatie door de docent en medestudenten.

Let op : Dit vak bevat een practicum.

Verplichte aanwezigheid (zie de Onderwijs- en Examenregeling).
De onderwijsvorm brengt verplichte aanwezigheid van de bijeenkomsten met zich mee: wie niet aanwezig is, kan zijn of haar onderzoek niet presenteren, en krijgt geen beoordeling. Voor Marktwerkingsvraagstukken is actieve deelname aan het seminar een vereiste. Zie de Blackboardsite van dit vak voor up-to-date informatie.

Doel van het vak
Het vak is onderdeel van de afstudeerrichting Recht en Economie en van de minor Economie en Beleid en traint de student in het zelfstandig analyseren van economische beleidsvraagstukken.

Eindtermen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
1. U kunt de wetenschappelijke literatuur over marktwerking en marktfalen beschrijven.
2. U kunt economische- en beleidsinformatie op het terrein van uw markt beoordelen.
3. U kunt op het terrein van uw markt een probleemstelling ontwerpen.
4. U kunt adviseren over welvaartsverhogende beleidsaanpassingen op het terrein van uw markt.
5. U kunt uw onderzoeksresultaten op heldere wijze schriftelijk rapporteren en mondeling verdedigen.

Studiebelasting
5 EC.

Onderwijsvorm: seminar
Op basis van deels door de docenten aangeleverde documentatie (artikelen, onderzoeksrapporten en zo meer) en eigen onderzoek schrijven studenten een paper over een sociaal-economisch onderwerp. Zij werken daartoe samen in groepen van twee of drie personen. De papers hebben een omvang van 4.000 tot 5.000 woorden en voldoen aan academische eisen (opbouw, argumentatie, bronverwijzing e.d.). Studenten geven (mondeling en schriftelijk) commentaar op het werk van andere groepjes. Ten slotte presenteren studenten hun inzichten, waarna discussie over paper en presentatie volgt.

Let op! Dit vak bevat een practicum. Studenten zijn verplicht tot voorbereiding en actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst (zie Onderwijs- en Examenregeling). Beide elementen worden in de beoordeling betrokken.

Spelregels
Tijdens de eerste bijeenkomst introduceert de docent het onderwerp. Tevens vormen de deelnemende studenten teams van 3 tot 4 personen en maken zij afspraken over samenwerking.

Tijdens de tweede bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de schriftelijke opzet / werkplan van de papers van de deelnemers. De bedoeling van die schriftelijke opzet is dat de docent en de medestudenten begrijpen welke benadering u voor ogen staat, zodat daarop zinvol commentaar gegeven kan worden. De opzet bevat in ieder geval een afbakening en formulering van de probleemstelling, een kort toegelichte hoofdstukindeling en een overzicht van de te gebruiken literatuur; zie verder onder Opzet / werkplan. De docent ontvangt deze opzet (per e-mail) uiterlijk 2 werkdagen vóór de tweede werkgroepbijeenkomst. Het titelblad van de opzet vermeldt de namen en studentnummers van de auteurs en hun studierichting. Vanzelfsprekend kunnen de deelnemers tijdens de tweede bijeenkomst ook vragen over de voorgeschreven literatuur voorleggen aan de docent.

Tijdens de derde bijeenkomst worden de concept-papers besproken. Elke groep bereidt een commentaar voor op de paper van een andere groep, zowel schriftelijk (1 A4) als mondeling. Hebben alle vragen die zijn opgenomen onder Opzet / werkplan afdoende aandacht gekregen van de auteurs, of zien de commentaar gevende studenten nog verbeterpunten? De docent ontvangt de conceptpapers uiterlijk 3 werkdagen vóór de derde werkgroepbijeenkomst. Vermeld op het titelblad van de paper de namen en studentnummers van de auteurs en hun studierichting. De paper vormt een naar inhoud en vorm samenhangend geheel. De paper heeft een omvang van ca. 3.000 woorden (10-20 A4), en voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de Richtlijnen bij het schrijven van een werkstuk . Naar aanleiding van de gevoerde discussie en het commentaar van de docent, past elke groep zijn paper aan.

Tijdens de vierde bijeenkomst presenteren de groepen elk hun eigen (definitieve) paper, waarna de docent de beoordeling vaststelt. Elke groep krijgt circa 10 minuten tijd voor een presentatie, die gericht is op hoofdpunten en conclusies. De docent ontvangt de papers uiterlijk 3 werkdagen vóór de vierde werkgroepbijeenkomst. Vermeld op het titelblad van de paper de namen en studentnummers van de auteurs en hun studierichting.

Rooster
In het collegejaar 2017-2018 wordt dit vak aangeboden in blok 2 in de periode van 8 november t/m 20 december 2017. Er vinden 4 bijeenkomsten plaats van 3 à 4 uur. De overige bijeenkomsten zijn voortgangsgesprekken per groep op afspraak met de begeleider. Zie Blackboard voor meer informatie.

Toetsvorm(en)
Schriftelijke papers, (co-)referaten en mondelinge presentaties van de onderzoeksresultaten. Net als het vak bestaat ook de toetsvorm uit diverse onderdelen: de precieze weging in het eindcijfer wordt duidelijk aangegeven in de richting van studenten (in het werkboek).

Inleverprocedures
Per e-mail, aan de docenten; informatie terzake is opgenomen in het werkboek (te raadplegen via Blackboard).

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen is behandeld tijdens het seminar en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur
Verplicht studiemateriaal
De cursus wordt ondersteund door een digitale leeromgeving. De (basis)literatuur die nodig is zal zoveel als mogelijk handzaam worden samengebracht op de Blackboardsite. Via deze site kunnen studenten literatuur downloaden; soms is een link aangebracht naar de relevante vindplaats van het document. Om ook de meest recente actualiteit in de analyse van het economische beleidsterrein te kunnen betrekken, zullen enkele internetsites worden voorgeselecteerd.

Werkboek
Omvat studie-informatie, leesmateriaal, richtlijnen bij het schrijven van een werkstuk en de organisatie van het onderwijs. Te raadplegen via de Blackboardsite van dit vak.

Reader
Geen.

Inschrijving
Inschrijving is verplicht en loopt via uSis. In geval van problemen bij aanmelding via uSis dient u contact op te nemen met het Onderwijs Informatie Centrum tel 071 527 8787).

Docenten

Doelgroep

Ba1, studenten Economie, Bestuur en Management (vakcode 29041032). 

Het vak

Deze cursus geeft een analytische inleiding in de micro-economie. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de toepassing in het economisch beleid. Eerst komt het gedrag van consumenten en producenten aan de orde. Vervolgens wordt bezien hoe markten onder volledige concurrentie werken, en wordt ingegaan op verschillende vormen van marktimperfectie. Dat betreft in de eerste plaats het bestaan van marktmacht. Onderzocht wordt waarom de marktvormen monopolistische concurrentie, oligopolie en monopolie kunnen ontstaan, wat de gevolgen van deze marktvormen voor de welvaart zijn en hoe het mededingingsbeleid hierop een antwoord kan geven. Vervolgens wordt aandacht gegeven aan andere vormen van marktfalen, waarbij de nadruk ligt op elementen uit de institutionele economie. Aan de orde komen externe effecten, het ontbreken van eigendomsrechten, informatieproblemen, collectieve goederen en armoede. Het vak wordt afgesloten met de toepassing van een aantal van de behandelde micro-economische concepten op de recente kredietcrisis. 

Leerdoelen

  • kan de student de kernbegrippen van de micro-economische theorie definiëren, interpreteren en uitleggen.

  • begrijpt de student de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, en van de werking van markten.

  • kan de student basale micro-economische vraagstukken analyseren

  • heeft de student inzicht in de hoofdlijnen van het economisch beleid ten aanzien van micro-economische vraagstukken.

  • is de student in staat op basis van economische analyse beleidsopties voor micro-economische vraagstukken te ontwerpen.

Onderwijsvorm
Hoorcolleges: twee maal per week. In het eerste college worden de hoofdlijnen van de stof behandeld. In het tweede college worden vraagstukken besproken en worden toepassingen van de stof doorgenomen.

Periode 2017-2018
Het onderwijs vindt plaats op dinsdag en vrijdag in de periode van 5 september t/m 20 oktober 2017. Zie de website van Bestuurskunde voor het volledige rooster. Voor alle overige informatie zie Blackboard.    

Lecturer

Contact by email through the lecturer.

Students

Admissions requirements
'Principles of Economics' or permission of the instructor.

Course outline

This 200-level course begins with the study of individual decisions before moving to the interactions of individuals making decisions. (Macroeconomics tends to emphasize the aggregated outcomes of decisions.) We will follow this route with an emphasis on new insights from behavioral and experimental economics that explain more about our choices and interactions than simple "homo economicus" models.

After covering the micro foundations of demand, we will move to supply, to understand how cost curves are derived for individual firms, how multiple inputs affect economies of scope and scale, and how aggregate supply curves reflect markets that range from monopoly to duopoly to perfect competition.

We will examine the impact of institutions, information and transaction costs on markets, missing markets, and non-market scenarios, to explore the interaction of economic, social and political forces.

Course objectives
After completing this class, students will have a demonstrable knowledge of:

  • How individuals (demand) and firms (supply) interact in various market structures to determine the prices and quantities of produced goods.

  • The process by which individual preferences (tastes) combine with income and prices to produce the demand curve.

  • Factors affecting the slope of the demand curve (elasticity), and why the demand shifts in or out (income, tastes, complements and/or substitutes).

  • The relations among marginal benefits, marginal costs and utility

  • The process by which production inputs and technology combine with prices to produce the supply curve.

  • The factors affecting the slope of the supply curve (elasticity) and why the supply curve shifts in or out (technology, regulation, input mix).

  • Economies of scale and scope and the relations among average cost, marginal cost and total cost.

  • The relations among marginal revenues, marginal costs and profits.

  • How firms try to influence market structure and how different degrees of competition affect pricing, output, and social surplus.

  • The efficiency and equity implications of market failure and government failure.

  • The impacts of information and transaction costs on individual and firm behavior.

Mode of instruction
The course uses a variety of teaching methods: interactive lecturing, student presentations, class debate. Required readings must be read in advance of class.

Assessment
Class participation: 15%
Homework and/or reading assignments: 15%
Blog post: 15%
Briefing: 15%
Peer critique(s): 15%
Final exam (multiple choice and/or short answer): 25%

Reading list

  • Dolan, Ed (2013), Introduction to Microeconomics, BVT Publishing, 5th Edition. ISBN: 978-1-61882-610-7 (e-book)

  • Additional information in the workbook to be posted at Blackboard. Lecture material to be posted at Blackboard;
    course A; course B

Registration
This course is open to LUC students and LUC exchange students. Registration is coordinated by the Curriculum Coordinator. Interested non-LUC students should contact course.administration@luc.leidenuniv.nl.

In dit vak verkrijgt de student kennis over en inzicht in vragen en aspecten die spelen op het terrein van de economie van de publieke sector. De student wordt getraind om deze vraagstukken zelfstandig te analyseren.

Docenten

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756  / 1571 tussen 9 en 12 uur.

Doelgroep

  • Verplicht voor Bachelor Fiscaal Recht, jaar 3 (vakcode 22034214)
  • Afstudeerrichting Recht en Economie
  • Vak Minor Economie en Beleid
  • Keuzevak

Het vak

Het vak Openbare Financiën houdt zich bezig met de invloed van de publieke financiën op de economie (en vice versa). Het gaat hierbij om de voorziening van goederen en diensten (o.a. infrastructuur, onderwijs, een schoner milieu), de macro-economische ontwikkeling (werkloosheid, inflatie) en de inkomensverdeling (o.a. sociale zekerheid, belastingen).
Eerst wordt ingegaan op de omvang, samenstelling en ontwikkeling van de collectieve sector en de voorziening van publieke goederen. Tevens wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen van de overheidsfinanciën op de lange termijn en de invloed van de vergrijzing daarop.
Voorts wordt het begrotingsbeleid van de overheid besproken, met aandacht voor relevante theorieën en de recente beleidspraktijk. In dat verband wordt ook de meest recente Miljoenennota behandeld. Van groot belang voor het begrotingsbeleid is vanzelfsprekend de Economische en Monetaire Unie. De EMU beperkt niet alleen in formele zin de beleidsvrijheid (tekort en schuld), maar ook in materiële zin, vanwege toenemende beleidsconcurrentie, onder meer op het terrein van de fiscaliteit.
Afzonderlijk komen de economische aspecten van belastingheffing aan de orde; ook in verdiepingscolleges wordt hier dieper op ingegaan. Recente fiscale maatregelen en voorstellen voor belastinghervorming worden vanuit economisch perspectief geanalyseerd.

In deze cursus vindt zowel theoretische verdieping als praktische beschrijving van bovengenoemde thema’s plaats.

Leerdoelen
In dit vak verkrijgt u kennis over en inzicht in vragen en aspecten die spelen op het terrein van de economie van de publieke sector

Eindtermen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificatiesn verworven:

  1. Kan de student de kernbegrippen van de openbare financiën beschrijven.
  2. Kan de student de kernbegrippen van de overheidsfinanciën toepassen. 
  3. Heeft de student inzicht op hoofdlijnen in de macro-economische gevolgen van het financiële overheidsbeleid.
  4. Heeft de student inzicht in de economische gevolgen van belastingheffing

Gelieerd aan onderzoekprogramma: 

Studiebelasting
5 EC.

Onderwijsvorm
Interactieve colleges: de bijeenkomsten vormen een combinatie van hoorcolleges en werkgroepen. Op iedere bijeenkomst wordt een tevoren aangegeven gedeelte van de verplichte literatuur behandeld.
Responsiecollege. De inhoud van het responsiecollege wordt bepaald aan de hand van door de studenten te stellen vragen. Deze vragen kunnen betrekking hebben op de tentamen­stof of op oude tentamenvragen.

Verplichte literatuur
De volgende literatuur dient te worden bestudeerd:

  • Aanvullende verplichte literatuur opgenomen in de Leesbundel Openbare financiën 2017/2018, verkrijgbaar via www.readeronline.leidenuniv.nl 
  • Aanvullende verplichte literatuur te raadplegen via de Blackboardsite van dit vak.

Collegerooster
Het onderwijs vindt plaats in de periode van 13 november t/m 21 december 2017 op maandag en donderdag van 17:00-19:00 uur. Locatie: Faculteit Rechten, KOG, Steenschuur 25, zaal A144. Zie ook Blackboard.

1 Ma 13 nov 2017    17-19  Goudswaard   De collectieve sector in de economie
2 Do 16 nov. 2017   17-19  Goudswaard   Achtergronden overheidsingrijpen
3 Ma 20 nov 2017    17-19  Goudswaard   Theorie en praktijk van begrotingsbeleid 
4 Do 23 nov 2017    17-19  Goudswaard   EMU, Miljoenennota 
5 Ma 27 nov 2017    17-19  Goudswaard   De overheidsfinanciën op langere termijn
6 Do 30 nov 2017    17-19  Caminada      Belasting- en premieheffing: inleiding 
7 Ma 4 dec 2017      17-19  Caminada     Heffingen en inkomensverdeling: verdieping 1
8 Do 7 dec 2017      17-19  Caminada     Belasting en beleid: verdieping 2 
9 Ma 11 dec 2017    17-19  Caminada    Van belastinghervorming tot Belastingplan 2016
10 Do 14 dec 2017  17-19  Caminada     Financiën van de decentrale overheden en EU 
11 Ma 18 dec 2017  17-19  Caminada     Reserve
12 Do 21 dec 2017  17-19  Caminada     Responsie / vragenuurtje 

Tentamen
Inschrijving voor tentamen via uSis.
Het tentamen wordt afgelegd op woensdag 3 januari 2018, 9-12 uur, Pieterskerk.
Het hertentamen vindt plaats op woensdag 21 maart 2018, 13-16 uur, USC.
Zie Tentamenkalender.

Gestructureerde zelfstudie
Op de Blackboardsite van dit vak is per college aangegeven welke literatuur zal worden behandeld, ook de niet-gespecificeerde leesstukken behoren tot de tentamenstof en dienen met behulp van gestructureerde zelfstudie te worden bestudeerd. De inhoud kan desgewenst door de studenten aan de orde worden gesteld tijdens het responsiecollege.  

Nadere informatie / inschrijving
Vanwege de vorm van het onderwijs, interactieve colleges, is aanmelding via uSis niet aan de orde.
Alle studie-informatie is opgenomen in de Leesbundel Openbare Financiën 2017-2018, verkrijgbaar vanaf half oktober via Readeronline www.readeronline.leidenuniv.nl

Downloadable collegemateriaal
Te raadplegen via Blackboard.

Docenten

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756 / 1571 tussen 9 en 12 uur.

Doelgroep

Studenten propedeuse Recht en Economie, vakcode 21013081.

Het vak

Bij dit vak worden actuele thema’s op het terrein van economisch beleid behandeld. Het geeft een oriëntatie op de onderwerpen die in de Bachelorafstudeervariant Recht en Economie veel uitgebreider aan de orde komen. Er wordt ingegaan op de gevolgen van belangrijke maatschappelijke en economische trends – zoals vergrijzing, individualisering en internationalisering – op het beleid. De arrangementen op het terrein van werk en inkomen staan onder druk en behoeven modernisering. Bij dit vak worden enkele belangrijke hervormingen uitgediept. Concrete thema’s en daarbij behorende vragen zijn: 

  • hoe wordt het onderwijs gefinancierd, wat zijn de gevolgen van een sociaal leenstelsel?

  • wat zijn de hoofdlijnen van het nationale en het Europese financieel economische beleid en welke dilemma’s treden daarbij op?
  • wat zijn de belangrijkste knelpunten op de woningmarkt, welke hervormingsopties zijn er en is de aanpak van het kabinet effectief?
  • hoe wordt de gezondheidszorg georganiseerd en gefinancierd en wat zijn de beleidsopties om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden?
  • wat zijn de consequenties van de vergrijzing, komt de solidariteit tussen generaties onder druk te staan, welke hervormingen worden ingezet bij AOW en pensioenen?
  • de arbeidsmarkt is fundamenteel aan het veranderen; wat zijn de effecten van belangrijke hervormingen zoals de nieuwe Wet werk en Zekerheid en de nieuwe Participatiewet?

Leerdoelen 
Het doel van het vak is om inzicht te ontwikkelen in enkele belangrijke vraagstukken op het terrein van het economisch beleid. Daarmee biedt het vak ook een oriëntatie op een aantal thema’s die worden bestudeerd in de Bachelorafstudeervariant Recht en Economie.

Na afronding van het vak kan de student voor de thema’s woningmarkt, financieel-economisch beleid, gezondheidszorg, vergrijzing en pensioenen, arbeidsmarktbeleid en onderwijsbeleid:

  • Uitleggen waarom de overheid zich met deze thema’s bemoeit

  • De belangrijkste beleidsinstrumenten beschrijven

  • Beschrijven welke beleidsproblemen zich voordoen

  • Vanuit economische perspectief de totstandkoming van de problemen verklaren

  • De economische effecten van beleidsvoorstellen beoordelen

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges: 6 weken x 2 uur per week

  • Werkgroepen: 6 weken x 2 uur per week

  • Responsiecollege: 2 uur

Toetsvormen

  • Schriftelijk tentamen: 3 uur. Zie Tentamenkalender voor datum en locatie.

  • Schrijfopdrachten en participatie.

  • Nabespreking: 2 uur

Rooster en literatuur
Het onderwijs van dit vak wordt gegeven in semester 2 van cursusjaar 2017-2018. Zie Blackboard of de website van Rechtsgeleerdheid: werkgroepen en collegerooster.

Lecturer

Students

MSc Public Administration, Track Economics and Governance.

Course outline

Globalisation, ageing of populations and high levels of unemployment pose difficult dilemmas for policy-makers. On the one hand, policy-makers may pursue socio-economic reforms in order to increase a country’s competitiveness or to improve the functioning of the labour market. On the order hand, the reality is that such socio-economic reforms are politically challenging. In this course, we study these kinds of dilemmas at the intersection of economics and governance from an international comparative perspective. For example, questions that we will address are: How do policy-makers adjust social assistance and unemployment benefit schemes in times of increasing migration? To what extent do international trade and capital flows trigger reforms of corporate income taxes? Why did the response of policy-makers to the financial crisis vary across countries? What is the effect of globalisation and technological change on income inequality?

Weekly overview:

  1. Introduction to comparative political economy

  2. Political parties, corporatism and socio-economic reforms

  3. Globalisation I 

  4. Globalisation II 

  5. Migration

  6. Socio-economic policy in the financial crisis

  7. Income inequality

 Course objectives

  • Understanding of key issues in the field of international economic integration and socio-economic policy.

  • Understanding of key theories and methods in the state-of-the-art academic research in the field of political economy of globalisation, European integration and socio-economic policy reforms.

  • Ability to use and critically evaluate scientific research.

  • Ability to build, present and defend well-grounded arguments in oral communication.

Mode of instruction
This course consists of seven interactive seminars. During a seminar, the theme of the week will be introduced. Subsequently, students will present, review and discuss the study materials themselves. For these activities, thorough preparation is required. The study materials contain several state-of-the-art studies in the field of comparative political economy on various topics.

Attendance
Attendance during the seminars is not compulsory, but it is necessary though:

  • During the first seminar, we will make a presentation scheme for the rest of the course.

  • Presentations and active class participation are a substantial component of the assessment.

Assessment method

  1. Written exam (75% of the final course grade)

  2. Presentations and class participation (25% of the final course grade)

Written exam
The written exam encompasses the literature and everything that is discussed during the seminars.

Discussion of academic article
In the seminars in week 2 until week 7, students discuss an article published in an international academic journal. This will be done by two groups of students in a form that is conventional at academic conferences. The first group presents the article from the perspective of the authors. In this presentation, at least the following elements will be discussed: theory and hypotheses; research design, data, methods and techniques; results; conclusions and policy implications. The second group provides a critical reflection. Both groups make use of (powerpoint) slides and will get 10 minutes for their presentation. Following this, all students will be expected to participate in the discussion. 

Admission requirements
This course assumes knowledge of European economic integration (or international economics), quantitative research methods and socio-economic policy analysis at third-year bachelor level.

Schedule

Seminars
Tuesday     6 February – 20 March 2018, 9.00 – 13.00h, Wijnhaven 3.46
Wednesday 7 February – 21 March 2018, 9.00 – 13.00h, SBS A.2.01

Exam
27 March 2018, 13.00 - 16.00h

Retake
12 June 2018, 13.00 - 16.00h

Literature
Journal articles (see Blackboard).

M.i.v. collegejaar 2015 - 2016 is dit vak vervallen.

Lecturers

Contact information by email through the lecturer or the secretariat of the Department of Economics.

Students

Students International Business Law, Ba2, (course code 22074706).

Course outline

Economics is the social science of satisfying unlimited wants with scarce resources. Principles of Economics refers to the basic methods and concepts economists use when doing economics, hence to economic analysis. In this view the term "economics" refers to the discipline, not to the economy.
We will discuss consumer and producer behavior, markets, business cycles, economic growth, money and the financial system. We will also discuss fiscal and monetary policy and policy issues such as unemployment, inflation, and balance of payments surpluses and deficits.
In this course, the student will gain a thorough acquaintance with the principles of economics. He will understand the economic motives of consumers and producers, the market processes and macroeconomic developments, as well as the interdependencies between economic processes and the main features of public economic policy.

Course objectives
In this course we will present the principles of economic theory and we will discuss the implications thereof for economic policy. The objectives of this course are:

  • To learn the student the essentials of economics; the economic motives of consumers and producers, the market processes en macro-economic developments, as well as the interdependencies between economic processes and the main features of public economic policy;

  • To help the student master the principles essential for understanding the economic problem, specific economic issues, and policy alternatives;

  • To help the student understand and apply the economic perspective and reason accurately and objectively about economic matters; and

  • To promote a lasting student interest in the economic environment in which business operates.

Achievement levels
The following achievement levels apply to this course:

  1. You are able to explain the major features of microeconomics: demand and supply, market mechanism, market failures, competition;
  2. You are able to explain the major features of macroeconomics: national income, economic growth, unemployment, inflation, money and banking, public sector;
  3. You are able to explain the major features of international economics: international trade, exchange rates, balance of payments; and
  4. You are able to relate the economic principles to practical policies of business (micro-economics) and government (macro-economics).

Mode of instruction
Seven weeks course in the period November - December 2017. Each week consists of one lecture and one seminar.

  • During the lecture, the main issues in the required reading will be identified and discussed. Based on an interactive setting, the focus will be on understanding the concepts and theories in micro and macro economics. 

  • In the weekly seminars, students will apply their knowledge. Each week, the homework consists of preparing study problems. In class, students will discuss their solutions for the problems. Applying the concepts and theories, and explaining this to each other increases the knowledge and understanding of economics. Furthermore, it also provides a good preparation for the final exam.

Other methods of instruction
We link this course directly to a website to indicate that additional content on a subject can be found online, as interactive graphs, self-grading quizzes, web-based questions, learning objectives, and a “want to see the math?” section where students can explore the mathematical details of the concepts in the text. Website: Brue 3 edition.

Weekly overview
See Blackboard

Schedule and exam
This course will be offered in the 2nd part of the Fall term (from November 6th till December 22nd 2017). Lectures will be given on Monday from 11-13 am and seminars are on Friday. A detailed schedule can be found on Blackboard.

Examination form(s) 
The assessment of this course is based on three elements:

  • Unweighted average of the scores on the multiple choice tests that have to be made during the course (7 tests, the average of the best 6 is taken.) (10%) Non submission of a test results in a ‘0’ score (does not receive credit).
  • Paper assignment and presentation (10%). A failure to submit before the deadline will result in a zero score. In this paper, the theory from the textbook will be used to analyze a topical issue.
  • Final written exam (80%). The final exam consists of open questions. The questions will be based on the literature and the material which is discussed in class.
  • The mc-test grade (10%) and the additional assignment-grade (10%) will remain valid for the re-sit. The additional assignment itself cannot be retaken.

If a student has not passed the course by the end of the academic year, partial grades for mc-test, additional assignment and written exam are no longer valid.

Areas to be tested within the exam
The Course information guide consists of the required reading (literature) for the course, the course information guide and the subjects taught in the lectures, the seminars and all other instructions which are part of the course.

Evaluation

  • Written exam
  • Online multiple choice tests
  • Class presentation

The written exam is planned on Wednesday January 10th 2018, from 9-12 am in the USC. The retake will be anounced. View Tentamenkalender. To take part in the exam, students have to subscribe separately in uSis. Students that find themselves unable to enter the administrative systems of the Faculty of Law should report to the Onderwijs Informatie Centrum.

Registration
Students have to register for courses and exams through uSis.

Lecturers

Contact information by email through the lecturer.

Course outline

Introduction 
Economics is the social science of satisfying unlimited wants with scarce resources. Principles of Economics refers to the basic methods and concepts economists use when doing economics, hence to economic analysis. In this view the term "economics" refers to the discipline, not to the economy. We will discuss consumer and producer behavior, markets, business cycles, economic growth, money and the financial system. We will also discuss fiscal and monetary policy and policy issues such as unemployment, inflation, and balance of payments surpluses and deficits.

Why Study Economics?
Economics combines the virtues of politics and science. It is, truly, a social science. Its subject matter is society--how people choose to lead their lives and how they interact with one another. But it approaches its subject with the dispassion of a science. By bringing the methods of science to the questions of politics, economics tries to make progress on the (global) challenges that all societies face. To introduce students to the economist’s view of the world, we summarize ten "principles of economics" (by N. Gregory Mankiw).

Course Objectives
At the end of this course, the student can describe the main principles of economics. He can describe the economic motives of consumers and producers, the market processes and macroeconomic developments, as well as explain the interdependencies between economic processes and the main features of public economic policy. The student can identify some (global) economic problems in every day news, to relate them to economic concepts and to discuss these problems based on economic theory.

Teaching Methods
Each week consists of two seminars:

  • During the first seminar, the  main issues in the required reading will be identified and discussed. Based on an interactive setting, the focus will be on understanding the concepts and theories in micro and macro economics.

  • In the second seminar, students will apply their knowledge. Each week, the homework consists of preparing study problems. In class, students will discuss their solutions for the problems. Applying the concepts and theories, and explaining this to each other increases the knowledge and understanding of economics. Furthermore, it also provides a good preparation for the final exam.

The course starts on
Block 1 (A): Tuesday (first seminar) August 29th 2017, 9-11 am, and on Thursday August 31st, 3-5 pm (second seminar) 
Block 2 (B): Tuesday (first seminar) October 31st 2017, 9 am - 11 am, and on Thursday November 2nd, 3 - 5 pm (second seminar)
Block 3 (C): tba
Block 4 (D): tba

Literature, Course Materials and Weekly Overview
See Blackboard (A)
See Blackboard (B)
See Blackboard (C)
See Blackboard (D)

Lecturers

Department of Economics, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, 2nd floor,
Room B207. Phone ++(0)71 527 7756 / 1571. e-mail / website.

Students

  • Public Sector Economics, Bestuurskunde BBO, course code 29041026
  • Public Sector Economics, Bestuurskunde EBM, course code 29041026 

Registration for this course and exam in uSis is mandatory. For courses, registration is possible from four weeks up to three days before the start of the course. For exams, registration is possible from four weeks up to ten days before the date of the examination.

Course outline

Public Sector Economics, also known as Theory of Public Finance, focuses on the impact of public finances on the economy (and vice versa). This involves the provision of goods and services (including infrastructure, education, a cleaner environment), macroeconomic development (unemployment, inflation) and income redistribution (including social security, taxation).

The Ba1-course Principles of Economics emphasized on markets as organizing institutions where price mechanism plays a vital role. However, markets fail, leaving grounds for government intervention. In many OECD countries the public sector budget is over half of gross domestic product. So there is reason to pay attention to the field of public sector economics / public finance.

The Ba2-course Public Sector Economics focuses on economic analysis of government interventions and the interaction between government and markets. The course builds primarily upon microeconomic theory. Besides efficiency considerations also equity is used in the application of economic knowledge. The objective for the students is to provide them the perspective of welfare theory.

After a brief introduction of the main theoretical aspects of markets and modern welfare theory, the course addresses market failure (such as public goods, externalities and information problems) and related public solutions and government instruments. After considering public choice and 'government failure' the course elaborates on financing of the public sector (tax theory and practice). This course also analyzes from a macroeconomic perspective: theory and practice of Dutch fiscal policy.

Course objectives
This course presents the principles of public sector economics and shows the implications thereof for public economic policy. By the end of this course:

  • Students will have acquired knowledge of the principles of public sector economics

  • Students will be able to understand the vast theories of public sector economics

  • Students will be able to independently study and analyse main questions in the field of public sector economics.

Mode of instruction

  • Seven weeks course in the period September -October. Each week consists of two lectures and one Q&A-seminar (6 hrs)

  • During the lectures (14 x 2 hrs), the main issues in the required reading will be identified and discussed. The focus will be on understanding the concepts and theories in public sector economics

  • In the weekly Q&A-seminars (6 x 2 hrs), students will apply their knowledge. Each week, the homework consists of preparing multiple choice questions and study problems. In class, students will discuss their solutions for the problems. Applying the concepts and theories, and explaining this to each other increases the knowledge and understanding of public sector economics. Furthermore, it also provides a good preparation for the mid-term exam and the final exam
  • Exam training (1 x one hrs). In the last week of the course a test exam will be discussed. The test exam will be posted on Blackboard.

Other methods of instruction
We link this course directly to a website to indicate that additional content on a subject can be found online, as web-based questions and learning objectives.

Readings / literature

  1. Textbook: Harvey S. Rosen & Ted Gayer (2014), Public Finance (Global edition), 10th Edition,  Maidenhead: McGraw-Hill, with the exception of chapters 8, 10, 13 and 19.2

  2. Additional reading material will be posted on Blackboard
    a. Staff Department of Economics Leiden University, Keynesian model: Effective demand and income equilibrium, 2015
    b. Koen Caminada, How strong are Piketty’s trends, Leiden Law Blog, January 12th 2015

  3. Course material (slides) will be posted on Blackboard too.

Downloadable material
Via the Blackboard site of this course. Students can download lecture notes used during classes. Sheets will become available a few days before each lecture. Tip: bring a hardcopy of these sheets to class.

Schedule
Lectures on Wednesday and Thursday; Q&A-seminars on Friday. Period September 6th until and including October 20st 2017. See Blackboard.

Docenten

Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie tel. 071-527 7756 / 1571, tussen 9 en 12 uur. 

Doepgroep

Het 5 EC-vak Rechtseconomie (vakcode 22014006) in het 1e semester van het studiejaar 2017-2018 is bestemd voor de 2e-jaars studenten van de Bachelor-programma’s Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht.

Daarnaast is er nog een kleine groep oude-stijl-studenten die vóór 1 september 2013 met de Bachelor-opleiding Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht begonnen zijn en die het onderdeel Rechtseconomie van het oude 10 EC-vak Economie nog niet met succes hebben afgerond (vakcode 220120041). Dat onderdeel had een omvang van 5/7 van 10 EC, ofwel (afgerond) 7,1 EC. Voor deze oude-stijl-studenten geldt een overgangsregeling. Zie verder onder Inrichting onderwijs.

Het vak

Met rechtsregels en rechtshandhaving wordt beoogd het functioneren van de samenleving in goede banen te leiden. In dat verband is het zinvol om de werking van het recht niet alleen vanuit juridisch perspectief te bestuderen, met het accent op de interne consistentie van het recht en op de beginselen van een behoorlijk proces en van behoorlijk bestuur, maar ook vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief. Hoe werkt het recht in de praktijk in de samenleving uit?

De rechtseconomie is een van de disciplines die de maatschappelijke werking van het recht bestuderen. Centraal staat daarbij de gedachte dat de rechtsregels en de rechtshandhaving het gedrag van de rechtssubjecten beïnvloeden, doordat ze de voor- en nadelen van dat gedrag niet onverlet laten en prikkels geven om het gedrag aan te passen.

Wanneer het recht erin slaagt om conflicten en normovertredingen (al was het maar tot op zekere hoogte) te voorkomen, kan dat leiden tot een besparing op materiële en immateriële schade in de samenleving. Tegenover die baten staan echter ook kosten, omdat de toepassing en de handhaving van rechtsregels niet vanzelf gaan. Met behulp van het in de economie gangbare efficiëntiecriterium kan worden nagegaan of het recht per saldo een bijdrage levert aan de maatschappelijke welvaart. Ook kan worden onderzocht of de ene inrichting van de rechtsregels en/of de rechtshandhaving wellicht tot een beter resultaat leidt dan de andere.

Doel van het onderdeel Rechtseconomie is de studenten vertrouwd te maken met de economische analyse van het recht, door deze toe te passen op een aantal onderdelen van het recht. In de cursus komen, na een korte introductie tot de micro-economie, de volgende thema's aan de orde: eigendomsrechten, overeenkomsten, onrechtmatige daad en civiele geschillenbeslechting; milieurecht; en strafrecht en criminaliteitsbestrijding. Het zelf werken met de stof staat daarbij voorop.

Eindtermen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven.

  • U kunt de kernbegrippen van de rechtseconomie definiëren/beschrijven
  • U kunt het onderscheid aangeven tussen de ex post en de ex ante werking van rechtsregels en het belang van dat onderscheid illustreren met voorbeelden
  • U kunt in voorgestructureerde casus op grond van de rechtseconomische theorie beredeneren welke gedragseffecten rechtsregels hebben en deze rechtsregels vanuit efficiëntie-oogpunt beoordelen, d.w.z. bepalen in hoeverre deze rechtsregels bijdragen aan de maatschappelijke welvaart
  • U kunt bij concrete rechterlijke uitspraken of justitiële beleidsvoornemens aan de hand van de rechtseconomische theorie inventariseren welke gedragsprikkels deze kunnen hebben en op grond daarvan de mogelijke positieve en negatieve gevolgen voor de maatschappelijke welvaart benoemen.

Studiestof

  • B.C.J. van Velthoven en P.W. van Wijck, Recht en efficiëntie. Een inleiding in de economische analyse van het recht, 5e druk, Kluwer, Deventer, 2013, ISBN 978 90 13 11119 4, met uitzondering van par. 2.7.2 t/m 2.7.4, hfdst. 7, hfdst. 9 en par. 10.4.4.
  • Werkboek Rechtseconomie Ba-2 Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht, in gedrukte vorm te bestellen via readeronline en in elektronische vorm te vinden onder de knop Downloads/Sheets. Dit werkboek bevat de opgaven die tijdens de werkgroepen behandeld zullen worden. Voorts is in het werkboek een oefententamen opgenomen, voorzien van standaardantwoorden.

In het boek en bij de opgaven worden met enige regelmaat elementaire wis- en rekenkundige technieken toegepast. Denk aan het lezen van een grafiek of het rekenen met procenten. Deze kennis reikt zeker niet verder dan tweede klas VWO en zou dus ruimschoots bij iedereen aanwezig moeten zijn. Voor wie meent dat zijn of haar kennis toch wel een opfrisbeurt kan gebruiken, is op de website van de afdeling economie een inleiding Elementaire wis- en rekenkunde te vinden (klik hier).

Dagonderwijs

Voor het 5 EC-vak Rechtseconomie wordt 7 weken onderwijs aangeboden, in de periode 5 september-20 oktober 2017. Het onderwijs bestaat uit 2 uur college en 2 uur werkgroep per week. Het volgen van het onderwijs is overigens niet verplicht.

De colleges zijn in beginsel op dinsdag 17.15-19.00 uur, in zaal 4/5 van het Gorlaeus, van 5 september  t/m 17 oktober. De bijeenkomst op 3 oktober kan echter geen doorgang vinden vanwege de viering van Leidens Ontzet. Daarom is de bijeenkomst van 3 oktober verplaatst naar maandag 2 oktober, 17.15-19.00 uur, KOG zaal A144.

Aansluitend vinden steeds in het vervolg van de week de werkgroepbijeenkomsten plaats. De inschrijving voor de werkgroepen verloopt op de gebruikelijke manier via uSis. Hoofdregel is dat wie zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, zich ook verplicht tot aanwezigheid en voorbereiding.

Op de werkgroepen worden de opgaven uit het werkboek behandeld. Deze hebben tot doel om u aan de hand van rekenvoorbeelden stap voor stap mee te nemen langs de hoofdpunten van de aangeboden stof. Door steeds de concrete casusposities van de betrokken partijen te bepalen, wordt u gedwongen na te gaan of en in hoeverre het gedrag van de afzonderlijke rechtssubjecten gebaseerd op de eigen individuele rationaliteit bijdraagt aan de collectieve rationalitet van de samenleving.

In het rooster, zie Blackboard, treft u een overzicht van de per week te behandelen stof.

Avondonderwijs

Het avondonderwijs voor het 5 EC-vak Rechtseconomie start op 4 september 2017. De bijeenkomsten zijn steeds op maandag 19.00(stipt)-21.45 uur, KOG zaal B017.

Bij het avondonderwijs is er, anders dan bij het dagonderwijs, maar ruimte voor één bijeenkomst per week. Om te voorkomen dat de behandeling van de opgaven direct aansluit op de collegepresentatie van de bijbehorende stof, is voor een afwijkende roosterindeling gekozen. De eerste twee uur van elke bijeenkomst worden besteed aan het behandelen van de opgaven. Na een pauze geeft de docent in het derde uur college over de stof voor de komende week.

Consequentie van deze roosterindeling is wel dat een college over de stof van week 1 erbij in dreigt te schieten. Om dat te voorkomen wordt op donderdag 31 augustus 2017, 19.00 uur(stipt), KOG zaal B017, buiten het reguliere onderwijsrooster om, voor belangstellenden een extra bijeenkomst georganiseerd voor een college over de stof van week 1.

Voor het rooster van het avondonderwijs: zie Blackboard.    

Inschrijven werkgroep
Via uSis, vier weken voorafgaand aan het onderwijs.

Tentamen
Het tentamen bestaat uit open vragen. Het tentamen vindt plaats op dinsdag 31 november 2017, 13-16 uur  in het USC, de herkansing is op donderdag 18 januari 2018, 13-16 uur in het USC.

Met nadruk wijzen wij erop dat bij het tentamen Rechtseconomie slechts het gebruik van de allereenvoudigste rekenapparatuur is toegestaan. Dat is apparatuur met de basisfuncties van optellen/aftrekken/delen/ vermenigvuldigen/procenten en worteltrekken en de bijbehorende geheugenfuncties. Gebruik van rekenapparatuur met meer functies, zoals grafische rekenmachines, een grote geheugencapaciteit, of via uw mobiele telefoon is verboden.

Overgangsregeling

OVERGANGSREGELING OUDE STIJLERS

Voor de Bachelor-studenten Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht die vóór 1 september 2013 met hun opleiding begonnen zijn, had het onderdeel Rechtseconomie van het oude 10 EC-vak Economie een omvang van (afgerond) 7,1 EC. Voor degenen die dat onderdeel Rechtseconomie nog niet met succes hebben afgerond, geldt een overgangsregeling.

Deze studenten dienen voor het tentamen het boek Recht en efficiëntie in zijn geheel te bestuderen.

Het onderwijs bestaat uit:
- het onderwijs voor het 5 EC-vak Rechtseconomie zoals hiervoor aangegeven,
in combinatie met
- zelfstudie voor de rest van de verplichte stof, te weten: par. 2.7.2 t/m 2.7.4, hfdst. 7, hfdst. 9 en par. 10.4.4 van het boek. Bij deze zelfstudie kunnen studenten gebruik maken van de opgaven die achterin het werkboek zijn opgenomen. Met vragen kunnen studenten zich wenden tot de vakcoördinator Dr. B.C.J. van Velthoven.

Het oude-stijl 7,1 EC tentamen Rechtseconomie wordt tegelijk afgenomen met het tentamen voor het 5 EC-vak. Voor een gedeelte zullen de opgaven samenvallen, voor een gedeelte zullen ze betrekking hebben op de overige verplichte stof, maar overigens volgens hetzelfde stramien (zie de oefententamens in het werkboek en op Blackboard onder Downloads/Sheets).

Downloadable collegemateriaal en overige informatie
Zie de Blackboardsite van deze cursus.

De cursus is gewijd aan de (rechts)economische analyse van crimineel gedrag en de ontwikkeling van een efficiënt criminaliteitsbeleid. 

Docenten

Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie tel. 071-527 1571 / 7756, tussen 9 en 12 uur, of rechtstreeks via een e-mail. 

Doelgroep

  • 2e jaars Bachelor-studenten Criminologie (vakcode 22044416).

Het vak

Behalve de criminologie houdt ook de (rechts)economie zich intensief bezig met vraagstukken van criminaliteit en criminaliteitsbestrijding. De twee benaderingen hebben zich in de afgelopen decennia redelijk los van elkaar ontwikkeld.
Dat heeft voor een deel een historische reden. Criminologen en economen hebben nu eenmaal een andere wetenschappelijke achtergrond.
Maar er is ook een verschil in invalshoek. Economen zijn sterk beleidsgericht en denken in termen van maatschappelijke welvaart. In hun benadering zijn de kosten van criminaliteitsbestrijding gerechtvaardigd als daar meer dan voldoende baten, in de vorm van een reductie van de maatschappelijke schade vanwege criminaliteit, tegenoverstaan. Dat veronderstelt weer dat de omvang van de criminaliteit in voldoende mate reageert op (bepaalde instrumenten van) het criminaliteitsbeleid. Om die reden zijn economen mede geïnteresseerd in een verklaring van crimineel gedrag, waarbij ze zich in eerste instantie laten leiden door de traditionele rationele-keuzetheorie van hun eigen discipline.
Er is dan ook meer dan voldoende reden om studenten criminologie kennis te laten maken met de economie van misdaad en straf. Het geeft hun toegang tot een omvangrijke en relevante literatuur over vraagstukken van criminaliteit en criminaliteitsbestrijding. En het biedt hopelijk een voedingsbodem om de twee disciplines in de toekomst naar elkaar toe te laten groeien.
In het vak Rechtseconomie komen de volgende thema's aan de orde. In de eerste plaats wordt bekeken hoe de rationele-keuzetheorie wordt toegepast. Deze theorie biedt een specifieke verklaring voor regelovertredend gedrag, waarin ruimte is voor zulke uiteenlopende factoren als: gelegenheid, opbrengst, strafrisico, spijt en sociale controle. In de tweede plaats wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van een efficiënte aanpak van de criminaliteitsbestrijding. Daarbij wordt o.a. aandacht besteed aan het empirische ketenmodel voor de strafrechtelijke keten in Nederland en aan de toepassing van maatschappelijke kosten-batenanalyse op het terrein van de criminaliteitsbestrijding.

Studiebelasting
5 EC

Studiestof
Zie de Blackboardsite onder Downloads/Sheets. Daarnaast is ten behoeve van de werkgroepbijeenkomsten een opgavenset samengesteld, zie eveneens Blackboard.

Eindtermen

  • Na afronding van het vak beheerst de student de kernbegrippen van de rechtseconomie.
  • De student heeft zich aan de hand van de opgaven en casus geoefend in het onderscheiden van individuele en collectieve rationaliteit. 
  • De student is in staat om in een criminologisch debat beargumenteerd aandacht te vragen voor de mogelijke preventieve werking van beleidsmaatregelen en in de afweging ruimte in te bouwen voor efficiëntieoverwegingen.

Colleges, werkgroepen en inschrijving
Het onderwijs van deze cursus vindt plaats in semester 2 in de periode april t/m mei 2018 en bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. Zie Blackboard of de website van Rechtsgeleerdheid voor het volledige rooster.
Inschrijving voor de werkgroepen Rechtseconomie loopt via uSis, in de weken voorafgaande aan de start van het onderwijs. Deelname aan de werkgroepen is niet verplicht. Wanneer u zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, verplicht u zich tot aanwezigheid en voorbereiding van de opgaven.

Tentamen
Het vak wordt schriftelijk getentamineerd aan de hand van open vragen.
Tentamendatum: nnb
Hertentamendatum: nnb. Zie Tentamenkalender.   

Zie de Blackboardsite onder Downloads/Sheets voor een oefententamen.

Downloadable collegemateriaal
Te raadplegen via Blackboard.

Met rechtsregels en rechtshandhaving wordt beoogd het functioneren van de samenleving in goede banen te leiden. In dat verband is het zinvol om de werking van het recht niet alleen vanuit juridisch perspectief te bestuderen, met het accent op de interne consistentie van het recht en op de beginselen van een behoorlijk proces en van behoorlijk bestuur, maar ook vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief. Hoe werkt het recht in de praktijk in de samenleving uit?

Docenten

Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie tel. 071-527 7756 / 1571, tussen 9 en 12 uur of via een e-mail naar de docent.

Doelgroep

  • 2e jaars studenten afstudeerrichting Recht en Economie (vakcode 22054510).

Het vak

De rechtseconomie is een van de disciplines die de maatschappelijke werking van het recht bestuderen. Centraal staat daarbij de gedachte dat de rechtsregels en de rechtshandhaving het gedrag van de rechtssubjecten beïnvloeden, doordat ze de voor- en nadelen van dat gedrag niet onverlet laten en prikkels geven om het gedrag aan te passen.
Wanneer het recht erin slaagt om conflicten en normovertredingen (al was het maar tot op zekere hoogte) te voorkomen, kan dat leiden tot een besparing op materiële en immateriële schade in de samenleving. Tegenover die baten staan echter ook kosten, omdat de toepassing en de handhaving van rechtsregels niet vanzelf gaan.
Met behulp van het in de economie gangbare efficiëntiecriterium kan worden nagegaan of het recht per saldo een bijdrage levert aan de maatschappelijke welvaart. Ook kan worden onderzocht of de ene inrichting van de rechtsregels en/of de rechtshandhaving wellicht tot een beter resultaat leidt dan de andere. Doel van het vak is u vertrouwd te maken met de economische analyse van het recht, door deze toe te passen op een aantal onderdelen van het recht. In de cursus komen de volgende thema’s aan de orde: eigendomsrechten, overeenkomsten, aansprakelijkheid, civiele geschillenbeslechting en strafrechtelijke handhaving.

Onderwijsvorm
Het onderwijs bestaat uit een werkgroep- en seminardeel en vindt plaats in de periode februari t/m maart 2018.
Aanwezigheid en actieve deelname is verplicht. Inschrijving voor de cursus geschiedt via uSis door aanmelding voor de werkgroep, in de vier weken voorafgaande aan de start van het onderwijs. De werkgroepdocent is mw.mr. D. Nieuwold, de seminardocent is dr. B.C.J. van Velthoven.

In de werkgroepbijeenkomsten wordt de theorie uit het boek doorgenomen aan de hand van de opgaven uit het werkboek. Uitgangspunt daarbij is dat de student zich goed heeft voorbereid door het bestuderen van het opgegeven deel van het boek en het maken van de bijbehorende opgaven uit het werkboek. 

In de seminarbijeenkomsten wordt aan de hand van aanvullende literatuur dieper ingegaan op toepassingen van de behandelde theorie. Centraal staan de mogelijkheden en beperkingen van empirisch onderzoek op het terrein van de rechtseconomie. Van de student wordt verwacht dat de opgegeven literatuur is doorgenomen en de bijbehorende vragen en opdrachten uit het werkboek zijn voorbereid. 

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

  • U kunt de kernbegrippen van de rechtseconomie definiëren/beschrijven.
  • U kunt het onderscheid aangeven tussen de ex post en de ex ante werking van rechtsregels en het belang van dat onderscheid illustreren met voorbeelden.
  • U kunt in voorgestructureerde casus op grond van de rechtseconomische theorie beredeneren welke gedragseffecten rechtsregels hebben en deze rechtsregels vanuit efficiëntie-oogpunt beoordelen, d.w.z. bepalen in hoeverre deze rechtsregels bijdragen aan de maatschappelijke welvaart.
  • U kunt bij concrete rechterlijke uitspraken of justitiële beleidsvoornemens aan de hand van de rechtseconomische theorie inventariseren welke deze kunnen hebben en op grond daarvan de mogelijke positieve en negatieve gevolgen voor de maatschappelijke welvaart benoemen.

Studiebelasting
Het vak heeft een omvang van 5 EC.

Onderwijsperiode
Het onderwijs wordt gegeven in het eerste blok van het tweede semester, de periode februari/maart 2018 en bestaat uit 5 werkgroepen en 5 seminars + bijeenkomsten. Rooster zie Blackboard.

Literatuur

  • B.C.J. van Velthoven en P.W. van Wijck, Recht en efficiëntie. Een inleiding in de economische analyse van het recht, 5e druk, Kluwer, Deventer, 2013 ISBN 978 90 13 11119 4, met uitzondering van de hoofdstukken 2, 7, 8 en 9.
  • Aanvullende literatuur die tijdig via Blackboard bekend en toegankelijk gemaakt zal worden.
  • Werkboek Rechtseconomie t.b.v. afstudeerrichting Recht en Economie (zie Blackboard).

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk werkstuk over een nader te bepalen onderwerp. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt het werkstuk individueel of in kleine groepjes geschreven.

In de beoordeling speelt ook de voorbereiding en de participatie in werkgroep en seminar een rol. Wie aan minder dan 8 werkgroep- en seminarbijeenkomsten heeft deelgenomen resp. die bijeenkomsten gezien de ingeleverde antwoorden onvoldoende heeft voorbereid, wordt niet toegelaten tot het afsluitende werkstuk, tenzij een extra opdracht is ingeleverd.

Lecturers

Contact information by email through the lecturer or the secretariat of the Department of Economics.

Students

All MPA students: start master feb 2016 . Specialisation course Economics & Governance, course code 29043010.

Course outline

Overview
In this course students master modern methods of applied empirical research. We focus on empirical methods that uncover the causal impact of public policies. For example, what is the impact of subsidized childcare on female labor participation, or what is the impact of an extra year of schooling on your salary? Students also learn how to apply these methods using a ‘hands-on’ approach.

The course has two parts. In the first part we review the modern methods of applied empirical research in a series of lectures. During these lectures we illustrate the methods with real life examples of the recent economics literature on the impact of public policies. A mid-term test concludes the first part of the course. In the second part students apply one of the methods to a data set and present the results. We start the second part with an introduction to the statistical software package Stata. Next, students have to use Stata to study a clear empirical research question, using a data set that will be handed to them by the instructors or using the data set that the student plans to use for his or her thesis. During the second part of the course we will have weekly consultation sessions. At the end of the second part students give a presentation where they present their research. Students do not have to write a paper for this course.

The knowledge acquired during this course will prove very useful when writing a Masters’ Thesis and for the future career of the students, either because they will do some empirical research on their own or because they will have to interpret and judge the quality of empirical research done by others.

Course Objectives
At the end of the course, students:

  • know modern applied empirical methods and the underlying assumptions;

  • can work with a statistical software package;

  • can work with real life data sets;

  • can apply modern empirical methods to study the causal effects of public policies;

  • have gained experience in presenting the results of applied empirical research.

Prerequisites
This course assumes knowledge of quantitative research methods and socio-economic policy analysis at third-year bachelor level. For further information contact dr. E.L.W. Jongen.

Mode of Instruction
The quantitative research methods part consists of two segments:

  • During the first four weeks we will have lectures and a mid-term test. Specifically, we start with an introductory lecture and then cover chapters 1 to 5 of the recent textbook " Mastering `Metrics: The Path from Cause to Effect" by Joshua Angrist and Jörn-Steffen Pischke (AP, see the website: masteringmetrics.com) in a series of lectures during the first three weeks of the course. We illustrate the methods with examples of the recent economics literature that considers the impact of public policies. The mid-term test on these series of lectures in the fourth week concludes the first part of the course.

  • In the remaining weeks students apply one of the modern empirical research methods to study the causal effect of a real life public policy. We start with an introductory lecture on the software and data sets that you can use. Subsequently, you will work with the software and the data set on your own. During the research period we will have weekly consultation hours. At the end of the research period you will present your research. For the second part of the course we will divide the students into two working groups. The instructor for working group 1 is Dr. Egbert Jongen, the instructor for working group 2 is Prof. dr. Pierre Koning. The days are the same for both working groups, but the hours differ (see the weekly time schedule at Blackboard).

Assessment Methods
The assessment of this course is based on two elements:

  • Mid-term test quantitative research methods (50%)

  • Presentation and slides empirical research (50%)

To pass the course, the weighted average of the grades of both elements has to be 5.5 or higher. Furthermore, the grade for the mid-term test quantitative research methods has to be 5.5 or higher. We will offer a retake for the mid-term test and for the presentation and slides of the empirical research in June.

Attendance of the lectures on quantitative research methods and the final session with presentations is obligatory, we will deduct 0.3 points from the final score for each lecture that is not attended.

Reading List

  • Angrist, J. and J.-S. Pischke, 2014, Mastering `Metrics: The Path from Cause to Effect, Princeton University Press, chapters 1 to 5 including the appendices (most recent edition).

  • Lecture notes (see Downloads at Blackboard).

Examination dates
See Blackboard.

Docenten

Secretariaat Afdeling Economie
Steenschuur 25, kamer B2.07, 2311 ES Leiden, tel. 071-527 1571 / 7756, dagelijks tussen 9 en 12 uur,  e-mail.

Doelgroep

  • Studenten Economie, Bestuur en Management, Bachelor 2, vakcode 29041022.

Het vak

In dit vak gaan we in op de theoretische en empirische analyse van de effecten van sociaaleconomisch beleid. Daarmee borduren we voort op de kennis die is opgedaan bij eerdere vakken in de bachelor EBM, zoals Beleidseconomie, Economie van de Publieke Sector, Methoden en Technieken II en Kwantitatief Onderzoek. In dit vak worden de effecten bestudeerd van beleidsinstrumenten die de overheid gebruikt om in te grijpen op de arbeidsmarkt. We richten ons in het bijzonder op het minimumloon, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, de rol van vakbonden en de combinatie van arbeid en zorg. De economische theorie en state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek over de werking van deze instrumenten staan in dit vak centraal.

Leerdoelen
Na afronding van dit vak heeft de student inzicht in economische effecten van verschillende arbeidsmarktinstrumenten.
De student heeft kennis van theorieën en methoden uit state-of-the-art economisch onderzoek op het gebied van arbeidsmarktbeleid.

Onderwijsvorm
Het onderwijs voor dit vak bestaat iedere week uit een hoorcollege en een werkcollege. Tijdens het hoorcollege wordt de thematiek van die week geïntroduceerd. In de werkcolleges gaan de studenten op verschillende manieren zelf met de stof aan de slag. Dit gebeurt aan de hand van het bespreken van opgaven en het bediscussiëren van wetenschappelijke artikelen. Voor de werkcolleges is grondige voorbereiding vereist. Aanwezigheid is verplicht.

Onderwijsperiode en rooster
Het onderwijs van dit vak valt in de periode 5 februari t/m 23 maart 2018. Hoorcolleges zijn op maandag, werkgroepen op donderdag en vrijdag. Kijk voor het actuele rooster op de website van Bestuurskunde en Blackboard.

Toetsing
Het eindcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van de volgende twee onderdelen.

- Schriftelijk tentamen met open/essay vragen (85%)
- Bespreking van wetenschappelijk artikel (15%)

Literatuur en overige informatie

  • Boeri, T. and J. van Ours (2013) The Economics of Imperfect Labor Markets. Second Edition. Princeton: Princeton University Press.

Artikelen uit internationale wetenschappelijke tijdschriften, te raadplegen via Blackboard:

  • Card, D., and A.B. Krueger (1994) Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania. The American Economic Review, Vol. 84, No. 4, pp. 772-793.
  •  De Grip, A., M. Lindeboom and R. Montizaan (2012) Shattered dreams: The effects of changing the pension system late in the game. The Economic Journal, Vol. 122, No., pp. 559.
  • Ichino, A. and R.T. Riphahn (2005) The effect of employment protection on worker effort: Absenteeism during and after probation. Journal of the European Economic Association, Vol. 30, No. 1, pp. 120-143.
  • Klepinger, D.H., T.R. Johnson and J.M. Joesch (2002) Effects of unemployment insurance work-search requirements: The Maryland experiment. Industrial and Labor Relations Review, Vol. 56, No. 1, pp. 3-22.

Zie verder Blackboard.

Docenten

Bij vragen over het vak kunt u de coördinator mailen. Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756 / 1571, of via een e-mail naar de docent.

Doelgroep

  • studenten Bestuurskunde: Economie, Bestuur en Management (EBM), vakcode 29041024.

Het vak

In dit vak gaan we in op de empirische analyse van de effecten van sociaal-economisch beleid en de toepassing van deze empirische analyse. Daarmee borduren we voort op de kennis die is opgedaan bij eerdere vakken in de bachelor EBM, zoals Analyse van Sociaal-Economisch Beleid en Kwantitatief Onderzoek. In dit vak worden econometrische methoden behandeld voor de empirische analyse van de effecten van beleidsinstrumenten op het gebied van bijvoorbeeld werkloosheid en ontslagbescherming. We richten ons in het bijzonder op het identificeren van causale effecten met behulp van bestaande (panel) datasets. Voor het analyseren van deze data maken we gebruiken van technieken zoals fixed effects modellen, IV-regressie en difference-in-difference analyse. Het interpreteren, kritisch beoordelen en repliceren van state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek over de effecten van beleidsinstrumenten en eigen aanvullingen op dit wetenschappelijke onderzoek staan in dit vak centraal.

Studiebelasting
5EC

Onderwijsvorm en -periode
Werkcolleges/computerpractica (verplichte aanwezigheid). Dit vak vindt plaats in de periode 3 april t/m 16 mei 2018, op dinsdag en woensdag. Zie Blackboard of rooster Bestuurskunde.

Toegangseisen

  • Kwantitatief Onderzoek

  • Analyse Sociaal-Economisch Beleid

Leerdoelen

  • Na afronding van het vak heeft de student kennis van empirisch onderzoek op het terrein van sociaal-economisch beleid

  • Na afronding van het vak beheerst de student methoden en technieken om zelfstandig onderzoek te doen op het terrein van sociaal-economisch beleid

  • Na afronding van het vak is de student in staat om zelfstandig een empirisch onderzoek op het gebied van sociaal-economisch beleid uit te voeren

  • Na afronding van het vak is de student in staat om over empirisch onderzoek te rapporteren.

Toetsing
Studenten werken in kleine groepjes aan opdrachten en een paper. De weging van deze onderdelen is als volgt:

  • Opdrachten (25%) (kunnen niet worden herkanst)

  • Paper (75%)

Compensatie van de opdrachten van 25% met het tentamen van 75% is toegestaan. Dit kan niet andersom.

Literatuur
zie Blackboard

Doel van dit (keuze)vak is om studenten inzicht te geven in achtergronden, instituties en beleid ten aanzien van het stelsel van sociale zekerheid, in nationaal en in internationaal perspectief. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat studenten maatschappelijke vraagstukken op dit terrein zelfstandig leren analyseren.

Docent

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie,  tel. 071-527 7756 / 1571 tussen 9 en 12 uur.

Doelgroep

  • Alle studierichtingen; voorkennis is niet noodzakelijk
  • Algemeen keuzevak
  • Afstudeerrichting Recht en Economie (vakcode 22054508)

Het vak

Er wordt in dit vak onder andere aandacht besteed aan de volgende (actuele) thema’s:

  • hoofdlijnen van het stelsel van sociale zekerheid
  • de relatie tussen de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt
  • recente hervormingen socialezekerheidsregelingen
  • effecten van vergrijzing; de financiering van AOW en pensioenen
  • sociale zekerheid en Europese integratie
  • de toekomst van de verzorgingsstaat: relevante trends en mogelijke scenario's.

Integratie tussen vakken
Dit keuzevak heeft een multi-disciplinair karakter. De nadruk ligt op de economische analyse van de sociale zekerheid, maar juridische aspecten en sociaal-wetenschappelijke aspecten spelen ook een rol. Er bestaat een complementaire samenhang met het vak Sociaal Recht.

Leerdoelen 

  1. Doel van dit (keuze)vak is om u inzicht te geven in achtergronden, instituties en beleid ten aanzien van het stelsel van sociale zekerheid, in nationaal en in internationaal perspectief.
  2. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat studenten maatschappelijke vraagstukken op dit terrein zelfstandig leren analyseren. 

Na afronding van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

  1. U kunt op basis van de verplichte literatuur aangeven wat de belangrijkste theoretische achtergronden, instituties en beleid ten aanzien van het stelsel van sociale zekerheid zijn. 
  2. U kunt op enkele deelterreinen meer diepgaand analyseren: hervorming van de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, vergrijzing en pensioenen, sociale zekerheid in Europees perspectief en scenario’s voor de toekomst van de verzorgingsstaat. 
  3. U kunt met gebruikmaking van de verplichte literatuur antwoorden voorbereiden op van te voren voorgelegde vragen en discussiepunten over belangrijke maatschappelijke vraagstukken, in het bijzonder de onder punt 4 genoemde terreinen. 
  4. U kunt tijdens het college mondeling rapporteren over de antwoorden op de hiervoor genoemde vragen en discussiepunten en u kunt actief participeren in de discussie over deze thema’s.

Gelieerd aan onderzoekprogramma:
Hervorming van sociale regelgeving.

Studiebelasting
Het aantal studiebelastingpunten is 5 EC. Een logische uitbreiding en verdieping is mogelijk door het vak Hervoming sociale regelgeving van 5 EC te volgen. In dat vak gaan studenten intensief met de voorgeschreven literatuur aan de slag gaan in de vorm van het schrijven van een paper waarover presentaties worden gehouden en co-referaten worden verzorgd.

Literatuur

Werkboek
Opgenomen in de reader. Omvat studie-informatie, onderwerpen van de colleges en de organisatie van het onderwijs. Per onderwerp is aangegeven welk deel van de verplichte stof moet worden voorbereid.

Reader
Reader Sociale Zekerheid 2017-2018, januari 2018 verkrijgbaar via www.readeronline.leidenuniv.nl 

Colleges
De colleges worden gegeven op maandag en woensdag in de periode  19 februari t/m 14 maart 2018. Zie Blackboard of de website van de faculteit Rechtsgeleerdheid voor het complete rooster.

Toetsvorm
Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen. Zie Tentamenkalender. Om een idee te geven van de aard van de vragen is een schriftelijk tentamen van vorig jaar te vinden op Blackboard onder downloads.

Inschrijving
Voor nadere informatie kan men zich wenden tot het secretariaat Economie, Steenschuur 25, kamer B207, tel. 071-527 7756 / 1571 op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur, of e-mailen naar economie. Inschrijven via uSis. In geval van problemen bij aanmelding via uSis dient u contact op te nemen met het Onderwijs Informatie Centrum, KOG, Steenschuur 25.

Collegeschema
Zie Blackboard voor het schema van onderwerpen die worden behandeld met de daarbij behorende onderdelen van de verplichte literatuur. Vanzelfsprekend zullen niet alle onderdelen van de verplichte literatuur kunnen worden behandeld tijdens de colleges.

Vragen / discussiepunten
Vanaf het vierde college worden van te voren vragen / discussiepunten over de te behandelen thema's voorgelegd. Deze vragen kunnen worden voorbereid aan de hand van de bij deze thema's aangegeven onderdelen van de verplichte literatuur (zie Blackboard). Tijdens de colleges zal aan de studenten worden gevraagd om reacties te geven op deze vragen in de vorm van korte referaten en discussie. Voorbereiding en een actieve participatie zijn vereist.

The course is part of the Minor Economics and Public Policy. In this course, the student will attain knowledge and an understanding on the issues in the field of International Economics. The student will be trained to independently analyse these issues. 

Lecturer

Students

  • Course in the Programme Law and Economics
  • Course in the Programme Minor Economics and Public Policy
  • Course in the LLC-programme       

Course outline

This course is 5 EC.  

Countries are increasingly eliminating their trade barriers and international trade now truly spans the globe. Products and services come from everywhere and go everywhere. This, as well as the liberalisation of large financial flows, makes countries very dependent on what happens in the international economy. In this course, we will discuss both the basic principles of international trade and finance as well as the recent developments in trade and finance. Our topics will include, among other things, regional and global integration, the consequences of international financial crises on the development of economies and the impact of international institutions, such as the WTO and the IMF, on the processes of globalization.

The course is also focussed upon integration with European and International Law courses. These courses focus on the legal aspects of international relations. Developments in the legal field, however, are closely related to the economic developments.

Learning objecives
The course is part of the Minor Economics and Public Policy. In this course, the student will attain knowledge and an understanding on the issues in the field of International Economics. The student will be trained to independently analyse these issues. 

Achievement levels
The following achievement levels apply with regard to the course:

  1. You will be able to define and explain important (current) issues in the field of International Economics. 
  2. You will be able to define the constituent elements of international economic institutions – the World Trade Organisation and the International Monetary Fund – and explain their functions in the international economic relations between member states;
  3. You will be able to write concise briefs on indicated topics from the material using material from the course and material that you collect from the websites of the WTO and the IMF.

Link(s) to Research Program:

  • Making and enforcing International Law and the regulation of International Economic Interaction in a situation of multilevel jurisdiction
  • Social cohesion, multiculturalism and globalisation

Literature

  • Kenneth A. Reinert, An Introduction to International Economics, Cambridge University Press, 2012
  • Reader Trade & Finance in the Global Economy 2017 – 2018 (through Blackboard).

Course information guide
Contains study information, reading material, a reader’s guide, and the organisation of the course. See Blackboard.

Schedule
This course will be offered in the first semester from 6th September 2017 till 20th October 2017. Lectures will be given on Wednesday, seminars on Friday. Required preparation by students: reading material, assignments. Students are expected to actively engage in discussions with regard to the assignments.

Class schedule
Blackboard

Enrollment
Enrolment to the course runs through uSis. Students that find themselves unable to enter the administrative systems of the Faculty of Law should report to the Onderwijs Informatie Centrum, phone +31(0)71-527 8787.

Information 
Contact the secretariat of Department of Economics, phone. +31(0)71-527 7756 / 1571.

Exam

Areas to be tested within the exam
The examination syllabus consists of the required reading (literature) for the course, the course information guide and the subjects taught in the lectures, the seminars and all other instructions which are part of the course.

There will be a written exam, that counts for 90% into the end grade, written assignment during the course 10%. The written assignment applies both to the final exam and the resit (for 10%) within the current academic year

Exam: Friday 27 October 2017, 1-4 pm, USC. 
Retake: Monday 22 January 2018, 1-4 pm, KOG Room A144  
These dates and times are tentative. View Tentamenkalender for the latest information. To take part in the exam, students have to subscribe separately in uSis. Students that find themselves unable to enter the administrative systems of the Faculty of Law should report to the Onderwijs Informatie Centrum.

Grading
There will be a written exam, that counts for 90 per cent into the end grade.
During the course participants have to submit an additional assignment (500-750 words) out of the list (Blackboard). The assignment needs to be submitted both on paper and in Blackboard. Deadline is class time on Fridays. The score on the assignment will count for 10 per percent into the end grade. Not submitting the assignment will result in a zero score. (To spread the grading effort, students will be allotted a submission deadline (and topic) related to their name in the alphabet. (e.g. students with surnames beginning with A to F have to submit in the 3rd week).

Lecturers

Both teachers are located at the Economics department of the Law Faculty at Steenschuur 25, Postbus 9520, 2300 RA Leiden.

Students

  • Master Track Economics & Governance (course code 29043012).

Course outline

Governments implement welfare state programs to protect their citizens to social risks such as falling sick, becoming unemployed, ageing or the occurrence of health costs. These programs, that range from public benefits to the regulation of private insurance markets, have a strong impact on the income, well-being and the behavior of individuals. Welfare state programs are typically justified by equity and public responsibility, but at the same time the growth of public expenditures force governments to make more efficient use of existing resources. This gives rise to a tension between equity and efficiency considerations. 

This course provides an economic perspective on the design of equitable and efficient welfare state programs. The course starts with exploring the fundamental arguments for state intervention and the provision of social insurance, using concepts from insurance theory. Next, attention will be devoted to different welfare state interventions, including cash benefits (such as unemployment insurance, sick pay, disability insurance and pensions) and benefits in kind programs (e.g. health care). Throughout the course, these programs will be assessed along the line of equity and efficiency measures, using insights from the empirical literature on the effect of welfare state interventions on individual behavior and social outcomes.

Course Objectives
By the end of this course, students will be able to assess the concepts of the welfare state from an economic perspective:

  • Students are able to identify the key equity and efficiency arguments for the provision of various welfare state programs

  • Students understand the concepts of insurance theory and their implications for the provision of social Insurance

  • Students can critically evaluate empirical applications about individual behavior in the context of the welfare state

  • Students are able to apply their knowledge on real life welfare state programs, of which they can evaluate, judge and communicate their pros and cons.

Teaching methods
The course consists of seminars on the one hand and interactive meetings on the other hand. In each seminar, the teachers present a part of the mandatory literature. Students are instructed which are these readings and should prepare this. In the interactive meetings students use the insights from articles and reports, so as to critically assess the provision of welfare state programs in various countries. Students are scheduled to make a poster presentation about an article. Each week students provide feedback on the poster presentations of other students using Pitch2Peer.

Grading
Gradings will be based on presentations and on participation during the lectures and the interactive meetings (25% weight), together with an exam at the end of the course (75% weight). We offer a re-examination for the written exam, but not for presentations. Note that an insufficient score for the written exam – i.e., lower than 5.5 – cannot be compensated by a high score for the presentations and participation.

Examination dates 
Tentamenkalender.

Downloadable material
Via the Blackboardsite of this course.

Schedule
Lectures on Monday en Thursday. Periode September 4th until and including October 19th 2017. See Blackboard.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie