Universiteit Leiden

nl en

Economie

Specialisatie Economie, Bestuur en Management

Binnen de opleiding Bestuurskunde kunt u kiezen voor de specialisatie Economie, Bestuur en Management (EBM).

Waarom EBM

Er is steeds meer behoefte aan professionals op het gebied van de publieke sector die zijn gespecialiseerd in vraagstukken van economie, bestuur en management. De specialisatie EBM is gericht op publieke en semipublieke organisaties, zoals het Rijk, lagere overheden, supranationale organisaties, ziekenhuizen, woningcorporaties, de politie en onderwijsinstellingen. Door de groeiende complexiteit van economie en samenleving is het werken in publieke en maatschappelijke organisaties lastiger geworden. Daarnaast is marktwerking in de publieke sector een leidend principe geworden. Maar organisaties in deze sector zijn geen bedrijven die gericht zijn op het maken van zoveel mogelijk winst. In het bedrijfsleven is het afrekenen van medewerkers op prestaties heel gewoon. Bij de politie bijvoorbeeld leiden de bonnenquota echter tot grote discussies. Zijn de burgers hier blij mee? En is dit nu de manier om Nederland veiliger te maken? Je houdt dus ook rekening met de relatie met de politiek en de media. Moet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toestaan dat een zorgverzekeraar een ziekenhuis uitsluit, omdat deze wel goede maar niet de goedkoopste zorg aanbiedt? Hoe kun je deze verschillende motieven en belangen managen in een omgeving waarin de media altijd meekijken en een crisis zomaar kan ontstaan? Meer in het algemeen spelen bij het overheidsbeleid vragen die vanuit economische en maatschappelijke invalshoek moeten worden bekeken. Denk bijvoorbeeld aan het inspelen op de vergrijzing of op de globalisering.

Opbouw bacheloropleiding

Je volgt in de opleiding zowel bestuurskundige als economische vakken. Nieuw in zowel het eerste als het tweede jaar is het kernvak ‘Economie, Bestuur en Management’, waarin de kennis en inzichten die je inmiddels hebt verworven met elkaar worden geïntegreerd. In dit vak doe je ook onderzoek. Andere vakken die je volgt zijn o.a. ‘Economische Kijk op Organisaties’, ‘Economie van de Publieke Sector’, ‘Publiek Management’, ‘Analyse van Sociaaleconomisch Beleid’, ‘Human Resource Management’ en ‘Economische Integratie in de EU’. In het derde jaar heb je een vrije keuzeruimte die je in kunt vullen met keuzevakken (o.a. economische of bedrijfswetenschappelijke vakken), met een van de vele minors van de Universiteit Leiden, met een semester studie in het buitenland, of met een stage bij bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten, het Ministerie van Financiën of De
Nederlandsche Bank. Er zijn goede aansluitingsmogelijkheden met diverse masteropleidingen, waaronder die van Bestuurskunde.

Onderwijsprogramma EBM

Om een indruk te geven van de inhoud van de economische vakken kan worden doorgeklikt naar een korte omschrijving van elk vak.

Studiejaar 1:

Docenten

Doelgroep

Ba1, studenten Economie, Bestuur en Management (vakcode 29041032).

Het vak

Deze cursus geeft een analytische inleiding in de micro-economie. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de toepassing in het economisch beleid. Eerst komt het gedrag van consumenten en producenten aan de orde. Vervolgens wordt bezien hoe markten onder volledige concurrentie werken, en wordt ingegaan op verschillende vormen van marktimperfectie. Dat betreft in de eerste plaats het bestaan van marktmacht. Onderzocht wordt waarom de marktvormen monopolistische concurrentie, oligopolie en monopolie kunnen ontstaan, wat de gevolgen van deze marktvormen voor de welvaart zijn en hoe het mededingingsbeleid hierop een antwoord kan geven. Vervolgens wordt aandacht gegeven aan andere vormen van marktfalen, waarbij de nadruk ligt op elementen uit de institutionele economie. Aan de orde komen externe effecten, het ontbreken van eigendomsrechten, informatieproblemen, collectieve goederen en armoede. Het vak wordt afgesloten met de toepassing van een aantal van de behandelde micro-economische concepten op de recente kredietcrisis.

Leerdoelen

 • kan de student de kernbegrippen van de micro-economische theorie definiëren, interpreteren en uitleggen.

 • begrijpt de student de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, en van de werking van markten.

 • kan de student basale micro-economische vraagstukken analyseren

 • heeft de student inzicht in de hoofdlijnen van het economisch beleid ten aanzien van micro-economische vraagstukken.

 • is de student in staat op basis van economische analyse beleidsopties voor micro-economische vraagstukken te ontwerpen.

Onderwijsvorm
Hoorcolleges: twee maal per week. In het eerste college worden de hoofdlijnen van de stof behandeld. In het tweede college worden vraagstukken besproken en worden toepassingen van de stof doorgenomen.

Periode 2017-2018
Het onderwijs vindt plaats op dinsdag en vrijdag in de periode van 5 september t/m 20 oktober 2017. Zie de website van Bestuurskunde voor het volledige rooster. Voor alle overige informatie zie Blackboard.    

Deze cursus geeft een analytische inleiding in de macro- en monetaire economie. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de toepassing in het economisch beleid.

Docenten

Bij vragen over het vak kunt u de coördinator mailen. Afspraak met de docent via een e-mail naar het secretariaat Economie of een e-mail naar de docent.

Doelgroep

Studenten Track EBM (vakcode 29041034)

Het vak

Deze cursus geeft een analytische inleiding in de macro- en de monetaire-economie. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de toepassing in het economisch beleid. De blik wordt eerst op de lange termijn gericht. Bezien wordt door welke factoren economische groei wordt verklaard. Speciale aandacht gaat naar de rol van financiële markten en hun invloed op de economische ontwikkeling. Daarna komt de economische ontwikkeling op korte termijn aan de orde. Hier staan twee vragen centraal. In de eerste plaats is dat de vraag waardoor het verloop van de conjunctuur wordt bepaald. Hierbij wordt gekeken naar de macro-economische vraag en het macro-economisch aanbod. Dit mondt uit in de behandeling van het IS-LM-model. In de tweede plaats komt de vraag aan de orde hoe de overheid de economische ontwikkeling op korte termijn met behulp van begrotingsbeleid en monetair beleid kan beïnvloeden. Ten slotte wordt gekeken naar de economische ontwikkeling in open economieën.

Doel
Na afloop van de cursus:

 • kan de student de kernbegrippen van de macro-economische theorie definiëren, interpreteren en uitleggen.

 • begrijpt de student de achtergronden van de macro-economische en monetaire ontwikkeling op korte en op lange termijn.

 • kan de student basale macro-economische vraagstukken analyseren.

 • heeft de student inzicht in de hoofdlijnen van het macro-economisch en monetaire beleid.

 • is de student in staat op basis van economische analyse beleidsopties voor macro-economische vraagstukken te ontwerpen.

Studiebelasting
5 EC.

Onderwijsvorm 
Hoorcolleges en werkgroepen.
Let op:
De werkgroepbijeenkomsten zijn verplicht. Je kunt één werkgroepbijeenkomst missen zonder opgaaf van reden. Mis je meer dan één werkgroepbijeenkomst, dan word je uitgesloten van de werkgroep. Bij uitsluiting van de werkgroep kun je het vak niet meer afronden (ongeacht het cijfer voor het schriftelijk tentamen).

Onderwijsperiode
Het hoorcollege van dit vak vindt op dinsdag plaats van 31 oktober t/m 12 december 2017.
De werkgroepen worden gegeven op donderdag of vrijdag van 2 november t/m 15 december 2017. Zie Blackboard en rooster Bestuurskunde.

Tentamendata
Tentamen: nnb
Hertentamen: nnb.

Rooster en overige info staat op Blackboard.

Docenten

Bij vragen over het vak kunt u de coördinator mailen. Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756 / 1571, of via een e-mail naar de docent.

Doelgroep

 • studenten Bestuurskunde, Economie, Bestuur en Management, EBM vakcode 29041008 (Ba1).

Het vak

Bij dit vak komen actuele thema’s op het terrein van sociaal-economisch beleid aan de orde. Er wordt ingegaan op de gevolgen van belangrijke maatschappelijke en economische trends – zoals vergrijzing en individualisering – op het beleid. De arrangementen op het terrein van werk en inkomen staan onder druk en behoeven modernisering. Bij dit vak worden enkele belangrijke hervormingen uitgediept. Concrete thema’s zijn: de gevolgen van de vergrijzing voor AOW en pensioenen, veranderingen in het arbeidsmarktbeleid (zoals de nadruk op langer doorwerken en vergroting van de inzetbaarheid van mensen) en veranderingen in het belastingstelsel.

Doel
Na afronding van dit vak kan de student voor de verschillende weekthema’s:

 • Voor de verschillende sectoren en markten uitleggen waarom overheidsingrijpen nodig was

 • Voor de verschillende sectoren en markten het bestaande evenwicht van marktfalen en overheidsfalen uitleggen

 • Problemen op huidige markt beschrijven en/of problemen van het huidige beleid beschrijven en de totstandkoming daarvan verklaren

 • Beoordelen hoe de gedane beleidsvoorstellen de welvaart verbeteren en daartoe ook zelf voorstellen doen

Studiebelasting
5 EC.

Aanmelding
Aanmelden voor dit vak en tentamen uitsluitend via uSis.

Onderwijsperiode en -vorm
Het onderwijs van dit vak valt in de periode 06 februari - 23 maart 2018.
Bij dit vak bestaat iedere week uit een hoorcollege en een werkcollege. Tijdens het hoorcollege wordt de thematiek van die week geïntroduceerd. In de werkcolleges gaan de studenten zelf met de stof aan de slag. De studenten worden geacht om korte notities te schrijven op basis van de economische analyses in de voorgeschreven literatuur. Aan de hand van die notities zullen studenten referaten houden, discussiëren over de stof en ingaan op de literatuur.

Studiemateriaal
- C.A. de Kam, L. Koopmans en A.H.E.M. Wellink, Overheidsfinanciën, Noordhoff Uitgevers, Groningen, 2011. De hoofdstukken uit Overheidsfinanciën die specifiek moeten worden bestudeerd staan bij de verschillende weken aangegeven. De rest van het boek geeft achtergrondinformatie (ter lezing aanbevolen).

- De overige literatuur voor dit vak is handzaam samengebracht op de Blackboardsite. Via deze site kunnen studenten de literatuur downloaden.

Toetsing
Tweewekelijkse schrijfopdrachten en participatie (samen 40% en als individuele opdrachten niet te herkansen) en aan het einde een schriftelijk tentamen met open/essay vragen. Het werkgroepcijfer telt voor 40% en het tentamen voor 60%. Beide deelcijfers moeten tenminste een 5,5 zijn. Verder is er een schriftelijk hertentamen met open/essay vragen en/of een vervangende opdracht voor het werkgroepcijfer.

Rooster en overige informatie
Kijk voor het actuele rooster op de website van Bestuurskunde. Zie Blackboard voor een uitgebreid rooster en alle overige informatie.

Docenten

Bij vragen over het vak kunt u de coördinator mailen. Afspraak met de docent via een email aan het secretariaat Economie of een email aan de docent.

Doelgroep

 • Economie, Bestuur en Management I / EBM, vakcode 29041006.

Het vak

In dit vak bestuderen studenten economisch-bestuurlijke vraagstukken. Dat zijn vraagstukken die liggen op het grensvlak van markt en overheid. Concrete vraagstukken zijn bijvooreeld: mobiliteit op de weg en marktwerking in de ziekenhuiszorg. Voor het analyseren van deze vraagstukken zijn zowel economische als bestuurskundige inzichten nodig. In een casusgerichte benadering (werkstukken, presentaties) werken studenten zelfstandig (in groepjes van drie en onder begeleiding van een docent) aan een onderzoek naar een economisch-bestuurlijk vraagstuk. Daarin komen de concepten en theorieën uit de vakken van het eerste jaar Economie, Bestuur en Management samen. 

Doel

 • Na afronding van het vak heeft de student inzicht in een actueel economisch-bestuurlijk vraagstuk.

 • De student kan zelfstandig een analyse van een economisch-bestuurlijke vraagstuk aande hand van zowel economische als beleidswetenschappelijke theorieën.

 • De student heeft zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van beleidsrelevante informatie. 

Studiebelasting
5 EC

Onderwijsperiode en -vorm
Het onderwijs van het vak Economie, Bestuur en Management I 2017-2018 wordt gegeven in semester 2, van 9 april t/m 25 mei 2018.
Dit vak begint met een hoorcollege waarin de economische en de beleidswetenschappelijke theorie worden ingeleid en waarin de opdracht wordt uitgelegd. Vervolgens komen de studenten wekelijks in werkgroepen of voortgangsgesprekken groepsbegeleidingsgesprekken met de docent bijeen om de voortgang van hun werkstukken te bespreken.

Rooster en overige informatie
Alle informatie van dit vak is samengebracht op Blackboard, zoals downloadable collegesheets, wekelijkse opgaven, literatuur en een overzicht van wat er per week van de studenten verwacht wordt als voorbereiding. Een uitgebreid rooster is te vinden op de website van Bestuurskunde.

Studiejaar 2:

Lecturers

Department of Economics, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, 2nd floor,
Room B207. Phone ++(0)71 527 7756 / 1571. e-mail / website.

Students

 • Public Sector Economics, Bestuurskunde BBO, course code 29041026
 • Public Sector Economics, Bestuurskunde EBM, course code 29041026 

Registration for this course and exam in uSis is mandatory. For courses, registration is possible from four weeks up to three days before the start of the course. For exams, registration is possible from four weeks up to ten days before the date of the examination.

Description

Public Sector Economics, also known as Theory of Public Finance, focuses on the impact of public finances on the economy (and vice versa). This involves the provision of goods and services (including infrastructure, education, a cleaner environment), macroeconomic development (unemployment, inflation) and income redistribution (including social security, taxation).

The Ba1-course Principles of Economics emphasized on markets as organizing institutions where price mechanism plays a vital role. However, markets fail, leaving grounds for government intervention. In many OECD countries the public sector budget is over half of gross domestic product. So there is reason to pay attention to the field of public sector economics / public finance.

The Ba2-course Public Sector Economics focuses on economic analysis of government interventions and the interaction between government and markets. The course builds primarily upon microeconomic theory. Besides efficiency considerations also equity is used in the application of economic knowledge. The objective for the students is to provide them the perspective of welfare theory.

After a brief introduction of the main theoretical aspects of markets and modern welfare theory, the course addresses market failure (such as public goods, externalities and information problems) and related public solutions and government instruments. After considering public choice and 'government failure' the course elaborates on financing of the public sector (tax theory and practice). This course also analyzes from a macroeconomic perspective: theory and practice of Dutch fiscal policy.

Course objectives
This course presents the principles of public sector economics and shows the implications thereof for public economic policy. By the end of this course:

 • Students will have acquired knowledge of the principles of public sector economics

 • Students will be able to understand the vast theories of public sector economics

 • Students will be able to independently study and analyse main questions in the field of public sector economics.

Mode of instruction

 • Seven weeks course in the period September -October. Each week consists of two lectures and one Q&A-seminar (6 hrs)

 • During the lectures (14 x 2 hrs), the main issues in the required reading will be identified and discussed. The focus will be on understanding the concepts and theories in public sector economics

 • In the weekly Q&A-seminars (6 x 2 hrs), students will apply their knowledge. Each week, the homework consists of preparing multiple choice questions and study problems. In class, students will discuss their solutions for the problems. Applying the concepts and theories, and explaining this to each other increases the knowledge and understanding of public sector economics. Furthermore, it also provides a good preparation for the mid-term exam and the final exam
 • Exam training (1 x one hrs). In the last week of the course a test exam will be discussed. The test exam will be posted on Blackboard.

Other methods of instruction
We link this course directly to a website to indicate that additional content on a subject can be found online, as web-based questions and learning objectives.

Readings / literature

 1. Textbook: Harvey S. Rosen & Ted Gayer (2014), Public Finance (Global edition), 10th Edition,  Maidenhead: McGraw-Hill, with the exception of chapters 8, 10, 13 and 19.2

 2. Additional reading material will be posted on Blackboard
  a. Staff Department of Economics Leiden University, Keynesian model: Effective demand and income equilibrium, 2015
  b. Koen Caminada, How strong are Piketty’s trends, Leiden Law Blog, January 12th 2015

 3. Course material (slides) will be posted on Blackboard too.

Downloadable material
Via the Blackboard site of this course. Students can download lecture notes used during classes. Sheets will become available a few days before each lecture. Tip: bring a hardcopy of these sheets to class.

Schedule
Lectures on Wednesday and Thursday; Q&A-seminars on Friday. Period September 6th until and including October 20st 2017. See Blackboard.

Docenten

Secretariaat Afdeling Economie
Steenschuur 25, kamer B2.07, 2311 ES Leiden, tel. 071-527 1571 / 7756, dagelijks tussen 9 en 12 uur. E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Doelgroep

 • Studenten Economie, Bestuur en Management, Bachelor 2, vakcode 29041022.

Het vak

In dit vak gaan we in op de theoretische en empirische analyse van de effecten van sociaaleconomisch beleid. Daarmee borduren we voort op de kennis die is opgedaan bij eerdere vakken in de bachelor EBM, zoals Beleidseconomie, Economie van de Publieke Sector, Methoden en Technieken II en Kwantitatief Onderzoek. In dit vak worden de effecten bestudeerd van beleidsinstrumenten die de overheid gebruikt om in te grijpen op de arbeidsmarkt. We richten ons in het bijzonder op het minimumloon, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, de rol van vakbonden en de combinatie van arbeid en zorg. De economische theorie en state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek over de werking van deze instrumenten staan in dit vak centraal.

Leerdoelen
Na afronding van dit vak heeft de student inzicht in economische effecten van verschillende arbeidsmarktinstrumenten.
De student heeft kennis van theorieën en methoden uit state-of-the-art economisch onderzoek op het gebied van arbeidsmarktbeleid.

Onderwijsvorm
Het onderwijs voor dit vak bestaat iedere week uit een hoorcollege en een werkcollege. Tijdens het hoorcollege wordt de thematiek van die week geïntroduceerd. In de werkcolleges gaan de studenten op verschillende manieren zelf met de stof aan de slag. Dit gebeurt aan de hand van het bespreken van opgaven en het bediscussiëren van wetenschappelijke artikelen. Voor de werkcolleges is grondige voorbereiding vereist. Aanwezigheid is verplicht.

Onderwijsperiode en rooster
Het onderwijs van dit vak valt in de periode 5 februari t/m 23 maart 2018. Hoorcolleges zijn op maandag, werkgroepen op donderdag en vrijdag. Kijk voor het actuele rooster op de website van Bestuurskunde en Blackboard.

Toetsing
Het eindcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van de volgende twee onderdelen.

- Schriftelijk tentamen met open/essay vragen (85%)
- Bespreking van wetenschappelijk artikel (15%)

Literatuur en overige informatie

 • Boeri, T. and J. van Ours (2013) The Economics of Imperfect Labor Markets. Second Edition. Princeton: Princeton University Press.
 • Artikelen uit internationale wetenschappelijke tijdschriften, te raadplegen via Blackboard:

  Card, D., and A.B. Krueger (1994) Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania. The American Economic Review, Vol. 84, No. 4, pp. 772-793.
   
  De Grip, A., M. Lindeboom and R. Montizaan (2012) Shattered dreams: The effects of changing the pension system late in the game. The Economic Journal, Vol. 122, No., pp. 559.

  Ichino, A. and R.T. Riphahn (2005) The effect of employment protection on worker effort: Absenteeism during and after probation. Journal of the European Economic Association, Vol. 30, No. 1, pp. 120-143.

  Klepinger, D.H., T.R. Johnson and J.M. Joesch (2002) Effects of unemployment insurance work-search requirements: The Maryland experiment. Industrial and Labor Relations Review, Vol. 56, No. 1, pp. 3-22.

Zie verder Blackboard.

Het gaat nogal eens mis in de publieke sector. Een spoorlijn die veel duurder uitvalt dan was afgesproken, woningcorporaties, provincies of gemeenten die grote verliezen lijden op risicovolle beleggingen, kosten van de gezondheidszorg die maar niet in de hand zijn te houden, en een Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer waar nauwelijks Kamerleden op af komen: het zijn maar enkele voorbeelden waarin het financieel management in de publieke sector vragen oproept.

Docenten

Bij vragen over het vak kunt u de coördinator mailen. Afspraken met de docent via het secretariaat van de afdeling Economie, Steenschuur 25, Leiden, tel. 071 - 527 7756 / 1571 dagelijks tussen 9 en 12 uur of via een mail aan de docent.

Doelgroep

 • Bestuurskunde; Beleid, Bestuur en Organisatie (Ba2) 29041010.
 • Bestuurskunde; Economie, Bestuur en Management (Ba2) 29041010.

Het vak

Het gaat nogal eens mis in de publieke sector. Een spoorlijn die veel duurder uitvalt dan was afgesproken, woningcorporaties, provincies of gemeenten die grote verliezen lijden op risicovolle beleggingen, kosten van de gezondheidszorg die maar niet in de hand zijn te houden, en een Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer waar nauwelijks Kamerleden op af komen: het zijn maar enkele voorbeelden waarin het financieel management in de publieke sector vragen oproept.

In dit vak wordt de theorie en de praktijk van het financieel management in de publieke sector behandeld. Steeds staan de vragen centraal hoe dit in theorie het beste vorm gegeven zou kunnen worden, wat daar in de praktijk van terechtkomt en hoe daarin verbetering zou kunnen worden gebracht.

In het financieel management in de publieke sector vervult de begroting een belangrijke rol. Ingegaan wordt op de begrotingscyclus (inclusief toezicht en controle), de begrotingsinrichting en de belangrijkste begrotingsstelsels. Verder wordt aandacht gegeven aan kosten en kostprijzen, de besluitvorming over grote projecten (kosten-batenanalyse), doelmatigheid en doeltreffendheid in de publieke sector, en ten slotte de financiering en het middelenbeheer.

Hoorcolleges
Het onderwijs valt in de periode 6 februari t/m 22 maart 2018 en bestaat uit hoorcolleges op dinsdag en donderdag. Rooster zie Blackboard en de website van Bestuurskunde.
Inschrijving uitsluitend via uSis.

Toetsing 
Het eindcijfer wordt samengesteld uit een midterm toets (20%) en een schriftelijk tentamen (80%). De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers. De midterm kan niet worden herkanst; het schriftelijk tentamen wel.

Eindtermen

 • de student kan uitleggen waaruit de behandelde problematiek van het financieel management bij de overheid bestaat

 • de student kan de kernbegrippen in deze deeldiscipline van de economie definiëren, interpreteren en uitleggen

 • de student kan de behandelde vormen van financieel management bij de overheid interpreteren en uitleggen.

Literatuur

 • T.L.C.M. Groot en G.J. van Helden (2012), Financieel management van non-profit organisaties, 6e druk, Groningen / Houten, Noordhoff Uitgevers.
 • Diverse artikelen, hoofdstukken en rapporten, als weblink te vinden onder de knop Downloads op Blackboard

In dit vak gaan we in op de empirische analyse van de effecten van sociaal-economisch beleid en de toepassing van deze empirische analyse. Daarmee borduren we voort op de kennis die is opgedaan bij eerdere vakken in de bachelor EBM, zoals Analyse van Sociaal-Economisch Beleid en Kwantitatief Onderzoek.

Docenten

Bij vragen over het vak kunt u de coördinator mailen. Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756 / 1571, of via een e-mail naar de docent.

Doelgroep

 • studenten Bestuurskunde: Economie, Bestuur en Management (EBM), vakcode 29041024

Het vak

In dit vak gaan we in op de empirische analyse van de effecten van sociaal-economisch beleid en de toepassing van deze empirische analyse. Daarmee borduren we voort op de kennis die is opgedaan bij eerdere vakken in de bachelor EBM, zoals Analyse van Sociaal-Economisch Beleid en Kwantitatief Onderzoek. In dit vak worden econometrische methoden behandeld voor de empirische analyse van de effecten van beleidsinstrumenten op het gebied van bijvoorbeeld werkloosheid en ontslagbescherming. We richten ons in het bijzonder op het identificeren van causale effecten met behulp van bestaande (panel) datasets. Voor het analyseren van deze data maken we gebruiken van technieken zoals fixed effects modellen, IV-regressie en difference-in-difference analyse. Het interpreteren, kritisch beoordelen en repliceren van state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek over de effecten van beleidsinstrumenten en eigen aanvullingen op dit wetenschappelijke onderzoek staan in dit vak centraal.

Studiebelasting
5EC

Onderwijsvorm en -periode
Werkcolleges/computerpractica (verplichte aanwezigheid). Dit vak vindt plaats in de periode 3 april t/m 16 mei 2018, op dinsdag en woensdag. Zie Blackboard of rooster Bestuurskunde.

Toegangseisen

 • Kwantitatief Onderzoek

 • Analyse Sociaal-Economisch Beleid

Literatuur
zie Blackboard

Leerdoelen / toetsing

 • Na afronding van het vak heeft de student kennis van empirisch onderzoek op het terrein van sociaal-economisch beleid

 • Na afronding van het vak beheerst de student methoden en technieken om zelfstandig onderzoek te doen op het terrein van sociaal-economisch beleid

 • Na afronding van het vak is de student in staat om zelfstandig een empirisch onderzoek op het gebied van sociaal-economisch beleid uit te voeren

 • Na afronding van het vak is de student in staat om over empirisch onderzoek te rapporteren.

Toetsing
Studenten werken in kleine groepjes aan opdrachten en een paper. De weging van deze onderdelen is als volgt:

 • Opdrachten (25%) (kunnen niet worden herkanst)

 • Paper (75%)

Compensatie van de opdrachten van 25% met het tentamen van 75% is toegestaan. Dit kan niet andersom.

Docenten

Bij vragen over het vak kunt u de coördinator mailen. Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756 / 1571, of via een e-mail naar de docent.

Doelgroep

 • Economie, Bestuur en Management II, Bestuurskunde / EBM, vakcode 29041012.

Het vak

Van publieke en semi-publieke organisaties wordt in toenemende mate gevraagd dat zij doelmatig en doeltreffend werken, dat zij transparant zijn in hun handelen en dat door de bestuurders adequaat verantwoording wordt afgelegd. Running government as a business lijkt het devies te zijn. Aan bedrijfsmatig werken bij de (semi-)overheid zitten echter nogal wat haken en ogen. Het simpelweg kopiëren van bedrijfsmatige technieken en procedures op (semi-)publieke instellingen kan ongewenst gedrag uitlokken, kan stuklopen op onwil van betrokkenen, kan tot ongewenste resultaten leiden en kan onevenredig hoge uitvoeringskosten opleveren. Het onderzoek kiest een onderwerp op dit terrein en onderwerpt dit aan een economische en bestuurlijke analyse. Enkele voorbeelden van mogelijke onderwerpen zijn:

 • Hoe kunnen de kosten van grote projecten (zoals de Noord-Zuidlijn, de Betuweroute of de HSL) beter worden beheerst?

 • Welke mogelijkheden en beperkingen zitten er aan (het gebruik van) de vermogens van de woningcorporaties? 

 • Hoe kan de regeldruk van een te kiezen ministerie echt worden verminderd en wat zijn daarvan de gevolgen? 

 • Heeft het zin om het Rijk een bedrijfseconomisch begrotingsstelsel te laten gebruiken? 

 • Hoe kunnen omvangrijke ombuigingen het best tot stand komen? 

 • Sinds enige tijd probeert het Rijk in de begrotings én in de verantwoording een relatie te laten zien tussen doelstellingen, activiteiten en kosten. Dat gaat echter vaak erg moeizaam. Kan dit worden verbeterd, zo ja hoe, en zo nee waarom niet?

 • In 2008 greep de staat voor enkele tientallen miljarden euro’s in in de bankensector. Hoe kreeg deze operatie precies vorm, had dat beter gekund, en zijn hier lessen uit te trekken voor een eventuele volgende gelegenheid?

Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen maken studenten gebruik van kennis die zij tot dan toe hebben opgedaan. Daarmee is ook dit project een moment van kennisintegratie, met zowel economische als bestuurlijke aspecten.

Doel

 • Na afronding van het vak heeft de student een tweede zelfstandige schriftelijke en mondelinge oefening achter de rug inzake een belangrijk (actueel) vraagstuk, dit keer op bedrijfsmatig terrein.

 • De student heeft zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van economische en bestuurlijke informatie.

 • De student is in staat om vanuit een multidisciplinaire probleembenadering en met een integratieve inhoudelijke aanpak bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken met uitgesproken bedrijfsmatige componenten te onderzoeken.
 • De student is in staat om in een projectgroep samen te werken en in een projectgroep te komen tot een haalbare planning van een onderzoeksopdracht.

Studiebelasting
5 EC

Onderwijsperiode en -vorm
Het onderwijs van het vak Integratief project Markt en Overheid II 2017-2018 wordt gegeven in de periode van 9 april - 25 mei 2018. Zie voor het gedetailleerde rooster de website van Bestuurskunde of Blackboard

Groepjes studenten kiezen een opdracht die wordt uitgewerkt in een paper. Deze paper dient als basis voor hun presentatie, commentaar, aanvulling en evaluatie door docenten en medestudenten.

Rooster en overige informatie
Alle informatie van dit vak is samengebracht op Blackboard, zoals downloadable collegesheets, wekelijkse opgaven, literatuur en een overzicht van wat er per week van de studenten verwacht wordt als voorbereiding

Studiejaar 3:

De Europese Unie heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. Ze is gegroeid van een project tussen zes landen naar een samenwerking tussen inmiddels 28 landen. De integratie heeft zich ook verregaand verdiept. De oorspronkelijke lidstaten begonnen met een gezamenlijk handelsbeleid, maar inmiddels deelt een aantal lidstaten ook een gemeenschappelijke munt en wordt op tal van gebieden intensief samengewerkt.

Docenten

Secretariaat Afdeling Economie
Steenschuur 25, kamer B2.07, 2311 ES Leiden, tel. 071-527 7756 / 1571, dagelijks tussen 9 en 12 uur. Email: economie@law.leidenuniv.nl

Doelgroep

Deze cursus is onderdeel van het programma Economics, Government and Management (EBM), vakcode 29041018.
Studiebelasting is 5 EC.

Het vak

Het doel van deze cursus is de ontwikkelingen en ambities van Europese economische integratie te begrijpen en deze zelfstandig te kunnen analyseren. Met behulp van de economische analyse van internationale economische processen en economisch beleid zullen we de mijlpalen van het integratieproces bespreken. 

Aan het eind van deze cursus heeft de student een beter begrip van de economische processen en het economisch beleid in de Europese Unie. De student is dan in staat om de politiek-bestuurlijke ontwikkelingen in de Europese Unie te koppelen aan de economische ontwikkelingen. Daarmee borduurt dit vak voort op het vak European Union Politics and Policy. Wat het analytische instrumentarium betreft, borduurt dit vak voort op het vak Economie van de Publieke Sector.

Leerdoelen  

 • Aan het eind van deze cursus heeft de student een beter begrip van de economische processen en het economisch beleid in de Europese Unie en van de interactie daarvan met het nationale beleid in de lidstaten.
 • De student heeft kennis van de theorie van economische integratie en kan deze verbinden aan de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen in de Europese Unie
 • De student is in staat om zelfstandig een economische analyse te plegen over vraagstukken uit de Europese integratie.

Onderwijsvorm

Gedurende zeven weken zal er elke week een hoorcollege zijn, waarin de hoofdlijnen van de Europese economische integratie aangegeven en uitgewerkt zullen worden. In de werkcolleges worden opgaven behandeld die gericht zijn op het ontwikkelen van analytische vaardigheden. Voor het ontwikkelen van deze analytische vaardigheden is grondige voorbereiding vereist. Daarnaast vormt het oefenen met de opgaven een goede voorbereiding op het tentamen.

Toetsing

 • Een schriftelijk (eind) tentamen met open/essay vragen aan het eind van de cursus (90%).  
 • Een midterm tentamen met open/essay vragen halverwege de cursus (10%).
 • Een schriftelijk hertentamen met open/essay vragen. Telt voor 90% mee.

Onderwijsperiode

Colleges op maandag van 15-17 uur en woensdag van 9-11 uur in de periode 5 februari t/m 22 maart 2018. 
Zie Blackboard of de website van Bestuurskunde voor het rooster.

Literatuur

-Richard Baldwin and Charles Wyplosz, The Economics of European Integration, 5th edition, McGrawHill, 2015
-Overig studiemateriaal via Blackboard

Waarom in Leiden?

EBM in Leiden is een interdisciplinaire opleiding. Dit betekent dat je vraagstukken in het openbaar bestuur vanuit economische, bestuurskundige en organisatiekundige invalshoeken benadert. Je krijgt namelijk onderwijs van zowel de opleiding Bestuurskunde als de afdeling Economie van de juridische faculteit in Leiden. Je krijgt bij de opleiding een intensieve, persoonlijke begeleiding en leert de nadruk leggen op het ontwikkelen van academische vaardigheden als presenteren, onderzoeken, samenwerken, onderhandelen en conflictbeheersing. Je zult regelmatig onderzoek doen in organisaties in en rond het openbaar bestuur. De nabijheid van Den Haag als regerings- en bestuurlijk centrum is dan een groot voordeel. De reisafstand Leiden - Den Haag per trein bedraagt namelijk maar 12 minuten.

Carrièremogelijkheden

Je kunt na de opleiding aan de slag in de publieke sector op het gebied van economie, bestuur en management. Denk aan beleids- en managementfuncties bij de overheid (zoals ministeries, de Algemene Rekenkamer of gemeenten), en bij organisaties in de gezondheidszorg, bij de politie en bij toezichthouders. Ook een functie bij het bedrijfsleven is mogelijk, bijvoorbeeld bij advieskantoren zoals KPMG of Berenschot. Kortom: EBM bied je een unieke opleiding om later als professional aan de slag te kunnen gaan.

Meer weten over EBM?

Meer informatie over de specialisatie Economie, Bestuur en Management is te vinden via:

• De website EBM
• Neem contact op met de studieadviseur Sofie Delpeut via s.delpeut@cdh.leidenuniv.nl
• Wil je een keer meelopen met een college? Neem dan contact op met:

• Voor vragen over roosters, keuzevakken, tentamens en scriptiemogelijkheden: A.P. Ros via a.p.ros@law.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie