Universiteit Leiden

nl en

Bedrijfswetenschappen

Leerstoelen

Op de afdeling Bedrijfswetenschappen zijn drie leerstoelen gevestigd. De leerstoelhouders geven samen leiding aan het Turnaround, Rescue & Insolvency Leiden Research Team (TRI Leiden) dat bestaat uit juridische en bedrijfswetenschappelijke onderzoekers van de Leiden Law School. TRI Leiden streeft middels een internationaal en multidisciplinair perspectief naar efficiëntie en doelmatigheid in insolventieprocedures alsook naar vertrouwen vanuit de markt in deze procedures en de betrokken actoren.

De leerstoel ‘Bedrijfswetenschappen’ houdt zich bezig met vraagstukken op het niveau van producent, retail en consument, met bijzondere aandacht voor prijszetting.

Met de groei van het internet, big data en hightech marketing is gepersonaliseerde prijszetting een realiteit geworden. Wat dit betekent voor de consument is een zeer complex vraagstuk evenals wat de implicaties voor het recht (moeten) zijn. Want wat als prijsverleiding zo vernuftig wordt dat het moeilijk is vast te stellen of er sprake is van prijsmisleiding? Het onderzoek van deze leerstoel beoogt inzichten te bieden in de wijze waarop bedrijven hun doelstellingen kunnen nakomen zonder dat zij consumenten een eerlijke markt ontzeggen.

Voor meer informatie lees hier de oratie van leerstoelhouder Jean-Pierre van der Rest, getiteld ‘Het belang van prijs: Bedrijfswetenschappelijke ontwikkelingen en implicaties voor het recht’.

De leerstoel ‘Turnaround management’ is gericht op onderzoek naar faillissement en reorganisatie. Uniek aan de geformuleerde doelstelling is de focus op vroegtijdige herkenning van symptomen en oorzaken van teloorgang van ondernemingen, evenals succes- en faalfactoren van turnaroundstrategieën.

Turnaround management als wetenschapsgebied zoekt naar antwoorden op vragen als hoe voorkomen kan worden dat bedrijven in problemen raken, welke saneringsmaatregelen in de praktijk worden genomen en wat knelpunten zijn die daarbij optreden. Ook houdt het zich bezig met vraagstukken rondom de efficiëntie van faillissementswetgeving en de surseance van betaling. Het is bij uitstek een interdisciplinair en internationaal georiënteerd vakgebied waarbinnen onderwerpen als strategisch ondernemerschap, faillissementsrecht, marketing, mediation en financiering bij elkaar komen.

De leerstoel 'Insolventierecht' is eveneens gericht op onderzoek naar reorganisatie, maar dan vanuit juridisch perspectief. Het insolventierecht bestrijkt het terrein van het recht dat betrekking heeft op enerzijds de procedurele kaders bij individuen en rechtspersonen in financiële moeilijkheden en anderzijds de inhoudelijke beoordeling van de rechtspositie van de schuldenaar en zijn schuldeisers.

De rol van de leerstoel Insolventierecht binnen de afdeling Bedrijfswetenschappen is om verbinding te leggen tussen het strikt juridische component (bijvoorbeeld bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid) en de bedrijfsmatige aspecten (bijvoorbeeld mismanagement). Leerstoelhouder Reinout Vriesendorp is verbonden aan zowel de afdeling Bedrijfswetenschappen als de afdeling Ondernemingsrecht.

Het onderzoek is praktijkgericht zonder fundamentele en existentiële vragen op dit gebied te schuwen: Wat zijn doel en functie van de insolventieprocedures? Waarom zijn hierbij curatoren en bewindvoerders nodig? Waarom zou een bestuurder aansprakelijk moeten zijn voor een tekort? Werkt bestuurdersaansprakelijkheid gedragsverbeterend of  juist -verslechterend? Is het efficiënt om de curator uit de boedel te laten betalen of is een andere financieringsopzet gewenst?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.