Universiteit Leiden

nl en

Bedrijfswetenschappen

Studie-informatie van alle vakken

In onderstaand overzicht bevindt zich alle informatie per vak, van zowel onze bacheloropleiding als onze masteropleiding, welke door de afdeling Bedrijfswetenschappen wordt verzorgd.

De vakken

Beschrijving

Het vak Bedrijfseconomie geeft je inzicht in de aspecten die van belang van zijn bij het besturen van organisaties, zowel profit als non-profitorganisaties. Aandachtsgebieden hierbij zijn onder andere ondernemingsvormen, financieringsmogelijkheden en interne en externe berichtgeving.

Kennis van het bedrijfseconomische vakgebied is voor studenten van belang, omdat ondernemingen, maar ook ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, goededoelenorganisaties en culturele instellingen behoefte hebben aan professionals die een grondige kennis van hun vakgebied koppelen aan financieel-economische deskundigheid en managementvaardigheden.

Dit vak wordt verzorgd door de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft de student inzicht in de financieel-economische vraagstukken binnen de bedrijfseconomie. Meer specifiek heeft de student inzicht in:

 • Ondernemingen en hun functies in de economie;

 • De belangrijkste gepubliceerde financiële overzichten van een organisatie, te weten: balans, winst- en verliesrekening (resultatenrekening), kasstroomoverzicht en de toelichting daarop om een jaarrapport van een organisatie te kunnen analyseren (externe verslaggeving);

 • De wijze van financiering van een organisatie om te beoordelen of een organisatie optimaal is gefinancierd is (financiering);

 • De noodzakelijke managementinformatie voor de dagelijkse gang van zaken om een organisatie te kunnen besturen (interne verslaggeving);

 • De beoordeling van investeringsprojecten.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

In blok 2 zullen nog veel colleges online plaats vinden. Studenten krijgen video’s per onderwerp en hoofdstuk ter beschikking. Daarnaast staat het lesmateriaal volledig online en zijn er veel opgaven om te maken. Om het leren verder te ondersteunen, zullen Vraag en Antwoord sessies (Q&A) met de docent worden gehouden om de moeilijkste vragen te behandelen en onderwerpen verder uit te diepen. Additionele assistentie is mogelijk op verzoek van de studenten in kleinere werkgroepen.

Voor de studenten zijn de online sessies en het maken van de online opgaven verplicht.

Studielast

Contacturen: 25 uur (diverse hoorcolleges, video's en diverse werkcolleges met opgaven en feedbacksessies)
Toetsing: 5 uur
Zelfstudie: 110 uur

Toetsing

 • Individuele toetsing, zeer waarschijnlijk online;

 • Er is een midterm en een (her)tentamen;

 • De uitslag van de midterm heeft een wegingsfactor van 10% voor het eindcijfer;

 • De uitslag van het (her)tentamen heeft een wegingsfactor van 90% voor het eindcijfer;

 • Het (her)tentamen heeft open vragen en opgaven;

 • De uitslag van de midterm vervalt na het studiejaar;

 • De midterm kan niet worden herkanst.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Brightspace. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Brightspace kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Blackboard zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Drs. P.N. van Berkel

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Omschrijving

Fiscaal juristen zullen in hun latere beroepsuitoefening te maken krijgen met allerlei bedrijfseconomische problemen, bijvoorbeeld bij:

 • het staken van een onderneming;

 • het bepalen van de aanslag vennootschapsbelasting/inkomstenbelasting;

 • het in kaart brengen van de fiscale gevolgen van een fusie;

 • het verlenen van fiscaal advies op basis van financiële informatie en het in kaart brengen van de financieel-economische gevolgen van dit advies.

Een fiscalist zal regelmatig worden geconfronteerd met door ondernemingen verstrekte gegevens, veelal zal het hierbij gaan om het financiële jaarverslag. Naast het begrijpen van het boekhoudkundige systeem van een onderneming dient een fiscaal-jurist ook op de hoogte te zijn van de bedrijfseconomische terminologie. Zodoende kan hij/zij zich een beter oordeel vormen over de betekenis van de bedrijfseconomische begrippen. Als deze betekenis aansluit bij de fiscale definitie kan van de bedrijfseconomische gegevens gebruik worden gemaakt. Als de bedrijfseconomische en fiscale interpretatie echter afwijken, zal de fiscaal-jurist de bedrijfseconomische gegevens moeten aanpassen. Aan de orde komen vraagstukken als: hoe komen financiële resultaten in een onderneming tot stand, op welke wijze zijn deze uitkomsten binnen de wet- en regelgeving beïnvloedbaar. Studenten dienen informatie over de financiële positie en resultaten te kunnen interpreteren. Studenten zullen hierbij vooral oog moeten hebben voor de achtergronden van het financiële verslag. Welke uitgangspunten (schattingen, stelselkeuzes, wijzen van waarderen) zijn gehanteerd om tot deze financiële informatie te komen? In hoeverre is de informatie hierdoor vertekend, wat zijn de effecten hiervan voor de financiële positie en het resultaat?

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het verwerven van inzicht in de financieel-economische facetten van ondernemingen en het leren omgaan met hun externe financiële verslaggeving: de jaarrekening. Hierbij gaat het enerzijds om de totstandkoming van de financiële informatie aan de hand van het doorgronden van het boekhoudkundige proces en anderzijds om de interpretatie van deze informatie en de relatie met de wet- en regelgeving.

Leerdoelen

 • U kunt aangeven hoe financiële feiten boekhoudkundig worden verwerkt vooral aangaande de goederenstroom, vermogensstructuur, voorzieningen en de belastingen.

 • U kunt de relatie tussen de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht uitleggen en u kunt feiten via het boekhoudproces converteren naar de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.

 • U kunt de kernbegrippen beschrijven uit het boekhouden, de externe informatieverschaffing, evenals voor zover relevant de bedrijfseconomie.

 • U kunt in cases met uiteenlopende data de winst, het vermogen en de kasmutatie berekenen.

 • U kunt de verschillende modellen van de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht schetsen en onderscheiden.

 • U kunt in cases met uiteenlopende data de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht produceren rekening houdend met de van toepassing zijnde accounting principles en waarderingsgrondslagen.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Naam docent: dr. M.J.R. Broekema (coördinator);

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het doornemen van de opgegeven literatuur, volgens het rooster in het werkboek en op Brightspace.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Naam docent: dr. M.J.R. Broekema (coördinator);

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het maken van de opgaven uit het werkboek, volgens het rooster in het werkboek en op Brightspace.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Brightspace. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Brightspace kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Brightspace zet de docent informatie over het betreffende vak.

Doncent(en)

Dr. M.J.R. Broekema

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Beschrijving

Het financiële inzicht dat dit vak de notariële student wil bijbrengen is vooral gericht op situaties waar de (kandidaat-) notaris in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgt. De (kandidaat-) notaris wordt vooral bij het begin en het eind van een onderneming met jaarrekeningen geconfronteerd. Te denken valt aan een ondernemer die zijn onderneming wil inbrengen in een BV of aan een ondernemer die zijn onderneming (geleidelijk) wil overdragen aan opvolgers in de familiesfeer of de onderneming wil verkopen aan derden. Waardering van de onderneming is dan noodzaak. Ook bij het overlijden van een ondernemer of (groot) aandeelhouder in een eenmanszaak/BV moet de notaris de jaarrekening kunnen lezen en begrijpen om waardering van de onderneming vast te stellen om tot een verdeling te komen van de nalatenschap. In het algemeen zal de notaris veel contacten onderhouden met accountants en fiscalisten en ook daarbij is het kunnen lezen en begrijpen van financiële informatie belangrijk. Bovendien is de notaris zelf ondernemer en beheert hij uit hoofde van zijn ambt aanzienlijke bedragen aan gelden van cliënten. De notaris moet daarom een deugdelijke administratie voeren van zijn kantoor en van de beheerde gelden van cliënten. Het is dan ook van groot belang dat een notaris zijn eigen administratie en jaarrekening kan doorgronden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van Bedrijfseconomie voor Notariëlen is het verwerven van inzicht in de financiële gegevens van ondernemingen.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft elementaire kennis van de kernbegrippen van de bedrijfseconomie die voor een notarieel jurist van belang zijn;

 • U heeft elementaire kennis van het jaarrekeningenrecht en kunt die toepassen bij het opstellen en analyseren van een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht;

 • U heeft kennis van de waardebepaling van een onderneming in het kader van bedrijfsopvolging: u kunt de intrinsieke waarde berekenen en weet wanneer latente belastingen daarbij een rol spelen en u kunt een eenvoudige berekening maken van de discounted cash flow aan de hand van een in het vraagstuk gegeven vrije kasstroom en disconteringsvoet;

 • U heeft aan de hand van opgaven en casus geoefend in het leren omgaan met financiële informatie met betrekking tot oprichting en inbreng van vennootschappen, uittreden, verkoop en bedrijfsopvolging en (boedel)verdeling;

 • U heeft kennis van de financiële beroepsregels voor het notariaat en kunt deze toepassen bij het maken van berekeningen in verband met de bewaringspositie en de liquiditeitspositie.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Namen docenten: Drs. H.S.J. Bos;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het doornemen van de opgegeven literatuur, volgens het rooster in het werkboek en op Brightspace.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Namen docenten: Drs. H.S.J. Bos;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het maken van de opgaven uit het werkboek, volgens het rooster in het werkboek en op Brightspace.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen. In afwijking hiervan kan in geval van een klein aantal deelnemers besloten worden tot het afnemen van een mondeling tentamen, dit ter beoordeling aan de docent(en). Indien van toepassing wordt u hierover uiterlijk 10 dagen voor het tentamen verwittigd.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Brightspace. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Brightspace kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Brightspace zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Drs. H.S.J. Bos

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Description

Accounting is the process of identifying, measuring and communicating information to permit informed judgments and decisions by users of the information. Accounting mirrors economic reality. Accounting is the lingua franca of the financial world and impacts all aspects of management and financial decision making. Lawyers are faced with matters of business administration and business decision making and will be confronted with concepts of accounting. Business accounting is divided into financial accounting and management accounting.
Financial accounting deals with the annual report, the Statement of Financial Position (balance sheet), the Income Statement (profit and loss account) and the Statement of Cash Flows. Financial accounting refers to information describing the resources, claims, and activities of an economic entity. Financial accounting information is designed primarily to assist investors and creditors including banks in deciding where to invest their scarce investment resources.
Management accounting deals with cost classifications, full costing and the relationship between costs of production, volume of sales and profit. Management accounting involves the development and interpretation of accounting information intended specifically to assist management in managing and controlling the business.

Course objectives

Objectives of the course
1. Describe the role, function and usefulness of accounting in general
2. Describe the basic concepts of financial accounting and management accounting;
3. Recognise specific financial accounting and management accounting similarities and differences;
4. Apply financial accounting and management accounting cases and methods in simplified descriptions of real-world situations;
5. Identify from real world cases the accounting relevant data to draw conclusions;
6. Able to perform and report a financial statement analysis;
7. Demonstrate a critical and independent view when confronted with financial and managerial accounting issues, to reach his or her own conclusions, and present or report the findings.

Achievement levels
The following achievement levels apply with regard to the course:
1. A general insight of the main concepts of financial accounting and management accounting involved;
2. A general analytical and practical skill to apply financial accounting and management accounting in practice;
3. Knowledge and experience of financial analysis and investment decision making;
4. Introduction in accounting research.

Timetable

The timetable of this course can be found in uSis.

Mode of instruction

Lectures

 • Number of (2 hour) lectures: 7

 • Names of lecturers: Drs. P.N. van Berkel

 • Required preparation by students: reading literature

Seminars

 • Number of (2 hour) seminars: 7

 • Names of instructors: Drs. P.N. van Berkel

 • Required preparation by students: in the weekly seminars, students will actively engage in presenting their knowledge. They need to prepare and present study problems from the textbook. During two seminars students have to present their findings about an annual report and a scientific article about accounting.

Assessment method

Examination form(s)
a. Two Multiple-choice tests
b. Presentations in groups consisting of the analysis of an annual report
c. Presentations in groups consisting of the analysis of an accounting paper
d. Written exam

Examination form (for the exam and the retake):

 • Multiple choice tests and presentations: maximum 20 points

 • Written exam: maximum 80 points

 • Total: maximum 100 points
  The multiple choice tests and the presentations cannot be retaken. The points earned on the multiple choice tests and the presentations will remain valid for the retake of the exam.
  If a student has not passed the course by the end of the academic year, partial grades for written exam or multiple choice tests and presentations are no longer valid.

Areas to be tested within the exam
The examination syllabus consists of the required reading (text) for the course, the course information guide and the subjects taught in the lectures, the seminars and all other instructions which are part of the course.

Regulation retake passed exams
In this course it is possible to retake an exam that has been passed (cf. art. 4.1.8.1 and further of the Course and Examination Regulations), on the condition that this course is included in the compulsory components of the degree program. Students who have passed the exam may retake the final written assessment (test) of the course. Please contact the Student Administration Office (OIC) for more information.

Registration

Students have to register for courses and exams through uSis.
Exchange students have priority and will be registered for the course first. Any remaining seats will be available for students from Leiden University and other Dutch Universities.

Name of instructor(s)

Drs. P.N. van Berkel

Contact information

Drs. P.N. van Berkel, work address: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, Office B2.26, Contact information: telephone number: 071 527 7851 and email: p.n.van.berkel@law.leidenuniv.nl

Institution/division

Institute: Institute of Tax Law and Economics, department: Business Studies, Secretariat: B2.26, Office hours: Monday-Friday 09.00-17.00 (except wednesday), Telephone number secretariat: 071 527 7851 and email: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

More information

More information about this course, you can find in our studiegids.

Beschrijving

Het vakgebied “business analytics” speelt een steeds belangrijkere rol in het bedrijfsleven. Met behulp van grote hoeveelheden informatie ("big data") proberen bedrijven tot weloverwogen beslissingen en inzichten te komen. Het analyseren van gegevens kan bedrijven talloze voordelen bieden, bijvoorbeeld het vergroten van de winst, of het beter afstemmen van het beleid op de behoeften van de klant. Dit gebeurt niet alleen in de wereld van de marketing (“marketing analytics”), maar ook in het financiële domein (“financial analytics”) en in tal van andere domeinen (bijvoorbeeld ook “legal analytics” of “sports analytics”). Diverse aansprekende voorbeelden zullen tijdens deze cursus de revue passeren.

Deze cursus geeft een inleiding op het gebied business analytics vanuit een bedrijfswetenschappelijk perspectief. Naast theorie zal veel aandacht uitgaan naar praktijksituaties waarbij je kennismaakt met diverse vraagstukken waar bedrijven mee geconfronteerd worden en met typische datasets die bedrijven in handen hebben. Je gaat ook daadwerkelijk aan de slag en gebruikt eenvoudige tools om relevante vragen te beantwoorden.

Voorkennis van methoden en technieken is absoluut niet vereist: het vak is een inleiding op het gebied business analytics en de nadruk ligt meer op de bewustwording van de relevantie van business analytics en de praktische toepasbaarheid van de tools die voorbijkomen dan op de ins en outs van de tools.Tijdens de werkgroepen gaan we onder andere in op datavisualisatie en enkele analysetechnieken waar tekstanalyse een aansprekend voorbeeld van is.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • De student kan uitleggen wat business analytics inhoudt en hoe organisaties daarmee hun voordeel kunnen doen.

 • De student kan uitleggen wat de trends en ontwikkelingen zijn op het gebied van business analytics.

 • De student kan gegevens samenvatten en visualiseren met daarvoor geschikte tools.

 • De student kan de juiste methode selecteren en toepassen voor analytics-vraagstukken op gebieden als sales, finance en marketing.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Docent(en): dr. P.W. van der Zwan;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt bekend gemaakt in de syllabus.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Docent(en): dr. P.W. van der Zwan;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt per week voorgeschreven (zie syllabus).

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (60%)

 • Wekelijkse opdrachten in groepsverband (40%)

Compensatie van deelcijfers is mogelijk mits voor het tentamen minimaal een 5.0 is behaald.
Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel van de deeltoetsen dat herkanst kan worden. Het cijfer van de wekelijkse opdrachten telt bij de herkansing, maar komt daarna te vervallen (deelcijfers blijven dus alleen gedurende het collegejaar geldig).

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder ‘Inschrijven vakken en tentamens'.

Inleverprocedures
Elke week wordt een opdracht ingeleverd. De details worden in de syllabus van dit vak bekendgemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoren de verplichte literatuur (zoals aangegeven in de syllabus), en alles wat behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Brightspace. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Brightspace kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Brightspace zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Dr. P.W. van der Zwan

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Beschrijving

Entrepreneurial Finance gaat over het aanwenden en aantrekken van vermogen, onder andere door jonge innovatieve ondernemingen. Een onderneming is gericht op het creëren, leveren en innen van waarde. In entrepreneurial finance wordt dit proces vanuit de accounting en de finance benaderd; de verschillen tussen deze invalshoeken spitsen zich vooral toe op waarde. In de accounting is waarde gebaseerd op de betaalde prijs. In de financiering is waarde de contante waarde van de (onzekere) toekomstige kasstromen. Waardecreatie kent verschillende dimensies die vanuit verschillende invalshoeken – veelal separaat – worden bestudeerd. Twee belangrijke aspecten zijn de wijze waarop wordt geïnvesteerd en de wijze van financiering. Hoe kan worden bepaald of een beoogde investering financieel aantrekkelijk is? Hoe worden de relevante kasstromen van een investering berekend? Hoe gaat de onderneming om met onzekerheid? In de financiering staan verschillende vermogenssoorten en de vermogenskosten daarvan, vermogensstructuur en de contractuele relatie met de private-equity belegger centraal.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Inzicht verkrijgen in diverse dimensies van waarde en de aspecten die een rol spelen bij de waardering van een investering, aandeel, of van de onderneming als geheel. Het kunnen oplossen van investerings- en financieringsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, met cijfermatige onderbouwingen zonder de achterliggende concepten te veronachtzamen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Het kunnen toepassen van de basistechnieken van de accounting en financiering in kleine casus. Bij de accounting staan de boekwaarde balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht centraal, met de elementaire beginselen van de accounting. In de financiering staat de marktwaardebalans centraal en de beginselen van de financiële rekenkunde.

 • Het verband tussen waarde, kasstromen en rendement kunnen beschrijven en toepassen bij de investeringsanalyse, de waardering van aandelen en de onderneming.

 • Kunnen benoemen en uitleggen van de contractuele problemen (agency theorie en informatie asymmetrie) die bij het aantrekken van vermogen (financiering) een rol spelen en eventuele oplossingen van deze problemen.

 • De relatie en de verschillen tussen accounting en finance kunnen uitleggen en toepassen op het terrein van waardering.

 • Het kunnen uitleggen en toepassen van het operationele en financiële risico en de relatie met het geeiste rendement op het vermogen.

 • Separate inzichten van entrepreneurial finance kunnen integreren, ook met andere bedrijfswetenschappelijke disciplines, in het bijzonder strategie en marketing.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Docent(en): dr. T.L.M. Verdoes;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen van betreffende hoofdstukken en artikelen per week.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Docent(en): dr. T.L.M. Verdoes;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen en voorbereiden van casus. Studenten die zich niet hebben voorbereid worden uit de werkgroepen verwijderd.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (80%)

 • Schrijfopdracht (20%). Weergeven van waardecreatie en waardebepaling door een beursgenoteerde onderneming waarbij inzichten, uit de theorie van de entrepreneurial finance moeten worden geïntegreerd met strategische en marketing gerelateerde theorieën.

Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel dat herkanst kan worden. Het cijfer van de schrijfopdracht geldt ook voor de herkansing, maar niet voor een volgend jaar (het cijfer blijft dus alleen gedurende het collegejaar geldig). Gedurende de onderwijsperiode van het vak wordt nadere informatie over de schrijfopdracht verstrekt.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Inleverprocedures
Nader te bepalen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases, artikelen en hetgeen is behandeld tijdens hoorcollege, werkgroep en eventuele andere onderwijsvormen.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Brightspace. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Brightspace kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Brightspace zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Dr. T.L.M. Verdoes

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Beschrijving

Ondernemerschap is overal. Het aantal ondernemers is de afgelopen jaren in Nederland bijvoorbeeld flink toegenomen. Daarnaast zijn bedrijven vaak op zoek naar werknemers met een “ondernemende” mentaliteit. Ondernemers zijn de “agents of change” die ondernemerskansen identificeren en tot actie overgaan. Steeds meer mensen zien in dat ondernemerschap loont, bijvoorbeeld op het gebied van een hoge mate van autonomie en een hoge werktevredenheid.

Het herkennen van ondernemerskansen en een innovatieve mindset zijn dus van belangrijke waarde in een steeds veranderende maatschappij en staan daarom centraal in dit vak. De focus zal liggen op de individuele ondernemer die het risico aangaat om een bedrijf op te starten en het bedrijf te laten groeien. Wie zijn deze ondernemers, hoe worden er ondernemerskansen geïdentificeerd en wat zijn de belangrijkste aspecten bij de opstartfase en verschillende groeifases van het bedrijf? Ook wordt er aandacht besteed aan financieringsvraagstukken voor ondernemers en kleine bedrijven.

Dit vak is een uitdagende inleiding tot de bedrijfswetenschappen, ondernemerschap en innovatie. Kenmerkend aan dit vak is dat studenten belangrijke academische en praktische inzichten en vaardigheden verwerven op de gebieden van ondernemerschap en innovatie en de domeinen die daaraan gerelateerd zijn zoals marketing, strategie en finance. Het vak bestaat uit hoorcolleges, het bediscussiëren van reallife-cases tijdens interactieve werkcolleges, en het schrijven en presenteren van een start-up-plan. Voor inzichten uit de praktijk zullen tevens gastsprekers acte de présence geven.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak
Doel van het vak is de student kennis te laten maken met ondernemerschap en innovatie.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven.

 • De student kan uitleggen wat ondernemerschap inhoudt en waarom ondernemerschap en innovatie van belang is.

 • De student kan identificeren welke vaardigheden, houding en gedrag een succesvolle ondernemer bezit.

 • De student kan uitleggen welke aspecten vanuit theoretisch oogpunt een rol spelen bij de opstart- en groeifases van een bedrijf.

 • De student kan theoretische kennis onder het vorige punt toepassen op reallife-cases.

 • De student kan een start-up-plan schrijven, evalueren en op een overtuigende manier pitchen.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): dr. P.W. van der Zwan;

 • Hoorcolleges zijn Engelstalig.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Docent(en): dr. P.W. van der Zwan;

 • Werkgroepen zijn Engelstalig;

 • Voorbereiding en participatie vereist.

Toetsing

Het eindcijfer van deze cursus bestaat uit de volgende drie onderdelen:

 • Schriftelijk tentamen (60%);

 • Groepsopdracht (start-up-plan) (30%);

 • Presentatie (10%).

Voor de groepsopdrachten moet elke week een conceptversie ingeleverd worden. Voor het schriftelijk tentamen dient minimaal het cijfer 5.0 te worden behaald. De onderdelen kunnen gecompenseerd worden, maar het schriftelijk tentamen is het enige onderdeel dat herkanst kan worden. De cijfers van de afgesloten onderdelen tellen bij de herkansing, maar komen daarna te vervallen (deelcijfers blijven dus alleen gedurende het collegejaar geldig).

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoren de verplichte literatuur (zoals aangegeven in de syllabus) en alles wat behandeld is tijdens de hoorcolleges en werkgroepen.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Brightspace. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Brightspace kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Brightspace zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Dr. P.W. van der Zwan

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Beschrijving

Bij dit vak worden actuele thema’s op het terrein van entrepreneurship en management behandeld. Het geeft een oriëntatie op de onderwerpen die in de Bachelor-afstudeerrichting Recht - Entrepreneurship and Management veel uitgebreider aan de orde komen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Na afronding van het vak heb je inzicht in enkele belangrijke vraagstukken op het terrein van ondernemerschap en management. Je zal deze vraagstukken ook zelfstandig kunnen analyseren.

Na afronding van het vak kan de student:

 • Uitleggen wat ondernemerschap en management is, waar het uit bestaat, en waarom ondernemerschap en management ook belangrijk is voor juristen.

 • Op basis van de voorgeschreven literatuur verbanden leggen tussen verschillende deelgebieden van de bedrijfskunde.

 • Op actieve wijze deelnemen in discussies en literatuur toepassen zoals voorgeschreven voor het vak.

 • Kwalitatief onderzoek verrichten in het bedrijfsleven.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Namen docent(en): Prof. dr. J.A.A. Adriaanse;

 • Vereiste voorbereiding door studenten;

 • Bestuderen van voorgeschreven literatuur per week.

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Namen docent(en): Prof. dr. J.A.A. Adriaanse;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen en voorbereiden van casus.

Toetsing

Toetsvormen
Het cijfer voor het vak wordt gebaseerd op twee onderdelen:

 • Schriftelijk tentamen bestaande uit zowel kennisvragen als essayvragen (60%).

 • Combinatie van het gemiddelde voor twee opdrachten (40%).

NB: Compensatie tussen het cijfer voor het tentamen en het cijfer voor de opdrachten is niet mogelijk: beide onderdelen dienen afzonderlijk voldoende te zijn om voor het vak te kunnen slagen. Voor beide onderdelen bestaat een mogelijkheid tot herkansing.

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens (online) hoorcolleges, werkgroepen, weblectures en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Brightspace. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Brightspace kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Brightspace zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Prof.dr.mr. J.A.A. Adriaanse

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Omschrijving

Deze honours-cursus is een vuurdoop in de wereld van de advocatuur. Jazeker, houdt u vast: het advocatenkantoor gaat op de schop!
Velen van jullie, ambitieuze juristen, zullen een flitsende carrière ambiëren als toga-dragende ‘pleit-machine’, maar wacht: “Wat en wie laat zo’n kantoor nu eigenlijk draaien en hoe laat men de kassa’s rinkelen?”.
Panden in de Gouden Bocht, dan wel de op de Zuidas. Marmeren entrees en equity partners met Lambo’s op de stoep. De honderd-urige werkweek voor stagiaires . “Gaat het écht zo?”, “Moet, of zal het zo blijven?” en niet geheel onbelangrijk: “Wat wil de klant eigenlijk?”.
Het advocatenkantoor is een complex bedrijf met vele facetten en rompslomp die niet direct evident zijn voor de buitenwacht.
De basis voor dit vak is dan ook het schrijven van een kantoorhandboek. Dit klinkt welllicht als een puur administratief klusje, maar niets is minder waar. Het kantoorhandboek zal geschreven worden voor een fictief kantoor. De locatie, de specialisatie, het budget en nog een aantal andere factoren worden gegeven, de rest is aan de student.
Wij zullen literatuur en modellen aanbieden op het gebied van innovatie en ondernemerschap. De student zal vervolgens casussen uit de praktijk bestuderen en bij échte kantoren kijken wat er zich daadwerkelijk afspeelt.
Aan de hand van het kantoorhandboek zullen studenten leren een realistische en haalbare bedrijfscasus te schrijven. Natuurlijk zal men ten alle tijden uitgedaagd worden de realiteit te tarten door te opteren voor innovatie: “Wie kiest voor ‘the easy way out’ en wie zal de industrie op z’n kop durven gooien?”.
Deze cursus wordt een ware uitdaging. Challenge accepted!

Leerdoelen

Dit vak stelt als doel een introductie tot de literatuur van ondernemerschap en innovatie te bieden. Studenten worden uitgedaagd door algemene concepten en theorieën te implementeren in een specifieke sector.
Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
• Een goed begrip van het functioneren van bedrijven en de rol die innovatie daar in speelt
• Het kunnen meten van bedrijfsresultaat
• Een specifieke casus (bedrijf) kunnen analyseren en een goed gestructureerd advies schrijven
• De meerwaarde van een advies helder en overtuigend kunnen communiceren
• Andere studenten voorzien van advies en feedback
• Werken in teamverband

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Hoorcolleges: Aantal 2 à 2 uur

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en documenten.

Werkgroepen: Aantal 4 à 2 uur

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en documenten.

Dit vak heeft de status van praktische oefening: aanwezigheid en deelname is verplicht.

Toetsing

De toetsvormen:

 • Presentatie
 • Schrijfopdracht

Inleverprocedures
Inleveren op Blackboard dan wel mailen naar de docent. Instructies volgende gedurende de colleges.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en alle stof die tijdens het hoorcollege en de werkgroepen aan bod is gekomen.

Docent(en)

Drs. J.W.A. Kakebeeke

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Description

This course is about the human side of enterprises. Key to managing people in organizations is the recognition of the value of employees for organizational effectiveness. This course highlights the behavior of people in organizations. Organizational Behavior is the study of how individuals and groups impact the behavior within an organization. In this course, students explore current issues and challenges people face within organizations.
During this course, students will gain an extensive understanding of organizational behavior concepts, theories, and models and will have the chance to use them in addressing organizational issues. The course covers three core domains of Organizational Behavior: (1) individuals in organizations (e.g., personality, motivation), (2) groups and teams (e.g., teamwork, leadership), and (3) organizational analysis (e.g., organizational culture).

Course objectives

Students are expected to acquire a clear understanding of the major Organizational Behavior topics. They will also develop skills that will enable them to apply theories to practical problems in organizations in a critical manner. Upon completion of this course, you should be able to (a) explain how individuals and groups impact the behavior within organizations, (b) critically evaluate organizational practices, and (c) apply theories and concepts to develop strategies for improving individual work performance as well as the performance of teams in organizations. The knowledge and abilities acquired from taking this course should help you enhance your employment experiences and prepare you for management positions.

Timetable

The schedule can be found on the Leiden University SBB website

Detailed table of contents can be found on uSis.

Mode of instruction

Interactive lectures, Q&A, class discussions, experiential exercises, and collaborative learning.

Assessment method

Students will be evaluated according to the following two components:
1. Individual written exam (70%)
2. Individual assignment (30%)

The written exam is a closed-book exam, consisting of multiple choice and open questions. All chapters and articles mentioned as weekly readings are compulsory. The exam will also cover what is discussed in class.

Partial grades can compensate for each other in passing the course, but a minimum of 5.0 for both the written exam and the individual assignment is required. Both assessment components can be retaken.

The standard answers of the exam will be discussed a week later than the grades are published. The exact date and room will be announced at Brightspace.

Registration

Students have to register for courses and exams through uSis.
Exchange students have priority and will be registered for the course first. Any remaining seats will be available for students from Leiden University and other Dutch Universities.

Name of instructor(s)

M.C. Noort MSc

Contact information

M.C. Noort, work address: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, Office B2.26. Contact information: telephone number: 071 527 5386 and email: m.c.noort@law.leidenuniv.nl

Institution/division

Institute: Institute of Tax Law and Economics, department: Business Studies, Secretariat: B2.26, Office hours: Monday-Friday 09.00-17.00 (except wednesday), Telephone number secretariat: 071 527 7851 and email: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

More information

More information about this course, you can find in our studiegids.

Beschrijving

Marketing Management geeft je een introductie in de wereld van marketing van vandaag. Deze draait vooral om het creëren van klantwaarde en het bouwen van langetermijnrelaties met de klant. De focus tijdens deze cursus ligt dan ook op het proces wat organisaties doorlopen tijdens het analyseren, ontwerpen, implementeren en het controleren van marketing programma’s met als doel klanttevredenheid bij haar doelgroep(en) te realiseren en met het hen deze langetermijnrelatie aan te gaan.

Deze cursus leert je de markten van bedrijven te begrijpen o.a. door te kijken naar informatie uit deze markten. Er wordt ingegaan op consumentengedrag en hoe bedrijven hierop het best kunnen inspelen.

Ook wordt er gekeken naar de verschillende instrumenten die organisaties beschikbaar hebben om op de consument in te spelen. Te denken valt aan het in te zetten product of dienst, de wijze van prijszetting, de plaats waar producten/diensten aangeboden worden en de verschillende wijzen van communicatie met de consumenten.

Dit alles zal gedaan worden door te kijken naar de inzet moderne marketingtechnieken en het gebruik van de (online) omgeving waarin deze organisaties zich bevinden.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Kennismaken met de basisbeginselen in de theorie en praktijk van marketing, markten, strategie en recente ontwikkelingen in het vak.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt de rol van marketing in de organisatie toelichten, daarbij een onderscheid makend tussen zowel de strategische als operationele implicaties van de marketingstrategie;

 • U kunt de meest basale termen en concepten van het vakgebied toepassen op verschillende casuïstiek uit de praktijk en hieruit oplossingen formuleren;

 • U kunt de waarde creatie van organisaties ontrafelen en hieruit voortvloeiende waarde creërende strategieën schetsen;

 • U kunt ingenomen standpunten beargumenteren over casuïstiek van de Harvard Case Method aangaande modellen en theorieën over marketing;

 • U kunt de marketingmixinstrumenten benoemen en uiteenzetten die bedrijven tot hun beschikking hebben en hieruit operationele strategieën produceren.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Docent(en): prof. dr. J.I. van der Rest;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van betreffende hoofdstukken en wetenschappelijke artikelen per week.

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Docent(en): prof. dr. J.I. van der Rest;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen en voorbereiden van casus.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (70%), bestaande uit open vragen

 • Caseanalyses in groepsverband (20%)

 • Participatie tijdens de werkgroepen (10%)

Voor het schriftelijke tentamen dient minimaal het cijfer 5.0 te worden behaald. Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel van de deeltoetsen dat herkanst kan worden. De deeltoetsen 'caseanalyses in groepsverband' en 'participatie voor de werkgroepen' kunnen niet worden herkanst. De cijfers van de afgesloten onderdelen tellen bij de herkansing, maar komen daarna te vervallen (deelcijfers blijven dus alleen gedurende het collegejaar geldig).

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Inleverprocedures
Wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Brightspace. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Brightspace kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Brightspace zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Prof.dr. J.I. van der Rest

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Beschrijving

De cursus Negotiation and Mediation is geïnspireerd op het “Program on Negotiation” aan Harvard Law School en maakt je bekend met de algemene beginselen rondom onderhandelen, mediation en omgaan met conflicten. Na afloop van deze cursus heb je de kennis en vaardigheden verkregen die je nodig hebt om effectief en zelfverzekerd te handelen in onderhandelings- en mediationsituaties. Je krijgt inzicht in de veelvoorkomende uitdagingen waarmee werknemers in organisaties te maken krijgen wanneer het gaat om interpersoonlijke communicatie. Deze kennis is doorgaans van groot belang voor eenieder die na zijn studie aan het werk gaat. Zo krijgen veel juristen in hun latere beroepspraktijk te maken met conflictbemiddeling, zowel als het gaat om de ondersteuning van cliënten als op de werkvloer, met collega’s of zelfs je leidinggevenden. De kennis en vaardigheden die je verkrijgt in deze cursus kunnen worden toegepast op een breed scala aan situaties, zoals sollicitatie-interviews, functioneringsgesprekken en werkconflicten. Weten hoe te handelen in dit soort situaties is van essentieel belang, zeker wanneer je een leiderschaps- of managementpositie inneemt. Kennis over onderhandelen en mediation vormt daarom een onontbeerlijk onderdeel van je latere beroepsuitoefening.

De cursus beslaat zeven weken waarin actuele thema’s aan de orde komen rond onderhandelen en mediation, zowel binnen als buiten een organisatiecontext. Eén week bestaat uit een hoorcollege en werkcollege. Tijdens de werkcolleges ligt de nadruk op het verwerven van praktische vaardigheden, onder meer door te oefenen met onderhandelen en mediation. Tijdens de hoorcolleges raak je bekend met de theorie rond onderhandelen en mediation en ga je reflecteren op je ervaringen in de werkcolleges. Door middel van de werkcolleges is de cursus ervaringsgericht en stelt het je in staat om kennis van de principes te integreren met je eigen persoonlijke ervaringen en zo je vaardigheden te ontwikkelen.

Het vak Negotiation and Mediation gaat in essentie over hoe mensen zich tot elkaar verhouden. De cursus legt de nadruk op de aspecten van een effectieve onderhandeling of bemiddeling en leert je om je eigen gedrag, maar ook dat van anderen, in dat soort situaties te analyseren. Op deze manier beoogt de cursus je de mogelijkheid te geven om je talenten, vaardigheden en tekortkomingen als onderhandelaar of mediator te verkennen, over jezelf te leren en in een veilige omgeving te oefenen ter voorbereiding op de beroepspraktijk.

Leerdoelen

Aan het eind van de collegereeks kun je:
1) de basiselementen van onderhandelingen en mediations benoemen;
2) het verschil beschrijven tussen distributief en integratief onderhandelen;
3) mogelijkheden identificeren om waarde te creëren en overeenstemmingen te bereiken die voor beide partijen gunstig zijn;
4) uitleggen wat de invloed is van geslacht, cultuur en andere factoren op onderhandelingen;
5) een analyse en planning voorafgaand aan een onderhandeling maken;
6) stijlen en tactieken vergelijken en beoordelen naar toepasselijkheid voor het oplossen van conflicten dan wel het sluiten van een deal;
7) het gedrag van anderen gedurende onderhandelingen en mediations verklaren en voorspellen.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Namen docenten: dr. N. Strohmaier;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: let goed op Brightspace.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Namen docenten: dr. N. Strohmaier 

 • Vereiste voorbereiding door studenten: let goed op Brightspace!

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (70%)

 • Groepsopdracht (30%)

Voor het tentamen dient minimaal het cijfer 5.0 te worden behaald. De cijfers van de afgesloten onderdelen kunnen worden meegenomen naar de herkansing, maar niet naar het volgend jaar (deelcijfers blijven dus alleen gedurende het collegejaar geldig). Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel van de deeltoetsen dat herkanst kan worden.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Examenstof
Tot de examenstof behoren de verplichte literatuur en hetgeen is behandeld tijdens de hoorcolleges en werkgroepen.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Brightspace. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Brightspace kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Brightspace zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Dr. N. Strohmaier 

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Algemene opmerking: Het vak Onderneming & Recht bevat twee onderdelen: een onderdeel Bedrijfswetenschappen en een onderdeel Ondernemingsrecht.

Beschrijving

Voor iedere jurist is een basaal inzicht in het ondernemingsrecht essentieel.
Ondernemingsvormen zijn actief in alle rechtsgebieden: als rechtssubject in het privaatrecht, als werkgever in het arbeidsrecht, als belastingplichtige in het fiscaal recht enzovoort. In het vak Onderneming en Recht zult u kennismaken met de basisprincipes van het Nederlandse ondernemingsrecht, zowel vanuit ondernemingsrechtelijk als vanuit bedrijfswetenschappelijk perspectief.

Het ontplooien van maatschappelijke of economische activiteiten door private partijen vraagt op verschillende gebieden om regulering. Maatschappelijke of economische activiteiten worden (als het niet om een eenmanszaak gaat) veelal vormgegeven in een privaatrechtelijke rechtsvorm. Die rechtsvormen worden gereguleerd door het ondernemingsrecht. Er zijn verschillende privaatrechtelijke rechtsvormen. Deze kunnen worden verdeeld in de personenvennootschappen en de rechtspersonen. Personenvennootschappen zijn contractuele samenwerkingsvormen. Zij zijn geregeld in Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek en in het Wetboek van Koophandel. Rechtspersonen zijn zelfstandige entiteiten die niet tot stand komen door het aangaan van een overeenkomst maar door een oprichtingshandeling die is gericht op het creëren van de rechtspersoon. De rechtspersonen zijn geregeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

In het vak Onderneming & Recht staan het ondernemingsbegrip en de personenvennootschappen alsmede de in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek geregelde rechtspersonen centraal. De personenvennootschappen zijn de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Bij de rechtspersonen gaat het om de vereniging, met als verbijzonderingen de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap, en ten slotte de stichting. Deze privaatrechtelijke rechtsvormen houden veelal een onderneming in stand. Een onderneming is succesvol als zij waarde creëert. Zij is dan in staat om haar (contractuele en andere) verplichtingen na te komen. Maar ondernemingen kunnen ook in een situatie komen te verkeren dat zij hun schulden niet kunnen betalen. In dat geval doen zich allerlei conflicten voor tussen de betrokkenen bij de onderneming.

Hoewel het begrip onderneming vaak als synoniem wordt gebruikt voor een (bepaalde) rechtsvorm, gaat het juridisch gezien om twee geheel verschillende dingen. In de cursus zal in de eerste drie weken duidelijk worden wat het verschil is tussen het begrip onderneming en de juridische jas, de rechtsvorm, waarin die onderneming wordt gedreven. De rechtsvorm is de personenvennootschap of de rechtspersoon. Aan de orde komen de ontstaansfase van de rechtsvorm, de inbreng (bij personenvennootschappen) en de storting op aandelen (bij naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen).

Tot aan de breakweken wordt vervolgens aandacht besteed aan de ‘onderneming‘ in bedrijfswetenschappelijk perspectief. Een onderneming is in bedrijfswetenschappelijke zin op te vatten als een ‘contractueel knooppunt’ van de bij de onderneming betrokken belanghebbenden die verplichtingen tegenover elkaar hebben. Bij de vormgeving en naleving van deze verplichtingen en bij het oplossen van geschillen spelen conflicterende belangen – zeker in situaties dat een onderneming niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Een jurist moet in staat zijn om een jaarrekening van een onderneming te lezen en te analyseren en hij moet op de hoogte zijn van het elementaire begrippenapparaat om de financiële belangen van de belanghebbenden van de onderneming te kunnen inschatten. De jaarrekening is tevens een voorbeeld van de samenhang tussen het ondernemingsrechtelijke en het bedrijfswetenschappelijke perspectief: de jaarrekening geeft (bedrijfswetenschappelijk) inzicht in de financiële positie van de onderneming, en is (ondernemingsrechtelijk) bij de naamloze en de besloten vennootschap bepalend voor de mogelijkheid winstuitkeringen te doen.

Na de breakweken komen enkele ondernemingsrechtelijke onderwerpen aan de orde, zoals de interne organisatie van de rechtsvorm (rechtspersonen hebben een bestuur en eventueel een raad van commissarissen, en – met uitzondering van de stichting – een algemene vergadering) en de manier waarop zij kan worden vertegenwoordigd.

De cursus wordt afgesloten met hoofdlijnen van het insolventierecht. Daarbij komen financiële en juridische consequenties van een onderneming in financiële moeilijkheden aan de orde. Ook hier hangen het ondernemingsrecht en het bedrijfswetenschappelijke perspectief nauw met elkaar samen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
In het vak Onderneming & Recht maakt u kennis met de verschillende Nederlandse rechtsvormen alsmede met een aantal ‘rechtsvormoverschrijdende’ thema’s die deels ondernemingsrechtelijk van aard zijn en deels een bedrijfswetenschappelijk karakter hebben.

Leerdoelen

Voor het onderdeel Bedrijfswetenschappen:

 • U kunt rechtseconomische en bedrijfswetenschappelijke inzichten hanteren om de financiële positie van een (on)gezonde onderneming af te leiden;

 • U kunt op basis van rechtseconomische en bedrijfswetenschappelijke inzichten de belangen van de verschillende stakeholders van een onderneming onderscheiden;

 • U kunt verschillende waardedimensies onderscheiden en beoordelen onder welke omstandigheden deze relevant zijn;

 • U kunt de hoofdlijnen van het insolventierecht en de daarbij spelende dilemma’s weergeven;

 • U kunt consequenties en effecten van faillissement, herstructurering en/of reorganisatie voor de verschillende stakeholders van de onderneming beoordelen.

Voor het onderdeel Ondernemingsrecht:

 • U bent in staat om het verworven inzicht en de opgedane kennis toe te passen op casusposities, al dan niet met gebruikmaking van een zogenoemd stappenplan. U kunt op basis van dit stappenplan:

  1. de relevante feiten uit een casus juridisch kwalificeren;
  2. (indien niet gegeven) de juridisch relevante rechtsvraag(vragen) formuleren;
  3. de op de casus toepasselijke rechtsregel(s) op basis van wetgeving en/of jurisprudentie selecteren;
  4. de rechtsregel(s) analyseren en de rechtsregels toetsen aan de juridisch relevante feiten;
  5. en vervolgens daaruit een conclusie trekken.
 • U kunt de relevante wettelijke bepalingen in een casuspositie interpreteren en bepalen welk wettelijk regime of welke aan elkaar gerelateerde wettelijke regimes op een privaatrechtelijke rechtsvorm van toepassing zijn. Daarbij kan gedacht worden aan de gelaagde structuur van de regelgeving bij personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap) en bij ‘gewone’ en ‘structuur-’ naamloze en besloten vennootschappen;

 • U kunt de verschillen en overeenkomsten tussen de privaatrechtelijke rechtsvormen aan de hand van een casuspositie of vraag benoemen en verduidelijken. Daarbij kunt u de consequenties voor onder meer de wijze van ontstaan respectievelijk oprichting, vertegenwoordiging en aansprakelijkheid identificeren;

 • U kunt beschrijven hoe de vermogensstructuur van personenvennootschappen en kapitaalvennootschappen is vormgegeven. U kunt aan de hand van een casuspositie illustreren op welke wijze inbreng mogelijk is in een personenvennootschap respectievelijk storting op aandelen in een kapitaalvennootschap. U kunt de wijze van winstuitkering bij een naamloze vennootschap en een besloten vennootschap vergelijken en berekenen.

 • U kunt de rol en bevoegdheden van de betrokken actoren (de vennoten van een personenvennootschap en de aandeelhouders, leden, bestuurders en eventuele commissarissen van een rechtspersoon) aan de hand van een casuspositie vergelijken en relateren. U kunt de wijze van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de personenvennootschap en de rechtspersoon aan de hand van een casus illustreren. U kunt de interne en externe aansprakelijkheid van de betrokken actoren benoemen en de ontwikkelingen van de rechtspraak op het terrein van de aansprakelijkheid (en doorbraak van aansprakelijkheid bij rechtspersonen) uitleggen.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 12

 • Namen docenten: leden van de afdelingen Bedrijfswetenschapen en Ondernemingsrecht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de te behandelen stof. De hoorcolleges worden (in beginsel, dat wil zeggen behoudens technisch falen) opgenomen en op Brightspace geplaatst zodat zij ook als ‘on line’ colleges kunnen worden gevolgd.

Intensieve wrkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 12

 • Namen docenten: leden van de afdelingen Ondernemingsrecht en Bedrijfswetenschappen

 • Inschrijving via uSis vereist voor deelname

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het grondig, schriftelijk voorbereiden van de opdrachten die in de werkboeken zijn opgenomen. Verplicht voorafgaand aan iedere bijeenkomst inleveren van de uitgewerkte opdrachten via Brightspace. De uitgeprinte uitwerking van de opdrachten vormt het toegangsbewijs voor de werkgroep waarvoor men zich heeft ingeschreven. Studenten kunnen per (opeenvolgende) werkgroep beslissen of zij daaraan onder de hiervoor beschreven voorwaarden willen deelnemen.

Casuscolleges

 • Aantal à 2 uur: 12

 • Voorbereiding: in de casuscolleges wordt dezelfde stof behandeld als in de werkgroepen. Studenten die aan een casuscollege deelnemen moeten de daar behandelde opdrachten die in de werkboeken zijn opgenomen grondig voorbereiden, maar hoeven de uitwerking van de opdrachten niet tevoren in te leveren en hoeven geen uitgeprinte uitwerking mee te nemen. De casuscolleges worden (in beginsel, dat wil zeggen behoudens technisch falen) opgenomen en op Brightspace geplaatst zodat zij ook als ‘on line’ colleges kunnen worden gevolgd.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • De onderdelen Bedrijfswetenschappen en Ondernemingsrecht worden schriftelijk getentamineerd. Het eerstekanstentamen bestaat uit een tussentoets, geheel bestaande uit meerkeuzevragen, en een eindtoets, geheel bestaande uit open vragen. In de tussentoets worden de eerste weken van het vak getentamineerd (bestaande uit de eerste 3 weken van het onderdeel Ondernemingsrecht en de eerste 3 weken van het onderdeel Bedrijfswetenschappen). In de eindtoets komen beide onderdelen van het vak in hun geheel aan bod. Het eindcijfer van het tentamen wordt bepaald op basis van beide onderdelen in een verhouding 1/3 (onderdeel Bedrijfswetenschappen) en 2/3 (onderdeel Ondernemingsrecht); deelcijfers worden niet gegeven. De tussentoets maakt 30% uit van eindcijfer van het eerstekanstentamen en de eindtoets 70%.

 • Let op: deelname aan de eindtoets is alleen mogelijk als ook aan de tussentoets is deelgenomen. De tussentoets maakt dus een verplicht onderdeel uit van het eerstekanstentamen.

 • Ook in het tweedekanstentamen wordt het cijfer bepaald op basis van beide onderdelen in een verhouding 1/3 voor het onderdeel Bedrijfswetenschappen, 2/3 voor het onderdeel Ondernemingsrecht; deelcijfers worden niet gegeven.

 • Let op: wanneer het eerstekanstentamen of het tweedekanstentamen wordt afgesloten met een onvoldoende, moeten beide onderdelen van het vak Onderneming & Recht later opnieuw worden afgelegd (omdat geen deelcijfers worden gegeven betekent het met een onvoldoende afsluiten van het eerstekanstentamen of het tweedekanstentamen dus dat beide onderdelen later opnieuw moeten worden afgelegd).

Toetsduur

 • Tentamen onderdelen Ondernemingsrecht en Bedrijfswetenschappen, alleen meerkeuzevragen (tussentoets): 2 uur

 • Nabespreking: 2 uur

 • Tentamen onderdelen Ondernemingsrecht en Bedrijfswetenschappen, alleen open vragen (eindtoets): 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

 • Tentamen onderdelen Ondernemingsrecht en Bedrijfswetenschappen, alleen open vragen (tweedekanstentamen): 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Examenstof
Tot de examenstof behoort de in het werkboek vermelde literatuur, hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges en de responsiecolleges en het overige op Brightspace vermelde of gepubliceerde materiaal.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Brightspace. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Brightspae kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Brightspace zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Leden van de afdelingen Ondernemingsrecht en Bedrijfswetenschappen. Vanuit Bedrijfswetenschappen zijn dat Dr. T.L.M. Verdoes en J.W.A. Kakebeeke.

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Beschrijving

De cursus People and Organizations beoogt je een inleiding te geven in de bedrijfswetenschappelijke aspecten van het omgaan met de menselijke factor in organisaties. Professionele organisaties moeten wedijveren in steeds sterker concurrerende markten. Het succes of falen van deze organisaties hangt in zeer sterke mate af van de expertise en vaardigheden van hun personeel. Daarom is kennis van mensen, en de menselijke factor in organisaties, een onontbeerlijk onderdeel van je latere beroepsuitoefening, zij het als algemeen medewerker, HR-professional of bedrijfsjurist. Na afloop van deze cursus heb je begrip van de algemene beginselen rondom de menselijke factor in organisaties. Je raakt bekend met leiderschaps- en managementtheorieën die inzicht geven in hoe een organisatie te scheppen waar de juiste mensen op de juiste plek komen, blijven, en optimaal presteren. Deze onderwerpen en hun onderlinge samenhang worden besproken aan de hand van invloedrijke modellen op het gebied van Organizational Behavior (OB). We zullen in deze cursus de theoretische modellen aanvullen met huidige ideeën en praktijken rondom het aansturen en ontwikkelen van mensen werkend in de juridische dienstverlening en in professionele organisaties in het algemeen. Je leert analytisch na te denken en te discussiëren over de complexiteit rondom het gebruik van menselijke bronnen in organisaties. Ook leer je te kijken naar menselijke bronnen vanuit een strategisch perspectief, als een manier om een concurrentievoordeel voor organisaties te creëren.

De cursus beslaat zeven weken waarin actuele thema’s aan de orde komen rond de menselijke factor in organisaties. Eén week bestaat uit een hoorcollege en uit een werkgroep. Tijdens de hoorcolleges raak je bekend met de theorie rond people and organizations. Tijdens de werkgroepen ligt de nadruk op het verwerven van praktische vaardigheden, onder meer door het toepassen van en reflecteren op de bestudeerde stof.

Het vak People and Organizations gaat onder meer over de kerngebieden van Human Resource Management (HRM). Hoe selecteer je bijvoorbeeld de juiste persoon voor de juiste positie? Hoe motiveer je en beloon je een medewerker zodat hij/zij optimaal zal presteren? En hoe kun je effectief leiding geven aan medewerkers? Het is hierbij belangrijk om in acht te nemen dat veel werk tegenwoordig in groepen wordt verricht. Hoe heeft groepsdynamiek invloed op het denken en handelen van individuen? Daarnaast gaat de cursus in op de relatie tussen het individu en de werkplek en de gevolgen van deze “fit” voor stress, productiviteit en bevlogenheid. Ook de praktische implicaties van wereldwijde ontwikkeling (bijvoorbeeld globalisering) en de veranderende manier van werken (zoals telewerken) en de invloed van organisatiecultuur komen aan bod.

Leerdoelen

Aan het eind van de collegereeks kun je: 1) de uitdagingen identificeren waar algemene managers en HR-professionals doorgaans mee te maken hebben bij het managen van menselijke bronnen; 2) herkennen en uitleggen hoe het individu en de groep gedrag in organisaties beïnvloeden; 3) attitudes en gedrag van medewerkers verklaren aan de hand van de aspecten van functieontwerp en organisatiecultuur;
4) huidige HRM-praktijken in organisaties kritisch analyseren en beoordelen; 5) vanuit de organisatiekunde en HRM strategieën ontwikkelen voor het verbeteren van individuele werkprestaties alsook de prestaties van teams in organisaties.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Docent(en): M.C. Noort MSc;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: let goed op Brightspace!

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Docent(en): M.C. Noort MSc;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: let goed op Brightspace!

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (70%)

 • Groepsopdracht (30%)

Compensatie van deelcijfers is mogelijk mits er voor het tentamen minimaal een 5.0 is behaald. De cijfers voor de deeltoetsen kunnen worden meegenomen naar de herkansing, maar niet naar het volgend jaar. Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel van de deeltoetsen dat herkanst kan worden.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Examenstof
Tot de examenstof behoren het tekstboek, de selectie van wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Brightspace. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Brightspace kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Brightspace zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

M.C. Noort

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Beschrijving

Uitgangspunt is dat de studenten bij de stagewerkgever zelfstandig werkzaamheden van enige omvang voorbereiden en uitvoeren, gekoppeld aan een specifiek voor de stage te onderzoeken vraag. Deze vraag is in samenspraak met de stagewerkgever opgesteld. De inhoud ligt op het terrein van juridisch ondernemerschap of juridische innovatie. Het uitwerken van deze vraag wordt hier de stageopdracht genoemd.

De werkwijze is academisch, hoewel toegepast. De vraag van de stageonderneming dient uit te monden in een toepasbaar advies. Door de beperkte tijd zal de toepassing zelf niet verplicht tot de stage behoren.

Stagewerkgever dient voorafgaand aan de stage te zijn goedgekeurd door de stagecoördinator en de facultaire begeleider. Alle stageopdrachten worden uitgevoerd bij stagewerkgevers in samenwerking met het Center for Legal Entrepreneurship and Innovation aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Studenten dienen stageplaatsen zelf te zoeken. De faculteit en het Center for Legal Entrepreneurship and Innovation kunnen niet garanderen dat er altijd stageplaatsen beschikbaar zijn. Ook is het aantal plaatsen bij het keuzevak beperkt.

De geldende urennorm van minimaal is 5 × 28 uur = 140 uur in één semester, met als niet-verplichte standaardverdeling van de stage over 7 weken van 20 uur per week, inclusief intake, voortgangsgesprekken en rapportage. De student houdt daar zelf een logboek over bij.

Leerdoelen

Ondernemersvaardigheden:
Anderen kunnen overtuigen; doelgericht handelen; initiatief nemen; verantwoordelijkheidsgevoel tonen; het zien van kansen (te koppelen aan originaliteit), het herkennen van innovatie, het inschatten van risico’s. De eerste vier leerdoelen zijn gebaseerd op Bonnstetter, W.J. (2012), New Research: The skills that make an entrepreneur, Harvard Business Review, December 7, 2012.

Academische vaardigheden:
Bestaand wetenschappelijk onderzoek analyseren op bruikbaarheid voor juridisch ondernemen; het analyseren van modellen en theorieën; het voorbereiden en opzetten van onderzoek; het op wetenschappelijk verantwoorde wijze uitvoeren van een (praktisch) onderzoek (verwijzingen etc.); het verzamelen van data; het verwerken en analyseren van data; het onderzoek mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren.

Rooster

Niet van toepassing.

Onderwijsvorm

De stage is een praktijkstage onder begeleiding van een medewerker van de stagewerkgever en de facultaire begeleider. De werkwijze en begeleiding worden vastgelegd in een stagewerkplan. Daarin staan het doel van de stage, de op te lossen vraag, de leerdoelen, de uit te voeren activiteiten en de afspraken met de stagebegeleiders. Er zijn minimaal drie begeleidingsmomenten met de facultaire begeleider, individueel of in groepsverband. De dagelijkse begeleiding wordt gegeven door de stagebegeleider van de stagewerkgever.

Toetsing

De stage mondt uit in het schrijven van een stageverslag. Het stagevak is academisch van aard. Het stageverslag wordt besproken met de stagebegeleider van de stagewerkgever en met de facultaire begeleider. De facultaire begeleider stelt het cijfer vast op basis van het behalen van de gestelde leerdoelen, het stageverslag en de mate van zelfstandigheid.

Eisen stageverslag:
Omvang rond de 5.000 woorden, exclusief verwijzingen. Inhoud stageverslag:

 • Korte beschrijving van de organisatie waar de stageopdracht is uitgevoerd en de te onderzoeken vraag en de aanleiding van de vraag;

 • Een beschrijving van het verrichte onderzoek (gebruikte methoden) inclusief een overzicht van relevante academische literatuur;

 • Antwoord op de onderzoeksvraag in de vorm van een advies, als aanbeveling of aanpak;

 • Reflectie op eigen ontwikkeling van in de leerdoelen genoemde vaardigheden;

 • Eigen evaluatie van de stage, voortbouwend op het stagewerkplan (waardering, nut en slotsom);

 • Op de voorpagina van het verslag staan de gegevens van de student en naam en contactgegevens van de stagebegeleider van de stagewerkgever.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Blackboard. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Blackboard kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Blackboard zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Dr. P.W. van der Zwan en mr. M.M. Bedaux

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Geadviseerd wordt om eerst de vakken Entrepeneurship and Innovation en Marketing Management te volgen.

Beschrijving

In een turbulente wereld is het van belang dat managers en ondernemers, maar ook professionals, specialisten en juristen, de juiste kennis en competenties hebben om ondernemingen permanent aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het succes van vandaag betekent niet automatisch het succes van morgen. Sociaal-culturele, politieke, technologische en economische trends beïnvloeden voorkeuren van klanten, evenals het gedrag van concurrenten. Een concurrentievoordeel is daarmee altijd tijdelijk, waardoor ondernemingen constant in beweging moeten zijn.

Dit vak behandelt het conceptueel kader van strategisch management en leiderschap. Er wordt ingegaan op de aard van strategie, strategische analyse voorafgaand aan de formulering van strategie, als ook de implicaties van implementatie van strategie. Nadruk ligt op het beter leren begrijpen van het aandachtsgebied strategisch management, de kernconcepten, door middel van praktische oefening ten aanzien internationale cases uit het bedrijfsleven.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak
Kennis maken met de beginselen van de theorie en praktijk van strategisch management en leiderschap. Na deze cursus is de student in staat de externe omgeving van een organisatie te analyseren op basis van strategische management modellen en te begrijpen hoe strategieën ontstaan en zich verder ontwikkelen. De student zal ook in staat zijn strategische problemen te herkennen in een praktische situatie (case), deze te analyseren en tot oplossingen te komen. Dit alles komt tot uiting in een te schrijven caseanalyse in groepsverband. Elke week dienen de studenten cases te bestuderen. Aan het eind van de cursus dient een definitieve versie van de caseanalyse te worden ingeleverd.

Na afronding van het vak kan je:

 • Uitleggen wat strategisch management en het strategisch management proces inhouden, daarbij onderscheid makend tussen verschillende perspectieven op het formuleren van een strategie in de context van analyse en implementatie;

 • De meest basale termen en concepten van het vakgebied toepassen op verschillende casuïstiek uit de praktijk en hieruit oplossingen formuleren;

 • De algemene omgeving en de concurrerende omgeving analyseren en hieruit voortvloeiende strategieën evalueren;

 • De ‘resource-based view of strategy analysis’ toepassen en een relatie leggen met de prestaties van organisaties;

 • ‘Business-level’ en ‘corporate-level’ strategieën benoemen en formuleren;

 • De rol van strategisch leiderschap en corporate governance uiteenzetten bij de implementatie van strategie;

 • Ingenomen standpunten over casuïstiek van de Harvard Case Method beargumenteren aan de hand van basismodellen, -concepten en theorieën over strategisch management.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Docent(en): Ir. F.F. Pigeaud MBA MMC;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van betreffende hoofdstukken en wetenschappelijke artikelen per week.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Docent(en): Ir. F.F. Pigeaud MBA MMC;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen en voorbereiden van een casus en wetenschappelijke artikelen per week

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (70%), bestaande uit open vragen

 • Caseanalyses in groepsverband (20%)

 • Participatie tijdens de werkgroepen (10%).

Voor het tentamen dient minimaal het cijfer 5.0 te worden behaald. Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel van de deeltoetsen dat herkanst kan worden.
De deeltoetsen 'caseanalyses in groepsverband' en 'participatie tijdens de werkgroepen' kunnen niet worden herkanst. De cijfers van de afgesloten onderdelen kunnen worden meegenomen naar de herkansing, maar niet naar het volgende jaar (deelcijfers blijven dus alleen gedurende het collegejaar geldig).

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder 'Inschrijven vakken en tentamens'.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Brightspace. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Brightspace kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Brightspace zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Ir. F.F. Pigeaud

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Beschrijving

Dit vak legt de verbinding tussen de fiscaliteit van ondernemingen, de interne bedrijfseconomische huishouding van ondernemingen, en de externe omgeving van corporate finance waarmee ondernemingen te maken hebben. De interactie van de fiscaliteit met deze twee disciplines staat in dit vak centraal daar ondernemingen en hun directe stakeholders regelmatig beslissingen nemen met verrijkende consequenties voor (potentiële) belastingheffing. Niet voor niets heeft de Belastingdienst een landelijk opererend ‘Business Valuation Team’ die de zakelijkheid van waarderingen toetst, evenals grondslagen behorende bij deze beslissingen. Het is dan ook van belang dat fiscalisten de relatie begrijpen tussen strategische managementbesluiten, aandeelhouderbeslissingen en financiële vraagstukken. Ook dienen zij te begrijpen hoe disputen met de fiscus kunnen ontstaan, bijvoorbeeld over de begrippen waarde in het economisch verkeer (‘at arm’s length’) en economische waarde. In dit vak staan financieel-economische vraagstukken in de context van fiscaliteit dan ook centraal. Gedacht kan hierbij worden het verschil tussen de fiscale verkrijgingsprijs (‘step-up’) in relatie tot een (toekomstige) vervreemdingsprijs bij inbreng van buitenlandse ondernemingen, de economische waardebepaling bij overbrenging van aandelen van box 3 naar box 2 binnen de Wet Inkomstenbelasting in het licht van een (toekomstige) vervreemdingsprijs, en de fiscaal-financiële problematiek van bedrijfsoverdracht en transacties tussen gelieerde partijen of binnen de familiesfeer, inclusief de bepaling van rendementseisen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan waarderingsvraagstukken in het licht van erf- en schenkingsbelasting. Doormiddel van ‘simulatie-games’ zullen studenten in de werkgroepen ook worden uitgedaagd om fiscaal-economische disputen op te lossen en worden gerelateerde financiële analyse- en schrijfvaardigheden geoefend, i.e. het opstellen en toelichten van fiscale berekeningen. Behandelde casus zijn afkomstig uit de fiscale praktijk (‘real-life’) en actueel.

Leerdoelen

Doel van het vak: De academisch gevormde fiscalist zal in de praktijk veelvuldig in aanraking komen met financiële vraagstukken. Het vak Tax Management bereidt kandidaten hierop voor.
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
1. U heeft inzicht in bedrijfseconomische vraagstukken rondom fiscaliteit, in het bijzonder ten aanzien van de verbinding tussen de fiscaliteit, de interne bedrijfseconomische huishouding en de externe omgeving van corporate finance waarmee ondernemingen te maken hebben.
2. U heeft inzicht in het ontstaan van disputen tussen ondernemingen en aandeelhouders en de fiscus.
3. U bent in staat zelfstandig financieel-economische casuïstiek op te lossen en verschillende standpunten in te nemen ten aanzien van fiscale disputen.
4. U bent in staat bij te dragen aan het managen van financiële vraagstukken en conflicten in de context van de fiscaliteit.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal á 2 uur: 5;

 • Namen docenten: dr. M.J.R. Broekema;

 • Voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de in de planning(rooster) opgenomen literatuur of artikelen;

 • Inzet Brightspace: Onder het vak Tax Management vanaf 1 week voor aanvang eerste college.

Werkgroepen

 • Aantal á 2 uur: 5;

 • Namen docenten: dr. M.J.R. Broekema;

 • Voorbereiding studenten: Het maken van de respectievelijke opgaven uit de voorgeschreven literatuur;

 • Inzet Brightspace: Onder het vak Tax Management vanaf 1 week voor aanvang eerste college.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Voordrachten gastdocenten uit het bedrijfsleven.
  Afhankelijk van specifieke onderwerpen tijdens de collegeperiode kunnen hoor/werkcolleges worden aangeboden.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

  Regeling herkansen voldoendes
  Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC of kijk op de studentensite onder ‘Inschrijven vakken en tentamens'.

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur inclusief de actuele vakpublicaties / artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege (ook van gastdocenten) en werkgroep en verder door middel van via Brightspace verstrekte actuele artikelen.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Brightspace. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Brightspace kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Brightspace zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Dr. M.J.R. Broekema

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Description

In the wake of the Corona-crisis, thousands of companies suddenly found themselves in a dire situation. Some of them will eventually survive, others will unfortunately end up in bankruptcy.
What are the critical factors of success in turning a company around and what are the pitfalls? What is the role of each individual stakeholder within this process? What are theoretical foundations of turnaround management and bankruptcy law, and how does it work in practice?
These are only a few of the questions that will be addressed in the challenging course Turnaround Management & Bankruptcy Law (TMBL) which is very topical now.

Learning goals

Course objectives
By the end of this course students will be able to:

 • Demonstrate the ability to read, evaluate and interpret turnaround management theory and company-related information in order to identify and explain the nature of business failure.

 • Formulate a well-organized assessment of a turnaround situation.

 • Apply the necessary scientific principles and practical tools to help solve a complex turnaround situation.

 • Demonstrate the ability to identify complex financial and stakeholder issues in turnaround and bankruptcy situations.

 • Understand the turnaround challenges SME entrepreneurs face in practice.

 • Practice professional behaviour.

Schedule

The timetable of this course can be found in uSis

Method of teaching

Lectures

 • Number of lectures: 7 (online)

 • Names of lecturers: Prof. dr. J.A.A. Adriaanse

 • Lectures are taught in English.

Seminars ("werkgroepen")

 • Number of seminars: 7 (online)

 • includes multiple individual assignments

 • Names of instructors: Prof. dr. J.A.A. Adriaanse

 • Seminars are taught in English.

Assessment

 • The course will result in a final, written exam and an assignment. The exam grade will count for 40% of the final grade. The individual assignments will count for 60%.

 • In order to pass the course, it is required to pass the exam with a minimum grade of 5,5. The grades for the assignments will remain valid for 2 academic years.

Areas to be tested within the exam
All the content of the lectures is part of the examination, together with the compulsory study materials indicated on Brightspace and the course manual.

Regulation retake passed exams
In this course it is possible to retake an exam that has been passed (cf. art. 4.1.8.1 and further of the Course and Examination Regulations), on the condition that this course is included in the compulsory components of the degree program. Students who have passed the exam may retake the final written assessment (test) of the course. Please contact the Student Administration Office (OIC) for more information.

Registration

Students have to register for courses and exams through uSis.
Exchange students have priority and will be registered for the course first. Any remaining seats will be available for students from Leiden University and other Dutch Universities.

Name of instructor(s)

Prof. dr. J.A.A. Adriaanse

Contact information

Prof. dr. J.A.A. Adriaanse, work address: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, Office B2.28, Contact information: telephone number: 071 527 7851 and email: j.a.a.adriaanse@law.leidenuniv.nl

Institution/division

Institute: Institute of Tax Law and Economics, department: Business Studies, Secretariat: B2.26 (Steenschuur 25, Office hours: Monday-Friday 09.00-17.00 (except wednesday), Telephone number secretariat: 071 527 7851 and email: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

More information

More information about this course, you can find in our studiegids.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.