Universiteit Leiden

nl en

Bedrijfswetenschappen

Studie-informatie van alle vakken

In onderstaand overzicht bevindt zich alle informatie per vak, van zowel onze bacheloropleiding als onze masteropleiding, welke door de afdeling Bedrijfswetenschappen wordt verzorgd.

De vakken

Omschrijving

Het vak Bedrijfseconomie geeft je inzicht in de aspecten die van belang van zijn bij het besturen van organisaties, zowel profit als non-profit organisaties. Aandachtsgebieden hierbij zijn onder andere: ondernemingsvormen, financieringsmogelijkheden, soorten van berichtgeving zowel intern als extern.
Kennis van het bedrijfseconomische vakgebied is voor studenten van belang, omdat grote al of niet beursgenoteerde ondernemingen, maar ook ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, goede doelen organisaties en culturele instellingen behoefte hebben aan mensen die een grondige kennis van hun vakgebied koppelen aan financieel-economische deskundigheid en managementvaardigheden.
Het vak Bedrijfseconomie wordt verzorgd door de afdeling Bedrijfswetenschappen van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft de student inzicht in de verschillende vraagstukken waarmee de bedrijfseconomie zich bezighoudt.

Meer specifiek heeft de student inzicht in:

 • De belangrijkste gepubliceerde financiële overzichten van een organisatie, te weten: balans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht en de toelichting daarop om een jaarrapport van een organisatie te kunnen analyseren (externe verslaggeving);
 • De wijze van financiering van een organisatie om te beoordelen of een organisatie optimaal is gefinancierd is (financiering);
 • De noodzakelijke managementinformatie voor de dagelijkse gang van zaken om een organisatie goed te kunnen besturen (interne verslaggeving).

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Totale studielast: 140u
Contacturen: 28u
Zelfstudie: 112u

Toetsing

De toetsvormen:

 • Individuele schriftelijke toetsing midterm (10 ) Schriftelijk tentamen met open vragen (90).
 • Er is een schriftelijk hertentamen met open/essay vragen. 
 • Er vindt compensatie plaats voor de midterm toets. Deze kan niet herkanst worden.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Blackboard. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Blackboard kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Blackboard zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Drs. H.S.J. Bos

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Omschrijving

Fiscaal juristen zullen in hun latere beroepsuitoefening te maken krijgen met allerlei bedrijfseconomische problemen, bijvoorbeeld bij:

 • het staken van een onderneming;
 • het bepalen van de aanslag vennootschapsbelasting/inkomstenbelasting;
 • het in kaart brengen van de fiscale gevolgen van een fusie;
 • het verlenen van fiscaal advies op basis van financiële informatie en het in kaart brengen van de financieel-economische gevolgen van dit advies.

Een fiscalist zal regelmatig worden geconfronteerd met door ondernemingen verstrekte gegevens, veelal zal het hierbij gaan om het financiële jaarverslag. Naast het begrijpen van het boekhoudkundige systeem van een onderneming dient een fiscaal-jurist ook op de hoogte te zijn van de bedrijfseconomische terminologie. Zodoende kan hij zich een beter oordeel vormen over de betekenis van de bedrijfseconomische begrippen. Als deze betekenis aansluit bij de fiscale definitie kan van de bedrijfseconomische gegevens gebruik worden gemaakt. Als de bedrijfseconomische en fiscale interpretatie echter afwijken, zal de fiscaal-jurist de bedrijfseconomische gegevens moeten aanpassen. Aan de orde komen vraagstukken als: hoe komen financiële resultaten in een onderneming tot stand, op welke wijze zijn deze uitkomsten binnen de wet- en regelgeving beïnvloedbaar. Studenten dienen informatie over de financiële positie en resultaten te kunnen interpreteren. Studenten zullen hierbij vooral oog moeten hebben voor de “achtergronden” van het financiële verslag. Welke uitgangspunten (schattingen, stelselkeuzes, wijzen van waarderen) zijn gehanteerd om tot deze financiële informatie te komen? In hoeverre is de informatie hierdoor vertekend, wat zijn de effecten hiervan voor de financiële positie en het resultaat?

Leerdoelen

Het verwerven van inzicht in de financieel-economische facetten van ondernemingen en het leren omgaan met hun externe financiële verslaggeving: de jaarrekening (Titel 9 Boek 2 BW). Hierbij gaat het enerzijds om de totstandkoming van de financiële informatie aan de hand van het doorgronden van het boekhoudkundige proces en anderzijds om de interpretatie van deze informatie en de relatie met de wet- en regelgeving.

 • U kunt aangeven hoe financiële feiten boekhoudkundig worden verwerkt vooral aangaande de goederenstroom, vermogensstructuur, voorzieningen en de belastingen.
 • U kunt de relatie tussen de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht uitleggen en u kunt feiten via het boekhoudproces converteren naar de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht
 • U kunt de kernbegrippen beschrijven uit het boekhouden, de externe informatieverschaffing, evenals voor zover relevant de bedrijfseconomie.
 • U kunt in cases met uiteenlopende data de winst, het vermogen en de kasmutatie berekenen
 • U kunt de verschillende modellen van de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht schetsen en onderscheiden
 • U kunt in cases met uiteenlopende data de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht produceren rekening houdend met de van toepassing zijnde accounting principles en waarderingsgrondslagen.
 • U kunt de structuur in hoofdlijnen van titel 9 BW 2 samenvatten.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Hoorcolleges: Aantal à 2 uur: 7

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het doornemen van de opgegeven literatuur, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Werkgroepen: Aantal à 2 uur: 7

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het maken van de opgaven uit het werkboek, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Blackboard. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Blackboard kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Blackboard zet de docent informatie over het betreffende vak.

Doncent(en)

Drs. H.S.J. Bos

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Omschrijving

Het financiële inzicht dat dit vak de notariële student wil bijbrengen is vooral gericht op situaties waar de (kandidaat-) notaris in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgt. De (kandidaat-) notaris wordt vooral bij het begin en het eind van een onderneming met jaarrekeningen geconfronteerd. Te denken valt aan een ondernemer die zijn onderneming wil inbrengen in een BV of aan een ondernemer die zijn onderneming (geleidelijk) wil overdragen aan opvolgers in de familiesfeer of de onderneming wil verkopen aan derden. Ook bij het overlijden van een ondernemer of (groot) aandeelhouder in een BV moet de notaris de jaarrekening kunnen lezen en begrijpen om tot een verdeling te komen van de nalatenschap.
In het algemeen zal de notaris veel contacten onderhouden met accountants en fiscalisten en ook daarbij is het kunnen lezen en begrijpen van financiële informatie belangrijk. Bovendien is de notaris zelf ondernemer en beheert hij uit hoofde van zijn ambt aanzienlijke bedragen aan gelden van cliënten. De notaris moet daarom een deugdelijke administratie voeren van zijn kantoor en van de beheerde gelden van cliënten. Het is dan ook van groot belang dat een notaris zijn eigen administratie en jaarrekening kan doorgronden.

Leerdoelen

Het doel van Bedrijfseconomie voor Notariëlen is het verwerven van inzicht in de financiële gegevens van ondernemingen.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft elementaire kennis van de kernbegrippen van de bedrijfseconomie die voor een notarieel jurist van belang zijn;
 • U heeft elementaire kennis van het jaarrekeningenrecht en kunt die toepassen bij het opstellen en analyseren van een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht;
 • U heeft kennis van de waardebepaling van een onderneming in het kader van bedrijfsopvolging: u kunt de intrinsieke waarde berekenen en weet wanneer latente belastingen daarbij een rol spelen en u kunt een eenvoudige berekening maken van de discounted cash flow aan de hand van een in het vraagstuk gegeven vrije kasstroom en disconteringsvoet;
 • U heeft aan de hand van opgaven en casus geoefend in het leren omgaan met financiële informatie met betrekking tot oprichting en inbreng van vennootschappen, uittreden, verkoop en bedrijfsopvolging en (boedel)verdeling;
 • U heeft kennis van de financiële beroepsregels voor het notariaat en kunt deze toepassen bij het maken van berekeningen in verband met de bewaringspositie en de liquiditeitspositie.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Hoorcolleges: Aantal à 2 uur: 7

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het doornemen van de opgegeven literatuur, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Werkgroepen: Aantal à 2 uur: 7

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het maken van de opgaven uit het werkboek, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Toetsing

Schriftelijk tentamen, open vragen. In afwijking hiervan kan in geval van een klein aantal deelnemers besloten worden tot het afnemen van een mondeling tentamen, dit ter beoordeling aan de docent(en). Indien van toepassing wordt u hierover uiterlijk 10 dagen voor het tentamen verwittigd.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Blackboard. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Blackboard kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Blackboard zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Dr. T.L.M. Verdoes en Drs. J.S.J. Bos

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Description

Accounting is the process of identifying, measuring and communicating information to permit informed judgments and decisions by users of the information. Accounting mirrors economic reality. Accounting is the lingua franca of the financial world and impacts all aspects of management and financial decision making. Lawyers are faced with matters of business administration and business decision making and will be confronted with concepts of accounting. Business accounting is divided into financial accounting and management accounting.

Financial accounting deals with the annual report, the Statement of Financial Position (balance sheet), the Income Statement (profit and loss account) and the Statement of Cash Flows. Financial accounting refers to information describing the resources, claims, and activities of an economic entity. Financial accounting information is designed primarily to assist investors and creditors including banks in deciding where to invest their scarce investment resources.

Management accounting deals with cost classifications, full costing and the relationship between costs of production, volume of sales and profit. Management accounting involves the development and interpretation of accounting information intended specifically to assist management in managing and controlling the business.

Course objectives
1. Describe the role, function and usefulness of accounting in general
2. Describe the basic concepts of financial accounting and management accounting;
3. Recognise specific financial accounting and management accounting similarities and differences;
4. Apply financial accounting and management accounting cases and methods in simplified descriptions of real world situations;
5. Identify from real world cases the accounting relevant data to draw conclusions;
6. Able to perform and report a financial statement analysis;
7. Demonstrate a critical and independent view when confronted with financial and managerial accounting issues, to reach his or her own conclusions, and present or report the findings.

The following achievement levels apply with regard to the course:
1. A general insight of the main concepts of financial accounting and management accounting involved;
2. A general analytical and practical skill to apply financial accounting and management accounting in practice;
3. Knowledge and experience of financial analysis;
4. Introduction in accounting research.

Mode of instruction

Lectures: Number of (2 hour) lectures: 7

 • Required preparation by students: reading literature

Seminars: Number of (2 hour) seminars: 7

 • Required preparation by students: in the weekly seminars, students will actively engage in presenting their knowledge. They need to prepare and present study problems from the textbook. During two seminars students have to present their findings about an annual report and a scientific article about accounting.

Assessment method

Examination form(s)
a. Multiple-choice tests
b. Presentations in groups consisting of the analysis of an annual report and of an accounting paper
c. Written exam

 • Examination form (for the exam and the retake)
 • Multiple choice tests and presentations: maximum 20 points
 • Written exam: maximum 80 points
 • Total: maximum 100 points
  The multiple choice tests and the presentations cannot be retaken. The points earned on the multiple choice tests and the presentations will remain valid for the retake of the exam.
  If a student has not passed the course by the end of the academic year, partial grades for written exam or multiple choice tests and presentations are no longer valid.

Regulation retake passed exams
In this course it is possible to retake an exam that has been passed (cf. art. 4.1.8.1 and further of the Course and Examination Regulations), on the condition that this course is included in the compulsory components of the degree programme. Students who have passed the exam may retake the final written assessment (test) of the course. Please contact the Student Administration Office (OIC) for more information.

Areas to be tested within the exam
The examination syllabus consists of the required reading (text) for the course, the course information guide and the subjects taught in the lectures, the seminars and all other instructions which are part of the course.

Registration

Students have to register for courses and exams through uSis.
Exchange students have priority and will be registered for the course first. Any remaining seats will be available for students from Leiden University and other Dutch Universities.

Name of instructor(s)

Dr. N.E. Edwards MSc

Contact information

Dr. N.R. Edwards, work address: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, Office B2.29, Contact information: telephone number: 071 527 7851 and email: n.r.edwards@law.leidenuniv.nl

Institution/division

Institute: Institute of Tax Law and Economics, department: Business Studies, Secretariat: B2.26, Office hours: Monday-Friday 09.00-17.00 (except wednesday), Telephone number secretariat: 071 527 7851 and email: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

More information

More information about this course, you can find in our studiegids.

Omschrijving

Het vakgebied “business analytics” speelt een essentiële rol in het bedrijfsleven, mede door de grote hoeveelheid informatie die ter beschikking is gekomen van bedrijven. In de toegenomen concurrentiestrijd op consumentenmarkten is de informatie op basis waarvan organisaties beslissingen nemen steeds belangrijker geworden. Het analyseren van gegevens kan bedrijven voordelen bieden bij het nemen van hun beslissingen, bijvoorbeeld om hun winst te vergroten, of het beter kunnen afstemmen van hun beleid op de behoeften van de klant.

Deze cursus geeft een inleiding op het gebied business analytics vanuit een bedrijfswetenschappelijk perspectief. Naast theorie zal veel aandacht uitgaan naar praktijksituaties waarbij je zelf met analytics en tools aan de slag gaat.
Vragen die daaraan ten grondslag liggen, zijn onder meer “Waarvoor gebruiken bedrijven business analytics? Welke mogelijkheden biedt business analytics? Hoe zien datasets eruit die bedrijven en onderzoekers tot hun beschikking hebben?” De nadruk van dit vak ligt op de verschillende toepassingsgebieden, zoals op het gebied van marketing, sales en finance. We zien toepassingen voorbijkomen waarin met name gegevens van klanten van bedrijven een grote rol spelen. We gaan tijdens de werkcolleges aan de slag met tools – met name op het gebied van visualization – die ingezet kunnen worden. Voorkennis van methoden en technieken is absoluut niet vereist: het vak is een inleiding op het gebied business analytics en de nadruk ligt meer op de bewustwording van de relevantie van business analytics en de praktische toepasbaarheid van de tools die voorbij komen dan op de ins en outs van de tools.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • De student kan uitleggen wat business analytics inhoudt en hoe organisaties daarmee hun voordeel kunnen doen.
 • De student kan uitleggen wat de trends en ontwikkelingen zijn op het gebied van business analytics.
 • De student kan gegevens samenvatten en visualiseren met daarvoor geschikte tools.
 • De student kan de juiste methode selecteren en toepassen voor analytics-vraagstukken op gebieden als sales, finance en marketing.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Hoorcolleges: Aantal à 2 uur: 7

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt nader bekend gemaakt

Werkgroepen: Aantal à 2 uur: 7

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt per week voorgeschreven

Toetsing

De toetsvormen:

 • Schriftelijk tentamen (60%)
 • Opdrachten (40%)

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Blackboard. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Blackboard kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Blackboard zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Dr. P.W. van der Zwan

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Omschrijving

Entrepreneurial of Corporate Finance gaat over het aanwenden en aantrekken van vermogen door een onderneming. Waardecreatie wordt in de theorie van de corporate finance als het centrale doel van een onderneming beschouwd. Dit doel wordt min of meer opgelegd door de financiële omgeving. Kennis van deze omgeving – markten en financiële instituties – van een onderneming verschaft de context. Waarde vindt zijn basis in de toekomstige kasstromen; dit is een andere invulling dan in de accounting. Waardecreatie kent verschillende dimensies die vanuit verschillende invalshoeken – veelal separaat – worden bestudeerd. Twee belangrijke invalshoeken zijn de wijze waarop wordt geïnvesteerd en waarop wordt gefinancierd. Hoe bepaalt het management van een onderneming of een door haar beoogde investering financieel aantrekkelijk? Hoe worden de relevante kasstromen van een investering berekend? Hoe gaat de onderneming om met inschattingen van onzekerheid? Dergelijke vragen komen aan de orde bij de investeringsselectiemethoden. In deze benadering wordt uitgegaan van een gegeven vermogenskostenvoet. In het onderdeel financiering staat de bepaling van deze vermogenskostenvoet centraal. De vraag is welke determinanten hierbij een rol spelen. Uiteindelijk zijn beide te herleiden tot de waarde van de onderneming: de waarde van de toekomstige kasstromen van de investeringen is gelijk aan de waarde van de verschillende vermogenstitels die de onderneming heeft uitstaan. Belangrijke ondersteunende aspecten en concepten bij deze twee pijlers zijn de relatie tussen accounting en finance (speciaal voor de berekening van de kasstromen) en de relatie tussen risico en rendement (voor de berekening van de vermogenskosten).

Leerdoelen

Inzicht verkrijgen in diverse dimensies van waarde en de aspecten die een rol spelen bij de waardering van een onderneming. Het kunnen oplossen van investerings- en financieringsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, met cijfermatige onderbouwingen zonder de achterliggende concepten te veronachtzamen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De onderbouwing van de doelstellingen en financiële beslissingen van een onderneming uit kunnen leggen in het perspectief van financiële markten en instituties.
 • Het verband tussen waarde, kasstromen en rendement kunnen beschrijven en toepassen bij de investeringsanalyse, de waardering van obligaties en aandelen.
 • Het verband tussen waardecreatie, investeringsanalyse en de keuze van de vermogensstructuur kunnen uitleggen en toepassen.
 • De relatie en de verschillen tussen accounting en finance kunnen uitleggen en toepassen.
 • De relatie tussen risico en rendement kunnen uitleggen en toepassen.
 • Separate inzichten van corporate finance kunnen integreren, ook met andere bedrijfswetenschappelijke disciplines.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Hoorcolleges: Aantal à 2 uur: 7

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van betreffende hoofdstukken en wetenschappelijke artikelen per week .

Werkgroepen: Aantal à 2 uur: 7

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen en voorbereiden van casus. Studenten die zich niet hebben voorbereid worden uit de werkgroepen verwijderd.

Toetsing

De toetsvormen:

 • Schriftelijk tentamen (80%)
 • Schrijfopdracht (20%) waardecreatie van ondernemingen waarbij inzichten, aspecten en concepten uit de theorie van de entrepreneurial/corporate finance moeten worden geïntegreerd met strategische en marketing gerelateerde theorieën.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Blackboard. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Blackboard kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Blackboard zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Dr. T.M.L. Verdoes

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Omschrijving

Ondernemerschap speelt een belangrijke rol in de hedendaagse samenleving, bijvoorbeeld vanwege de positieve relatie tussen ondernemerschap en de ontwikkeling en groei van een land. Ondernemers zijn de “agents of change” die ondernemerskansen identificeren en tot actie overgaan. Het aantal ondernemers is de afgelopen jaren in Nederland en andere West-Europese landen toegenomen. Steeds meer mensen zien in dat ondernemerschap loont, bijvoorbeeld op het gebied van een hoge mate van autonomie en een hoge werktevredenheid.

Dit vak staat in het teken van het herkennen van ondernemerskansen en het starten en groeien van een bedrijf. De focus zal liggen op de individuele ondernemer die de juiste mentaliteit heeft en het risico aangaat om een bedrijf op te starten. Er zal ook ruimte zijn voor de rol van innovatie aangezien innovatie en ondernemerschap onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Dit vak is een uitdagende inleiding tot de bedrijfswetenschappen, ondernemerschap en innovatie. Studenten verkrijgen belangrijke academische en praktische inzichten op de gebieden van ondernemerschap en innovatie en de domeinen die daaraan gerelateerd zijn zoals marketing, strategie en financial management. Het vak bestaat uit hoorcolleges, het bediscussiëren van cases tijdens de werkcolleges, en het schrijven en presenteren van een start-up plan.

Leerdoelen

Doel van het vak is u diepgaand kennis te laten maken met ondernemerschap en innovatie in het bijzonder.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Kunnen uitleggen wat entrepreneurship inhoudt.
 • Kunnen identificeren welke vaardigheden, houding en gedrag een succesvolle ondernemer bezit.
 • De rol van marketing HR management, finance en strategie kunnen uitleggen bij het succesvol opstarten van een bedrijf.
 • Het opstellen van een innovatief start-up plan.
 • Het start-up plan op een overtuigende manier kunnen pitchen, gebaseerd op theorieën en modellen van pitching technieken.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Hoorcolleges: Aantal à 2 uur: 7

 • Hoorcolleges zijn Engelstalig.

Werkgroepen: Aantal à 2 uur: 7

 • Werkgroepen zijn Nederlandstalig en Engelstalig.
 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt per week voorgeschreven

Toetsing

De toetsvormen:

 • Tentamen (70%)
 • Ondernemingsplan (20%)
 • Presentatie (10%)

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Blackboard. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Blackboard kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Blackboard zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Dr. N.E. Edwards MSc

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Omschrijving

Bij dit vak worden actuele thema’s op het terrein van entrepreneurship en management behandeld. Het geeft
een oriëntatie op de onderwerpen die in de Bachelor-afstudeerrichting Recht - Entrepreneurship and Management veel uitgebreider aan de orde komen.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heb je inzicht in enkele belangrijke vraagstukken op het terrein van bedrijfswetenschappelijk gegronde strategie. Je zal deze vraagstukken ook zelfstandig kunnen analyseren.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Het kunnen beschrijven van de bedrijfswetenschappelijke aspecten van het managen van een organisatie.
 • Het op bedrijfswetenschappelijke wijze analyseren van het management van een organisatie en hierover gestructureerd en overtuigend schriftelijk rapporteren.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Hoorcolleges: Aantal à 2 uur: 6

 • Vereiste voorbereiding door studenten:
  Bestuderen van betreffende hoofdstukken en wetenschappelijke artikelen per week

Werkgroepen: Aantal à 2 uur: 6

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen en voorbereiden van casus

Toetsing

De toetsvormen:
Het cijfer voor het vak wordt gebaseerd op twee onderdelen:

 • Schriftelijk tentamen bestaande uit zowel kennisvragen als essayvragen (70%).
 • Combinatie van het gemiddelde voor de wekelijkse schrijfopdrachten en participatie tijdens
  de werkgroep (30%).
  NB: Compensatie tussen het cijfer voor het tentamen en het cijfer voor de werkgroep is niet
  mogelijk. Beide onderdelen dienen afzonderlijk voldoende te zijn om voor het vak te kunnen slagen.

Het schriftelijk tentamen kan worden herkanst, mits hiervoor ten minste het cijfer 4 is behaald.
Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor de schrijfopdrachten of deze niet hebben ingeleverd, krijgen de mogelijkheid deze over te doen. Het is dus niet vereist is dat zij minimaal een 4 moeten hebben gehaald.

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Blackboard. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Blackboard kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Blackboard zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Prof.dr.mr. J.A.A. Adriaanse en Drs. J.W.A Kakebeeke

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Omschrijving

Deze honours-cursus is een vuurdoop in de wereld van de advocatuur. Jazeker, houdt u vast: het advocatenkantoor gaat op de schop!
Velen van jullie, ambitieuze juristen, zullen een flitsende carrière ambiëren als toga-dragende ‘pleit-machine’, maar wacht: “Wat en wie laat zo’n kantoor nu eigenlijk draaien en hoe laat men de kassa’s rinkelen?”.
Panden in de Gouden Bocht, dan wel de op de Zuidas. Marmeren entrees en equity partners met Lambo’s op de stoep. De honderd-urige werkweek voor stagiaires . “Gaat het écht zo?”, “Moet, of zal het zo blijven?” en niet geheel onbelangrijk: “Wat wil de klant eigenlijk?”.
Het advocatenkantoor is een complex bedrijf met vele facetten en rompslomp die niet direct evident zijn voor de buitenwacht.
De basis voor dit vak is dan ook het schrijven van een kantoorhandboek. Dit klinkt welllicht als een puur administratief klusje, maar niets is minder waar. Het kantoorhandboek zal geschreven worden voor een fictief kantoor. De locatie, de specialisatie, het budget en nog een aantal andere factoren worden gegeven, de rest is aan de student.
Wij zullen literatuur en modellen aanbieden op het gebied van innovatie en ondernemerschap. De student zal vervolgens casussen uit de praktijk bestuderen en bij échte kantoren kijken wat er zich daadwerkelijk afspeelt.
Aan de hand van het kantoorhandboek zullen studenten leren een realistische en haalbare bedrijfscasus te schrijven. Natuurlijk zal men ten alle tijden uitgedaagd worden de realiteit te tarten door te opteren voor innovatie: “Wie kiest voor ‘the easy way out’ en wie zal de industrie op z’n kop durven gooien?”.
Deze cursus wordt een ware uitdaging. Challenge accepted!

Leerdoelen

Dit vak stelt als doel een introductie tot de literatuur van ondernemerschap en innovatie te bieden. Studenten worden uitgedaagd door algemene concepten en theorieën te implementeren in een specifieke sector.
Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
• Een goed begrip van het functioneren van bedrijven en de rol die innovatie daar in speelt
• Het kunnen meten van bedrijfsresultaat
• Een specifieke casus (bedrijf) kunnen analyseren en een goed gestructureerd advies schrijven
• De meerwaarde van een advies helder en overtuigend kunnen communiceren
• Andere studenten voorzien van advies en feedback
• Werken in teamverband

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Hoorcolleges: Aantal 2 à 2 uur

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en documenten.

Werkgroepen: Aantal 4 à 2 uur

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en documenten.

Dit vak heeft de status van praktische oefening: aanwezigheid en deelname is verplicht.

Toetsing

De toetsvormen:

 • Presentatie
 • Schrijfopdracht

Inleverprocedures
Inleveren op Blackboard dan wel mailen naar de docent. Instructies volgende gedurende de colleges.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en alle stof die tijdens het hoorcollege en de werkgroepen aan bod is gekomen.

Docent(en)

Drs. J.W.A Kakebeeke

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Description

This course is about the human side of enterprises. Key to managing people in organizations is the recognition of the value of employees for organizational effectiveness. This course highlights the behavior of people in organizations. Organizational Behavior is the study of how individuals and groups impact the behavior within an organization. In this course, students explore current issues and challenges people face within organizations. 
During this course, students will gain an extensive understanding of organizational behavior concepts, theories, and models and will have the chance to use them in addressing organizational issues. The course covers three core domains of Organizational Behavior: (1) individuals in organizations (e.g., personality, motivation), (2) groups and teams (e.g., teamwork, leadership), and (3) organizational analysis (e.g., organizational culture).

Course objectives

Students are expected to acquire a clear understanding of the major Organizational Behavior topics. They will also develop skills that will enable them to apply theories to practical problems in organizations in a critical manner. Upon completion of this course, you should be able to (a) explain how individuals and groups impact the behavior within organizations, (b) critically evaluate organizational practices, and (c) apply theories and concepts to develop strategies for improving individual work performance as well as the performance of teams in organizations. The knowledge and abilities acquired from taking this course should help you as future employees enhance your employment experiences.

Mode of instruction

Interactive lectures, Q&A, class discussions, experiential exercises, collaborative learning, and team presentations.

Assessment method

Students will be evaluated according to the following two components:
1. Individual written exam (70%)
2. Individual assignment (30%)

The written exam is a closed-book exam, consisting of multiple choice and open questions. All chapters and articles mentioned as weekly readings are compulsory. The exam will also cover what is discussed in class.

Partial grades can compensate for each other in passing the course, but a minimum of 5.0 for the written exam is required. The written exam is the final test of this course and is the only assessment component that can be retaken.

Registration

Students have to register for courses and exams through uSis.
Exchange students have priority and will be registered for the course first. Any remaining seats will be available for students from Leiden University and other Dutch Universities.

Name of instructor(s)

Dr. X.D. Lub

Contact information

Dr. H. Pluut, work address: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, Office B2.30. Contact information: telephone number: 071 527 5386 and email: h.pluut@law.leidenuniv.nl

Institution/division

Institute: Institute of Tax Law and Economics, department: Business Studies, Secretariat: B2.26, Office hours: Monday-Friday 09.00-17.00 (except wednesday), Telephone number secretariat: 071 527 7851 and email: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

More information

More information about this course, you can find in our studiegids.

Omschrijving

Marketing Management geeft je een introductie in de wereld van marketing. Deze draait tegenwoordig vooral om het creëren van klantwaarde en het bouwen van langetermijnrelaties met de klant.

Deze cursus leert je de markten van bedrijven te begrijpen o.a. door te kijken naar informatie uit deze markten. Er wordt ingegaan op consumentengedrag en hoe bedrijven hierop het best kunnen inspelen.

Ook wordt er gekeken naar de verschillende instrumenten die bedrijven beschikbaar hebben om op de consument in te spelen. Te denken valt aan het in te zetten product of dienst, de wijze van prijszetting, de plaats waar producten/diensten aangeboden worden en de verschillende wijzen van communicatie met de consumenten.

Leerdoelen

Kennismaken met de basisbeginselen in de theorie en praktijk van marketing, markten, strategie en recente ontwikkelingen in het vak.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt de rol van marketing in de organisatie toelichten, daarbij een onderscheid makend tussen zowel de strategische als operationele implicaties van de marketingstrategie;
 • U kunt de meest basale termen en concepten van het vakgebied toepassen op verschillende casuïstiek uit de praktijk en hieruit oplossingen formuleren;
 • U kunt de waarde creatie van organisaties ontrafelen en hieruit voortvloeiende waarde creërende strategieën schetsen;
 • U kunt ingenomen standpunten beargumenteren over casuïstiek van de Harvard Case Method aangaande modellen en theorieën over marketing;
 • U kunt de marketingmixinstrumenten benoemen en uiteenzetten die bedrijven tot hun beschikking hebben en hieruit operationele strategieën produceren.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Hoorcolleges: Aantal à 2 uur: 7

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van betreffende hoofdstukken en wetenschappelijke artikelen per week.

Werkgroepen: Aantal à 2 uur: 7

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen en voorbereiden van casus

Toetsing

De toetsvormen:

 • Schriftelijk tentamen (70%), bestaande uit open vragen
 • Caseanalyses in groepsverband (20%)
 • Participatie tijdens de werkgroepen (10%).

Voor het tentamen dient minimaal het cijfer 5.0 te worden behaald. De met een voldoende afgesloten onderdelen kunnen worden meegenomen naar de herkansing, maar niet naar het volgend jaar.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Blackboard. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Blackboard kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Blackboard zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Prof.dr. J.I. van der Rest

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Omschrijving

De cursus Negotiation and Mediation is geïnspireerd op het “Program on Negotiation” aan Harvard Law School en maakt je bekend met de algemene beginselen rondom onderhandelen, mediëren en omgaan met conflicten. Na afloop van deze cursus heb je de kennis en vaardigheden verkregen die je nodig hebt om effectief en zelfverzekerd te handelen in onderhandelings- en mediatiesituaties. Je krijgt inzicht in de veelvoorkomende uitdagingen waarmee werknemers in organisaties te maken krijgen wanneer het gaat om interpersoonlijke communicatie. Deze kennis is doorgaans van groot belang voor eenieder die na zijn studie aan het werk gaat. Zo krijgen veel juristen in hun latere beroepspraktijk te maken met conflictbemiddeling, zowel als het gaat om de ondersteuning van cliënten, als op de werkvloer, met collega’s of zelfs je leidinggevenden. De kennis en vaardigheden die je verkrijgt in deze cursus kunnen worden toegepast op een breed scala aan situaties, zoals sollicitatie-interviews, functioneringsgesprekken, werken in teams en (strategische) besluitvorming. Weten hoe te handelen in dit soort situaties is van essentieel belang, zeker wanneer je een leiderschaps- of managementpositie inneemt. Kennis over onderhandelen en mediëren vormt daarom een onontbeerlijk onderdeel van je latere beroepsuitoefening als jurist.

De cursus beslaat zeven weken waarin actuele thema’s aan de orde komen rond onderhandelen en mediëren, zowel binnen als buiten een organisatiecontext. Eén week bestaat uit een hoorcollege en werkcollege. Tijdens de werkcolleges ligt de nadruk op het verwerven van praktische vaardigheden, onder meer door te oefenen met onderhandelen en mediëren. Tijdens de hoorcolleges raak je bekend met de theorie rond onderhandelen en mediatie en ga je reflecteren op je ervaringen in de werkcolleges. Door middel van de werkcolleges is de cursus ervaringsgericht en stelt het je in staat om kennis van de principes te integreren met je eigen persoonlijke ervaringen en zo je vaardigheden te ontwikkelen.

Het vak Negotiation and Mediation gaat in essentie over hoe mensen zich tot elkaar verhouden. De cursus legt de nadruk op de aspecten van een effectieve onderhandeling of bemiddeling en leert je om je eigen gedrag, maar ook dat van anderen, in dat soort situaties te analyseren. Op deze manier beoogt de cursus je de mogelijkheid te geven om je talenten, vaardigheden, en tekortkomingen als onderhandelaar of bemiddelaar te verkennen, over jezelf te leren en in een veilige omgeving te oefenen ter voorbereiding op de juridische praktijk.

Leerdoelen

Aan het eind van de collegereeks kun je:
1) de belangrijkste theorieën en stromingen in dit vakgebied begrijpen.
2) begrijpen hoe waarde te creëren en overeenstemmingen te bereiken die voor beide partijen gunstig zijn.
3) meerdere stijlen hanteren voor het oplossen van onproductieve onderhandelingen.
4) het gedrag van anderen gedurende onderhandelingen analyseren en voorspellen.
5) begrijpen wanneer te onderhandelen en wanneer niet.
6) jezelf voorbereiden op mediatiesituaties en de aangeleerde principes gebruiken om effectief conflicten te bemiddelen.
7) meer vertrouwen hebben in je eigen onderhandelings- en mediatievaardigheden.
8) de verkregen vaardigheden (bijv. actief luisteren, herformuleren, conflict ombuigen in samenwerking) inzetten om de ervaring van je dagelijkse interacties te verbeteren, zowel binnen als buiten organisaties.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Hoorcolleges: Aantal à 2 uur: 7

 • Vereiste voorbereiding door studenten: let goed op Blackboard!

Werkgroepen: Aantal à 2 uur: 7

 • Vereiste voorbereiding door studenten: let goed op Blackboard!

Toetsing

De Toetsvormen:
Schriftelijk tentamen (70%) en groepsopdracht (30%).

Voor het tentamen dient minimaal het cijfer 5.0 te worden behaald. De met een voldoende afgesloten onderdelen kunnen worden meegenomen naar de herkansing, maar niet naar het volgend jaar.
Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel van de deeltoetsen dat herkanst kan worden.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoren het werkboek, geselecteerde artikelen en hetgeen is behandeld tijdens de hoorcolleges en werkgroepen.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Blackboard. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Blackboard kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Blackboard zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Drs. N. Strohmaier en Prof.dr.mr. J.A.A Adriaanse

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Algemene opmerking: Het vak Onderneming & Recht bevat twee onderdelen: een onderdeel Bedrijfswetenschappen en een onderdeel Ondernemingsrecht.

Omschrijving

Het ontplooien van maatschappelijke of economische activiteiten door private partijen vraagt op verschillende gebieden om regulering. Maatschappelijke of economische activiteiten worden (als het niet om een eenmanszaak gaat) veelal vormgegeven in een privaatrechtelijke rechtsvorm. Die rechtsvormen worden gereguleerd door het ondernemingsrecht. Er zijn verschillende privaatrechtelijke rechtsvormen. Deze kunnen worden verdeeld in de personenvennootschappen en de rechtspersonen. Personenvennootschappen zijn contractuele samenwerkingsvormen. Zij zijn geregeld in Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek en in het Wetboek van Koophandel. Rechtspersonen zijn zelfstandige entiteiten die niet tot stand komen door het aangaan van een overeenkomst maar door een oprichtingshandeling die is gericht op het creëren van de rechtspersoon. De rechtspersonen zijn geregeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In het vak Onderneming & Recht staan het ondernemingsbegrip en de personenvennootschappen alsmede de in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek geregelde rechtspersonen centraal. De personenvennootschappen zijn de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Bij de rechtspersonen gaat het om de vereniging, met als verbijzonderingen de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap, en ten slotte de stichting. De privaatrechtelijke rechtsvormen houden veelal een onderneming in stand. Een onderneming is succesvol als zij waarde creëert. Zij is dan in staat om haar (contractuele en andere) verplichtingen na te komen. Maar ondernemingen kunnen ook in een situatie komen te verkeren dat zij hun schulden niet kunnen betalen. In dat geval doen zich allerlei conflicten voor tussen de betrokkenen bij de onderneming.

Hoewel het begrip onderneming vaak als synoniem wordt gebruikt voor een (bepaalde) rechtsvorm, gaat het juridisch gezien om twee geheel verschillende dingen. In de cursus zal in de eerste drie weken duidelijk worden wat het verschil is tussen het begrip onderneming en de juridische jas, de rechtsvorm, waarin die onderneming wordt gedreven. De rechtsvorm is de personenvennootschap of de rechtspersoon. Aan de orde komen de ontstaansfase van de rechtsvorm, de inbreng (bij personenvennootschappen) en de storting op aandelen (bij naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen).

Tot aan de breakweken wordt vervolgens aandacht besteed aan de ‘onderneming‘ in rechtseconomisch en bedrijfswetenschappelijk perspectief. Een onderneming is in rechtseconomische zin op te vatten als een ‘contractueel knooppunt’ van de bij de onderneming betrokken belanghebbenden die verplichtingen tegenover elkaar hebben. Bij de vormgeving en naleving van deze verplichtingen en bij het oplossen van geschillen spelen conflicterende belangen – zeker in situaties dat een onderneming niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Een jurist moet in staat zijn om een jaarrekening van een onderneming te lezen en te analyseren en hij moet op de hoogte zijn van het elementaire begrippenapparaat om de financiële belangen van de belanghebbenden van de onderneming te kunnen inschatten.

Na de breakweken komen enkele typisch ondernemingsrechtelijke onderwerpen aan de orde, zoals de interne organisatie van de rechtsvorm (rechtspersonen hebben een bestuur en eventueel een raad van commissarissen, en – met uitzondering van de stichting – een algemene vergadering) en de manier waarop zij kan worden vertegenwoordigd. Verder wordt aandacht besteed aan thema’s als het zogenoemde recht van enquête in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dat rechterlijk ingrijpen in rechtspersonen door maatregelen van reorganisatorische aard mogelijk maakt en de verschillende vormen van fusie en overname.

De cursus wordt afgesloten met enkele hoofdlijnen van het insolventierecht, waarbij financiële en juridische consequenties van een onderneming in financiële moeilijkheden aan de orde komen (wat zijn bijvoorbeeld de consequenties en effecten van financiële reorganisatie, herstructureringen of faillissement).

Leerdoelen

In het vak Onderneming & Recht maakt u kennis met de verschillende Nederlandse rechtsvormen alsmede met een aantal ‘rechtsvormoverschrijdende’ thema’s die deels ondernemingsrechtelijk van aard zijn en deels een bedrijfswetenschappelijk karakter hebben.

Leerdoelen
Voor het onderdeel Bedrijfswetenschappen:

 • U kunt rechtseconomische en bedrijfswetenschappelijke inzichten hanteren om de financiële positie van een (on)gezonde onderneming af te leiden;
 • U kunt op basis van rechtseconomische en bedrijfswetenschappelijke inzichten de belangen van de verschillende stakeholders van een onderneming onderscheiden;
 • U kunt verschillende waardedimensies onderscheiden en beoordelen onder welke omstandigheden deze relevant zijn;
 • U kunt de hoofdlijnen van het insolventierecht en de daarbij spelende dilemma’s weergeven;
 • U kunt consequenties en effecten van faillissement, herstructurering en/of reorganisatie voor de verschillende stakeholders van de onderneming beoordelen.

Voor het onderdeel Ondernemingsrecht:

U bent in staat om het verworven inzicht en de opgedane kennis toe te passen op casusposities, al dan niet met gebruikmaking van een zogenoemd stappenplan. U kunt op basis van dit stappenplan:

 1. de relevante feiten uit een casus juridisch kwalificeren;
 2. (indien niet gegeven) de juridisch relevante rechtsvraag(vragen) formuleren;
 3. de op de casus toepasselijke rechtsregel(s) op basis van wetgeving en/of jurisprudentie selecteren;
 4. de rechtsregel(s) analyseren en de rechtsregels toetsen aan de juridisch relevante feiten;
 5. en vervolgens daaruit een conclusie trekken.
 • U kunt de relevante wettelijke bepalingen in een casuspositie interpreteren en bepalen welk wettelijk regime of welke aan elkaar gerelateerde wettelijke regimes op een privaatrechtelijke rechtsvorm van toepassing zijn. Daarbij kan gedacht worden aan de gelaagde structuur van de regelgeving bij personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap) en bij ‘gewone’ en ‘structuur-’ naamloze en besloten vennootschappen;
 • U kunt de verschillen en overeenkomsten tussen de privaatrechtelijke rechtsvormen aan de hand van een casuspositie of vraag benoemen en verduidelijken. Daarbij kunt u de consequenties voor onder meer de wijze van ontstaan respectievelijk oprichting, vertegenwoordiging en aansprakelijkheid identificeren;
 • U kunt beschrijven hoe de vermogensstructuur van personenvennootschappen en kapitaalvennootschappen is vormgegeven. U kunt aan de hand van een casuspositie illustreren op welke wijze inbreng mogelijk is in een personenvennootschap respectievelijk storting op aandelen in een kapitaalvennootschap. U kunt de wijze van winstuitkering bij een naamloze vennootschap en een besloten vennootschap vergelijken en berekenen.
 • U kunt de rol en bevoegdheden van de betrokken actoren (de vennoten van een personenvennootschap en de aandeelhouders, leden, bestuurders en eventuele commissarissen van een rechtspersoon) aan de hand van een casuspositie vergelijken en relateren. U kunt de wijze van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de personenvennootschap en de rechtspersoon aan de hand van een casus illustreren. U kunt de interne en externe aansprakelijkheid van de betrokken actoren benoemen en de ontwikkelingen van de rechtspraak op het terrein van de aansprakelijkheid (en doorbraak van aansprakelijkheid bij rechtspersonen) uitleggen.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Hoorcolleges: Aantal à 2 uur: 12

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de te behandelen stof. De hoorcolleges worden (in beginsel, dat wil zeggen behoudens technisch falen) opgenomen en op Blackboard geplaatst zodat zij ook als ‘on line’ colleges kunnen worden gevolgd.

Werkgroepen: Aantal à 2 uur: 12

 • Inschrijving via uSis vereist voor deelname
 • Vereiste voorbereiding door studenten: het grondig, schriftelijk voorbereiden van de opdrachten die in de werkboeken zijn opgenomen. Verplicht voorafgaand aan iedere bijeenkomst inleveren van de uitgewerkte opdrachten via Blackboard. De uitgeprinte uitwerking van de opdrachten vormt het toegangsbewijs voor de werkgroep waarvoor men zich heeft ingeschreven. Studenten kunnen per (opeenvolgende) werkgroep beslissen of zij daaraan onder de hiervoor beschreven voorwaarden willen deelnemen.

Casuscolleges: Aantal à 2 uur: 12

 • Voorbereiding: in de casuscolleges wordt dezelfde stof behandeld als in de werkgroepen. Studenten die aan een casuscollege deelnemen moeten de daar behandelde opdrachten die in de werkboeken zijn opgenomen grondig voorbereiden, maar hoeven de uitwerking van de opdrachten niet tevoren in te leveren en hoeven geen uitgeprinte uitwerking mee te nemen. De responsiecolleges worden (in beginsel, dat wil zeggen behoudens technisch falen) opgenomen en op Blackboard geplaatst zodat zij ook als ‘on line’ colleges kunnen worden gevolgd.

Opmerking over het deeltijdonderwijs
Het deeltijdonderwijs wordt gedurende 12 bijeenkomsten met een lengte van 3 uren aangeboden in de vorm van een combinatie van hoorcollege en werkgroep/casuscollege. De deelnemers moeten de daar behandelde opdrachten die in de werkboeken zijn opgenomen grondig voorbereiden, maar hoeven de uitwerking van de opdrachten niet van tevoren in te leveren en hoeven geen uitgeprinte uitwerking mee te nemen. Deze onderwijsvorm is alleen toegankelijk voor studenten met een inschrijving als deeltijdstudent.

Toetsing

De toetsvormen:

 • De onderdelen Bedrijfswetenschappen en Ondernemingsrecht worden schriftelijk getentamineerd.. Het eerstekanstentamen bestaat uit een tussentoets, geheel bestaande uit meerkeuzevragen, en een eindtoets, geheel bestaand uit open vragen. In de tussentoets worden de eerste weken van het vak getentamineerd (bestaande uit de eerste 3 weken van het onderdeel Ondernemingsrecht en de eerste 3 weken van het onderdeel Bedrijfswetenschappen). In de eindtoets komen beide onderdelen van het vak in hun geheel aan bod. Het eindcijfer van het tentamen wordt bepaald op basis van beide onderdelen in een verhouding 1/3 (onderdeel Bedrijfswetenschappen) en 2/3 (onderdeel Ondernemingsrecht); deelcijfers worden niet gegeven. Let op: deelname aan de eindtoets is alleen mogelijk als ook aan de tussentoets is deelgenomen. De tussentoets maakt dus een verplicht onderdeel uit van het eerstekanstentamen. De tussentoets kan niet apart worden herkanst. De tussentoets maakt 30% uit van het eindcijfer van het eerstekanstentamen en de eindtoets 70%. Ook in het tweedekanstentamen wordt het cijfer bepaald op basis van beide onderdelen in een verhouding 1/3 voor het onderdeel Bedrijfswetenschappen, 2/3 voor het onderdeel Ondernemingsrecht; deelcijfers worden niet gegeven.
 • Let op: wanneer het eerstekanstentamen of het tweedekanstentamen wordt afgesloten met een onvoldoende, moeten beide onderdelen van het vak Onderneming & Recht later opnieuw worden afgelegd (omdat geen deelcijfers worden gegeven betekent het met een onvoldoende afsluiten van het eerstekanstentamen of het tweedekanstentamen dus dat beide onderdelen later opnieuw moeten worden afgelegd).

Toetsduur

 • Tentamen onderdelen Ondernemingsrecht en Bedrijfswetenschappen, alleen meerkeuzevragen (tussentoets): 2 uur
 • Nabespreking: 2 uur
 • Tentamen onderdelen Ondernemingsrecht en Bedrijfswetenschappen, alleen open vragen (eindtoets): 3 uur
 • Nabespreking: 2 uur
 • Tentamen onderdelen Ondernemingsrecht en Bedrijfswetenschappen, alleen open vragen (tweedekanstentamen): 3 uur
 • Nabespreking: 2 uur

Examenstof
Tot de examenstof behoort de in het werkboek vermelde literatuur, hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges en de responsiecolleges en het overige op Blackboard vermelde of gepubliceerde materiaal.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Blackboard. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Blackboard kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Blackboard zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Leden van de afdelingen Ondernemingsrecht en Bedrijfswetenschappen. Vanuit Bedrijfswetenschappen zijn dat Dr. T.L.M. Verdoes en Drs. H.S.J. Bos.

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Omschrijving

De cursus People and Organizations beoogt je een inleiding te geven in de bedrijfswetenschappelijke aspecten van het omgaan met de menselijke factor in organisaties. Professionele organisaties moeten wedijveren in steeds sterker concurrerende markten. Het succes of falen van deze organisaties hangt in zeer sterke mate af van de expertise en vaardigheden van hun personeel. Daarom is kennis van mensen, en de menselijke factor in organisaties, een onontbeerlijk onderdeel van je latere beroepsuitoefening, zij het als algemeen medewerker, HR professional of juridisch-organisatorisch dienstverlener. Na afloop van deze cursus heb je begrip van de algemene beginselen rondom de menselijke factor in organisaties. Je raakt bekend met leiderschaps- en managementtheorieën die inzicht geven in hoe een organisatie te scheppen waar de juiste mensen op de juiste plek komen, blijven, en optimaal presteren. Deze onderwerpen en hun onderlinge samenhang worden besproken aan de hand van invloedrijke modellen op het gebied van Organizational Behavior (OB). We zullen in deze cursus de theoretische modellen aanvullen met huidige ideeën en praktijken rondom het aansturen en ontwikkelen van mensen werkend in de juridische dienstverlening en in professionele organisaties in het algemeen. Je zult leren analytisch na te denken en te discussiëren over de complexiteit rondom het gebruik van menselijke bronnen in organisaties. Ook leer je te kijken naar menselijke bronnen vanuit een strategisch perspectief, als een manier om een concurrentievoordeel voor organisaties te creëren.

De cursus beslaat zeven weken waarin actuele thema’s aan de orde komen rond de menselijke factor in organisaties. Eén week bestaat uit een hoorcollege en uit een werkgroep. Tijdens de hoorcolleges raak je bekend met de theorie rond people and organizations. Tijdens de werkgroepen ligt de nadruk op het verwerven van praktische vaardigheden, onder meer door het toepassen van en reflecteren op de bestudeerde stof.

Het vak People and Organizations gaat onder meer over de kerngebieden van Human Resource Management (HRM). Hoe selecteer je bijvoorbeeld de juiste persoon voor de juiste positie? Hoe motiveer je en beloon je een medewerker zodat hij/zij optimaal zal presteren? En hoe kun je effectief leiding geven aan medewerkers? Het is hierbij belangrijk om in acht te nemen dat veel werk tegenwoordig in groepen wordt verricht. Hoe heeft groepsdynamiek invloed op het denken en handelen van individuen? Daarnaast gaat de cursus in op de relatie tussen het individu en de werkplek en de gevolgen van deze “fit” voor stress, productiviteit en bevlogenheid. Ook de praktische implicaties van wereldwijde ontwikkeling (bijv. globalisering) en de veranderende manier van werken (bijv. telewerken) en de invloed van organisatiecultuur komen aan bod.

Leerdoelen

Aan het eind van de collegereeks kun je:
1) de doelstellingen van organisatiekunde en HRM aangeven.
2) de belangrijkste theorieën en stromingen in dit vakgebied begrijpen.
3) herkennen en uitleggen hoe het individu en de groep gedrag in organisaties beïnvloeden.
4) de aspecten van functieontwerp en organisatiecultuur beschrijven en begrijpen in welke mate deze invloed hebben op menselijk gedrag.
5) de uitdagingen begrijpen waar algemene managers en HR professionals doorgaans mee te maken hebben bij het managen van menselijke bronnen.
6) kritisch evalueren en analyseren van huidige HRM-praktijken in organisaties en sterke en zwakke punten herkennen.
7) vanuit de organisatiekunde en HRM strategieën aanbevelen voor het verbeteren van individuele werkprestaties als ook de prestaties van teams in organisaties.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Hoorcolleges: Aantal à 2 uur: 7

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Let goed op Blackboard!

Werkgroepen: Aantal à 2 uur: 7

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Let goed op Blackboard!

Toetsing

De toetsvormen

 • Schriftelijk tentamen (70%)
 • Groepsopdracht (30%)

Compensatie van deelcijfers is mogelijk mits er voor het tentamen minimaal een 5.0 is behaald. De met een voldoende afgesloten onderdelen kunnen worden meegenomen naar de herkansing, maar niet naar het volgend jaar.Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel van de deeltoetsen dat herkanst kan worden.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoren de verplichte literatuur, de selectie van wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen..

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Blackboard. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Blackboard kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Blackboard zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Dr. David.W. Brannon

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Omschrijving

Uitgangspunt is dat de studenten bij de stagewerkgever zelfstandig werkzaamheden van enige omvang voorbereiden en uitvoeren, gekoppeld aan een specifiek voor de stage te onderzoeken vraag. Deze vraag is in samenspraak met de stagewerkgever opgesteld. De inhoud ligt op het terrein van juridisch ondernemen of juridische innovatie. Het uitwerken van deze vraag wordt hier de stageopdracht genoemd.

De werkwijze is academisch, hoewel toegepast. De vraag van de stageonderneming dient uit te monden in een innovatief toepasbaar advies, of door de student toegepast innovatief advies. Door de beperkte tijd zal de toepassing zelf niet verplicht tot de stage behoren.

Stagewerkgever dient voorafgaand aan de stage te zijn goedgekeurd door de stagecoördinator en de facultaire begeleider. Alle stageopdrachten worden uitgevoerd bij stagewerkgevers in samenwerking met het Center for Entrepreneurship and Innovation aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In uitzonderingsgevallen kan een stageopdracht worden uitgevoerd bij het Center for Entrepreneurship and Innovation.

Studenten dienen stageplaatsen zelf te zoeken. De stagecoördinator en facultaire begeleider kunnen eventueel daarbij assisteren. De faculteit en het Center for Entrepreneurship and Innovation kunnen niet garanderen dat er altijd stageplaatsen beschikbaar zijn. Ook het aantal plaatsen bij het keuzevak is beperkt.

Het Center for Entrepreneurship and Innovation aan de faculteit biedt ook de mogelijkheid om het opstarten van een eigen juridische onderneming als stage in te vullen. In principe gebeurt dat in teamverband. Het Center for Entrepreneurship and Innovation is dan de stagewerkgever (van een onbezoldigde stage).

De geldende urennorm van minimaal is 5 × 28 uur = 140 uur in één semester, met als niet-verplichte standaardverdeling van de stage over 7 weken van 20 uur per week, inclusief intake, voortgangsgesprekken en rapportage. De student houdt daar zelf een logboek over bij.

Leerdoelen

Ondernemersvaardigheden:
Anderen kunnen overtuigen; doelgericht handelen; initiatief nemen; verantwoordelijkheidsgevoel tonen; het zien van kansen (te koppelen aan originaliteit), het herkennen van innovatie, het inschatten van risico’s. De eerste vier leerdoelen zijn gebaseerd op Bonnstetter, W.J., New Research: The Skills that make an entrepreneur, Harvard Business Review, December 7, 2012, https://hbr.org/2012/12/new-research-the-skills-that-m

Academische vaardigheden:
Bestaand wetenschappelijk onderzoek analyseren op bruikbaarheid voor juridisch ondernemen; het analyseren van modellen en theorieën; het voorbereiden en opzetten van onderzoek; het op wetenschappelijk verantwoorde wijze uitvoeren van een (praktisch) onderzoek (verwijzingen etc.); het verzamelen van data; het verwerken en analyseren van data; het onderzoek mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren.

Naast de hierboven genoemde leerdoelen zal de student de volgende eigen vaardigheden en competenties moeten evalueren: Het kunnen werken in teams, internationale en interculturele competenties en digitale vaardigheden.

Onderwijsvorm

De stage is een praktijkstage onder begeleiding van een medewerker van de stagewerkgever en de facultaire begeleider. De werkwijze en begeleiding wordt vastgelegd in een stagewerkplan. Daarin staan het doel van de stage, de op te lossen vraag, de leerdoelen, de uit te voeren activiteiten en de afspraken met de stagebegeleiders. Er zijn minimaal drie begeleidingsmomenten met de facultaire begeleider, individueel of in groepsverband. De dagelijkse begeleiding wordt gegeven door de stagebegeleider van de stagewerkgever.

Toetsing

De toetsvormen:

De stage mondt uit in het schrijven van een stageverslag. Het stageverslag wordt besproken met de stagebegeleider van de stagewerkgever en met de facultaire begeleider. De facultaire begeleider stelt het cijfer vast op basis van het behalen van de gestelde leerdoelen, het stageverslag en de mate van zelfstandigheid.

Eisen stageverslag:
Omvang tussen 2.000 en 3.000 woorden, exclusief verwijzingen. Inhoud stageverslag:

 • Korte beschrijving van de organisatie waar de stageopdracht is uitgevoerd en de op te lossen vraag en de aanleiding van de vraag (inleiding);
 • Een beschrijving van het verrichte onderzoek en SMART geformuleerd antwoord op de hoofdvraag in de vorm van een advies, als aanbeveling of aanpak (middenstuk);
 • Reflectie op eigen ontwikkeling van in de leerdoelen genoemde vaardigheden;
 • Eigen evaluatie van de stage, voortbouwend op het stagewerkplan (waardering, nut en slotsom);
 • Op de voorpagina van het verslag staan de gegevens van de student en naam en contactgegevens van de stagebegeleider van de stagewerkgever.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Blackboard. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Blackboard kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Blackboard zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Dr. P.W. van der Zwan en mr. M.M. Bedaux

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Geadviseerd wordt om eerst de vakken Entrepeneurship and Innovation en Marketing Management te volgen.

Omschrijving

In een turbulente wereld is het van belang dat managers en ondernemers, maar ook professionals, specialisten en juristen, de juiste kennis en competenties hebben om ondernemingen permanent aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het succes van vandaag betekent niet automatisch het succes van morgen. Sociaal-culturele, politieke, technologische en economische trends beïnvloeden voorkeuren van klanten, evenals het gedrag van concurrenten. Een concurrentievoordeel is daarmee altijd tijdelijk, waardoor ondernemingen constant in beweging moeten zijn.

Dit vak behandelt het conceptueel kader van strategisch management en leiderschap. Er wordt ingegaan op de aard van strategie, strategische analyse voorafgaand aan de formulering van strategie, als ook de implicaties van implementatie van strategie. Nadruk ligt op het beter leren begrijpen van het aandachtsgebied strategisch management, de kernconcepten, door middel van praktische oefening ten aanzien internationale cases uit het bedrijfsleven.

Leerdoelen

Kennis maken met de beginselen van de theorie en praktijk van strategisch management en leiderschap. Na deze cursus is de student in staat de externe omgeving van een organisatie te analyseren op basis van strategische management modellen en te begrijpen hoe strategieën ontstaan en zich verder ontwikkelen. De student zal ook in staat zijn strategische problemen te herkennen in een praktische situatie (case), deze te analyseren en tot oplossingen te komen. Dit alles komt tot uiting in een te schrijven caseanalyse in groepsverband. Elke week dienen de studenten cases te bestuderen. Aan het eind van de cursus dient een definitieve versie van de caseanalyse te worden ingeleverd.

Na afronding van het vak kan je:

 • uitleggen wat strategisch management en het strategisch management proces inhouden, daarbij onderscheid makend tussen verschillende perspectieven op het formuleren van een strategie in de context van analyse en implementatie;
 • toepassen van de meest basale termen en concepten van het vakgebied op verschillende casuïstiek uit de praktijk en hieruit oplossingen formuleren;
 • analyseren van de algemene omgeving en de concurrerende omgeving en hieruit voortvloeiende strategieën evalueren;
 • de ‘resource-based view of strategy analysis’ toepassen en een relatie kunnen leggen met de prestaties van organisaties;
 • ‘business-level’ en ‘corporate-level’ strategieën benoemen en formuleren;
 • de rol van strategisch leiderschap en corporate governance uiteenzetten bij de implementatie van strategie;
 • beargumenteren van ingenomen standpunten over casuïstiek van de Harvard Case Method aan de hand van basismodellen, -concepten en theorieën over strategisch management.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Hoorcolleges: Aantal à 2 uur: 7

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van betreffende hoofdstukken en wetenschappelijke artikelen per week.

Werkgroepen: Aantal à 2 uur: 7

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen en voorbereiden van een casus en wetenschappelijke artikelen per week

Toetsing

De toetsvormen
Schriftelijk tentamen (70%), bestaande uit open vragen, caseanalyses in groepsverband (20%), participatie tijdens de werkgroepen (10%).

Voor het tentamen dient minimaal het cijfer 5.0 te worden behaald. De met een voldoende afgesloten onderdelen kunnen worden meegenomen naar de herkansing, maar niet naar het volgend jaar.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Blackboard. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Blackboard kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Blackboard zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Prof.dr.mr. J.A.A Adriaanse

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Omschrijving

Bij het vak Tax Management wordt ingegaan op de herleiding van de fiscale jaarrekening vanuit de vennootschappelijke jaarrekening, waarbij aandacht wordt besteed aan de soorten verschillen tussen beide jaarrekeningen en de gevolgen hiervan voor de vennootschappelijke jaarrekening. Aandacht wordt besteed aan de fiscale positie en het tax controle framework, waarbij begrippen als acute en latente belastingen , verliesverrekening en fiscale risico’s worden behandeld. Ook het onderscheid tussen de balans- en de resultaatbenadering als uitgangspunt voor de berekening van latente belastingen wordt besproken. Verder krijgen actuele onderwerpen zoals Horizontaal toezicht, Samenval en De Verkorte Winstaangifte een plaats binnen het vak. Ook wordt de invloed van de toepassing van IFRS op de vennootschappelijke en de fiscale winstbepaling besproken.

Leerdoelen

De academisch gevormde fiscalist zal in de praktijk veelvuldig in aanraking komen met de bedrijfseconomische en juridische comptabele aspecten van de vennootschappelijke en de fiscale jaarrekening, de aangifte vennootschapsbelasting en de daarmee samenhangende onderwerpen. Het vak Tax Management bereidt kandidaten hierop voor.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Leerdoelen inhoud:

 1. U heeft inzicht in de herleiding van de fiscale jaarrekening vanuit de vennootschappelijke jaarrekening en bent in staat de daarbij voorkomende soorten verschillen met hun gevolgen voor de jaarrekening te duiden.
 2. U heeft inzicht in de bepaling van de fiscale positie van de onderneming in de vorm van een extra-comptabele, vermogensbepalende balans.
 3. U heeft inzicht in de verrekening van fiscale verliezen.
 4. U heeft inzicht in de problematiek omtrent de opzet van een tax control framework met de vastlegging van de bijbehorende fiscale risico’s.

Leerdoelen vaardigheden:
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 1. U bent in staat om de verwerking van winstbelasting in de jaarrekening te beoordelen vanuit een algemeen (fiscaal) juridisch en bedrijfseconomisch oogpunt.
 2. U bent in staat met de verworven kennis actuele fiscale onderwerpen, voor zover van invloed op de vennootschappelijke en fiscale jaarrekening, te duiden.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Hoorcolleges: Aantal á 2 uur: 5

 • Voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de in de planning( rooster) opgenomen literatuur of artikelen.
 • Inzet Blackboard: Onder het vak Tax Management vanaf 1 week voor aanvang eerste college.

Werkgroepen: Aantal á 2 uur: 5.

 • Voorbereiding studenten: Het maken van de respectievelijke opgaven uit de voorgeschreven literatuur.
 • Inzet Blackboard: Onder het vak Tax Management vanaf 1 week voor aanvang eerste college.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Voordrachten gastdocenten van de overheid en/of uit het bedrijfsleven.
  Afhankelijk van specifieke onderwerpen tijdens de collegeperiode kunnen hoor/werkcolleges worden aangeboden.

Toetsing

De toetsvormen

 • Schriftelijke tentamen

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur inclusief de actuele vakpublicaties / artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege (ook van gastdocenten) en werkgroep en verder door middel van blackboardverstrekte actuele artikelen.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak en de werkgroepen in. In Usis, maar ook in Blackboard. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). Sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. Inschrijven in uSis en Blackboard kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd en in Blackboard zet de docent informatie over het betreffende vak.

Docent(en)

Dr. T.L.M. VerdoesDrs. H.S.J. Bos en Mr. M. Rabenort (gastdocent).

Contact

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de docent. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Telefoonnummer: 071-5277851 of per mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Inloopspreekuur

Heb jij vragen over onze afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid Entrepreneurship & Management e/o onze minor Bedrijfswetenschappen, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur!

Onze docent Dr. P.W. van der Zwan is elke donderdag van 11.00-12.00 uur in kamer B2.30 bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit vak, raadpleeg de studiegids.

Description

In the wake of the global economic crisis of the past few years there is an increased attention for companies in financial distress in society. Large listed corporations undoubtedly capture the limelight and of course attract the imagination of media, but several thousand small and medium enterprises (SME’s) also find themselves in financial distress every year. In most cases there was the opportunity to pre-emptively intervene through what is called turnaround management. However, in current day practice an already insolvent company will most likely enter into formal bankruptcy proceedings and in a worst case scenario be liquidated. So why does one particular rescue attempt succeed while others fail miserably? What are the critical factors of success in turning a company around and where are the pitfalls? How can early warning mechanisms be used to prevent organizational decline in the first place? What is the role of each individual stakeholder within this process? What is the theoretical foundation of bankruptcy law and how does it work in practice? These are only a few of the questions that will be addressed in the challenging and exciting course Turnaround Management & Bankruptcy Law (TMBL).

In this course the problematic nature of companies in financial distress as in current day bankruptcy practice will be discussed through a multidisciplinary approach where both business economic and legal aspects of financial distress and bankruptcy are placed in the limelight. Through case studies derived from both theory as international practice a better insight into financial distress will be gained.
Stakeholders are confronted with all kinds of problems when attempting to rescue companies in financial distress and keeping it going concern. The problematic nature of the survival of companies in financial distress is located within the field of Insolvency Law & Business Studies.

Course objectives

By the end of this course students will be able to:

 • Demonstrate the ability to read, evaluate and interpret company-related information in order to identify and explain the nature of business failure.
 • Formulate a well-organized assessment of a turnaround plan supported by evidence.
 • Apply the necessary scientific principles and practical tools to help solve a complex turnaround situation.
 • Demonstrate the ability to identify and help solve complex lending-issues in turnaround situations.
 • Communicate effectively with stakeholders in turnaround or bankruptcy situations.
 • Explain the legal concept of insolvency, the scope and types of insolvency proceedings.
 • Apply legal principles and tools to solving complex bankruptcy-related issues.
 • Practice professional behaviour necessary to solve time-pressured high-stake turnaround situations, i.e. to be a self-reliant, problem-solving team-player.

Mode of instruction

This course offers 7 lectures ('hoorcolleges') of 2 hours each and 7 seminars ('werkgroepen') of 2 hours each. All the content of the lectures is part of the examination, students are therefore strongly recommended to be well prepared in advance of each session.
During the lectures and seminars discussions will be based upon the weekly defined subjects. Students should bring cases to class, either in print or in digital form. Case material will be actively used during the seminars. We strongly urge students to bring either their laptop or tablet to the seminars. Language during class is English unless otherwise decided depending on the background of students and (guest) lecturers.

Assessment method

The course will result in a final, written exam and an assignment. The exam grade will count for 60% of the final grade. The assignment will count for 40%.

In order to pass the course, it is required to pass the exam with a minimum grade of 5,5 as well as pass the assignment with a minimum grade of 5,5. If students have failed either the assignment/exam or both, resits are available. The grade for the assignment will remain valid for 2 academic years. Course staff may decide to let students take an oral re-exam. Students who have registered for the re-exam will be informed.

All the content of the lectures is part of the examination, together with the compulsory study materials indicated on Blackboard and the course manual.

Regulation retake passed exams
In this course it is possible to retake an exam that has been passed (cf. art. 4.1.8.1 and further of the Course and Examination Regulations), on the condition that this course is included in the compulsory components of the degree programme. Students who have passed the exam may retake the final written assessment (test) of the course. Please contact the Student Administration Office (OIC) for more information.

Registration

Students have to register for courses and exams through uSis.
Exchange students have priority and will be registered for the course first. Any remaining seats will be available for students from Leiden University and other Dutch Universities.

Name of instructor(s)

Prof. dr. J.A.A. Adriaanse and Prof. Mr. R.D. Vriesendorp

Contact information

Prof. dr. J.A.A. Adriaanse, work address: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, Office B2.28, Contact information: telephone number: 071 527 7851 and email: j.a.a.adriaanse@law.leidenuniv.nl

Institution/division

Institute: Institute of Tax Law and Economics, department: Business Studies, Secretariat: B2.26 (Steenschuur 25, Office hours: Monday-Friday 09.00-17.00 (except wednesday), Telephone number secretariat: 071 527 7851 and email: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

More information

More information about this course, you can find in our studiegids.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.