Universiteit Leiden

nl en

Encyclopedie en filosofie van het recht (LL.M.)

Over de opleiding

Encyclopedie en filosofie van het recht is een afstudeerrichting van de master Rechtsgeleerdheid aan de gerenommeerde Rechtenfaculteit van Universiteit Leiden. Deze unieke studie richt zich op de filosofische vragen en ideeën die ten grondslag liggen aan het recht, in de brede zin van het woord.

Waarom Leiden volgens prof. Kinneging en docent Molier?

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Rechtvaardigheid en macht

Ben je een filosofisch geïnteresseerd jurist, dan is deze afstudeerrichting een uitstekende aanvulling op en verdieping van de studie van het positieve recht (d.w.z. van het geldende recht zoals dat tot uiting komt in wetten, verdragen en jurisprudentie). Het recht is immers een ordenend beginsel van de samenleving en is daarmee een uitdrukking van de heersende principes. Dat betekent dat het één van de meest tastbare vormen is waarin filosofische ideeën over rechtvaardigheid en macht tot uiting komen. Andersom worden deze filosofische theorieën en opvattingen ook gevoed en gevormd door het recht.

Een goed jurist

Met de master Encyclopedie en filosofie van het recht word je een beter jurist. Immers, een goed jurist heeft niet alleen kennis van het recht, maar kan deze ook plaatsen in het bredere kader van theorieën, beginselen, waarden en idealen die aan het rechtsstelsel ten grondslag liggen. Je vergroot je inzicht in het recht, en ook je vaardigheid in het vinden van creatieve en analytisch verantwoorde oplossingen voor praktisch-juridische problemen.

Waarom deze studie?

Deze uitdagende master is uniek binnen en buiten Nederland en biedt onderwijs van hoogleraren die een actieve bijdrage leveren aan actuele vraagstukken. Je verdiept en verbreedt je juridische kennis en hebt daarmee een toegevoegde waarde ten opzichte van andere juristen op de arbeidsmarkt. 

De afstudeerrichtingen van de master Rechtsgeleerdheid zijn dusdanig samengesteld dat je aan de eisen van het Civiel Effect zou kunnen voldoen na afronding van de master. Dit is mede afhankelijk van je behaalde bachelordiploma. Als je aan de vereisten van het Civiel Effect voldoet kun je toegang verkrijgen tot de zogeheten juridische togaberoepen, zoals de advocatuur en de rechterlijke macht.

 

Masterprogramma

Wil je precies weten hoe het masterprogramma Encyclopedie en filosofie van het recht is opgebouwd en welke colleges je volgt?

Bekijk dan het studieprogramma studiegids Encyclopedie en filosofie van het recht.

Semester 1

In het vak Grondwet in perspectief wordt de Nederlandse Grondwet in rechtsfilosofisch perspectief geplaatst. Het vak vormt daarmee een eerste introductie in de rechtsfilosofie – van reflectie op het positieve recht – op masterniveau. Daarbij wordt uitdrukkelijk het recht de iure constituendo bestudeerd, hoe het zou moeten zijn. Het gaat om het ontwikkelen van onderbouwde normatieve stellingnamen over het positieve recht, in dit geval de Grondwet. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor de interactie tussen verschillende rechtsgebieden.

De cursus biedt een systematische reflectie op de activiteiten van de wetenschappelijke jurist. Onderwerp van onderzoek is de eigen aard van de rechtswetenschap ten opzichte van de andere wetenschappen. In het licht van deze vraagstelling zal diep worden ingegaan op de grondslagen van wetenschappelijke kennis, criteria van wetenschappelijkheid, de wetenschappelijkheid van de rechtsgeleerdheid, interpretatie in het algemeen en juridische interpretatie in het bijzonder, op het vraagstuk van zekerheid en relativisme van (juridische) kennis en op de verhouding tussen recht en moraal, tussen regels en beginselen en tussen systeem en gebruikers.

In het vak Rechtstheorie en het internationaal Publiekrecht gaat het om de rechtsfilosofische grondslagen van het internationaal publiekrecht. Daarbij staat het begrip staatsoevereiniteit centraal, meer in het bijzonder is de vraag of zich een voorwaardelijk soevereiniteitsbegip ontwikkelt. Bij de beantwoording hiervan staan de volgende onderwerpen centraal: humanitaire interventie, (anticiperende) zelfverdediging tegen non-statelijke actoren, interventie in falende staten, alsmede de rechtsfilosofische fundering van de universaliteit van mensenrechten. 

Volgens de strafrechtsgeleerde D. Simons kan het strafrecht worden onderscheiden in strafrecht in objectieve en in subjectieve zin. Het eerste betreft het geheel van verboden en geboden dat bij overtreding ervan een straf of maatregel oplevert. Het strafrecht in subjectieve zin betreft het recht tot straffen. Het moderne strafrecht kenmerkt zich door een intrinsiek debat omtrent de legitimiteit van het strafrecht en de strafmacht. In dit vak reflecteert u over de grondslagen van het strafrecht in subjectieve zin. Daarbij zullen verschillende opvattingen van rechtsfilosofen als Beccaria, Hegel, Hobbes, Rousseau en Kant over het strafrecht en de macht tot straffen worden behandeld.

Het vak rechtstheorie en publiekrecht heeft tot doel u inzicht te geven in de centrale begrippen van het publieke recht, hun filosofische grondslagen en hun feitelijk functioneren in de politieke praktijk. Men kan daarbij denken aan begrippen als rechtsstaat, scheiding der machten, checks and balances, grondrechten, democratie etc. U bestudeert de juridische verhouding tussen wetgever en rechter, wetgever en executieve, executieve en rechter en overheid en burger. Die juridische verhoudingen confronteert u met de normatieve staatkundige theorieën, die eraan ten grondslag liggen en met de politieke realiteit.

Semester 2

In veel moderne rechtstheoretische benaderingen van de grondslagen van het privaatrecht wordt uitgegaan van de staat en het politieke perspectief, waarin de distributieve rechtvaardigheid voorop staat. Dit komt bij uitstek naar voren in de utilistische traditie waarvan John Stuart Mill een belangrijke vertegenwoordiger is. 

De cursus behandelt de onderliggende idealen, de kennistheoretische en normatieve uitgangspunten die het denken over recht en rechtvaardigheid beheersen. Kennis hiervan maakt het mogelijk zelfstandig kritisch te reflecteren op theoretische vraagstukken aangaande het wezen van het recht. Voor de rechtsvinding zijn deze inzichten eveneens van praktische betekenis.

Het vak Ethiek valt uiteen in theoretische ethiek en praktische ethiek. Hier staat de praktische ethiek centraal. Met name staat centraal de “ethiek van mensenrechten”, meer in het bijzonder de ethiek van uitingsvrijheid.

In de masteropleiding heb je te maken met verschillende onderwijsvormen:

  • Hoorcolleges en werkgroepen, waarin gedreven docenten de leerstof presenteren en die verbinden met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
  • Scriptie. Voor je scriptie voer je zelfstandig een onderzoek uit en verwoord je dit in een wetenschappelijk betoog.

Een tentamen is de afsluiting van een vak. In de master bestaat de tentaminering uit tentamens, het geven van presentaties en/of het schrijven van papers en essays.

Studiebegeleiding

De master is persoonlijk en in kleine groepen, doorgaans rond de 30 studenten. Bij de start van je studie is er een openingsbijeenkomst waarbij te kennismaakt met zowel je collega masterstudenten als je docenten van de opleiding. Tijdens je hele master heb je nauw contact met je docenten waardoor er veel begeleiding is. De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

De masterscriptie is het sluitstuk van de opleiding. Je doet in hoge mate individueel, zelfstandig, wetenschappelijk onderzoek naar een juridisch onderwerp. Je dient te laten zien dat je – onder begeleiding – in staat bent een juridisch vraagstuk of probleem te herkennen, hierover een vraag- of probleemstelling te formuleren en beargumenteerd tot een beantwoording en/of oplossing te komen met behulp van zelf gevonden regelgeving, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur. Kennis, theorie, inzicht en vaardigheden moeten methodologisch worden toegepast en mede via een kritische oordeelsvorming beargumenteerd tot uitdrukking worden gebracht in een helder wetenschappelijk betoog van 10.000 à 15.000 woorden (inclusief noten en exclusief literatuurlijst).

Tijdens een stage werk je voor een aaneengesloten periode bij een organisatie, bijvoorbeeld een ministerie of internationaal bedrijf. Een goede manier om te ontdekken hoe het werk je bevalt.

Een stage is echter niet bij iedere specialisatie een verplicht onderdeel. Het bureau Studenten Loopbaan Service van de Universiteit Leiden en de facultaire loopbaancoach helpen je graag om een geschikte stageplek te vinden. Ook hebben docenten een groot netwerk waar regelmatig stageplaatsen beschikbaar komen. Kijk voor sollicitatietips en een actueel overzicht in Nederland en het buitenland op: Studenten Loopbaan Service Op de facultaire website vind je een overzicht van het aanbod aan stageplaatsen, bijbanen en vacatures dat bij ons binnenkomt.

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Last but not least, je leert internationaal te denken. Hiervoor ga je al  tijdens je bachelor plannen maken.

Op een buitenlandse universiteit kun je vakken volgen die in Leiden niet worden gegeven. Of je kunt je verdiepen in onderwerpen waar in Leiden minder aandacht voor is. De rechtenfaculteit werkt samen met vele gerenommeerde universiteiten in Europa, zoals Oxford, Parijs, Siena, Oslo, Granada en Zürich. Maar ook wereldwijd heeft de opleiding goede contacten. Zo kun je bijvoorbeeld studeren in China aan de Shanghai International Studies University.

Voor meer informatie: Bureau Internationaal Onderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.