Universiteit Leiden

nl en

Encyclopedie en filosofie van het recht (LL.M.)

Over de opleiding

Encyclopedie en filosofie van het recht is een afstudeerrichting van de master Rechtsgeleerdheid aan de gerenommeerde Rechtenfaculteit van Universiteit Leiden. Deze unieke studie richt zich op de filosofische vragen en ideeën die ten grondslag liggen aan het recht, in de brede zin van het woord.

Waarom Leiden volgens prof. Kinneging en docent Molier?

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Rechtvaardigheid en macht

Ben je een filosofisch geïnteresseerd jurist, dan is deze afstudeerrichting een uitstekende aanvulling op en verdieping van de studie van het positieve recht (d.w.z. van het geldende recht zoals dat tot uiting komt in wetten, verdragen en jurisprudentie). Het recht is immers een ordenend beginsel van de samenleving en is daarmee een uitdrukking van de heersende principes. Dat betekent dat het één van de meest tastbare vormen is waarin filosofische ideeën over rechtvaardigheid en macht tot uiting komen. Andersom worden deze filosofische theorieën en opvattingen ook gevoed en gevormd door het recht.

Een goed jurist

Met de master Encyclopedie en filosofie van het recht word je een completer jurist. Immers, een goed jurist heeft niet alleen kennis van het recht, maar kan deze ook plaatsen in het bredere kader van theorieën, beginselen, waarden en idealen die aan het rechtsstelsel ten grondslag liggen. Je vergroot je inzicht in het recht, en ook je vaardigheid in het vinden van creatieve en analytisch verantwoorde oplossingen voor praktisch-juridische problemen. Rechtsfilosofische en rechtstheoretische theorieën worden telkens in het licht van de maatschappelijke actualiteit besproken.

Waarom deze studie?

Deze uitdagende master is uniek binnen en buiten Nederland en biedt onderwijs van hoogleraren die een actieve bijdrage leveren aan actuele vraagstukken. Je verdiept en verbreedt je juridische kennis en hebt een toegevoegde waarde ten opzichte van andere juristen op de arbeidsmarkt doordat je in staat bent met behulp van een (rechts)filosofische reflectie de juridische waan van de dag te overstijgen. 

De afstudeerrichtingen van de master Rechtsgeleerdheid zijn dusdanig samengesteld dat je aan de eisen van het Civiel Effect zou kunnen voldoen na afronding van de master. Dit is mede afhankelijk van je behaalde bachelordiploma. Als je aan de vereisten van het Civiel Effect voldoet kun je toegang verkrijgen tot de zogeheten juridische togaberoepen, zoals de advocatuur en de rechterlijke macht.

 

Masterprogramma

Wil je precies weten hoe het masterprogramma Encyclopedie en filosofie van het recht is opgebouwd en welke colleges je volgt?

Bekijk dan het studieprogramma studiegids Encyclopedie en filosofie van het recht.

Semester 1

In het vak Grondwet in perspectief wordt de Nederlandse Grondwet in rechtsfilosofisch perspectief geplaatst. Het vak vormt daarmee een eerste introductie in de rechtsfilosofie – van reflectie op het positieve recht – op masterniveau. Daarbij wordt uitdrukkelijk het recht de iure constituendo bestudeerd, hoe het zou moeten zijn. Het gaat om het ontwikkelen van onderbouwde normatieve stellingnamen over het positieve recht, in dit geval de Grondwet. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor de interactie tussen verschillende rechtsgebieden.

Deze cursus biedt een systematische reflectie op de activiteiten van de wetenschappelijke jurist in de 21ste eeuw. De wetenschappelijke methodologieën bij onderzoek en waarheidsvinding staan hier centraal. Daarbij kunnen we denken aan het rationalisme, empirisme en kritisch rationalisme, deductie en inductie. Tevens zullen we aandacht besteden aan de vraag wat rechtswetenschappelijke kennis wetenschappelijk maakt en of en hoe de rol van de rechtswetenschappen verandert in tijden van grote technologische vooruitgang. Enerzijds zullen studenten vertrouwd worden gemaakt met de basiskennis van de wetenschappelijke methodologieën en anderzijds zal de eigen aard van de rechtswetenschap ten opzichte van de andere wetenschappen aan de orde komen. In het licht van deze vraagstelling zal diep worden ingegaan op de grondslagen van wetenschappelijke kennis, criteria van de wetenschappelijkheid van de rechtsgeleerdheid, interpretatie in het algemeen en juridische interpretatie in het bijzonder, op het vraagstuk van zekerheid en relativisme van (juridische) kennis en op de verhouding tussen recht en moraal, tussen regels en beginselen en tussen systeem en gebruikers. Hierbij is aandacht voor de toenemende rol van computercode (algoritmes, artificiële intelligentie) en dataficatie in het recht en wat dit betekent voor de rol van de rechtswetenschappen.

Het vak Rechtstheorie en het Internationaal Publiekrecht biedt een rechtsfilosofische reflectie op het internationaal publiekrecht. Vertrekkend vanuit het voor het internationaal recht fundamentele concept van staatsoevereiniteit worden actuele rechts- en politiek-filosofische vraagstukken binnen het Internationaal Publiekrecht besproken. De focus ligt daarbij op Internationaal Publiekrecht in de context van discussies over globalisering en (supranationale) democratie.

In het vak ‘Rechtstheorie van het strafrecht’ reflecteren we met behulp van de filosofie van Hannah Ahrendt op de grondslagen van het moderne strafrecht. Aan de hand van Eichmann in Jerusalem gaan we het in de eerste plaats hebben over het rechtssubject (de verdachte) dat door het strafrecht wordt verondersteld en vervolgens de functie van de strafrechtelijke procedure waar de verdachte aan wordt onderworpen. Daarna zal aandacht worden besteed aan de context waarin strafvordering plaatsvindt: de democratische rechtsstaat. Er zal een week worden besteed aan het strafrechtelijk bewijsrecht, interpretatie van de rechtsregels, de kwalificatie van de feiten en de uiteindelijke beslissing. In de vijfde en laatste week komt het internationale strafrecht aan de orde.

Het vak rechtstheorie en het publiekrecht heeft tot doel u inzicht te geven in de centrale begrippen van het publiekecht, hun filosofische grondslagen en hun feitelijk functioneren in de politieke praktijk. In dat kader wordt aandacht besteed aan een aantal cruciale discussies uit de democratie- en staatstheorie: de grondslagen van de moderne staat, het wezen van de democratie, de verdediging van de democratie, de verhouding tussen rechtsstaat en democratie en de bijzondere positie die mensenrechten hierbij innemen. In het bijzonder staat hierbij de democratietheorie van Claude Lefort centraal waarin democratie niet alleen als een regeringsvorm, maar ook als een samenlevingsvorm wordt beschouwd. In dit verband wordt ook aandacht besteed aan de totalitaire verleiding waaraan elke democratie blootstaat in de vorm van het totalitarisme. Het totalitarisme als samenlevingsvorm wordt nader uitgediept aan de hand van de theorieën van Claude Lefort en Hannah Arendt. In dit licht zal ook aandacht worden besteed aan het populisme en aan de vraag hoe de democratie moet omgaan met diegenen die haar openheid en onbepaaldheid bedreigen (weerbare democratietheorie).

Semester 2

In veel moderne rechtstheoretische benaderingen van de grondslagen van het privaatrecht wordt min of meer als vanzelfsprekend uitgegaan van het statelijke en politieke perspectief, waarin de distributieve rechtvaardigheid voorop staat. Dit komt bij uitstek naar voren in de utilistische traditie waarvan John Stuart Mill een belangrijke vertegenwoordiger is. De traditionele, deugdenethische benadering echter, die op Aristoteles teruggaat en tot aan de late Scholastiek gangbaar was, bezit daarentegen als uitgangspunt de directe sociale, morele verhoudingen tussen mensen, en bouwt van daaruit, op basis van zowel distributieve als commutatieve gerechtigheid (als ook de billijkheid), de normatieve infrastructuur van samenleving en staat op. Een middenweg tussen de deugdenethische en utilistische benaderingen vinden we in het denken van Immanuel Kant die op basis van een deontologische ethiek een moderne rechtsfilosofie opbouwt die recht probeert te doen aan de traditie. In deze cursus zullen wij deze verschillende benaderingen bespreken en uitdiepen. Ook komen de fundamentele materieelrechtelijke begrippen en beginselen van eigendom, contract en aansprakelijkheid aan de orde.

In dit vak krijgen de studenten een overzicht van de belangrijkste rechtsfilosofische benaderingen van de Oudheid tot op heden. Dit overzicht wordt verworven door lezing van de primaire bronnen —de Grote Werken— en niet door de bestudering van secundaire literatuur. De ervaring leert dat de bestudering van secundaire literatuur niet tot werkelijk begrip leidt. Het enige wat tot echt inzicht leidt is het zelf lezen van de primaire bronnen. Dat is weliswaar moeilijker, maar het is zeker de moeite waard! Uiteraard kan in tien weken maar een beperkt aantal werken worden gelezen. Welke dat zijn varieert ieder jaar enigszins. Men moet denken aan de werken van Plato, Aristoteles, Augustinus, Thomas van Aquino, Luther, Calvijn, Machiavelli, Grotius, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Blackstone, Hegel, Tocqueville, Marx, Dicey, Heidegger, Scheler, Kelsen, Hart, Dworkin, etc.

Dit vak biedt een korte inleiding tot de contemporaine wijsgerige ethiek. Daartoe verkent het de mogelijkheden én de beperkingen van het traditionele denken. In de inleiding staan drie cruciale werken centraal: Augustinus’ Belijdenissen (403), Kierkegaards Vrees en beven (1843) en Heideggers Zijn en tijd (1927). Deze werken, dat van de vroegchristelijke kerkvader, dat van de eigenzinnige Deense theoloog en dat van de beroemde niet-gelovige fenomenoloog en existentialist, zijn zeer verschillend, maar stellen ook enkele overeenkomstige fundamenteel-wijsgerige vragen aan de orde. Dat zijn vragen die voor de ethiek (hoe te leven en handelen?) én voor het recht van cruciale en beslissende betekenis zijn. Bovenal is dat de vraag naar het zelf: kan een mens zichzelf eigenlijk wel kennen? Kan hij wel eigenlijk zichzelf zijn: is er zoiets als een waarachtige en gewetensvolle bestaanswijze voor een mens, óf is misschien alles om het even en is hij geheel vrij daarin?

In de masteropleiding heb je te maken met verschillende onderwijsvormen:

  • Hoorcolleges en werkgroepen, waarin gedreven docenten de leerstof presenteren en die verbinden met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
  • Scriptie. Voor je scriptie voer je zelfstandig een onderzoek uit en verwoord je dit in een wetenschappelijk betoog.

Een tentamen is de afsluiting van een vak. In de master bestaat de tentaminering uit tentamens, het geven van presentaties en/of het schrijven van papers en essays.

Studiebegeleiding

De master is persoonlijk en in kleine groepen, doorgaans rond de 30 tot 45 studenten. Bij de start van je studie is er een openingsbijeenkomst waarbij te kennismaakt met zowel je collega masterstudenten als je docenten van de opleiding. Tijdens je hele master heb je nauw contact met je docenten waardoor er veel begeleiding is. De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

De masterscriptie is het sluitstuk van de opleiding. Je doet in hoge mate individueel, zelfstandig, wetenschappelijk onderzoek naar een juridisch onderwerp vanuit een (rechts)filosofische invalshoek. Je dient te laten zien dat je – onder begeleiding – in staat bent een juridisch vraagstuk of probleem te herkennen, hierover een vraag- of probleemstelling te formuleren en beargumenteerd tot een beantwoording en/of oplossing te komen met behulp van zelf gevonden regelgeving, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur. Kennis, theorie, inzicht en vaardigheden moeten methodologisch worden toegepast en mede via een kritische oordeelsvorming beargumenteerd tot uitdrukking worden gebracht in een helder wetenschappelijk betoog van 10.000 à 15.000 woorden (inclusief noten en exclusief literatuurlijst).

Tijdens een stage werk je voor een aaneengesloten periode bij een organisatie, bijvoorbeeld bij de overheid of internationaal bedrijf. Een goede manier om te ontdekken waar je interesses liggen en wat je kwaliteiten zijn. 

De Career Services van de Universiteit Leiden en de facultaire loopbaancoach helpen je graag om een geschikte stageplek te vinden. Ook hebben docenten een groot netwerk waar regelmatig stageplaatsen beschikbaar komen. Deze worden gepubliceerd op de online leeromgeving. 
Een stage is echter geen verplicht onderdeel van de opleiding.

Kijk op de website van Leiden Universiteit Career Zone voor solliciatietips en vacatures.

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Last but not least, je leert internationaal te denken. Hiervoor ga je al  tijdens je bachelor plannen maken.

Op een buitenlandse universiteit kun je vakken volgen die in Leiden niet worden gegeven. Of je kunt je verdiepen in onderwerpen waar in Leiden minder aandacht voor is. De rechtenfaculteit werkt samen met vele gerenommeerde universiteiten in Europa, zoals Oxford, Parijs, Siena, Oslo, Granada en Zürich. Maar ook wereldwijd heeft de opleiding goede contacten. Zo kun je bijvoorbeeld studeren in China aan de Shanghai International Studies University.

Voor meer informatie: Bureau Internationaal Onderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.