Universiteit Leiden

nl en

Bestuur en Advisering (MSc)

Studieprogramma

Het programma van de avondtrack Bestuur en Advisering bestaat uit vier blokken. De avondopleiding start jaarlijks in februari.

In blok 1 gaan we meteen de diepte in met een challenge. Daarnaast krijg je een skills-vak over (strategie en) advisering in het krachtenveld en maak je kennis met verschillende onderzoeksstrategieën die je tegen het einde van de opleiding nodig hebt voor je afstudeeronderzoek. 

Nadat je in het eerste blok kennis hebt gemaakt met de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken, reflecteer je in blok 2 vanuit een drietal door jou gekozen bestuurskundige kernvakken op de centrale wetenschappelijke vragen. De kernvakken zijn: management en verandering van publieke organisaties, besluitvorming, politiek en bestuur, en economie voor beleidsmakers.

In blok 3 ga je je verder verdiepen en specialiseren in een door jou gekozen profiel. Daarvoor kies je één (van de twee) profielvakken.

Profielvak 1: Naar een blijvend hoogwaardig bestuur en Publieke Sector Hervormingen

Hoe kan de publieke dienstverlening een hoogwaardig niveau houden en verbeterd worden? Dit gegeven grootschalige en indringende nationale en internationale vragen, eisen en veranderingen en achterliggende factoren als onder meer de voorwaardenscheppende staat.

Wat zijn de gevolgen voor bestuur en samenleving?  Hoe geven ze aanleiding tot een noodzaak van aanpassingen, hervormingen en reorganisaties van overheidsorganisaties om zo  adequaat  op de-ze veranderende uitdagingen te reageren?

We kijken dan naar de inhoud en effecten van de (veranderende afbakening) tussen de publieke en private sector met processen van privatisering en, collectivisering en daarnaast de-, re en regu-lering. Dat bepaalt de omvang van het publieke domein. Binnen dat publieke domein zijn er veran-deringen in de verdeling van taken, bevoegdheden en middelen tussen lichamen van territoriaal en functioneel bestuur zowel binnen Nederland als in internationaal (EU) opzicht. Dat is de (de)centralisatie. Dat heeft ook te maken met de gevolgen voor de (gewenste) relatie tussen het openbaar bestuur, politici, ambtenaren en de samenleving, burgers en bedrijven. Denk dan aan burgerparticipatie en een regisseursrol voor overheden. Overheidsoptreden vindt plaats in een politieke en bestuurlijk-juridische context. Wat betekent dit voor het functioneren van  politici en ambtenaren, maar ook de uitvoering en bedrijfsvoering van overheidsorganisaties?

Profielvak 2: Public affairs, Stakeholders en Maatschappij

Het profielvak Public affairs, stakeholders en maatschappij verdiept je inzicht en vaardigheden om een effectieve en verantwoorde professionele rol te kunnen spelen in de relatie tussen het openbaar bestuur en allerlei soorten organisaties en groepen in de omgeving. Stakeholders met belangen en idealen verschillen sterk in de manier waarop zij invloed proberen uit te oefenen. Omgekeerd is vanuit het openbaar bestuur de omgang met stakeholders zoals bedrijven, belangenorganisaties, ngo’s en groepen burgers vaak nog onwennig. Kennis en ervaringen van al die soorten stakeholders kunnen beleidsmakers meer zicht op maatschappelijke vraagstukken geven, terwijl stakeholders succesvoller zijn in hun toegang en invloed wanneer zij leren begrijpen hoe beleidsprossen verlopen en beleidsmakers daarin afwegingen moeten maken.

Tijdens dit profielvak gaat we dieper in op de interactie tussen stakeholders en het openbaar bestuur, op welke wijze deze interactie kan worden georganiseerd en welke effecten dit heeft. De term die vaak worden gebruikt is ‘coproductie’ tussen publieke en private spelers, tussen openbaar bestuur en stakeholders, van bedrijven tot burgers. Hoe dit proces op gang te brengen op basis van een sterk ontwikkeld inzicht in de belangen, doelen en logica van handelen van allerlei organisaties? Dit profielvak vergroot niet alleen je kennis en inzicht maar biedt ook een handelingsperspectief om competenties te kunnen inzetten in de praktijk waarin stakeholders en burgers in relatie staan tot het decentrale, nationale en Europese openbaar bestuur.

Vanuit de profielvakken stroom je vervolgens door in een afstudeeronderzoek die je grotendeels in blok 4 uitvoert en afrondt. De afstudeeronderzoeken zullen rekening houden met de gekozen profielen en verschillende vormen kennen.

Vakkenoverzicht

Klik op de onderstaande vakken om meer te weten te komen over de inhoud en onderwijsvormen.

 Blok  Fase  Vak
 1 De diepte in
 2*  Reflectie

Keuze 3 uit 4 kernvakken:

 3 Professionele specialisatie: profielvak en start afstudeeronderzoek

Kies 1 profielvak:

  • Publieke Sector Hervormingen: naar een Duurzaam Hoogwaardig Openbaar Bestuur
  • Stakeholders en Public Affairs in Multi-level Perspectief
 4 Professionele specialisatie: afstudeeronderzoek

Capstones op het thema van afstudeeronderzoek gekoppeld aan profielvak:

  • Afstudeerseminar: Publieke Sector Hervormingen: naar een Duurzaam Hoogwaardig Openbaar Bestuur
  • Afstudeerseminar: Stakeholders en Public Affairs in Multi-level Perspectief

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.