Universiteit Leiden

nl en

Educatieve master Religie en Levensbeschouwing (MA) (120EC)

Over de opleiding

Op deze pagina vind je inhoudelijke en praktische informatie over de tweejarige Educatieve master Religie en Levensbeschouwing.

Leerlijnen

De opleiding bevat drie leerlijnen:

De religiewetenschappelijke leerlijn is gericht op verdieping van religiewetenschappelijke kennis en onderzoeksvaardigheden. De kennis over religie en levensbeschouwing wordt aangeboden in mondiaal en vergelijkend perspectief, maar met bijzondere aandacht voor de Nederlandse situatie. De onderzoeksvaardigheden die je opdoet pas je toe in de afstudeerscriptie.

 • Tools and Theories (Engels) maakt je vertrouwd met de nieuwste theorieën en methoden binnen de religiewetenschap. Je leert ook deze theorieën te gebruiken om historische en hedendaagse casussen te analyseren. Je volgt dit vak met studenten uit de MA Religious Studies.
 • Religion on the Move (Engels) leert je hoe religies functioneren in een moderne tijd gekenmerkt door globalisering en migratie. Casussen omvatten de Pinksterbeweging en de religieuze superdiversiteit in Nederland. Je volgt dit vak met studenten uit de MA Religious Studies.
 • Religious Studies Elective (Engels). Je kiest een keuzevak uit een wisselend aanbod dat kan gaan over bijvoorbeeld religie en internationale betrekkingen, pelgrimage of religie in Azië. In plaats van een keuzevak kun je ook een (onderzoeks)stage doen.
 • Master Thesis (Engels). De opleiding wordt afgerond met een academische afstudeerscriptie over een zelfgekozen onderwerp. Je krijgt daarbij individuele begeleiding en neemt deel aan een scriptieseminar.

De educatieve leerlijn is gericht op het verwerven van algemene pedagogische en didactische vaardigheden die je direct toepast in de onderwijspraktijk.

 • Pedagogiek geeft een inleiding in de adolescentiepsychologie en biedt handvatten voor het pedagogisch handelen in de klas en in de school. Dit vak volg je met studenten van andere lerarenopleidingen.
 • Praktijk: in het tweede semester begint het praktijkdeel van de opleiding. Hierbij loop je stage op een school voor voortgezet onderwijs. Je wordt begeleid door een supervisor uit de lerarenopleiding, een schoolopleider en een vakcoach. Gedurende de opleiding loop je stage op minimaal twee verschillende scholen en geef je les in zowel onderbouw als bovenbouw van het havo/vwo.

De vakdidactische leerlijn is gericht op de vertaling van religiewetenschappelijke kennis en inzichten naar het schoolvak Religie en Levensbeschouwing.

 • Religie, levensbeschouwing en burgerschapsvorming in het onderwijs gaat over de organisatorische inrichting van het onderwijs over religie, levensbeschouwing en burgerschap in Nederland en een aantal buurlanden. We nemen ook het bestaande lesmateriaal kritisch onder de loep. Dit vak is specifiek voor deze master ontwikkeld en uniek in Nederland.
 • In Vakdidactiek Religie en Levensbeschouwing 1+2 leer je activerende, vakinhoudelijk relevante en doordachte lessen voor de onderbouw en bovenbouw te ontwerpen binnen het onderwijsdomein religie, levensbeschouwing en burgerschap. Je maakt kennis met diverse didactische benaderingen en leert systematisch reflecteren op je eigen lesontwerp en -praktijk vanuit een door de religiewetenschap geïnformeerde vakdidactiek. Deze vakken volg je samen met studenten uit de master Leraar VHO Godsdienst.
 • In Reflectie op het schoolvak reflecteren studenten, in het licht van de theoretische vakken van de opleiding en hun praktijkervaring tijdens de schoolstage, op de identiteit en vormingsdoelen van het vakgebied levensbeschouwing en religie. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de bijdrage van het vakgebied levensbeschouwing en religie aan burgerschapsvorming.

Praktische informatie

De tweejarige Educatieve master Religie en Levensbeschouwing (120 EC) is een traject van twee jaar studie in voltijd. Hieronder vind je het programmaoverzicht.
Een uitgebreide beschrijving van het curriculum en de verschillende studieonderdelen is te vinden in de 
Studiegids.

De Educatieve master Religie en Levensbeschouwing (120 EC) is een traject van twee jaar studie in voltijd.

Semester 1
Tijdens dit semester staat het verdiepen van religiewetenschappelijke kennis centraal. Daarnaast maak je kennis met de religiewetenschappelijke visie op levensbeschouwelijk onderwijs en met de theorie en praktijk van burgerschapsonderwijs.

Je volgt al je onderwijs bij de afdeling voor religiewetenschap (LUCSoR; Faculteit der Geesteswetenschappen). Je neemt gemiddeld 10 uur per week deel aan werkgroepen op de universiteit. Het onderwijs kan op alle dagen van de week vallen en wordt op maximaal vier dagen van de week geroosterd. Naast het volgen van onderwijs besteed je tijd aan zelfstudie, papers schrijven, opdrachten maken, presentaties voorbereiden, et cetera.

Semester 2
Tijdens dit semester zal je pedagogische en didactische kennis en vaardigheden verwerven. Je past deze direct toe tijdens je stage in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

 • Maandag volg je vakken op het gebied van (vak)didactiek en pedagogiek bij het ICLON. Dit onderwijs is tussen 9.00 en 17.00 uur ingeroosterd.
 • Daarnaast loopt het praktijkdeel op een school voor voortgezet onderwijs. Studenten zijn gemiddeld 2,5 dag (5 dagdelen) per week op school; dit kan op dinsdag, woensdag, donderdag en/of vrijdag zijn. Voor het rooster ben je afhankelijk van de uren die jouw begeleider op school zelf geeft.
 • Ook zal je tijd besteden aan zelfstudie, werk je aan opdrachten voor de master, bereid je je lessen voor, kijk je werk van leerlingen na, ben je bijvoorbeeld aanwezig bij een ouderavond, et cetera.

Jaar twee
In dit studiejaar zijn vakinhoudelijke verdieping en de lerarenopleiding/praktijk geïntegreerd:

 • Tijdens de eerste helft van het collegejaar volg je op maandag onderwijs bij het ICLON. Het praktijkdeel focust zich op de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Studenten zijn in het tweede jaar gemiddeld 2 tot 3 dagdelen (1 tot 2 dagen) per week op school.
 • Daarnaast ben je bezig met religiewetenschappelijke vakken. In het eerste semester is er ruimte voor een keuzevak of (onderzoeks)stage - voor de voorwaarden, zie het Programmaoverzicht. In het tweede semester volg je de Thesis Seminar en schrijf je de master thesis.
 • Verder besteed je tijd aan zelfstudie, werk je aan opdrachten voor de master, bereid je je lessen voor, et cetera.

Leerlijnen
Zoals hierboven aangegeven bevat de master drie leerlijnen: Religiewetenschap, Educatie en Vakdidactiek. De studieonderdelen van de leerlijn Religiewetenschap volg je veelal samen met studenten van de master Religious Studies. De studieonderdelen van de leerlijnen Educatie en Vakdidactiek 1 en 2 volg je veelal samen met studenten van de master Leraar VHO Godsdienst en levensbeschouwing. De studieonderdelen Vakdidactisch dossier 1 tot en met 4 zijn speciaal voor de Tweejarige Educatieve master Religie en Levensbeschouwing ontwikkeld.

Voor meer informatie over de opzet van opleiding én voor informatie over de deeltijdvariant: neem contact op met de studievoorlichter.

De Educatieve master start in september en begint met activiteiten om je voor te bereiden op de opleiding en de stage/baan op school. De startdagen bestaan uit een introductie op de opleiding, een training regie, een training lesontwerpen en een training gespreksvaardigheden, afgestemd op de behoeften van de doelgroep. Deze activiteiten kunnen in juni of midden augustus gevolgd worden en moeten voldaan zijn voor het begin van het academisch jaar in september.

De data van de startdagen lees je bij Aanmelding en toelating

Na de voorbereidende startdagen loop je in semester 1 een korte oriënterende stage op een middelbare school. Zo krijg je alvast een beeld van het leraarschap. In semester 2 begint jouw stage op een middelbare school. Je wordt begeleid door een supervisor uit de lerarenopleiding en een schoolbegeleider. Gedurende de master loop je stage op minimaal twee verschillende scholen. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal opleidingsscholen in Zuid-Holland.

Invulling door middel van een stage
De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de voorwaarden.

Invulling door middel van een baan
Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel meetellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet. Aangezien de educatieve master als intensief ervaren wordt, wordt een maximale omvang van 4-6 lesuren van 50 minuten per week (0,3 fte) geadviseerd (educatieve master in voltijd). Houd er rekening mee dat je tijdens de educatieve master op meerdere dagen van de week onderwijs volgt op de universiteit.

Ook als je een baan hebt, maak je kennis met een andere school zodat je ervaring op doet met diverse onderwijspraktijken. Dit kan bijvoorbeeld door een week met een medestudent mee te lopen. De exacte invulling stem je af met je supervisor en moet goed gedocumenteerd worden.

Voor meer informatie over het inzetten van een baan en voor de voorwaarden, neem contact op met de studievoorlichter

Als je de Educatieve minor Godsdienst en Levensbeschouwing of een hbo-bachelor Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing hebt afgerond, dan heb je al een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid en kom je op basis hiervan in aanmerking voor het 90 EC-traject (30 EC aan vrijstellingen voor het educatieve deel van de master).

Ook bij het 90 EC-traject worden vakinhoudelijke vakken en educatieve studieonderdelen gecombineerd aangeboden.  

Met een afgeronde hbo-opleiding Leraar Religie en Levensbeschouwing kun je deelnemen aan de master na afronding van een pre-master.

Als je het programma in deeltijd wilt volgen, krijg je een programma op maat. Dit programma stel je in overleg met de studieadviseur samen. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden passend bij jouw beschikbaarheid. Als deeltijdstudent volg je dezelfde studieonderdelen als een voltijdstudent. Zie het Programmaoverzicht.

Markus Altena Davidsen

Universitair docent Godsdienstsociologie

Markus Altena Davidsen

"Onze pluralistische samenleving heeft een nieuw soort docent religie en levensbeschouwing nodig. We starten nu deze master om die docenten op te leiden."

Direct naar

>> Overzicht
>> Carrièreperspectieven
>> Aanmelding en toelating
>> Voorlichtingsactiviteiten
>> Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.