Universiteit Leiden

nl en

Educatieve master Religie en Levensbeschouwing (MA) (120EC)

Over de opleiding

De educatieve masteropleiding omvat in totaal 120 EC. De opleiding bevat drie leerlijnen: Religiewetenschap, Educatie en Vakdidactiek.

De religiewetenschappelijke leerlijn is gericht op verdieping van religiewetenschappelijke kennis en onderzoeksvaardigheden. De kennis over religie en levensbeschouwing wordt aangeboden in mondiaal en vergelijkend perspectief, maar met bijzondere aandacht voor de Nederlandse situatie. De onderzoeksvaardigheden die je opdoet pas je toe in de afstudeerscriptie.

 • Tools and Theories (Engels) maakt je vertrouwd met de nieuwste theorieën en methoden binnen de religiewetenschap. Je leert ook deze theorieën te gebruiken om historisch en hedendaags materiaal te analyseren. Je volgt dit vak met studenten uit de MA Religious Studies.
 • Religion on the Move (Engels) leert je hoe religies bewegen en zich aanpassen in de moderne tijd. Casussen omvatten Bahá’i en de Pinksterbeweging. Je volgt dit vak met studenten uit de MA Religious Studies.
 • Religious Studies Elective (Engels). Je kiest één keuzevak uit een wisselend aanbod, o.a. over godsdienstpsychologie, religie en internationale betrekkingen en pelgrimage. In plaats van een keuzevak kun je ook een (onderzoeks)stage doen.
 • Afstudeerscriptie. De opleiding wordt afgerond met een academische afstudeerscriptie over een zelfgekozen onderwerp. Je krijgt daarbij individuele begeleiding en neemt deel aan een scriptieseminar.

De educatieve leerlijn is gericht op het verwerven van pedagogische en didactische vaardigheden die je direct toepast in de onderwijspraktijk.

 • Pedagogiek geeft een inleiding in de adolescentepsychologie en biedt handvatten voor het pedagogisch handelen in de klas en in de school. Dit vak volg je met studenten van andere lerarenopleidingen.
 • Leren en instructie en Onderwijs en innovatie bieden een inleiding in de algemene didactiek, klassenmanagement en schoolorganisatie. Innovaties in de eigen onderwijspraktijk worden gerelateerd aan onderwijsinnovaties binnen de sectie, de school en de nationale context. Deze vakken volg je met studenten van andere lerarenopleidingen.
 • Praktijk: in het tweede semester begint het praktijkdeel van de opleiding. Hierbij loop je stage op een school voor voortgezet onderwijs. Je wordt begeleid door een supervisor uit de lerarenopleiding, een schoolopleider en een vakcoach. Gedurende de opleiding loop je stage op minimaal twee verschillende scholen. Het ICLON (Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing) beschikt over een uitgebreid netwerk en regelt de stageplaatsen voor het praktijkdeel.

De vakdidactische leerlijn is gericht op de religiewetenschappelijke inbreng in het levensbeschouwelijk onderwijs.

 • Religie, levensbeschouwing en burgerschapsvorming in het onderwijs gaat over de organisatorische inrichting van het onderwijs over religie, levensbeschouwing en burgerschap in Nederland en een aantal buurlanden. We nemen ook het bestaande lesmateriaal kritisch onder de loep. Dit vak is specifiek voor deze master ontwikkeld en uniek in Nederland.
 • In Vakdidactiek Religie en levensbeschouwing 1+2 leer je activerende, vakinhoudelijk relevante en doordachte lessen voor de onderbouw en bovenbouw te ontwerpen binnen het onderwijsdomein religie, levensbeschouwing en burgerschap. Je maakt kennis met diverse didactische benaderingen en leert systematisch reflecteren op je eigen lesontwerp en -praktijk vanuit een door de religiewetenschap geïnformeerde vakdidactiek.
 • Vakdidactisch dossier:  in dit sleutelvak, dat door alle vier semesters loopt, reflecteer je systematisch op hoe je religiewetenschappelijke kennis en vaardigheden kunt inzetten in het voorgezet onderwijs en werk je concrete lesontwerpen uit op basis van de religiewetenschappelijke vakken in het programma (en uit je bachelor, je minor of pre-master). Het vakdidactisch dossier bestaat uit vier modules: Kennismaking met religiewetenschappelijke vakdidactiek, Ontwerp van een lessenserie, Vrij project en Vakdidactische meesterproef. De module Vrij project kan bijvoorbeeld een lesontwerp voor het hbo of een onderzoek naar de didactische benaderingen van een museum behelzen. De module Vakdidactische meesterproef is gelinkt aan de afstudeerscriptie.

Praktijkdeel van de master

In het tweede semester van het eerste jaar (na de voorbereidende startdag) start jouw stage op een middelbare school. Je wordt begeleid door een supervisor uit de lerarenopleiding en een schoolbegeleider. Het ICLON beschikt over een uitgebreid netwerk en regelt de stageplaatsen voor het praktijkdeel.

Invulling door middel van een baan
Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel meetellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet. Aangezien de Educatieve master als intensief ervaren wordt, wordt een maximale omvang van 4-6 lesuren van 50 minuten per week (0,3 fte) geadviseerd (Educatieve master in voltijd). Voor meer informatie over het inzetten van een baan en voor de voorwaarden, neem contact op met de studieadviseur.

Programmaoverzicht (120 EC)

 

Semester 1

Semester 2

Jaar 1

 • Tools and Theories in the Study of Religion: Historical, Cognitive, Social-scientific Approaches (10 EC)
 • Religion on the Move: From Local Origins to Global Networks (10 EC)
 • Religie, levensbeschouwing en burgerschapsvorming in het onderwijs (5 EC)
 • Vakdidactisch dossier (5 EC)
 • Schoolstage onderbouw en supervisie (15 EC)
 • Leren en Instructie (3 EC)
 • Pedagogiek (5 EC)
 • Vakdidactiek religie en levensbeschouwing 1 (5 EC)
 • Vakdidactisch dossier (2 EC)

 

Jaar 2

 • Schoolstage bovenbouw en supervisie (7 EC)
 • Innovatie in onderwijs (3 EC)
 • Vakdidactiek religie en levensbeschouwing 2 (5 EC)
 • Vakdidactisch dossier (5 EC)
 • Keuzeruimte: keuzevak of stage (10 EC)
 • Schoolstage bovenbouw en supervisie (8 EC)
 • Master Thesis (15 EC)
 • Thesis Seminar and Job Market Orientation (2 EC)
 • Vakdidactisch dossier (5 EC)

Gedetailleerd programma

Een uitgebreide beschrijving van het curriculum en de studieonderdelen is te vinden in de Studiegids.

Educatieve minor of tweedegraads bevoegdheid?

Als je de Educatieve minor Godsdienst en Levensbeschouwing of een hbo-bachelor Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing hebt afgerond, dan heb je al een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid en kom je op basis hiervan in aanmerking voor het 90 EC-traject (30 EC aan vrijstellingen voor het educatieve deel van de master). Ook bij het 90 EC-traject worden vakinhoudelijke vakken en educatieve studieonderdelen geïntegreerd aangeboden. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.