Universiteit Leiden

nl en

Professor Tineke Cleiren ontvangt Meijerspenning bij afscheidsrede

Op 20 september jl. nam Tineke Cleiren, hoogleraar straf- en strafprocesrecht, afscheid van de faculteit waaraan zij ruim drie decennia was verbonden. Na het uitspreken van haar afscheidsrede ontving zij uit handen van de decaan de Meijerspenning wegens haar bijzondere verdiensten voor de faculteit.

In haar afscheidsrede 'Omzien in verwondering' blikte Tineke terug op haar carrière, met bijzondere aandacht voor die momenten waarop haar academische werk nauw verweven was en invloed had op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Zij ging gedurende haar rede onder meer in op haar werk als lid van de Commission of Experts, die tot opdracht had de oorlog in voormalig Joegoslavië te onderzoeken en bewijs van oorlogsmisdrijven te verzamelen.

Ook besprak zij haar ervaringen bij het ministerie van Justitie met de opvolging van de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie-Van Traa die midden jaren negentig onderzoek deed naar de crisis in de opsporing, haar werkzaamheden voor de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (tegenwoordig de Adviescommissie afgesloten strafzaken) en haar lidmaatschap van de Adviescommissie Voltooid leven. In haar indrukwekkende rede liet Tineke zien dat gedurende haar gehele academische loopbaan haar aandacht voortdurend mede was gericht op de maatschappelijke rol en effecten van het strafrecht.

Na afloop van haar afscheidsrede werd Tineke toegesproken door decaan Joanne van der Leun. Ook zij roemde Tinekes bijdrage aan de strafrechtswetenschap en de samenleving, maar benadrukte ook Tinekes grote loyaliteit aan de faculteit, getuige haar vele bestuurlijke en organisatorische verantwoordelijkheden gedurende haar lange Leidse carrière. Als blijk van waardering voor haar bijzondere verdiensten voor de faculteit overhandigde Joanne haar de prestigieuze Meijerspenning.

Ook werd Tineke mede namens haar directe collega's toegesproken door Jan Crijns, waarbij hij onder meer Tinekes grote waarde voor de ontwikkeling van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie en haar warmte en persoonlijke aandacht voor haar promovendi, collega's en studenten benoemde. Als blijk van dank bood hij haar samen met Pauline Schuyt een liber amicorum aan, getiteld In onderlinge samenhang, met daarin bijdragen van zo’n zeventig auteurs.

De afscheidsrede werd voorafgegaan door een symposium waarin Tinekes belangstelling voor de interne systematiek en de grondslagen van het strafrecht centraal stond. Meer in het bijzonder stond het symposium, onder voorzitterschap van Jeroen ten Voorde, in het teken van de potentie van het rechtsbelangenconcept in de wisselwerking tussen het materiële en formele strafrecht. Na een inleiding door Jan Crijns waarin hij in vogelvlucht de lange academische carrière van Tineke besprak, belichtten drie van Tinekes promoti en promovendi Luuk Esser, Sven Bakker en Judit Altena de thematiek van rechtsbelangen vanuit het perspectief van de wetgever, de rechtspraak en de notie van legaliteit. Het symposium werd afgesloten met een bijdrage van Jannemieke Ouwerkerk waarin zij inging op de potentie van het rechtsbelangenconcept voor het Europees strafrecht.

Na haar emeritaat blijft Tineke actief binnen het strafrecht. Zo blijft zij haar promovendi begeleiden, is zij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag, voorzitter van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en voorzitter van de Adviescommissie afgesloten strafzaken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.