Universiteit Leiden

nl en

Kwaliteitsafspraken

Op 10 december 2018 heeft de Universiteitsraad ingestemd met het Universitair Bestedingsplan Kwaliteitsafspraken.

In het plan staat welke maatregelen de universiteit in de komende jaren gaat nemen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, en hoe de kwaliteitsmiddelen daarbij worden ingezet. Deze middelen komen vrij door de invoering van het leenstelsel en moeten volgens een afspraak in het regeerakkoord gaan naar de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Plan kwaliteitsafspraken Universiteit Leiden

Hoe de middelen voor deze kwaliteitsafspraken worden besteed, is uitgewerkt in het universitair bestedingsplan 2019-2024. Dat is in februari 2019 door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) positief beoordeeld en in juni 2019 goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het bestedingsplan is gebaseerd op facultaire bestedingsplannen die in overleg met de faculteitsraden zijn opgesteld en die ook de instemming hebben van deze raden. In de plannen beschrijven faculteiten hun concrete beleid en maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Bij de uitvoering van het universitaire bestedingsplan worden studenten, docenten en, opnieuw, de medezeggenschapsorganen actief betrokken. 

De Universiteit Leiden ziet de kwaliteitsafspraken en de daaraan verbonden middelen als belangrijke instrumenten voor de verdere implementatie van de universitaire onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity. De kwaliteitsmiddelen maken het mogelijk een extra impuls te geven aan een onderwijsomgeving met actievere deelname van studenten, een betere ondersteuning van het leerpoces en kleinschaliger begeleiding.

Met ingang van 2019 wordt jaarlijks een rapportage opgesteld over de voortgang die met de kwaliteitsafspraken gemaakt is. Een samenvatting hiervan wordt opgenomen in het universitaire jaarverslag.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.