Universiteit Leiden

nl en

Kwaliteitsafspraken

Op 6 december 2021 stemde de Universiteitsraad in met het aanvullend bestedingsplan Kwaliteitsafspraken, een vervolg op het oorspronkelijke Universitair Bestedingsplan Kwaliteitsafspraken van december 2018.

In het plan staat welke maatregelen de universiteit in de komende jaren neemt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, en hoe de kwaliteitsmiddelen daarbij worden ingezet. Deze middelen zijn vrijgekomen door de invoering van het leenstelsel en moeten volgens een afspraak in het regeerakkoord gaan naar de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

In 2021 heeft een herijking van het Bestedingsplan plaatsgevonden en is het plan uit 2018 geactualiseerd. De belangrijkste verandering zijn de twee universiteitsbrede initiatieven die in 2022 starten op belangrijke universitaire thema’s: Studentenwelzijn en Docentontwikkeling. De Universiteitsraad (UR) heeft, na een periode van intensief overleg, op 6 december 2021 ingestemd met dit Aanvullend Bestedingsplan Kwaliteitsafspraken  2022-2024. De gezamenlijke uitvoering van deze voorstellen draagt bij aan de kennisuitwisseling tussen faculteiten en versterking en uitbreiding van het aanbod van ondersteuning voor studenten en docenten.

Nieuwe initiatieven Studentenwelzijn en ondersteuning docenten

Het initiatief Studentenwelzijn is gericht op het vergroten van het welzijn van onze studenten, dat sterk beïnvloed is door de coronacrisis, en de binding van studenten met hun opleiding door het versterken van het mentoraat/tutoraat. Alle faculteiten stellen well-being officers aan die gezamenlijk werken aan initiatieven zoals trainingen, begeleiding en informatiemateriaal. De nadruk ligt op preventie en tijdige signalering van problemen.

Ook kiest de universiteit ervoor om te investeren in aanvullende ondersteuning van haar docenten. In 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, is een ad hoc supportsysteem voor docenten opgezet en is veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen van online onderwijs. Dit vormt de basis voor een meer structurele ondersteuning van docenten bij het ontwikkelen van onderwijs, online, on campus of in combinatie.

Plan kwaliteitsafspraken Universiteit Leiden

Hoe de universiteit de middelen voor deze kwaliteitsafspraken besteedt, is uitgewerkt in het Bestedingsplan Kwaliteitsafspraken Universiteit Leiden 2019-2024. Dat is in februari 2019 door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) positief beoordeeld en in juni 2019 goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het bestedingsplan is gebaseerd op facultaire bestedingsplannen die in overleg met de faculteitsraden zijn opgesteld en die ook de instemming hebben van deze raden. In de plannen beschrijven faculteiten hun concrete beleid en maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Bij de uitvoering van het universitaire bestedingsplan worden studenten, docenten en, opnieuw, de medezeggenschapsorganen actief betrokken. 

De Universiteit Leiden ziet de kwaliteitsafspraken en de daaraan verbonden middelen als belangrijke instrumenten voor de verdere implementatie van de universitaire onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity. De kwaliteitsmiddelen maken het mogelijk een extra impuls te geven aan een onderwijsomgeving met actievere deelname van studenten, een betere ondersteuning van het leerproces en kleinschaliger begeleiding.

Voortgang Kwaliteitsafspraken

Over de voortgang van de kwaliteitsafspraken en de besteding van de middelen stelt de Universiteit Leiden jaarlijks een rapportage op. Deze rapportage is een bijlage van het universitair jaarverslag en bespreken we met de universiteitsraad. Een samenvatting hiervan is opgenomen in het onderwijshoofdstuk van het jaarverslag.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.