Universiteit Leiden

nl en

UR en CvB zijn het eens over Kwaliteitsafspraken

De Universiteitsraad (UR) heeft op 10 december 2018 ingestemd met het Universitair Plan Kwaliteitsafspraken, na een periode van intensief overleg hierover. De UR is het in grote lijnen eens met de inhoud van het plan en is blij met de moeite die de universiteit erin heeft gestoken.

Afgesproken is nog wel dat het College van Bestuur (CvB) vóór het kerstreces een leidraad opstelt waarin de rol van de medezeggenschap beter wordt gewaarborgd bij het verdere proces van de kwaliteitsafspraken. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt op welke punten de verschillende medezeggenschapsraden aan de orde zijn in dit uitdagende traject.

Wat zijn kwaliteitsafspraken?

In het regeerakkoord is aangegeven dat de studievoorschotmiddelen die vrijkomen door de invoering van het leenstelsel worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs. De minister heeft de universiteiten daarna verzocht een plan te maken voor de periode 2019-2024, waarin wordt beschreven hoe de universiteiten dat precies gaan doen en welke kwaliteitsafspraken de universiteiten daarover met de minister maken.

Hoofdthema’s van de nu gemaakte kwaliteitsafspraken zijn:

  • Intensiever en kleinschaliger onderwijs
  • Onderwijsdifferentiatie waaronder talentontwikkeling binnen en buiten de studie
  • Meer en betere begeleiding van studenten
  • Verdere professionalisering van docenten
  • Studiesucces inclusief doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen

Het plan moest worden opgesteld in nauwe dialoog met de universitaire onderwijsgemeenschap, de universitaire medezeggenschap en, waar relevant, ook met externe belanghebbenden. De UR had aanvankelijk kritiek op het proces van medezeggenschap, maar door extra inspanningen van het College en faculteitsbesturen is de lucht inmiddels geklaard.

Inmiddels heeft de Raad van Toezicht ook ingestemd met het plan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.