Universiteit Leiden

nl en

Ondernemingsrecht (LL.M.)

Over de opleiding

In de master Ondernemingsrecht staat de dynamiek van de onderneming en het daarbij behorende juridische kader centraal. Deze master is zeer geschikt als voorbereiding op een carrière in het (internationale) bedrijfsleven, de commerciële advocatuur, de rechterlijke macht of de juridische adviespraktijk.

Masterprogramma Ondernemingsrecht

Wil je precies weten hoe het masterprogramma Ondernemingsrecht is opgebouwd en welke colleges je volgt? Bekijk dan het studieprogramma in de studiegids Ondernemingsrecht.

Het ondernemingsrecht is een rechtsgebied dat continu in beweging is. De media berichten dagelijks over ondernemerschap, aansprakelijkheidskwesties van bestuurders en toezichthouders, fusies & overnames, beursintroducties en openbare biedingen, surseances en faillissementen, patenten en inbreuken daarop. Er zijn diverse partijen betrokken bij de onderneming met verschillende belangen. Dit zorgt voor een spanningsveld rondom de onderneming. Regelgeving beoogt ondernemerschap te faciliteren en tegelijkertijd ook waarborgen te creëren voor de bij de onderneming betrokken partijen.

Het ondernemingsrecht moet bovendien goed aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen. Een voortdurende analyse van deze ontwikkelingen is daarom noodzakelijk. Waar nodig dient regelgeving te worden aangepast aan de hedendaagse behoeften. Dat betekent ook een sterke focus op de Europese en internationale invalshoek. Zo biedt de Europese interne markt en het Europese (ondernemings-)recht ondernemers verschillende voordelen en tegelijkertijd ondervinden zij ook de effecten van opengestelde grenzen. De bedrijvigheid beperkt zich niet tot de Europese arena en spreidt zich uit over de gehele wereld. Mogelijkheden om grensoverschrijdend te ondernemen zijn talrijk. Deze mogelijkheden werpen juridische vragen en knelpunten op, waar – voor zover mogelijk en wenselijk – via het ondernemingsrecht antwoorden en oplossingen voor kunnen worden gevonden. 

De master Ondernemingsrecht biedt de student de gelegenheid midden in deze dynamiek en ontwikkelingen te staan. De master biedt de student een gedegen ondernemingsrechtelijke basis door vakken over het algemene vennootschaps- en rechtspersonenrecht en concernverhoudingen. Daarnaast besteedt de master aandacht aan internationaal commercieel contracteren. Studenten kunnen zich bovendien op één of meer terreinen binnen het ondernemingsrecht specialiseren. Daarbij komen veel actuele zaken aan de orde, zoals fusies en overnames, faillissementen van ondernemingen, ondernemingsvormen mogelijk daaruit voortvloeiende aansprakelijkheidsrisico’s. Ook de juridische aspecten van een reorganisatie van een bedrijf in zwaar weer vormen onderdeel van het programma. Binnen de master kan bovendien voor een specialisatie in het intellectuele eigendomsrecht worden gekozen.

De afstudeerrichtingen van de master Rechtsgeleerdheid zijn dusdanig samengesteld dat je aan de eisen van het Civiel Effect zou kunnen voldoen na afronding van de master. Dit is mede afhankelijk van je behaalde bachelordiploma. Als je aan de vereisten van het Civiel Effect voldoet kun je toegang verkrijgen tot de zogeheten juridische togaberoepen, zoals de advocatuur en de rechterlijke macht.

 

In de masteropleiding heb je te maken met verschillende onderwijsvormen:

  • Hoorcolleges en werkgroepen, waarin gedreven docenten de leerstof presenteren en die verbinden met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
  • Unieke onderwijsvormen privatissimum en practicum. Het onderwijs is intensief door de unieke onderwijsvormen privatissimum en practicum. Tijdens deze intensieve vakken train je vaardigheden die je in de praktijk als jurist nodig hebt. Je debatteert, schrijft stukken en houdt referaten. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke begeleiding door de docent. Bij het privatissimum richt je je intensief op één onderwerp. Je wordt uitgedaagd dit thema van alle kanten te bestuderen en hierop kritisch te reflecteren. Bij het practicum trekt een groot aantal verschillende onderwerpen in een hoog tempo voorbij, waarbij de dagelijkse realiteit van de rechtspraktijk wordt nagebootst. Kijk in de Studiegids voor de invulling.
  • Scriptie. Voor de scriptie voer je zelfstandig een onderzoek uit en verwoord je dit in een wetenschappelijk betoog.

Een tentamen is de afsluiting van een vak. In de master bestaat de tentaminering uit tentamens, het geven van presentaties en/of het schrijven van papers en essays.

Studiebegeleiding

De master is persoonlijk en in kleine groepen. Bij de start van je studie is er een openingsbijeenkomst waarbij je kennismaakt met zowel je collega masterstudenten als je docenten van de opleiding. Tijdens je hele master heb je nauw contact met je docenten waardoor er veel begeleiding is. De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.