Universiteit Leiden

nl en

Digitalisering, Data en Governance (BSc)

Vakbeschrijvingen

De basis van de studie is voor alle Bestuurskundestudenten hetzelfde, een deel van de vakken verschilt per specialisatie. Bij Digitalisering, Data en Governance slaan deze vakken een brug tussen de digitale en bestuurskundige wereld. Hieronder vind je de beschrijvingen van de DDG - vakken in het eerste, tweede en derde jaar.

De Digitale Staat

Dit introductievak gaat dieper in op de vraag welke invloed digitalisering heeft op de manier waarop overheden tegenwoordig opereren. De opkomst van Information en Communication Technologies (ICT’s) en meer recentelijk opkomende technologische ontwikkelingen zoals Artificial Intelligence dwingen overheden om hun werkwijze aan te passen.

Het klassieke model van de top-down natiestaat voldoet niet meer om de legitimiteit en voortbestaan van de overheid te verantwoorden. Openbare overheden worden gedwongen om hervormingen door te voeren en de macht te delen met een aantal andere actoren. Dit vak besteed aandacht aan de interne gevolgen voor openbare overheden en in het bijzonder op hoe technologie de manier waarop macht wordt uitgeoefend aan het veranderen is.

Kortom, het besteed aandacht aan hoe interne overheidsprocessen reageren op technologische veranderingen en hoe deze op hun beurt die veranderingen weer beïnvloeden. Het vak laat studenten kennis maken met verschillende modellen van de Staat die zijn gebaseerd op de opkomst van ICT’s, zoals de Network State, de Virtual State, of de Surveillance State. Studenten leren hoe openbare overheden omgaan met het interne functioneren van ICT’s, waarbij concrete voorbeelden aan bod komen zoals bijvoorbeeld digitale identificatie, big data, interoperabiliteit, en de uitdagingen van cybersecurity en surveillance.

Data Science Skills and Applications I

Dit praktijkvak is het eerste uit een tweedelige serie. Studenten leren hierin de basics van het programmeren en doen zo praktische ervaring op over de manier waarop geavanceerde data analyseprogramma’s functioneren binnen de publieke sector.

Besluitvorming gebaseerd op algoritmes binnen de openbare sector heeft ervoor gezorgd dat software engineers en computerprogrammeurs een steeds belangrijkere rol spelen maar om deze vorm van besluitvorming te begrijpen is het belangrijk om te leren hoe het werkt. Ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat beleidsmakers goed op de hoogte moeten zijn van de werking van algoritmes.

Tijdens het vak wordt er hoofdzakelijk gewerkt met de programmeersoftware Python. Studenten leren zich de basale vaardigheden eigen te maken om zo een data analytisch model te creëren door gebruik te maken van tekstuele data zoals beleidsdocumenten of sociale media. Het vak biedt studenten de gelegenheid om praktische ervaring op te doen met gespecialiseerde statistiek, de manier waarop computerprogramma’s worden ontworpen en hoe data verwerkt wordt binnen de overheid en beleidsprocessen

Innovatie- en informatiemanagement

Een belangrijke vraag is hoe informatie, digitaliseringsprojecten en innovaties in goede banen geleid kunnen worden en wie deze veranderingen beheert. Tijdens dit vak worden aan de hand van praktijkvoorbeelden les gegeven. Studenten werken aan bestaande digitale transformatie casussen en doen zo ervaring op met informatie- en innovatiebeheer.

Het digitale tijdperk biedt publieke organisaties een breed scala aan mogelijkheden om digitale technologie toe te passen in een poging om grip te krijgen op de steeds complexer wordende maatschappelijke uitdagingen terwijl ze tegelijkertijd moeten werken met steeds kleiner wordende budgetten en beperktere middelen. Binnen dit geheel worden digitale informatie, informatiesystemen en hun componenten steeds belangrijker bij het ondersteunen van toekomstige innovaties maar ook van bestaande diensten en processen. Tegelijkertijd zijn overheidsinstantie berucht om het complexe landschap van informatiesystemen waar zij gebruik van maken.

Dit vak besteedt aandacht aan de spanning tussen aan de ene kant het idee van informatie- en innovatiemanagement en aan de andere kant de eigenschappen van deze complexe informatie-infrastructuren die de daadwerkelijke uitvoering hiervan zo ingewikkeld maken. Het conflict tussen de noodzaak om te coördineren, veranderen en sturen en een informatie-infrastructuur die onhandelbaar is en die gekenmerkt door de uitwassen en de ongewenste gedragingspatronen die de asymmetrie in macht reflecteren en vertegenwoordigen, organisatorische grenzen doorbreken en in het algemeen moeilijk te veranderen zijn.

Data Science Skills Applications II

Dit is het tweede vak uit de Data science skills-reeks. In het eerste deel hebben studenten basisvaardigheden opgedaan met het programmeren in Python. In het tweede deel wordt er aandacht besteed aan data en analytics binnen een beleidscontext waarbij de nadruk wordt gelegd op de beperkingen en valkuilen.

Met gebruikmaking van hun kennis van beleids- en overheidsprocessen gaan studenten in op vragen als: wat voor soort data heb ik? Wat voor conclusies kan ik trekken? En, hoe worden conclusies ondersteund/beperkt door de beschikbare data? Studenten leren wat openbare data uniek maakt en wat de bijbehorende uitdagingen zijn zoals linked date, social equity, public value en cybersecurity.

Studenten wordt gevraagd om een openbaar besluitsvormingsprobleem op te lossen door gebruik te maken van een openbare dataset en om de uitdagingen te onderzoeken die horen bij het modelleren van data en het toepassen van inzichten gebaseerd op die data

The Digital Society

Dit vak is ontworpen om studenten te helpen de interactie tussen communicatiemiddelen, de maatschappij, economie, cultuur en de politieke en openbare instellingen te onderzoeken en analyseren door gebruik te maken van een interdisciplinair en intercultureel perspectief. Tijdens het vak wordt onderzocht en gediscussieerd over wat het betekent om deel uit te maken van een digitale samenleving. Hoewel interpersoonlijke, culturele en politieke relaties onderdeel uitmaken van deze discussie, richt het vak zich op de vraag of en hoe socio-technologische factoren de relatie tussen de bureaucratische staat en de samenleving hebben veranderd of veranderen.

Voorbeelden van deze veranderingen zijn bijvoorbeeld digitaal ondersteunde coproductie van publieke goederen en diensten; sociale media als platform voor interactie met de overheid; de surveillance state; en het gebruik van automatisering in administratieve besluitprocessen en in de communicatie met het publiek. Het vak gaat ook in op de nieuwe eisen en verwachtingen die gesteld worden aan zowel overheden als individuen als gevolg van de digitale samenleving, zoals bijvoorbeeld de noodzaak om mediavaardig te zijn, profile curation, en veiligheid/risicomanagement.

Data and Good Governance

Overheden zijn continu betrokken bij het produceren, ontwikkelen, verzamelen, gebruiken en beheren van data uit verschillende bronnen en voor verschillende doeleinden. De centrale vraag binnen dit vak is de volgende: wat houdt good governance in en wat is ervoor nodig binnen de hele datamanagementcyclus. Het vak besteed in het bijzonder aandacht aan de manier waarop overheidsvertegenwoordigers en public-minded burgers of maatschappelijke organisaties bepaalde algemene waarden kunnen veiligstellen, verdedigen of promoten, en hoe zij potentiële trade-offs tussen algemene waarden als het gaat om de data-praktijk moeten belichten, presenteren of afwegen.

Het vak gaat in op de belangrijkste concepten, thema’s en theorieën over good governance en de wetenschap van algemene waarden, maar besteedt ook aandacht aan openbare ethiek en data management literatuur. Aan de hand van deze kennis worden studenten uitgenodigd om kritisch te kijken naar de rol van de overheid binnen elk van deze vijf fases van de data life cyclus. Tenslotte leren de studenten hoe ze zoals hierboven benoemde belangrijke theoretische inzichten uit de literatuur moeten toepassen om praktisch toepasbare en normatief verdedigbare beleidsoplossingen te creëren om real-life data managementproblemen op te lossen.

Data-driven Policy and Services

Dit vak besteedt aandacht aan de verschillende soorten data die gebruikt worden binnen de context van beleidsmaking en openbare dienstverlening. Er wordt, bijvoorbeeld, gekeken naar hoe evidence (‘evidence-based policymaking’) in het algemeen en data in het bijzonder worden toegepast en geïntegreerd in de beleidsmakingsprocessen en naar op welke momenten de overheid verschillende informatiebeleidsinstrumenten inzet om beleidsdoelen te halen.

Deze processen worden daarnaast ook gelinkt aan data die gebruikt wordt door de overheid om burgers te betrekken en om openbare diensten te digitaliseren. Bijvoorbeeld, hoe burgers en maatschappelijke problemen, zoals armoede, worden gemeten maar ook hoe deze data wordt ingezet om besluiten te nemen tijdens het beleidsmakingsproces en hoe dit uiteindelijk de dienstverlening en relatie tussen de overheid en de burger beïnvloedt. Dit vak maakt hierbij gebruik van de kennis uit andere vakken van de DDG track door voort te bouwen op de inzichten in computational thinking in combinatie met de digitale overheid en digitale samenleving.

Hoewel computational thinking helpt om inzicht te krijgen in de manier waarop data wordt verzameld en verwerkt, besteden de digitale overheid en digitale samenleving vakken aandacht aan de effecten van de toenemende datafication en digitalisering binnen de overheid en samenleving. Deze concepten worden besproken en toegepast aan de hand van verschillende voorbeelden van beleidsvorming binnen Nederland als daarbuiten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.