Universiteit Leiden

nl en

Olaf van Vliet en Lars van Doorn ontvangen 430 duizend euro subsidie voor onderzoek flexibilisering arbeidsmarkt

Onderzoekers van de Afdeling Economie en het Instituut Bestuurskunde, Olaf van Vliet en Lars van Doorn, hebben een subsidie van 430.000 euro ontvangen van Instituut Gak voor onderzoek naar de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de gevolgen daarvan voor sociale zekerheid.

De afgelopen decennia is de flexibilisering van de arbeidsmarkt in rap tempo toegenomen. Bovendien is de verwachting dat door de opkomst van de platformeconomie, met bedrijven als Uber, Helpling en PicNic, deze trend zich zal voortzetten. Ondanks positieve economische effecten heeft de flexibilisering vergaande consequenties voor de samenleving. Zo dreigt er een tweedeling op de arbeidsmarkt te ontstaan tussen enerzijds goed beschermde, hoog opgeleide insiders met een vast contract en anderzijds laagopgeleide outsiders met geringe sociale bescherming.

In dit project analyseren de Leidse economen vanuit een internationaal vergelijkend perspectief de oorzaken van de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de sociaaleconomische gevolgen daarvan. Het vetrekpunt van dit project is de vraag in hoeverre globalisering en technologische vooruitgang leiden tot toenemende concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In hoeverre is de flexibilisering nu toe te schrijven aan globalisering en technologische vooruitgang of aan de rol van instituties?

Inkomensverschillen

In deze context besteden zij ook aandacht aan de vraag in hoeverre de flexibilisering van de arbeidsmarkt de inkomensverschillen tussen insiders en outsiders vergroot en zo bijdraagt aan een toename van het aantal werkende armen. Tot slot zal worden onderzocht in hoeverre de flexibilisering van de arbeidsmarkt de maatschappelijke steun voor sociale zekerheid beïnvloedt. Zijn werkenden bijvoorbeeld bereid een versobering van de werkloosheidsuitkeringen te steunen in ruil voor ruimere scholingsmaatregelen? Voor hervormingsplannen op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en de fiscaliteit zijn deze vragen van groot belang.

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.