Universiteit Leiden

nl en

Onze economen in Den Haag - hun onderzoek en onderwijs

In zowel Leiden als Den Haag verzorgt de afdeling Economie - van de Leidse rechtenfaculteit - onderwijs voor ruim 1700 studenten.

Bestuurskunde & economie

In totaal verzorgt de afdeling Economie 19 vakken bij de opleidingen van bestuurskunde.  

De bacheloropleiding waar de afdeling aan meewerkt bestaat uit twee tracks: Bestuur en Organisatie (BBO) en Economie, Bestuur en Management (EBM). De track Beleid, Bestuur en Organisatie is een klassieke opleiding bestuurskunde, waarin de economen enkele vakken verzorgen, bijvoorbeeld op het terrein van overheidsfinanciën. De andere- populaire - track is Economie, Bestuur en Management. Deze track is een uniek samenwerkingsverband tussen het Instituut Bestuurskunde en de Afdeling Economie. Studenten die deze track volgen, krijgen zowel bestuurskundige als economische vakken.

Dr. Olaf van Vliet: “Aan veel maatschappelijke vraagstukken zitten namelijk zowel bestuurlijke als economische kanten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hervormingen van arbeidsmarktbeleid. Dit kabinet heeft het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW) veranderd. Vanuit de economie analyseren wij de effecten van deze beleidsveranderingen op bijvoorbeeld de werkgelegenheid en de inkomensverdeling. Het besluitvormingsproces dat voorafgaat aan de beleidsveranderingen bestuderen studenten juist vanuit een bestuurskundig perspectief. Vervolgens is het interessant om te kijken naar de interactie tussen de economische en de bestuurlijke aspecten. Dit is het type vraagstukken waar we ons mee bezighouden in Economie, Bestuur en Management.”

Om ook op masterniveau de studenten EBM een aansluiting te bieden is dit collegejaar is het nieuwe masterprogramma Economics and Governance gestart. Ruim 50 Nederlandse en internationale studenten volgen deze nieuwe master en vanaf februari 2017 is hun onderwijs ook in het nieuwe gebouw aan de Wijnhaven.

Vanaf de start betrokken bij het Leiden University College

Vanaf de oprichting van het Leiden University College (LUC), destijds in het monumentale pand aan de Lange Voorhout, zijn de economen betrokken geweest bij het LUC. Inmiddels is het LUC aanzienlijk in omvang gegroeid en daarmee ook het onderwijspakket voor de economen. In het huidige collegejaar verzorgt de Afdeling Economie een negental vakken voor het LUC. Studenten komen van over de hele wereld en het onderwijs wordt in het Engels gegeven.

Verdiepingsleergang Sociale Zekerheid

De afdeling verzorgt al enige jaren modules in de Verdiepingsleergang Sociale Zekerheid.  Het Centre for Professional Learning organiseert deze leergang voor onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In onze modules besteden wij aandacht aan de implicaties van recente wetenschappelijke inzichten voor de beleidspraktijk op het gebied van sociaal en arbeidsmarktbeleid.

Maatschappelijk relevant onderzoek

Veel van het onderzoek van de Leidse economen weet zijn weg te vinden bij de ministeries in Den Haag. Denk aan uitgebreide vermeldingen van het onderzoek naar de toereikendheid van pensioenen in de Miljoenennota en de Perspectiefnota Toekomst pensioenen (van het Ministerie van SZW). Na het voorzitterschap door Prof. Kees Goudswaard van een regeringscommissie die zich heeft gebogen over de toekomst van de pensioenen, is hij de afgelopen jaren voorzitter geweest van de SER-Commissie Toekomst Pensioenen, die het kabinet adviseert over hervorming van het stelsel, mede in het kader van de door het kabinet geïnitieerde brede maatschappelijke dialoog over de pensioenen.

Ook het onderzoek op het terrein van inkomensverdeling en belastinghervorming wordt regelmatig gebruikt.

Prof. Koen Caminada: “Het Leidse onderzoek heeft ook een rol gespeeld in de maatschappelijke discussie over de scheefheid van de vermogensverdeling, aangezwengeld door Thomas Piketty, omdat wij met onze data de vermogensverdeling voor Nederland in kaart konden brengen, en tevens verder aanvullen met de opgebouwde pensioenvermogens. Wij werden dan ook uitgenodigd voor een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer tijdens het bezoek van Thomas Piketty aan het parlement” .

Andere voorbeelden zijn de bijdrage aan het Interdepartementale Beleidsonderzoek Financiële positie van ouderen en – recent – het onderzoek dat de afdeling uitvoert voor de SER over pensioenen van zzp-ers.  De afdeling werkt hiervoor ook samen met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid op het terrein van flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.