Universiteit Leiden

nl en

Vooronderzoek Commissie de Winter

De commissie vooronderzoek geweld in de jeugdzorg (cie De Winter) heeft op 17 mei 2016 haar rapport aangeboden aan minister Van der Steur (V&J) en staatssecretaris Van Rijn (VWS).

In het rapport wordt geconcludeerd dat het haalbaar en zinvol is om onderzoek in te stellen naar geweld tegen uithuisgeplaatste kinderen in de jeugdzorg tussen 1945 en heden. Volgens de commissie zijn er voldoende bronnen en methoden beschikbaar om op valide en betrouwbare wijze vervolgonderzoek te doen. Zodoende kan een zo volledig mogelijk beeld worden verkregen van geweld dat zich tussen 1945 en heden in de jeugdzorg heeft voorgedaan, de mechanismen die bij dit geweld een rol spelen en de wijze waarop de overheid hierop heeft gereageerd. Het vervolgonderzoek, dat naar schatting twee jaar in beslag zal nemen, kan bijdragen aan maatschappelijke erkenning voor wat slachtoffers is overkomen.

De in juli 2015 ingestelde commissie, waar prof. Mariëlle Bruning deel van uitmaakte, heeft 12 deelstudies laten uitvoeren. Het juridische deelonderzoek dat ten grondslag ligt aan het vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg is voorbereid door Prof. mr. Ton Liefaard, Prof. mr. Jaap E. Doek en mr. Apollonia Bolscher. Het juridische deelonderzoek verschaft een overzicht van het wettelijk kader ten aanzien van geweld tegen kinderen in het algemeen en in de specifieke context van (uit huis)plaatsingen van kinderen onder verantwoordelijkheid van de overheid en de ontwikkeling daarvan sinds 1945 tot heden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.