Universiteit Leiden

nl en

Hoe Smart speelt Nederland in op nieuwe koers EU?

Op initiatief van de provincie Zuid-Holland brachten Lambert van Nistelrooij, lid van het Europees Parlement voor het CDA en Govert Veldhuijzen, gedeputeerde Economische Zaken van de Provincie Zuid-Holland, op 13 januari jl. een werkbezoek aan de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en het LUMC. Tijdens het werkbezoek is gesproken over het versterken van de synergie tussen regionaal beleid en onderzoeks- en innovatiebeleid.

smart1

Sjoerd Verduyn Lunel, decaan van de bètafaculteit en Pancras Hogendoorn, hoogleraar bij het LUMC en bestuurder van Medical Delta en HealthTies, ontvingen Van Nistelrooij in de Gorlaeus Laboratoria van de Universiteit Leiden. Prof. Hans Tanke (LUMC) en burgemeester H.J.J. Lenferink traden ook op als gastheren van het werkbezoek. Prof. Douwe Breimer was aanwezig namens de topsectoren.

Investeren in de regio

smart2

Van Nistelrooij onderhandelt als rapporteur voor het Europees Parlement samen met Europese lidstaten over hoe EU-miljarden verdeeld moeten worden om Europa slimmer, duurzamer en inclusiever te maken. De EU gaat gerichter investeren en aan de verdeling van de gelden worden scherpere eisen gesteld. Regionale projecten dienen aantoonbaar bij te dragen aan een innovatieve ontwikkeling van de Europese concurrentiekracht. Op mondiaal niveau wordt Europa steeds kleiner. 
Lambert van Nistelrooij: ‘Na de 2e wereldoorlog woonde één op de vijf wereldbewoners in de EU, nu is dat één op de tien. De verwachting is dat dit nog verder daalt. Om onze welvaart op peil te houden, dienen we vanuit de regio´s innovatie te stimuleren’.

Om dit bereiken heeft de EU een nieuwe koers bepaald: de EU 2020 strategie. Het gaat steeds om drie doelen: de EU tot het jaar 2020 slimmer, duurzamer en inclusiever te maken en daarmee voor meer banen en economische groei te zorgen.

Van Nistelrooij bracht op 13 januari tijdens de conferentie ‘Hoe Smart is Nederland’ zijn boek ‘Investeren in de regio’ uit, waarin discussiepunten voor de onderhandeling zijn opgenomen.

Medical Delta

smart3

Medical Delta is een samenwerkingsverband in Zuid-Holland tussen de kennisinstellingen en de UMC’s, locale en provinciale overheden en het bedrijfsleven op het gebied van Life & Health Sciences met als doel de vooraanstaande positie van het cluster binnen Europa verder uit te bouwen. 
In Leiden, Delft en Rotterdam wordt een scala initiatieven ontplooid, die o.a. hebben geleid tot HealthTies; de Europese erkenning als ‘Region of Knowledge’ op dit gebied.

Leiden
In Leiden wordt het Leiden Bio Science Park uitgebreid, zijn incubator- en doorstartcentra gerealiseerd, wordt een biotech scholings- en trainingsfaciliteit gebouwd en is ‘public access’ kennisinfrastructuur, zoals het NeCEN tot stand gekomen.

Delft
In Delft concentreert men zich meer op medische technologie, is Medical Delta in de race om een protonen-bestralingsfaciliteit te realiseren en liggen er plannen voor een doorstartcentrum voor Med Tech bedrijven.

Rotterdam
In Rotterdam wordt gewerkt aan een Life Sciences Tower met o.a. startersfaciliteiten en samen met Leiden wordt gewerkt aan een infrastructuur voor ‘personal imaging’.

De centrale regie van Medical Delta zorgt ervoor dat deze activiteiten goed worden afgestemd om bedrijvigheid aan te trekken en te laten bloeien in Zuid-Holland.
Hiermee is de Medical Delta een van de belangrijkste Health & Life Sciences centra in Europa geworden. De Medical Delta wil ook dat Europa profiteert van de kracht van deze regio en omgekeerd. Via het ‘Regions of Knowledge’ programma ‘Health Ties’ wordt samengewerkt met een groot aantal sterke regio’s in Europa om een kennisgedreven Europees cluster Life Sciences vorm te geven. Die samenwerking ziet er veelbelovend uit.

Bioscience: the science base of health

De faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden zal i.s.m. het LUMC de komende jaren onderwijs- en onderzoeksactiviteiten concentreren rond twee grote en herkenbare profileringsgebieden. ‘Bioscience: the science base of health’ is daar één van.

De faculteit en LUMC versterken de slagkracht van het profileringsgebied door multidisciplinaire centra en platforms te ontwikkelen. Binnen deze centra wordt geprofiteerd van samenwerking tussen bijvoorbeeld medicinale chemici, microbiologen en kosmologen. Het Cell Observatory en NeCEN zijn daar zeer succesvolle voorbeelden van.

NeCEN

Het Netherlands Centre for Electron Nanoscopy (NeCEN) is een voorbeeld van hoe de kennisvalorisatie binnen Medical Delta gestalte krijgt. De faciliteiten in het centrum maken het mogelijk processen op cel- en atoomniveau te bestuderen. Dit maakt een belangrijke versnelling van de ontwikkeling en goedkeuring (FDA approval) mogelijk. Hierdoor zijn dergelijke faciliteiten ook interessant voor het bedrijfsleven. Het NeCEN wordt opengesteld voor het bedrijfsleven en de eerste bedrijven hebben zich al gemeld. Het NeCEN heeft de ambitie om zich tot een Europees Centrum te ontwikkelen en een ‘Centre of Excellence’ te vormen dat de concurrentiepositie van het Europees cluster mondiaal kan versterken.

Links

Foto’s: Provincie Zuid-Holland

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.