Universiteit Leiden

nl en

Onderwijswetenschappen

Onderwijs

De programmagroep Onderwijswetenschappen verzorgt cursussen op het gebied van onderwijs aan leerlingen en het leren en de ontwikkeling van kinderen in de schoolcontext. Het doel is om studenten een brede vorming te bieden en ze voor te bereiden op een arbeidsmarkt en maatschappij die snel verandert. Studenten worden aangemoedigd om kritisch te denken, en leren uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek te gebruiken om hun eigen, goed onderbouwde mening over onderwijsbeleid en praktijk te vormen.

Bachelorspecialisatie Onderwijswetenschappen

De bachelorspecialisatie Onderwijswetenschappen biedt een unieke multidisciplinaire aanpak: leren en ontwikkeling worden benaderd vanuit verschillende theoretische perspectieven en met gebruikmaking van verschillende onderzoeksmethoden.

Thema’s

  • Neurocognitieve processen die ten grondslag liggen aan leren en ontwikkeling
  • Sociaal-emotioneel functioneren op school
  • Leren rekenen en lezen met begrip
  • Individuele verschillen in leer- en ontwikkelingstrajecten
  • Factoren in het onderwijsleerproces die bijdragen aan een betere leeropbrengst (o.a. leervormen, instructievormen en toetsvormen)
  • Interacties in de klas
  • Instructional design
  • Analyse van onderwijsvernieuwing
  • 21e-eeuwse vaardigheden
  • Education in a digital environment

Bekijk de studiegids voor de vakbeschrijvingen van het 2de en 3de jaar van de specialisatie Onderwijswetenschappen ››

Masterspecialisatie Educational Science

In de master worden deze onderwerpen verder uitgediept. Naast een focus op psychologische en neurocognitieve mechanismen die van belang zijn voor leren en ontwikkeling gaat het Masterprogramma in op de impact die de sociale en educatieve omgeving heeft op leren. Studenten oefenen met het vertalen van de implicaties van deze kennis naar instructie, het gebruik van digitale technologie, assessment, en sociale interacties op school. De kern van het masterprogramma is het idee dat de student een kritische houding ontwikkelt ten aanzien van onderzoek en praktijktoepassingen op het gebied van leren en onderwijs, en dat hij of zij essentiële vaardigheden ontwikkelt om de kloof tussen theorie, onderzoek en onderwijspraktijk te overbruggen.

Bekijk de studiegids voor de vakbeschrijvingen van masterspecialisatie Educational Science ››

Bachelor- en masterscriptie

In het kader van de bachelorscriptie en masterscriptie worden studenten actief betrokken bij lopend onderzoek van de programmagroep. Daarnaast doorlopen masterstudenten een onderzoeks- en/of praktijkstage waarin ze leren om hun kennis en vaardigheden toe te passen op het werkveld van onderwijsprofessionals. Zo ontwikkelen ze bijvoorbeeld educatief materiaal (tekstboeken, webapplicaties), verfijnen en evalueren ze interventies die op scholen worden uitgevoerd, of geven ze advies over hoe een school de kwaliteit van het onderwijs en de invoering van een vernieuwing kan monitoren.

Educatieve expertise

Aan het einde van de opleiding hebben studenten de bevoegdheid om te werken in een breed scala van instellingen waarin educatieve expertise vereist is, zoals scholen, opleidingen, onderzoeksinstituten, musea, organisaties die educatief materiaal ontwikkelen en instanties die betrokken zijn bij advies op het gebied van onderwijs en bij de professionalisering van leraren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.