Universiteit Leiden

nl en

Verklaring over samenwerking met fossiele industrie

De Universiteit Leiden gaat geen nieuwe onderzoekssamenwerkingen aan met bedrijven uit de fossiele industrie die zich niet intensief en aantoonbaar inzetten voor het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs.

De universiteit gaat dit standpunt in de loop van 2024 verder uitwerken tot nieuw beleid. Pas als hierover een besluit is genomen door het College van Bestuur, gaan de nieuwe regels in.

Een uitzondering wordt straks alleen nog gemaakt als een project aantoonbaar bijdraagt aan de energietransitie. Ook zal in dat geval worden getoetst of de samenwerking met het bedrijf noodzakelijk is: bijvoorbeeld omdat het bedrijf beschikt over data die onmisbaar zijn voor het onderzoek of kennis die op een andere manier bijdraagt aan de energietransitie.

Definitie ‘fossiele industrie’

Onder fossiele industrie verstaan we bedrijven die zich bezighouden met de exploratie, winning en exploitatie van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas. Voorbeelden van zulke bedrijven zijn Shell en Exxon Mobil. 

Projecten die niet bijdragen aan de energietransitie maar worden uitgevoerd met bedrijven die zich wel inzetten voor de Klimaatdoelen van Parijs zullen tevens getoetst worden.

Lopende projecten die hier niet aan voldoen worden afgemaakt.

Deze uitgangspunten worden in de loop van 2024 geconcretiseerd tot nieuw beleid met duidelijke richtlijnen en handvatten voor onderzoekers. Mogelijk wordt deze verklaring nog aangescherpt, aangevuld of anderszins gewijzigd als blijkt dat bijdragen aan de Klimaatdoelen van Parijs of de energietransitie onvoldoende aantoonbaar kunnen worden gemaakt en/of als maatschappelijke ontwikkelingen of behandelde casuïstiek hier aanleiding toe geven.

Meer informatie leest u in de Memorie van toelichting

Klimaatdoelen van Parijs

In 2016 heeft de Europese Unie mede namens Nederland het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Doel van het akkoord is om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius.

Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen zijn afspraken in Europa gemaakt. De EU-lidstaten hebben met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 55% minder broeikasgassen moet uitstoten.  In 2050 wil de Europese Unie klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat er dan netto geen broeikasgassen meer worden uitgestoten

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.