Universiteit Leiden

nl en

Leraar VHO in Natuurkunde (MSc)

Toelatingseisen

Alle aanmeldingen voor de lerarenopleiding worden beoordeeld door de Toelatingscommissie van het ICLON. De Toelatingscommissie doet een uitspraak over je toelaatbaarheid.

Bij het bepalen van de toelaatbaarheid  tot de lerarenopleiding wordt op grond van je vooropleiding bekeken of je de vereiste vakinhoud beheerst. Daarnaast is een goede beheersing van de Nederlandse taal vereist. Beide punten worden hieronder verder toegelicht.

Let op: voor het World Teachers Programme (plusprogramma van de Lerarenopleiding) geldt een intakeprocedure.
 

Er wordt bekeken of je de vereiste vakinhoud beheerst op basis van je vooropleiding. Hierbij zijn verschillende routes mogelijk (zie schematisch overzicht en verdere toelichting):

Verdere toelichting:

Bij 1:

 • wo bachelordiploma in de discipline waartoe het schoolvak behoort;
 • wo masterdiploma in de discipline waartoe het schoolvak behoort; 
  OF
 • doctoraaldiploma in de discipline waartoe het schoolvak behoort.

Bij 2:

 • wo bachelordiploma in de discipline waartoe het schoolvak behoort;
 • wo masterdiploma dat niet direct verwant hoeft te zijn.
  In bijlage 3 van de OERd staat aangegeven welke wo bachelors in 2019-2020 direct toegang geven tot een lerarenopleiding.

Bij 3:

 • wo bachelordiploma in een aan het schoolvak verwante discipline;
 • wo masterdiploma in een aan het schoolvak verwante discipline.
  Waarbij aantoonbaar is dat beide diploma’s samen tenminste 120EC aan vakinhoud op wo-niveau bevatten, evenredig verdeeld over de voor het schoolvak vastgestelde kern- en subdomeinenc.

Bij 4:

 • hbo bachelordiploma Leraar vo tweede graad voor een schoolvak;
 • pre-master in de discipline waartoe het schoolvak behoort;
 • wo masterdiploma: doorgaans zal dit een diploma in de discipline waartoe het schoolvak behoort zijn, maar dit is geen vereiste.
  Waarbij aantoonbaar is dat tenminste 120a EC aan vakinhoud op wo-niveau is gevolgd, evenredig verdeeld over de voor het schoolvak vastgestelde kern- en subdomeinenc

Bij punt 3 en 4 kan het zijn dat je een vooropleiding hebt gevolgd die niet geheel aansluit bij bovenstaande vakinhoudelijke toelatingseisen. In dat geval worden vakdeficiënties vastgesteld. 

 • Als de vakdeficiënties niet meer dan 15 EC omvatten, kunnen deze parallel aan de lerarenopleiding worden weg gewerkt. Alle vakdeficiënties moet je hebben weggewerkt voordat je de lerarenopleiding kunt afronden.
 • Als de vakdeficiënties meer dan 15 EC omvatten, is sprake van een niet voldoende op het schoolvak gerichte vooropleiding en ben je om deze reden nog niet toelaatbaar. Je wordt geïnformeerd over het vakdeficiëntieprogramma en de wijze waarop je deze vakdeficiënties kunt wegwerken. (NB: Eventuele kosten zijn doorgaans voor rekening van de student.)

Staat jouw vooropleiding hier niet bij?
Staat jouw opleidingsroute niet in het schematisch overzicht vooropleiding/instroomeisen Lerarenopleiding? Dan geldt de volgende vakinhoudelijke toelatingseis: wo-bachelor + wo-master + een vakdeficiëntieprogramma van ≥ 120a EC aan vakinhoud op wo-niveau, evenredig verdeeld over de per schoolvak vastgestelde kern- en subdomeinen. Jouw toelaatbaarheid wordt individueel getoetst.

Diploma’s in het buitenland behaald?
Bovenbeschreven toelatingseisen zijn van toepassing indien de diploma’s in Nederland zijn behaald. Indien jij een buitenlandse vooropleiding hebt, is een diploma-waardering nodig om na te gaan of deze diploma’s gelijkwaardig zijn aan het Nederlandse wo-niveau. Waardering van de relevante diploma’s (door het Admission Office van de Universiteit Leiden) vindt automatisch plaats bij aanmelding voor de Lerarenopleiding. Een diplomawaardering van Nuffic is niet afdoende.

a Voor de Lerarenopleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur is dit tenminste 200 studiepunten (EC).

EC is de eenheid waarin studiepunten uitgedrukt worden. Volgens het ECTS (European Credit Transfer System) is één studiepunt gelijk aan 28 uren studie.

c Zie het vakinhoudelijk referentiekader opgesteld door de Interdisciplinaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL)

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

Naast beheersing van de vakinhoud is een goede beheersing van de Nederlandse taal vereist.

Vandaar dat is vastgesteld dat iemand die geen diploma voortgezet onderwijs in Nederland heeft behaald en kan overleggen, blijk moet geven van een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands. Het niveau van het Nederlands wordt getoetst door middel van het Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL-gevorderd) van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Een NT2-diploma is niet toereikend. 

Informatie over niveaus, toetsen en toetsmomenten vindt je op de website van het Talencentrum.

Door maatregelen in het kader van het coronavirus kan het zo zijn dat je jouw masterdiploma niet kunt behalen voor 1 september 2020. In dat geval kun je, als je aan de twee volgende voorwaarden voldoet, toch beginnen met de Lerarenopleiding (tweede master) per 1 september 2020:

 • Je hebt op 1 oktober 2020 alle studieonderdelen van je master met een voldoende afgerond op maximaal 15 EC na. Met andere woorden: volg je momenteel een eenjarige master, dan moet je minimaal 45 EC van de 60 EC behaald hebben; volg je een tweejarige master, dan moet je minimaal 105 EC van de 120 EC behaald hebben. Op 1 oktober 2020 voert de onderwijsadministratie van het ICLON een controle uit.
 •  Je moet je masterdiploma uiterlijk 31 augustus 2021 behaald hebben. Zonder masterdiploma kun je de Lerarenopleiding niet afronden en kun je geen onderwijsbevoegdheid ontvangen.

Let op! 
De Lerarenopleiding wordt als erg intensief ervaren. Het afronden van je master tegelijk met het starten van de lerarenopleiding zal dus extra veel tijd en inzet van je eisen. We adviseren je dan ook nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met de studieadviseur. Met haar kun je de best passende opleidingsroute voor jouw persoonlijke situatie bespreken.

Invulling praktijkdeel door middel van een stage

De stages zijn een essentieel onderdeel van de opleiding. De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld.

Invulling praktijkdeel door middel van een baan

Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet, zie Praktijkdeel van de opleiding.

De officiële toelatingsregeling van de Lerarenopleiding is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.