Universiteit Leiden

nl en

Mirjam Sombroek-van Doorm

Hoogleraar Recht & Gezondheid

Naam
Prof.mr.dr.drs. M.P. Sombroek-van Doorm
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.p.sombroek@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-4962-3834

Prof. mr. dr. drs. Mirjam Sombroek van Doorm (1968) is sinds 1 oktober 2022 benoemd tot hoogleraar Recht en Gezondheid bij de afdeling jeugdrecht & Gezondheidsrecht van het Instituut voor Privaatrecht. Op 26 april 2024 hield zij haar inaugurele rede. De brede leeropdracht recht en gezondheid geeft de ambitie aan om de samenwerking te versterken tussen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de faculteit Geneeskunde/LUMC en andere faculteiten. Door haar succesvolle subsidieaanvragen op het gebied van recht en gezondheid kan die samenwerking mede verder worden gebracht. Zij is ook tuchtrechter bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam.

Meer informatie over Mirjam Sombroek-van Doorm

Opleiding

Mirjam Sombroek van Doorm studeerde in 1993 af in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden (internationaal recht). Daarnaast studeerde zij Franse taal- en letterkunde aan zowel de Sorbonne (Paris III) als aan de Universiteit Leiden. In 1996 studeerde zij ook daarin af. In 2019 is zij gepromoveerd op het gezondheidsrechtelijk onderwerp: Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en oudersTevens is zij visiting professor aan de Université Paris I Panthéon-Sorbonne en de Université Paris II Panthéon-Assas, tuchtrechter bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam en lid van de Gezondheidsraad.

Loopbaan

Mirjam Sombroek heeft steeds in combinatie met haar academische werk uiteenlopende facultaire bestuurlijke- en managementfuncties vervuld. Zo maakte zij van 2019-2023 deel uit van het Faculteitsbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en combineerde dat met haar wetenschappelijke werk. Sinds oktober 2022 is zij hoogleraar Recht & Gezondheid (1,0 fte) aan de Universiteit Leiden. Tevens is zij visiting professor aan de Université Paris I Panthéon-Sorbonne en de Université Paris II Panthéon-Assas, tuchtrechter bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam en lid van de Gezondheidsraad.

Onderzoeksgebieden/wervend vermogen

Mirjam Sombroek heeft diverse onderzoekssubsidies binnengehaald vooral op het snijvlak van gezondheidsrecht, kinderrechten en medische innovaties, zoals die op het gebied van gentherapie voor kinderen (NWA-project Cure4Life) en stamcelonderzoek (NWA-project regeneratieve geneeskunde). Tevens heeft zij middelen via de universitaire stimuleringsprogramma’s verworven en doet juridisch onderzoek naar vragen die spelen op het gebied van geneesmiddelenontdekking & -ontwikkeling, regeneratieve geneeskunde en Population Health. Samen met haar team van promovendi en onderzoekers onderzoekt zij de juridische aspecten van medische innovaties, innovaties in de zorg en ook van andere ontwikkelingen in de samenleving zoals die op het gebied van gender, gezondheid en migratie. Waar mogelijk en nodig betrekt zij het kinderrechtelijk perspectief in haar gezondheidsrechtelijk onderzoek. Daarbij gaat het telkens om de bijzondere positie van kinderen in het gezondheidsrecht, hun recht op gezondheid, participatie en shared decision making.

Op verzoek van Université Paris I Panthéon-Sorbonne is zij thans betrokken bij een Jean Monnet aanvraag gericht op de samenwerking tussen Europa en Afrika op het gebied van gezondheid en migratie. Ook is zij actief in het opzetten van de samenwerking met andere buitenlandse universiteiten op het gebied van One Health binnen het internationale universitaire samenwerkingsverband Una Europa.

Onderwijsactiviteiten

Mirjam geeft les in het gezondheidsrecht in onder andere de masterfase Rechtsgeleerdheid in Leiden. Ook doceert zij in de Leidse interfacultaire minor kindermishandeling. Zij begeleidt scripties op het terrein van het gezondheidsrecht en het kinder- en jeugdrecht, is actief in het postacademisch onderwijs en geeft regelmatig lezingen en interviews. Verder doceert zij gezondheidsrecht als visiting professor in de masterfase aan de Université Paris I Panthéon-Sorbonne en aan de Université Paris II Panthéon Assas.

Overige werkzaamheden

Ze is lid van het auteursteam van het prestigieuze wetgevingscommentaar Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. Ook is zij coauteur van Bijzondere Overeenkomsten in de Studiereeks Burgerlijk Recht. En zij maakt deel uit van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Jeugdrecht en van het Leerboek Gezondheidsrecht. Zij is tuchtrechter in het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam. Zij maakte tweemaal als deskundige deel uit van een commissie van de Gezondheidsraad.

Opleidingen

 • PhD: 'Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders' (2019)
 • Rechten, Universiteit Leiden (1993)
 • Franse Taal- en Letterkunde, Paris III en Universiteit Leiden (1996)

Hoofdfuncties

 • Hoogeraar Recht & Gezondheid (1,0 fte) (sinds 1 oktober 2022)
 • Lid van het Faculteitsbestuur & Directeur bedrijfsvoering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden (2019-2023)
 • Universitair Hoofddocent gezondheidsrecht & Directeur Juridisch Postacademisch Onderwijs, Bureau Internationaal Onderwijs, Marketing & Communicatie en het bestuursbureau van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (2019)
 • Directeur E.M. Meijers Instituut, onderzoeksinstituut en Graduate School (2016-2019) en promovenda
 • Adjunct-directeur E.M. Meijers Instituut, onderzoeksinstituut en Graduate School, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden (1999-2016) en promovenda
 • Hoofd Bureau Internationaal Onderwijs, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden (1994-1998)

Overige functies

 • Visiting professor Université Paris I Panthéon Sorbonne (sinds 2022)
 • Visiting professor Université Paris II Panthéon Assas (sinds 2023)
 • Tuchtrechter bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam (sinds 2017)
 • Lid van  het Self Steering Committe One Health/Una Europa (internationaal universitair samenwerkingsverband; sinds 2022)
 • Lid Healthy Society (samenwerking van Leiden-Delft-Erasmus Universities; sinds 2023)
 • Lid van de Gezondheidsraad (sinds januari 2024).
 • Geraadpleegd deskundige i.v.m. spoedadvies aan Minister VWS over het vaccineren van kinderen onder de 12 jaar en met welk vaccin (december 2021)
 • Geraadpleegd deskundige i.v.m. spoedadvies aan Minister VWS over het vaccineren van gezonde kinderen vanaf 12 jaar en met welk vaccin (juni 2021)
 • Auteur Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht (sinds 2020)
 • Auteur Bijzondere Overeenkomsten, Studiereeks Burgerlijk Recht.
 • Universitair docent bij de afdeling Jeugdrecht (2018-2020)
 • Academisch coördinator Pre-PhD programma (2018-2019)
 • Lid begeleidingscommissie evaluatie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Wet verwijsindex risicojongeren (2019)
 • Bestuursvoorzitter Stichting KinderrechtenNU (2015-2016)
 • Lid van Leiden Interdisciplinary Network Child abuse & neglect (LINC) (2012-)

Gehonoreerde subsidieaanvragen & deelname internationale consortia

 • NWA- call CURE4LIFE. Development and societal impact of stem cell based genetic medicines (2022-2023; promotieplek)
 • Call Small Projects NWA Route Regenerative Medicine: game changer moving to broad areas of application (2022-2023; postdoc-plek)
 • ZonMW-aanvraag DECIDE-VerA (ethiek en digitalisering in de zorg): interdisciplinair project ter verbetering van het besluitvormingsproces in het kader van een specifieke AI-CDSS voor hart- en vaatziekte patiënten (2022)
 • ZonMw- aanvraag: Vierde evaluatie van de Wet Medisch wetenschappelijk Onderzoek met mensen (2022/2023)
 • Universitaire stimuleringsgebieden (2023)
  Geneesmiddelenontdekking & -ontwikkeling (promotieplek
  Regeneratieve geneeskunde (postdoc
  Population Health (promotieplek)
 • Meijers PhD-plek Credibility Assessment of asylum claims lodged by minors on grounds of sexual orientation and gender identity from a health law perspective (2023)
 • Programma Nu Niet Zwanger, subsidie voor gezondheidsrechtelijk onderzoek (sinds 2022)

Publicaties

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2009

2005

2003

1999

 • Stolker C.J.J.M. & Sombroek-van Doorm M.P. (1999), D-Lit: Nederlands recht in vertaling verzameld, De Juridische Bibliothecaris : 28-29.

Onderwijs en lezingen

 • Privatissium ‘Het kind in het gezondheidsrecht’ (master eugdrecht & gezondheidsrecht; 2023-2024)
 • Secret medical et l’abus des enfants (colloque Université Paris II Panthéon-Assas; 2023-)
 • Soins palliatifs pédiatriques: les aspects juridiques (colloque Université Paris II Panthéon-Assas; 2023-)
 • Droit de la santé (Paris I Panthéon-Sorbonne master droit international, européen et comparé; 2022-)
 • Right to health from a human rights and children’s rights perspective (Université de Pretoria, South Africa; 2023)
 • PAO Centre for Professional Learning 'Geweld in afhankelijkheidsrelaties' (2022)
 • Cleveringa-lezing (Parijs; nov. 2023) Arts en medisch beroepsgeheim; Wanneer gaat bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling zwijgen over in spreken?
 • Webinar Sterk Thuis: 'Toestemmingsbeginsel & IVRK vanuit juridisch perspectief' (2022-2023)
 • JPAO Actualteitencollege gezondheidsrecht (2019-2022)
 • Lezing t.b.v. het LECK congres (Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling): Medisch beroepsgeheim en kindermishandeling: nieuwe grondslag voor het uitwisselen van informatie (2020)
 • Lezing t.b.v. 5e jaarscongres Gezondheidsrecht: De zorgplicht van de arts (2019)
 • Lezing voor vertrouwensartsen en huisartsen: Medisch beroepsgeheim en kindermishandeling: van conflict van plichten naar zorgplicht (2019)
 • Lezing A Children's rights perspective on mandatory mental health education in schools in het kader van de Gender, Inclusivity and Protecting the 21st Century Family Conference in Londen (2019)
 • Lezing Kindermishandeling: van conflict van plichten naar zorgplicht (2019)
 • Privatissimum Kind in het gezondheidsrecht  (mastervak Jeugdrecht; 2028-2019)
 • Practicum Jeugdrecht (internationale kinderontvoering) (mastervak Jeugdrecht;2028-2019)
 • Juridische aspecten van kindermishandeling (minorvak) (mastervak Jeugdrecht; 2017-2020)
 • Lezing 3e landelijk congres huiselijk geweld Huiselijk geweld en kindermishandeling: helpen, melden en helpen bij melden (2016)
 • 2015 Het medisch beroepsgeheim en kindermishandeling: recente ontwikkelingen in de tuchtrechtspraak (lezing)
 • Paris II Université Panthéon Assas: Le secret medical en cas de l’abus d’enfant/ Medical Confidentiality in cases of child abuse (presentation; 2023)
 • 2012 Academisch Genootschap Friesland: ‘Het medisch beroepsgeheim en kindermishandeling’ (lezing)
 • Leiden Interdisicplinary Network Child abuse & neglect (LINC): ‘De zorgplicht en de zwijgplicht van de arts in geval van kindermishandeling ’(2012; lezing)
 • JPAO over het medisch beroepsgeheim in geval van kindermishandeling (2012; actualiteitencollege)
 • 2009 Cursus Boerhaave: Eén jaar KNMG-meldcode; wat kan, wat mag en wat moet (niet); de juridische puntjes op de i’ (actualiteitencollege)

Redacties

2022-  Nederlands Tijdschrift voor Jeugdrecht
2021-  Leerboek Gezondheidsrecht
2021   Sombroek-van Doorm M.P., Boom W.H. van, Ellian A. & Leun J.P. van der (Eds.) (2021), Cum Suis: Vriendenboek Carel Stolker. Den Haag: Boom Juridisch.

Interviews

Hoogleraar Recht & Gezondheid

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Jeugdrecht en Gezondheidsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidsrecht Amsterdam Tuchtrechter
 • Kluwer auteur Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
 • Gezondheidsraad lid van de Gezondheidsraad
 • auteur Bijzondere overeenkomsten auteur van hoofdstuk over de WGBO
 • Redactie leerboek Gezondheidsrecht lid redactie
 • Nederlands Tijdschrift voor Jeugdrecht lid redactie
 • Paris 1 Panthéon-Sorbonne visiting professor
 • Paris 2 Pantéon-Assas visiting professor
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.