Universiteit Leiden

nl en

Mirjam Sombroek benoemd tot lid van de Gezondheidsraad

Bij Koninklijk Besluit is Mirjam Sombroek-van Doorm per 1 januari 2024 benoemd tot lid van de Gezondheidsraad. Zij gaat deel uitmaken van de vaste commissie Ethiek en recht en de tijdelijk ingestelde commissie Hersenletsel door sport. De Gezondheidsraad is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en de gezondheidszorg. Uitgangspunt daarbij is steeds de stand van de wetenschap.

Als hoogleraar Recht en Gezondheid zal Mirjam actief zijn in de commissie Ethiek en recht. Deze commissie adviseert gevraagd en ongevraagd over kwesties en ontwikkelingen op het gebied van de (volks)gezondheid die vanuit ethisch of juridisch perspectief van belang zijn. Maar de commissie kan ook andere commissies van de raad ondersteunen als daar belangrijke juridische of ethische vraagstukken aan de orde zijn.

De tweede commissie waarvan Mirjam lid wordt, is de commissie Hersenletsel door sport. Deze commissie adviseert de minister over de relatie tussen ernstig hersenletsel en (herhaalde) kopballen en hoofdcontacten uit andere sporten. Zo voetballen 1 miljoen Nederlanders met grote regelmaat. Daarbij is koppen een wezenlijk onderdeel van het spel. Ook bij andere sporten komt contact met het hoofd voor. Tegelijk weten we ook dat de Hersenstichting adviseert om iedere klap tegen het hoofd van (jonge) kinderen zoveel mogelijk te vermijden. Goede en betrouwbare kennis over dit onderwerp is van wezenlijk belang.

De benoeming tot lid van de Gezondheidsraad gaat in op 1 januari 2024 en heeft de duur van vier jaar.

De meeste adviesvragen zijn afkomstig van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook de ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn vaste opdrachtgevers. Ook de Tweede Kamer kan de Gezondheidsraad om advies vragen. De Gezondheidsraad adviseert ook op eigen initiatief over ontwikkelingen in de wetenschap die voor het overheidsbeleid van belang kunnen zijn.

De reactie van Mirjam op haar benoeming:

‘Twee keer eerder mocht ik al als deskundige meedraaien in een commissie van de Gezondheidsraad. Toen ging het om de toelaatbaarheid van COVID-inentingen bij kinderen. In die commissie kwam eigenlijk alles bijeen van waar ik mij als hoogleraar mee bezighoudt: recht, ethiek, gezondheid en de specifieke positie van kinderen daarin. Ik vind het heel eervol dat ik nu ben benoemd tot vast lid van de Gezondheidsraad. En ik zie het ook echt als een belangrijke opdracht om te helpen bij de missie van de raad om vanuit wetenschappelijke, onafhankelijke, multidisciplinaire, transparante, omgevingsbewuste en beleidsrelevante waarden bij te dragen aan de gezondheid van de Nederlandse samenleving’.

Lees ook het interview met Sombroek op kinderrechten.nl over het wel of niet vaccineren van kinderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.