Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Arthur Ram

Opleidingsdirecteur / universitair hoofddocent


Naam Dr. A.F.J. Ram
Telefoon +31 71 527 4914
E-mail a.f.j.ram@biology.leidenuniv.nl
Opleidingsdirecteur / universitair hoofddocent
Wiskunde en Natuurwetenschappen
Instituut Biologie Leiden
IBL Biotechnology & Health
Werkadres
Sylvius
Sylviusweg 72
2333 BE Leiden
Kamernummer 4.4.14
Contact
+31 71 527 4914
a.f.j.ram@biology.leidenuniv.nl
Stichting Eurofung
Bestuurslid en penningmeester