Universiteit Leiden

nl en

Staats- en bestuursrecht

Onderzoek

De afdeling Staats- en bestuursrecht is op veel terreinen actief.

Natuurlijk nemen de medewerkers deel aan de facultaire onderzoeksprogramma’s en de universitaire profileringsgebieden. Daarnaast is de afdeling succesvol in het aantrekken van gesubsidieerd onderzoek en onderzoek in opdracht. De onderzoekers publiceren regelmatig in zowel nationale als internationale fora en participeren in verschillende (inter)nationale netwerken.

Wisselwerking (inter)nationaal recht

Veel onderzoek vindt plaats op het terrein van het algemene staats- en bestuursrecht, het financiële bestuursrecht, het overheidsaansprakelijkheidsrecht, vraagstukken van wetgeving en van rechtsbescherming, in het bijzonder ten aanzien van fundamentele rechten. Kenmerkend voor het onderzoek op deze terreinen is de aandacht voor de wisselwerking tussen Europees/internationaal en nationaal recht.

Nieuw talent

De afdeling hecht grote waarde aan vernieuwing van onderzoek en het kweken van nieuw talent. Zij spant zich in om jonge docenten en onderzoekers kansen te bieden om onderzoeksvoorstellen te schrijven en zo mogelijk het onderzoek uit te voeren. Dat probeert de afdeling onder meer te bereiken door een stimulerend onderzoeksklimaat te scheppen, waarin onderzoekers (inclusief buitenpromovendi) samenwerken en waarin veel kennisuitwisseling plaatsvindt.

Onderzoek in opdracht

De afdeling Staats- en bestuursrecht onderhoudt nauwe contacten met institutionele opdrachtgevers. Opdrachtonderzoek wordt uitgevoerd voor het ministerie van Justitie (WODC) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maar ook voor andere overheidsinstellingen en voor bedrijven. De laatste jaren betrof dat projecten en onderwerpen als:

 • Doelmatigheid van besluitvorming door Schadeschap Luchthaven Schiphol (Schadeschap Luchthaven Schiphol)
 • Derde evaluatie van de Awb, deelonderzoek ‘feitenvaststelling in beroep’ (WODC) 
 • Evaluatie van de Grondwet (BZK) 
 • Implementatie en handhaving van EU-recht (WODC) 
 • Toegang tot de rechter (voorstudie Staatscommissie Grondwet) 
 • Preambules (voorstudie Staatscommissie Grondwet) 
 • ‘15 Jaar Awb’ (congres en bundel, MvJ en BZK) 
 • Interventies van Nederland bij het Hof van Justitie (WODC) 
 • Omzetting van EG-richtlijnen (WODC) 
 • Wetsvoorstel beperking topinkomens (advisering minister BZK) 
 • Wetsvoorstel taxigroepen (advisering ministerie van V&W) 
 • Demonstratievrijheid (advisering gemeente Den Haag) 
 • Wetgevingsprocessen in transitie. Een vergelijkend onderzoek naar het prestatievermogen van wetgevingsprocessen in Finland, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk als mogelijke inspiratie voor de verbetering van de efficiency van het Nederlandse wetgevingsproces
 • Comparative Analysis of the Croatian Act on the Right of Access to Information

De afdeling voerde ook verschillende door Europa gefinancierde projecten uit binnen de Europese kaderprogramma’s, zoals LOIS (Lexical Ontologies for Legal Information Society) en later DALOS (DrAfting Legislation with Ontology –based Support).

De onderzoekers van de afdeling stellen hoge wetenschappelijke kwaliteit van hun adviezen en rapporten voorop, maar hechten ook veel waarde aan de bruikbaarheid van hun adviezen in de praktijk.

Voor het offreren en aannemen van opdrachten is het een voorwaarde dat de opdracht een bijdrage levert aan het wetenschappelijke onderzoek van de afdeling. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. W. Voermans. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.