Universiteit Leiden

nl en

Drie Leidse docenten aan de slag met Comeniussubsidie

Drie docenten van de Universiteit Leiden hebben elk 50.000 euro uit het Comenius Teaching Fellows-programma toegekend gekregen voor een onderwijsvernieuwingsproject. Het zijn Carlijn Bergwerff (Pedagogiek), Francesco Ragazzi (Politicologie) en Krista Murchison (Engels).

Het Comenius Teaching Fellows-programma is een onderwijsinnovatieprogramma en een van de initiatieven ter besteding van de gelden die zijn vrijgevallen door afschaffing van de studiebeurzen in 2017.  Het Ministerie van Onderwijs financiert het programma, NWO voert het uit.

Carlijn Bergwerff
Carlijn Bergwerff

Carlijn Bergwerff – docent gesprekstechniek: het trainen van complexe gespreksvaardigheden door virtual reality

Voor studenten Pedagogische Wetenschappen is het belangrijk om gespreksvaardigheden aan te leren voor gesprekken met ouders en jongeren. Bergwerff wil virtual reality (VR) gebruiken om studenten ervaring te laten opdoen met complexe gesprekken: in een digitale omgeving worden ingewikkelde gesprekssituaties nagebootst, waarbij de student de rol van pedagoog heeft.

Bergwerff: ‘Virtual Reality is meer dan een interessante technologie: het is met dit project een verrijking voor het onderwijs. Deze subsidie is een mooie kans om het trainen van gespreksvaardigheden bij studenten te innoveren. In een virtuele omgeving kunnen studenten op een veilige, realistische en motiverende manier oefenen met communiceren in complexe gesprekssituaties.’

De beoordelingscommissie was sowieso positief over de inzet van technologie maar vond de keuze van VR voor het oefenen van het complexe pedagogische gesprek zonder meer innovatief. ‘Bergwerff maakt aannemelijk dat de inzet van VR daadwerkelijk leidt tot verbetering van het onderwijs.’

Francesco Ragazzi
Francesco Ragazzi

Francesco Ragazzi – docent internationale politiek: International Politics through Film Practice. A pilot project in experiential learning

Studenten halen hun informatie over politiek steeds meer uit audiovisuele media. Het onderwijs in internationale betrekkingen sluit daar onvoldoende op aan. Ragazzi’s project bestaat erin studenten zelf een film te laten maken die hun onderzoek reflecteert. Het Instituut Politicologie stimuleert ervaringsgericht leren en heeft als doel de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van de student te ontwikkelen; vaardigheden die een rol spelen bij hun persoonlijke ontwikkeling en in het professionele leven.

Ragazzi: ‘Studenten hebben in hun bestudering van de internationale politiek elke dag te maken met visuele media - denk aan het belang van video's uit de Arabische bronnen en uit ISIS. Maar ons onderwijs is vooral tekstgericht. De Comeniusbeurs geeft een mooie kans om een nieuwe vorm van onderwijs te ontwikkelen. Mijn studenten kunnen gaan samenwerken met professionele filmmakers en hun expertise in de politieke wetenschappen combineren met de kennis van beeldtaal van die filmmakers.’

De commissie vond dat Ragazzi op overtuigende wijze heeft beargumenteerd dat de gekozen aanpak, een combinatie van een film maken in het kader van internationaal politiek onderwijs, innovatief is. De aanpak leidt ook tot een product, namelijk een onderzoeksfilm die een thesis als uitgangspunt heeft.

Krista Murchison
Krista Murchison

Krista Murchison – docent Engelse literatuur: The Open Medieval Editions by Students Project (TOMES)

Traditionele, gedrukte bloemlezingen hebben veel voordelen voor het taalonderwijs. Maar ze kunnen onbetaalbaar zijn en de oplage is soms beperkt. Murchison wil deze nadelen ondervangen door studenten op basis van open access-publicaties, inleidingen naar middeleeuwse Engelse teksten te laten transcriberen en bewerken. Studenten ontwikkelen zo redactionele vaardigheden en verwerven verschillende webvaardigheden. En voor de academische gemeenschap komen gratis toegankelijke leermiddelen beschikbaar.

Murchison: ‘Ik ben zeer vereerd met deze subsidie. Als de overheid geld opzij zet voor onderwijs via programma's als deze, doet ze een investering met een hoog rendement voor zowel de intellectuele nieuwsgierigheid van onze studenten als voor de maatschappij als geheel.’

De commissie oordeelde dat het project op het gebied van het verwerven van vaardigheden vernieuwend is voor de betrokken studenten en op het gebied van open access resource vernieuwend voor de bredere academische gemeenschap. Ook lijkt de aanpak mogelijk toepasbaar in andere disciplines.

In de tweede helft van april worden de laureaten in de categorieën Senior en Leadership Fellows bekend gemaakt. In totaal was voor de ronde 2019 5,8 miljoen euro beschikbaar voor zeventig projecten.

De faculteit Sociale Wetenschappen wijdt een artikel aan de eigen laureaat Carlijn Bergwerff

Over het Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma is een onderwijsinnovatieprogramma voor het hoger onderwijs (wo en hbo) en een van de initiatieven ter besteding van de gelden die zijn vrijgevallen door afschaffing van de studiebeurzen in 2017. De ontvangers van een Comeniusbeurs vormen samen een netwerk waarin ze kennis over onderwijsinnovatie uitwisselen. Het wordt uitgevoerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), onderdeel van NWO.

Voor de categorieën Leadership Fellow en Senior Fellow subsidie-aanvragen vindt vooraf selectie plaats. Per universiteit mag maar één Leadershipsproject worden ingediend en per faculteit één Senior Fellowshipproject. Voorstellen voor docentsubsidies kunnen zonder voorafgaande selectie worden ingediend.

Foto bovenaan de pagina: Comenius, geschilderd door Jürgen Ovens, waarschijnlijk een leerling van Rembrandt. Comenius (1592-1670) was de Latijnse naam van de Tsjech en pedagoog Jan Amos Komenskýe. Comenius pleitte voor onderwijs voor iedereen, dus voor jongens én meisjes, van alle rangen en standen. Hij schreef leerboeken en ontwierp een nieuw schoolsysteem. Comenius kwam naar Nederland en stierf in Amsterdam.

Tekst: Corine Hendriks
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.