Universiteit Leiden

nl en

Rapport Eerste evaluatie Jeugdwet aangeboden aan ministers

Op dinsdag 30 januari is de Eerste evaluatie Jeugdwet aangeboden aan de ministers De Jonge en Dekker en wethouder Eerenberg namens de VNG. Het juridische deelonderzoek van de evaluatie is door meerdere onderzoekers van Universiteit Leiden uitgevoerd.

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Sindsdien zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Verder wordt met de Jeugdwet zowel een transitie als transformatie van het jeugdhulpstelsel beoogd. De Jeugdwet richt zich op een effectiever stelsel van preventie en jeugdhulp. In de Jeugdwet wordt bepaald dat binnen drie jaar na de inwerkingtreding aan de Staten-Generaal een verslag moet worden gezonden over de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk. Op dinsdag 30 januari 2018 is de  Eerste evaluatie Jeugdwet aangeboden aan de ministers De Jonge en Dekker en wethouder Eerenberg namens de VNG.

De afgelopen maanden is de Jeugdwet, onder begeleiding van ZonMw, door een multidisciplinaire groep onderzoekers van NIVEL (tevens penvoerder), het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Nederlands Jeugdinstituut, Stichting Alexander en afdeling Jeugdrecht van Universiteit Leiden geëvalueerd. De evaluatie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De belangrijkste algemene conclusies van de Eerste evaluatie Jeugdwet zijn dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd en dat meer tijd nodig is om de doelen van de Jeugdwet te bereiken. Het rapport bevat geen aanbevelingen om de Jeugdwet te veranderen, maar levert wel een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten, zorgaanbieder en cliënten om de transformatie verder te brengen (zie het algemeen persbericht).

In het juridische hoofdstuk zijn belangrijke conclusies dat de rechtsbescherming van cliënten bij jeugdhulp nog tekort schiet, dat een herbezinning op de huidige regelingen met betrekking tot vrijheidsbeperkingen bij gesloten jeugdhulp en de privacyregels voor gegevensuitwisseling wenselijk is en dat de inzet van hulpverlening in het gedwongen kader en de toepassing van de Jeugdwet daarbij om extra aandacht vragen. In het juridische hoofdstuk wordt bovendien ingegaan op de thema’s stelselverantwoordelijkheid, gelijkheid in de context van decentralisatie en de internationale minimumverplichtingen bij jeugdhulp (zie het persbericht over het juridisch deelonderzoek).

Op donderdag 28 juni 2018 zal in het Kamerlingh Onnes Gebouw een congres worden georganiseerd naar aanleiding van de wetsevaluatie. Meer informatie over dit congres volgt op deze website.

Foto: Martin de Bouter
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.