Universiteit Leiden

nl en

Oproep KleijnPrijs 2018

Ter gelegenheid van de 91ste geboortedag van prof. mr. W.M. Kleijn (8 februari 1927- 4 maart 2008) heeft de Stichting ter Bestudering van de juridische aspecten van het Concubinaat (StiBeCo) de naar hem vernoemde ‘KleijnPrijs’ beschikbaar gesteld.

Wijlen prof.mr. W.M. Kleijn.

Professor Kleijn was van 1970 tot 1992 als hoogleraar burgerlijk recht en notarieel recht aan de Leidse universiteit verbonden. Hij was mede-initiatiefnemer en voorzitter van de stichting die in 1979 werd opgericht na het verschijnen van de ‘Handleiding voor het Concubinaat’; een boek(je) dat onder zijn inspirerende leiding werd geschreven door de studenten van zijn privatissimum ‘Juridische aspecten van het concubinaat’.

Scriptieprijs

De prijs bestaat uit een bedrag van 2.000 euro en wordt in beginsel jaarlijks toegekend aan de schrijver van een met het cijfer 8 of hoger gewaardeerde masterscriptie op het terrein van het huwelijks- en relatievermogensrecht, erfrecht alsmede dat gedeelte van het goederenrecht dat met genoemde rechtsgebieden nauw samenhangt; het zijn de rechtsgebieden waarop professor Kleijn met name werkzaam was. De scribent moet ten tijde van het schrijven van de scriptie zijn ingeschreven als student aan de Universiteit Leiden.

 

 

Jury

De scriptie wordt beoordeeld door een jury, die is samengesteld uit leden afkomstig uit wetenschap en praktijk, t.w. mr H.C. Grootveld (oud-(plv.lands)advocaat/raadsheer plv.), prof. mr. Jac. Hijma (hoogleraar burgerlijk recht). prof. mr. W.G. Huijgen (hoogleraar notarieel recht), mevrouw prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg (hoogleraar familievermogensrecht) en mevrouw mr. C.L. de Vries Lentsch-Kostense (oud-plv. procureur-generaal bij de Hoge Raad).  

Meedingen?

De prijs zal voor worden uitgereikt tijdens de facultaire nieuwjaarsreceptie in januari 2019. De scriptie moet door scribent en/of diens scriptiebegeleider voor of uiterlijk op 3 oktober 2018 schriftelijk in tweevoud en digitaal en voorzien van het toegekende cijfer en de naam van de scriptiebegeleider worden ingediend bij: Curatorium KleijnPrijs, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Civiel recht, t.a.v. prof. mr. Jac. Hijma, Steenschuur 25, postcode 2311 ES  Leiden of Postbus 9520, 2300 AR Leiden; email: j.hijma@law.leidenuniv.nl

Nadere inlichtingen over de KleijnPrijs zijn te verkrijgen bij de voorzitter van het curatorium: mr H.C. Grootveld (Waalsdorperweg 110, 2597 JE Den Haag), email: hendrikgrootveld@telfort.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.