Universiteit Leiden

nl en

Honours College en Classes

Onderwijs

Het Honours College biedt kleinschalig en multidisciplinair onderwijs aan voor bachelorstudenten die meer willen en kunnen. Een van de speerpunten van het Honours College is onderwijsinnovatie, waardoor in het honoursonderwijs vernieuwende onderwerpen en werkvormen worden aangeboden.

Het honoursonderwijs voor bachelorstudenten krijgt vorm op twee manieren. Veel studenten kiezen ervoor om een facultair honourstraject (30 EC) te volgen, dat zowel op hun eigen faculteit als op een andere faculteit gevolgd kan worden. Onderdeel van dat traject is dat de studenten minimaal één Honours Class (5 EC) volgen. Die Bachelor Honours Classes zijn ook toegankelijk voor studenten die geen traject volgen, wat de tweede mogelijkheid is voor bachelorstudenten om honoursonderwijs te volgen.

Proeftuin

De Honours Academy zet in haar onderwijs in op onderwijsvernieuwing en stimuleert docenten om nieuwe onderwijsmethoden in te zetten. De kleinschaligheid van het honoursonderwijs leent zich namelijk goed voor het zijn van een proeftuin, van waaruit best practices worden gedeeld met de rest van de universiteit. In honoursonderwijs wordt dus graag samengewerkt met andere (inter)facultaire onderwijsprojecten en -partners, die ook werken aan onderwijsinnovatie.

Multidisciplinair

In een multidisciplinaire onderwijsomgeving kunnen studenten en docenten uit verschillende vakgebieden kennis delen en hun horizon verbreden. Vijf van de zeven facultaire honourstrajecten zijn daarom toegankelijk voor studenten uit alle studierichtingen. Daarnaast wordt er bij de Bachelor Honours Classes naar gestreefd om docenten uit verschillende vakgebieden aan te trekken. De ervaringen die studenten en docenten opdoen in het multidisciplinaire onderwijs, nemen zij vervolgens mee naar het reguliere onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.