Universiteit Leiden

nl en

Honours College en Classes

Honours College

In het Honours College hebben de studenten verschillende mogelijkheden. Zij kunnen kiezen voor een van de zeven facultaire trajecten, waar studenten zich kunnen verdiepen of verbreden, of in een individueel traject een eigen studieplan samenstellen. Studenten die twee bachelorstudies volgen, kunnen in de Dubble Bachelor Plus hun twee studies aanvullen met honoursonderwijs.

Facultair traject

Alle zeven faculteiten van de Universiteit Leiden bieden een facultair honourstraject aan. Sommige studenten kiezen voor het traject van hun eigen faculteit, maar het kan ook interessant en inspirerend zijn om juist een traject in een heel andere richting te volgen. Vijf van de zeven facultaire trajecten zijn daarom toegankelijk voor alle honoursstudenten, zodat studenten zich zowel kunnen verdiepen als verbreden. Door de kleinschaligheid van het onderwijs is er veel ruimte voor contact met docenten en studiegenoten, waardoor het onderwijs heel persoonlijk is en er veel ruimte is voor het uitwisselen van kennis.

Dit traject biedt bèta-studenten zowel inhoudelijk als persoonlijk een extra uitdaging naast hun reguliere studie. Het programma bestaat onder meer uit seminars, werkgroepbijeenkomsten en gastcolleges waaruit de student onder begeleiding van een persoonlijke coach een keuze maakt. Het programma wordt verder ingevuld met een onderzoeksproject in een laboratorium van het LUMC of FWN, een stage in het Bio Science Park of het volgen van extra verdiepende cursussen uit een andere studie.

Meer informatie is te vinden op de studentenwebsite (link volgt).

In de (inter)nationale erfgoedsector zijn ondernemende en gemotiveerde studenten de managers en leiders van de toekomst. Maar ook een wetenschappelijke achtergrond blijft een onverminderd belangrijke kwaliteit. Daarom wordt binnen dit programma aan beide aspecten ruime aandacht besteed. Het vroegtijdige contact met het archeologische beroepenveld helpt de studenten om een interessant netwerk op te bouwen.

Meer informatie is te vinden op de studentenwebsite (link volgt).

In het honourstraject Geneeskunde maken Geneeskunde-studenten kennis met het (klinisch) wetenschappelijk onderzoek van het LUMC. In het programma kunnen creatieve studenten Geneeskunde met affiniteit voor onderzoek, onder goede begeleiding deelnemen aan een onderzoeksproject.

Het Honours College begint in jaar 1 van de bachelor met een lezingencyclus (oriënterende fase). Tijdens deze fase leren studenten de werkzaamheden, het onderzoek en de carrièremogelijkheden van artsen/onderzoekers in het LUMC van dichtbij kennen. Hiervoor geven acht excellente (arts-)onderzoekers (vaak hoogleraren) - verbonden aan het LUMC - een lezing over hun vakgebied. Alle eerstejaarsstudenten Geneeskunde worden uitgenodigd om actief aan deze lezingencyclus deel te nemen. Zo maken studenten kennis met de "professionele passie" van de (arts-)onderzoeker.

Meer informatie is te vinden op de website van het LUMC.

Geesteswetenschappen is alles wat wij als mensen met elkaar doen: de taal die we spreken, de verhalen die we elkaar vertellen, de muziek die we maken en beluisteren, en de kunst waarvan we genieten.

Bij Humanities Lab bestuderen de studenten al deze facetten van het menselijk bestaan in een interdisciplinaire context. Aan de hand van verschillende keuzethema's worden overeenkomsten, verschillen en verbanden onderzocht tussen de geesteswetenschappen. Daarnaast kijken studenten ook naar bèta-, en gammawetenschappen, begeleid door toponderzoekers.

Voor meer informatie, zie humanitieslab.nl.

Dit honourstraject is voor nieuwsgierige en enthousiaste studenten rechten en criminologie. Het HC Law kenmerkt zich door keuzevrijheid binnen een gevarieerd vakkenaanbod. De vakken vormen een verdieping of een verbreding ten opzichte van de reguliere vakken van de opleiding. Op die manier leren studenten om over bestaande grenzen van hun studie en vakgebied heen te kijken.

Meer informatie is te vinden op de studentenwebsite (link volgt).

Het honourstraject Tackling Global Challenges is een Engelstalig traject waarvan het onderwijs in Den Haag, in de buurt van de politieke praktijk, wordt gegeven. Studenten worden in dit programma bewust gemaakt van de interactie tussen wetenschap, de wereld van de consultant/beleidsadviseur en politiek. Hoe kunnen we gebruikmaken van de kennis uit de wetenschap om maatschappelijke problemen op te lossen? En hoe benutten we beleidsprocessen optimaal om de wereld beter te maken?

Meer informatie is te vinden op de studentenwebsite (link volgt).

In het honourstraject Wetenschap en Samenleving leren studenten wat sociaalwetenschappelijk onderzoek voor de samenleving kan betekenen. Hoe komt sociaalwetenschappelijke kennis tot stand? Hoe worden nieuwe wetenschappelijke inzichten praktisch vertaald?

Het programma bestaat uit interactieve lezingen van prominente wetenschappers en de studenten leren o.a. debatteren, wetenschappelijk schrijven, presenteren en onderzoek doen. In een aantal excursies naar nationale en internationale organisaties onderzoeken we hoe wetenschappelijke inzichten worden gebruikt om in te spelen op maatschappelijke issues. Dit traject wordt afgesloten met een studiereis naar een Europese hoofdstad.

Meer informatie is te vinden op de studentenwebsite (link volgt).

Individueel traject

Binnen het Honours College is het ook mogelijk om een individueel traject te volgen, waarbij de student een eigen programma samenstelt. Op die manier kunnen eigen interesses worden gecombineerd en kunnen studenten een uitdagend programma samenstellen. Het studieplan wordt samengesteld in overleg met de facultaire coordinator en uiteindelijk goedgekeurd door de examencommissie. De examencommissie verleent goedkeuring aan studieplannen:

  • Die uit minimaal 30 EC bestaan, waarvan minimaal 20 EC aan onderzoeksactiviteiten of onderwijs wordt besteed;
  • Die passen binnen de Leidse visie op excellentie en bij het profiel van de excellente student;
  • Waarin een interdisciplinaire Honours Class ter waarde van 5 EC is opgenomen.

Practicum Musicae

Als invulling van het individuele traject kunnen studenten die op hoog niveau een muziekinstrument spelen, deelnemen aan het Honours Practicum Musicae. Deze studenten volgen het reguliere Practicum Musicae-programma aan het Koninklijk Conservatorium en breiden hun programma daarnaast uit met een onderzoek en is er de mogelijkheid tot het volgen van een Honours Class.

Dubbele Bachelor Plus

Voor studenten die twee bacheloropleidingen volgen biedt het Honours College een apart traject aan: Dubbele Bachelor Plus. Studenten in dit traject volgen minimaal één Honours Class van 5EC. Studenten die nog meer verdieping in de wetenschap zoeken, kunnen daarnaast nog kiezen voor het volgen van nog meer Honours Classes. Studenten die dit traject willen volgen schrijven een studieplan waarin ze de haalbaarheid van hun plannen omschrijven. Om in aanmerking te komen voor het Honourscertificaat moet een Dubbele Bachelor Plus-student:

  • minimaal 210 unieke studiepunten behalen binnen 3 jaar of minimaal 270 unieke studiepunten behalen binnen 4 jaar
  • beide bachelordiploma’s binnen 4 jaar halen met elk een 7 gemiddeld;
  • een Honours Class van minimaal 5 EC afronden.

Honourscertificaat

Om in aanmerking te komen voor het Honours College-certificaat dienen studenten binnen drie jaar   hun bachelor te hebben afgerond met een cijfergemiddelde van minimaal 7,0. Daarnaast hebben ze binnen dezelfde periode het HC-traject van (minimaal) 30 EC afgerond.