Universiteit Leiden

nl en

Honours College en Classes

Over ons

Het Honours College en de Bachelor Honours Classes zijn honoursonderwijs voor bachelorstudenten, georganiseerd door de Honours Academy. Het honoursonderwijs wordt vanuit de Honours Academy op bovenfacultair niveau gecoordineerd en daarnaast wordt jaarlijks ongeveer de helft van de Bachelor Honours Classes in eigen beheer georganiseerd.

De Honours Academy zet zich in als ambassadeur van honoursonderwijs voor bachelorstudenten en verzorgt de coördinatie van de zeven facultaire honoursprogramma's (zie trajecten). Daarbij wordt door het Honours College nauw samengewerkt met de faculteiten en onderhoudt de Honours Academy gedurende het jaar het contact met de facultaire coördinatoren. Doordat het honoursonderwijs vanuit één plek wordt gecoördineerd, is het mogelijk om best practices te delen en zorg te dragen voor een bovenfacultair honourscertificaat.

Facultaire coördinatie

Elke faculteit heeft een eigen Honours College-traject, dat door de faculteit wordt gecoördineerd. De facultaire coördinatoren verzorgen het traject en zijn het aanspreekpunt voor docenten en studenten. Daarnaast heeft elke faculteit een profileringshoogleraar die samen met studentleden in de adviesraad zit om het honoursonderwijs inhoudelijk vorm te geven. Daarin is zowel aandacht voor het facultaire honourstraject als voor de Bachelor Honours Classes die vanuit de faculteit worden georganiseerd.

Elke faculteit beschikt ook over een aantal studentambassadeurs dat zich inzet voor het honoursonderwijs op hun faculteit en betrokken is bij de promotie en voorlichting.

Visie op het onderwijs

Vanuit de Honours Academy dragen de facultaire trajecten gezamenlijk een interfacultaire onderwijsvisie uit. Centraal daarin staat de ambitie om het innoverend vermogen van de student tot een hoger niveau tillen. Dat gebeurt doordat de programma’s zowel ‘verbreding’ als ‘verdieping’ van het onderwijs bieden. In de tweede plaats biedt het Honours College ruimte aan experimenten met onderwijs- en toetsvormen. De resultaten daarvan kunnen bijdragen aan universiteitsbrede onderwijsinnovatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.