Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Leadership Crossing Boundaries

Het Leadership Crossing Boundaries project verbindt belanghebbenden en organisaties rond drie leiderschap thema's.

Contact
Ben Kuipers

Het Leiden Leadership Centre (LLC) van de Universiteit Leiden in Den Haag is een platform waar wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en praktijk op het gebied van publiek leiderschap samenkomen. In het project “Leadership crossing boundaries” verbinden we diverse actoren en organisaties rond leiderschapsvragen op drie kennislijnen.  

In drie werkgroepen waarin kennisuitwisseling en –productie centraal staat, werken we toe naar een agenda die de basis zal vormen voor innovatieve projecten en duurzame partnerschappen op het vlak van publiek leiderschap. Maatschappelijke uitdagingen rond smart cities, decentralisaties in het sociale domein en de gezondheidszorg, de ontwikkeling van onderwijs en kennis en samenwerkingen tussen lokaal en internationaal vragen veel van organisaties en daarmee van de rol en invulling van leiderschap.

Het vraagt om een aanpak en benadering waarin de wijze waarin verbinding gemaakt wordt, samenwerking wordt gecreëerd en diverse actoren communiceren en aan een gemeenschappelijk doel samenwerken, centraal staat.

1. Inclusief leiderschap over generaties en diverse groepen heen

Een divers en complexe omgeving, met verschillende actoren met verschillende belangen, perspectieven en behoeften vraagt om inclusief leiderschap. Inclusief leiderschap gaat om leiderschap dat openstaat voor deze verschillen en ondanks de verschillen actoren weet samen te brengen om te werken aan gemeenschappelijke doelen. Hoe geven we dit inclusief leiderschap vorm (intern en extern), welke vraagstukken spelen hierbij een rol en hoe komen we tot een onderszoeks- en ontwikkelagenda?

Penvoerder: Tanachia Ashikali (t.s.ashikali@fgga.leidenuniv.nl)

2. Verbindend leiderschap voor samenwerkingen tussen organisaties (publiek en privaat) en instituties (lokaal, nationaal, Europees, mondiaal)

De systemische beleidsuitdagingen van de toekomst vragen niet alleen om domeinoverschrijdende samenwerking tussen organisaties en instituties op verschillende overheidsniveaus. Ze vereisen ook dynamische samenwerkingsprocessen en – structuren die deze strategische conversaties, leerprocessen en partnerschappen faciliteren. Wat zijn de belangrijkste opkomende onderwerpen in een grootstedelijke context, wie zijn de voornaamste stakeholders, en hoe kan een divers netwerk van organisaties een voortrekkersrol spelen in het ontwikkelen en implementeren van beleidsoplossingen?

Penvoerder: Bert Fraussen (b.fraussen@fgga.leidenuniv.nl)

3. Veranderleiderschap voor het tot stand brengen van transitie, innovaties en het bestendigen van verandering

Publieke organisaties moeten steeds beter in kunnen spelen op een veranderende en complexe omgeving. Dit vraagt om andere vormen van organiseren, bijvoorbeeld zelforganisatie, en daarmee ook ander leiderschap. Hoe passen deze veranderingen binnen politiek-bestuurlijke systemen, welke spanningen brengt dit op gebied van controle en transparantie, wat betekent dit voor veranderleiderschap?

Penvoerder: Ben Kuipers (b.s.kuipers@fgga.leidenuniv.nl)

Er zullen 3 à 4 bijeenkomsten per kennislijn plaats vinden waarin de werkgroepen (deskundigen uit wetenschap en praktijk) zich buigen over de meest prangende uitdagingen en daarbij behorende kennisvragen.

Elke werkgroep ontwikkelt een programma voor kennisontwikkeling en -uitwisseling, met als finaal doel de uitvoering van (aspecten van) deze agenda via partnerschappen tussen wetenschap en praktijk.

Werkconferentie op 9 en 10 november 2017 waarin met deelnemers gewerkt wordt aan de verdere kennisontwikkeling in plenaire en workshops georganiseerd door de verschillende werkgroepen van de drie kennislijnen. Tijdens deze conferentie wordt ook  de geïntegreerde onderzoeks- en ontwikkelagenda aangekondigd, die in de weken erna gefinaliseerd wordt door het Leiden Leadership Centre en de Gemeente Den Haag.

Relatie met ander onderzoek