Universiteit Leiden

nl en

Notarieel Recht (LL.M.)

Over de opleiding

In de Leidse master Notarieel Recht besteden we veel aandacht aan de beginselen van het vermogensrecht en de betekenis hiervan voor de toepassing van het civiel en fiscaal recht in de notariële praktijk. Daarnaast behandelen we in de vakken ook de notariële belastingen: successie- en schenkingsrecht en overdrachtsbelasting.

Waarom Leiden volgens docent de Hoog?

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Waarom de master Notarieel recht in Leiden?

Deze interessante studie heeft maatschappelijke relevantie, en biedt bovendien uitstekende perspectieven. Je zult merken dat je als Leids notarieel afgestudeerd jurist zeer gewild bent op de arbeidsmarkt.

Je richt je in deze opleiding uiteraard ook op actuele ontwikkelingen, zoals de invloed van nieuwe transnationale wetgeving. Je kunt hierbij denken aan het vennootschapsrecht, personen- en familierecht en aan de heffing van erfbelasting in nalatenschappen met een internationale dimensie. Ook de digitalisering van onze samenleving komt in dit programma aan de orde, bijvoorbeeld de digitale handtekening en het verrichten van verschillende rechtshandelingen via het internet.
In onze vakken is de invloed zichtbaar van het civielrechtelijk onderzoeksprogramma waar de afdeling Notarieel Recht bij betrokken is: Coherent Privaatrecht.

Civiel effect

Om civiel effect te verkrijgen, kun je naast de studie Notarieel recht, de extra de vakken Materieel Strafrecht, Bestuursprocesrecht en Strafprocesrecht volgen.
De eerste twee vakken worden aangeboden in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (klassiek). Het specifieke vak ‘Strafprocesrecht CE’ wordt in het tweede semester speciaal aangeboden als aanvullend CE-vak (in plaats van bovenstaand vak ‘Strafprocesrecht’ van 10 EC). Het CE wordt verkregen indien na het behalen van de bachelor én de drie aanvullende vakken, tevens een juridische master van de FdR Leiden wordt behaald. Met het hebben van civiel effect staan ook de uitoefening van de rechterlijke macht en advocatuur open.

Masterprogramma Notarieel recht

Wil je precies weten hoe het masterprogramma Notarieel recht is opgebouwd en welke colleges je volgt? Bekijk dan het studieprogramma e-Studiegids Notarieel recht.

Semester 1

De eerste vier weken wordt binnen het onderdeel Privatissimum kleinschalig en intensief onderwijs gegeven dat gericht is op verdieping van eerder opgebouwde kennis, alsmede op training in schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Van het privatissimum gaat een zogeheten synthetiserend effect uit, hetgeen wil zeggen dat het onderwerp dat in een privatissimumgroep gedurende enige weken centraal staat steeds zodanig is gekozen, dat het raakvlakken heeft met verschillende notariële vakken waarmee u eerder in aanraking bent gekomen. Op die wijze zult u beter inzicht kunnen verwerven in de samenhang tussen de verschillende notariële deelgebieden. Een concreet voorbeeld van een notarieel privatissimum zou kunnen zijn: bedrijfsopvolging. Dit onderwerp vraagt inzicht in zowel het huwelijksvermogensrecht als het erfrecht, het vennootschapsrecht en het belastingrecht.

Voor het onderdeel Notariële wetgeving worden de privatissimumgroepen bijeengevoegd. In dit gedeelte van het vak wordt aandacht besteed aan de specifieke wettelijke regelingen (uit bijvoorbeeld de Wet op het Notarisambt, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht) waarmee de notaris in de uitoefening van zijn beroep in aanraking kan komen. Voorts wordt aandacht besteed aan het tuchtrecht en aan de ethische dimensies van het notarisambt.

In dit vak worden, verdeeld over tien weken, die aspecten van de inkomsten- en vennootschapsbelasting behandeld die voor de notariële praktijk van belang zijn. Hiertoe zal in de eerste zes weken een inleiding worden gegeven over de algemene leerstukken van belastingheffing, toegespitst op de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. In de resterende vier weken zal een tweetal thema’s (1 thema per 2 weken) op het gebied van de inkomsten- of de vennootschapsbelasting, met raakvlakken met de notariële praktijk, nader worden uitgediept.

Het vak geeft inzicht in de regelgeving betreffende de heffingen ter zake van verkrijgingen krachtens erfrecht en/of schenking, zoals neergelegd in de Successiewet 1956. Hierbij wordt ook ingegaan op de betekenis van het burgerlijk recht bij deze heffingen. In het verlengde van deze belastingen wordt aandacht besteed aan (internationale) estate planning (geplande en gestructureerde vermogensoverheveling).

Semester 2

Het vak Overdrachtsbelasting en omzetbelasting heeft betrekking op de heffing van overdrachts- en omzetbelasting ter zake van de verkrijging en de levering van in Nederland gelegen onroerende zaken, daarop gevestigde beperkte gebruiksrechten en daarmee krachtens fictie gelijkgestelde goederen. In dit kader wordt tevens aandacht besteed aan de regels omtrent het al dan niet aan de orde zijn van cumulatie van beide belastingen. Het vorenstaande zal mede worden bezien vanuit het perspectief van de centrale rol van de notaris in het kader van heffing en afdracht van overdrachtsbelasting en belastingadvies op de vorenbedoelde gebieden.

Veel bijzondere publiekrechtelijke instrumenten zijn rechtstreeks relevant in de notariële praktijk. Dat geldt met name voor het omgevingsrecht. Dat is het recht dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving: de bodem, het water, de lucht, de flora en fauna en de gebouwde constructies. Het omgevingsrecht reguleert een veelheid aan activiteiten in de Nederlandse samenleving. Kan een vuilstortplaats geschikt worden gemaakt als recreatiepark?

Het vak bestrijkt de onderdelen vermogensrecht, familierecht en procesrecht van het Nederlandse en Europese internationaal privaatrecht. Het IPR heeft voorts raakvlakken met het internationaal publiekrecht, het Europees recht en de rechtsvergelijking. Onderzoek op het terrein van het IPR vindt dan ook plaats in alle onderzoeksprogramma’s van het E.M. Meijers Instituut.

Meer informatie hieronder.

Masterstudenten Notarieel recht kunnen als keuzevak via een stage kennismaken met de notariele praktijk (gedurende het hele studiejaar). Deze stage (niveau 400 is bachelorniveau) maakt geen onderdeel uit van het reguliere masterprogramma. Studenten krijgen na afronding een aanvullend getuigschrift op/bij hun Bachelordiploma. Studenten dienen in beginsel zelf een stageplaats te verwerven bij een notariskantoor, al kan de afdeling Notarieel recht daarbij behulpzaam zijn.

In de masteropleiding heb je te maken met verschillende onderwijsvormen:

  • Hoorcolleges en werkgroepen, waarin gedreven docenten de leerstof presenteren en die verbinden met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
  • Scriptie. Voor je scriptie voer je zelfstandig een onderzoek uit en verwoord je dit in een wetenschappelijk betoog.

Een tentamen is de afsluiting van een vak. In de master bestaat de tentaminering uit tentamens, het geven van presentaties en/of het schrijven van papers en essays.

Studiebegeleiding

De master is persoonlijk en in kleine groepen. Bij de start van je studie is er een openingsbijeenkomst waarbij te kennismaakt met zowel je collega masterstudneten als je docenten van de opleiding. Tijdens je hele master heb je nauw contact met je docenten waardoor er veel begeleiding is. De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

De masterscriptie is het sluitstuk van de opleiding. Je doet in hoge mate individueel, zelfstandig, wetenschappelijk onderzoek naar een juridisch onderwerp vanuit een (rechts)filosofische invalshoek. Je dient te laten zien dat je – onder begeleiding – in staat bent een juridisch vraagstuk of probleem te herkennen, hierover een vraag- of probleemstelling te formuleren en beargumenteerd tot een beantwoording en/of oplossing te komen met behulp van zelf gevonden regelgeving, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur. Kennis, theorie, inzicht en vaardigheden moeten methodologisch worden toegepast en mede via een kritische oordeelsvorming beargumenteerd tot uitdrukking worden gebracht in een helder wetenschappelijk betoog van 10.000 à 15.000 woorden (inclusief noten en exclusief literatuurlijst).

Tijdens een stage werk je voor een aaneengesloten periode bij een organisatie, bijvoorbeeld een ministerie of internationaal bedrijf. Een goede manier om te ontdekken hoe het werk je bevalt.

Een stage is echter niet bij iedere specialisatie een verplicht onderdeel. Het bureau Studenten Loopbaan Service van de Universiteit Leiden en de facultaire loopbaancoach helpen je graag om een geschikte stageplek te vinden. Ook hebben docenten een groot netwerk waar regelmatig stageplaatsen beschikbaar komen. Kijk voor sollicitatietips en een actueel overzicht in Nederland en het buitenland op: Studenten Loopbaan Service Op de facultaire website vind je een overzicht van het aanbod aan stageplaatsen, bijbanen en vacatures dat bij ons binnenkomt.

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Last but not least, je leert internationaal te denken. Hiervoor ga je al  tijdens je bachelor plannen maken.

Op een buitenlandse universiteit kun je vakken volgen die in Leiden niet worden gegeven. Of je kunt je verdiepen in onderwerpen waar in Leiden minder aandacht voor is. De rechtenfaculteit werkt samen met vele gerenommeerde universiteiten in Europa, zoals Oxford, Parijs, Siena, Oslo, Granada en Zürich. Maar ook wereldwijd heeft de opleiding goede contacten. Zo kun je bijvoorbeeld studeren in China aan de Shanghai International Studies University.

Voor meer informatie: Bureau Internationaal Onderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.