Universiteit Leiden

nl en

Educatieve master Nederlands (MA) (120EC)

Toelatingseisen

Alle aanmeldingen voor deze masteropleiding worden beoordeeld door de Toelatingscommissie van het ICLON. De Toelatingscommissie doet een uitspraak over je toelaatbaarheid.

Om te worden toegelaten tot de Educatieve master Nederlands aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

  • Heb je een universitaire bachelor Nederlandse taal en cultuur, dan ben je direct toelaatbaar.
  • Heb je een universitaire bachelor Taalwetenschap of een vergelijkbare universitaire bachelor afgerond, dan kun  je direct worden toegelaten mits je in de bachelor tenminste 30 EC aan vakken op het terrein van de Nederlandse (historische en/of moderne) Letterkunde hebt  behaald.*
  • Heb je een afgeronde universitaire bachelor Taal & Communicatiewetenschappen, Informatie- of Communicatiewetenschappen die onder Geesteswetenschappen valt (dus niet onder Sociale Wetenschappen) en die inhoudelijk dicht tegen Taalbeheersing aan ligt, dan kun je direct worden toegelaten mits je in de bachelor tenminste 30 EC aan vakken op het terrein van de Nederlandse (historische en/of moderne) Letterkunde hebt  behaald.*
  • Heb je een universitaire bachelor (Film- en) literatuurwetenschap of een vergelijkbare bachelor afgerond, dan kun je direct worden toegelaten mits in de bachelor tenminste 30 EC aan vakken op het terrein van de Taalbeheersing van het Nederlands en/of Nederlandse Taalkunde is behaald.*
  • Heb je een universitaire bachelor Duitse, Engelse, Franse, Italiaanse taal- en cultuur of een universitaire bachelor Taal- en Cultuurstudies afgerond, dan kun je direct worden toegelaten mits in de bachelor tenminste 15 EC aan vakken op het terrein van de Nederlandse (historische en/of moderne) letterkunde en tenminste 15 EC aan vakken op het terrein van de Taalbeheersing van het Nederlands en/of Nederlandse Taalkunde is behaald.*
  • Heb je een universitair bachelordiploma anders dan hierboven beschreven? Dan kun je mogelijk deelnemen aan de master na afronding van een pre-master op het gebied van communicatie, taalkunde en letterkunde van maximaal 60 EC.
  • Heb je een afgeronde hbo-opleiding Leraar Nederlands (tweedegraads onderwijsbevoegdheid), dan kun je deelnemen aan de master na afronding van een pre-master van 60 EC waarin een bachelor scriptie is opgenomen.

* en met inachtneming van de benodigde voorkennis voor de verplichte Mastervakken.

Diploma's in het buitenland behaald?

Bovenbeschreven toelatingseisen zijn van toepassing indien het bachelordiploma in Nederland behaald is. Indien je een buitenlandse vooropleiding hebt, is een diplomawaardering nodig om na te gaan of dit diploma gelijkwaardig is aan het Nederlandse wo-niveau. Waardering van de relevante diploma’s (door het Admission Office van de Universiteit Leiden) vindt automatisch plaats bij aanmelding voor de Educatieve master. Een diplomawaardering van Nuffic is niet afdoende.

Naast beheersing van de vakinhoud is een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse taal vereist.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal kan aangetoond worden middels het overleggen van een van de volgende documenten:

  • diploma voortgezet onderwijs behaald in Nederland;
  • diploma hoger onderwijs waarbij de voertaal Nederlands is;
  • certificaat Nederlands als Vreemde Taal, niveau Educatief Startbekwaam.

Indien de student niet aan deze taaleis kan voldoen, dient het volgende examen behaald te worden: Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL-gevorderd) van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Dit examen dient behaald te zijn voor de start van de opleiding. Meer informatie over dit examen, zoals een voorbeeldexamen en toetsmomenten, is te vinden op de website van het Talencentrum.

Een NT2-diploma is niet toereikend. 

Invulling praktijkdeel door middel van een stage

De stages zijn een essentieel onderdeel van de opleiding. De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de strikte voorwaarden.

Invulling door middel van een baan

Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet, zie Praktijkdeel van de opleiding.

De minimale eisen van het praktijkdeel (aantal klascontacturen en uren zelfstandig lesgeven) staan vermeld in de Studiegids, zie Over de opleiding (menu links).

De officiële toelatingsregeling van de Educatieve master is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling tweejarige Educatieve master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen van de tweejarige Educatieve master? Misschien kun je via een ander opleidingstraject toch ook een onderwijsbevoegdheid halen. Zie www.iclon.nl/lerarenopleiding voor een overzicht van alle ICLON opleidingstrajecten en meer informatie.

Direct naar

>> Deadlines voor aanmelden
>> Benodigde documenten
>> Aanmeldingsprocedure
>> Pre-master
>> Collegegeld

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.