Universiteit Leiden

nl en

Bestaat er binnen de huidige faillissementsprocedure voldoende ruimte voor het laten meewegen van maatschappelijke belangen?

Jessie Pool schreef (onder meer) daarover in haar artikel ‘Maatschappelijk verantwoord vereffenen: belangenpluralisme bij de maatschappelijke taakuitoefening van de curator” (TvI 2022/20).

In dit artikel betoogt zij dat deze ruimte feitelijk onvoldoende bestaat. Om maatschappelijk verantwoord vereffenen te bevorderen betoogde zij dat zowel een wettelijke verankering van de maatschappelijke taakuitoefening die ten koste mag gaan van het verhaal van de gezamenlijke schuldeisers, als een adequate vergoeding voor de maatschappelijke taakuitoefening noodzakelijk is.

In een reactie op dat artikel bespreekt Miranda Van Eekelen-Atema dat er volgens haar wel degelijk ruimte bestaat voor het meewegen (en laten prevaleren) van maatschappelijke belangen. Een bevestiging hiervan in de Faillissementswet kan curatoren volgens Van Eekelen-Atema weliswaar comfort bieden om ook zo te handelen, maar de uiteindelijke afweging van belangen moet aan curatoren worden overgelaten, omdat deze afwegingen vanwege het sterk casuïstische karakter van faillissementen niet in abstracto kunnen worden gemaakt.

Pool betoogt in haar naschrift dat er in theorie misschien wel voldoende ruimte bestaat om maatschappelijke belangen mee te wegen, maar dat de belangenafweging bij curatoren niet het maatschappelijk verantwoord vereffenen bevordert, gezien de lage bereidheid van sommige curatoren om rekening te houden met maatschappelijke belangen. De verantwoordelijkheid om rekening te houden met maatschappelijke belangen heeft in het huidige normenkader slechts een marginale betekenis, waaraan door sommige curatoren invulling wordt gegeven en door andere curatoren slechts gedeeltelijk of helemaal niet.

Pool meent dat wij ons niet langer de vrijblijvendheid van curatoren kunnen veroorloven bij het meewegen van maatschappelijke belangen bij de afwikkeling van faillissementen. Tegelijkertijd moet een oplossing komen voor het feit dat voor de maatschappelijke taakuitoefening onvoldoende vergoeding bestaat. Zolang efficiënte inzet van geld en middelen voor curatoren een geldig argument is om af te zien van maatschappelijk verantwoordelijk vereffenen, is het te hopen dat maatschappelijke belangen slechts een rol spelen in faillissementen met een boedel waarin enig actief te verdelen valt.

Het artikel van Jessie Pool 'Maatschappelijk verantwoord vereffenen: belangenpluralisme bij de maatschappelijke taakuitoefening van de curator' kan hier worden gelezen (TvI 2022/20).

De reactie van Miranda Van Eekelen-Atema kan hier worden gelezen (TvI 2022/27).

Het naschrift van Jessie Pool kan hier worden gelezen (TvI 2022/28).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.