Universiteit Leiden

nl en

De PIJ-maatregel doorgelicht

Op 30 september 2020 is het rapport 'De PIJ-maatregel doorgelicht. Juridische grondslagen, populatiekenmerken, gedragsverandering en recidive' verschenen. Het onderzoek is verricht door dr. Joni Reef, mr. drs. Marije Jeltes en mr. dr. Yannick van den Brink, in opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen.

De maatregel Plaatsing in een inrichting voor Jeugdigen (PIJ) is de zwaarste sanctie in het Nederlandse jeugdstrafrecht. De PIJ-maatregel betreft een langdurige vrijheidsbenemende behandelmaatregel voor jeugdigen die zich, onder invloed van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens, schuldig hebben gemaakt aan een ernstig strafbaar feit. De PIJ-maatregel kan worden opgelegd als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de veiligheid van personen of goederen en in het belang wordt geacht van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de jeugdige. 

In dit onderzoek, dat is verricht door de afdelingen Jeugdrecht en Strafrecht & Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen, wordt antwoord gegeven op de vraag in hoeverre de behandeling in het kader van de PIJ-maatregel samenhangt met een verbetering wat betreft persoonskenmerken, gedrag en vaardigheden van de jeugdigen.

Ook wordt onderzocht in hoeverre de behandeling samenhangt met factoren die relevant zijn voor recidive. Hiervoor zijn 178 PIJ-dossiers onderzocht van jeugdigen met een PIJ-maatregel die in de periode 2013 – 2016 de justitiële jeugdinrichting hebben verlaten. Het onderzoek probeert ook inzicht te geven in de doelmatigheid van de PIJ-maatregel, in het licht van de wettelijke gronden en doelen van deze maatregel. Ten slotte worden aanbevelingen gedaan om de behandeling van jeugdigen met een PIJ-maatregel te verbeteren.

Het rapport is verschenen in de Meijers-reeks (nr. 358).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.