Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Jan Bruijn


Naam Prof.dr. J.A. Bruijn
Telefoon +31 71 526 6587
E-mail j.a.bruijn@lumc.nl
Contact
American Society of Nephrology
lid
Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
lid
Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
lid
Eerste Kamer der Staten Generaal
senator
Eur Soc of Pathol
country representative European Nephropathology Working Group
European Renal Association
lid
European Vasculitis Study Group
lid
Europees Platform
voorzitter Programmaraad
Hogeschool Utrecht
lid Raad vanToezicht
Int. Perscentrum Nieuwspoort
lid
International Society of Nephrology
lid
Johns Hopkins University Alumni Association
lid
Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen
lid
landelijke werkgroep SLE
lid
leerstoel Dermatologie
lid College van Curatoren
Liberaal Reveil
lid kernredactie
LUMC
lid selectiecommissie en mentor excellente studenten
Medische Faculteit der Leidse Studenten
lid Comite van Aanbeveling
Ministerie OCW
lid benoemingsadviescommissie Onderwijsraad
Nederlandse Federatie v. Nefrologie
lid
Nederlandse Vereniging v. Pathalogie
lid
Nederlandse Vereniging voor Immunologie
lid
Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ)
lid
Netherlands Organistaion for international Cooperation in Higher Education (NUFFIC)
lid Raad van Advies
Nuffic
lid jury inertnationaliseringsprijs Orange Carpet Award
OC&W
lid commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
Partijraad VVD
adviserend lid
Platform Beta Techniek
ambassadeur
Postacademische Boerhaavecursus 'Praktische Nefropathologie'
voorzitter
Rijndlands Revalidatiecentrum
lid Raad van Toezicht
Stichting Christiaan Huygens prijs
lid College van Advies
Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten
lid Comité van Aanbeveling
Teldersstichting
lid curatorium Prof. Mr B.M.
Vereniging 'Hermes' tot steun aan het Rotterdamsch Studentenleven
lid
VNU Exhibitions Onderwijs
lid Adviesraad
VVD afdeling Wassenaar
lid van verdienste
VVD verkiezingsprogrammacommissie Provinciale Staten Zuid-Holland
voorzitter